Islam och barn

 

Islam och barn

 

Den heliga Koranen säger:" ...Barn är denna världens prydnad". Dessutom är ett anständig och samvetsgrant barn en tillgång för sina föräldrar även efter deras död. När en människa har dött kan hon fortfarande erhålla Guds välsignelse genom tre ting som hon lämnar efter sig: En allmosa som kan tjäna människor efter givarens död, en reform som fortfarande kan vara till hjälp för människor, och goda barn som kan be till Gud för sina föräldrars skull.

Det är meningen att barn gradvis skall lära sig följa den islamiska läran. Tanklösa föräldrar har en stor del i skulden för det onda deras barn kan komma att begå. Men de föräldrar som uppfostrar sina barn att vara dygdiga kommer att erhålla Guds välsignelse för det goda deras barn gör.

Barnens rättigheter

I islam startar en människas liv när hon är ett embryo. Eftersom en människans rätt till liv startar då är abort förbjudet om inte graviditeten innebär en fara för moderns liv. Redan som embryo har en människa därför rätt till all den omvårdnad hon behöver för sin tillväxt och säkerhet. När barnet föds har barnet rätt till att få ett namn, ett respekterat namn som inte kan förorsaka att barnet t.ex. mobbas.

Barnets rättigheter att få näring, omvårdnad och kärlek är en ganska självklar sak. Barnet skall behandlas med vänlighet och inte bli slagen eller hårt hanterad. (Föräldrarna kan tilldömas att betala en religiös böte - Dîyah - om de slår barnet). Barnet skall behandlas jämlikt med sina bröder, systrar och jämnåriga. De skall aldrig behöva känna sig diskriminerat. Barnet har rätt att lära sig simma, rida, läsa och skriva. Föräldrarna skall se till att han/hon är i gott sällskap. Barnet har rätt att skaffa sig kunskaper. Man skall ta hänsyn till barnets svagheter: det är förbjudet att tvinga ett barn att göra något som ligger utanför barnets förmåga. Det är också förbjudet att visa missnöje om barnet skulle misslyckas med något det förväntades genomföra etc.

Islams helige profet har en gång förklarat hur föräldrarna skall vara med sina barn i varje stadium av dras liv. Han sade: "Lek med dem de första sju åren av deras liv, utbilda dem under de följande sju åren, och var som en vän för dem de kommande sju åren efter det."

Omskärelsen

Omskärelsen av pojkarna betraktas som obligatorisk. Åldern då omskärelsen sker vanligen någon gång mellan 5 och 13 årsålder, men det förekommer också tidigare från födseln och framåt.

 

 

Mannen och kvinnan

 

 

Äktenskapet sammanbinder kärleken och barmhärtigheten och är ett förbund vari människan kan finna ro. Den heliga Koranen säger:

" ....Han har skapat er hustru ur era egna led på det att ni måtte finna sinnesfrid hos dem, och Han har skapat kärlek och ömhet mellan er ...".

När det gäller förhållandet mellan en man och en kvinna före äktenskapet uppmanar islam till en relation som baseras på disciplin och kyskhet. Ingen sexuell aktivitet mellan dem är tillåten. Både mannen och kvinnan är lika ansvariga när det gäller att hålla på den sexuella etiken. Båda är lika skyldiga om de bryter mot etiken och båda lovordas lika mycket om de inte gör det.

Islam betonar starkt vikten av att unga män och kvinnor gifter sig så fort som möjligt. Celibat har ansetts vara ett lömskt och oberäkneligt tillstånd som är laddat av ondska.

Mannens/hustruns rättigheter

Båda partner har rätt till äktenskap och skilsmässa i enlighet med de särskilda bestämmelser som beskrivs i den islamiska juridiken. Män får gifta sig med fler kvinnor, dock högst fyra samtidigt. Om en man inte kan behandla sina hustrur jämlikt, skall han bara gifta sig med en kvinna.

Polygami och islam

Ofta efter ett krig - som vanligtvis brukar uppstå och då vanligtvis dör fler män än kvinnor - har samhället ett underskott på män. Den verkliga frågan här är vad man skall göra åt det, och hur man skall tillgodose kvinnans naturliga behov av sex och moderskap.

Dessa behov kan faktiskt bara tillgodoses på två sätt: antingen genom att tillåta polygami (månggifte) som islam gör, eller tillåta att en man har sex med flera kvinnor utanför äktenskapet. Eftersom islam förbjuder otrogenhet och otukt faller det sig naturligt att i stället tillåta polygami - det är det enda alternativ som finns för att kunna tillgodose kvinnans behov.

Varje religion eller teori som samtidigt förbjuder polygami och sex utanför äktenskapet, nekar faktiskt kvinnorna tillfredsställelse av några av deras naturliga och essentiella behov. Dessa religioner och teorier banar inte väg för ett bra samhälle. Vad de i realiteten gör är att bana väg för otrogenhet. Ingen teori kan förbjuda både polygami och sex utanför äktenskapet utan att fullständigt sakna kontakt med verkligheten.

Islam är en religion som vill ta hänsyn till alla mänskliga behov, svagheter, drömmar, sociala relationer etc. Det är därför islam har tagit sitt ansvar för frågan utan att försöka skaffa sig gott rykte bland dem som förkastas polygami.

- Men är det ändå inte, under vissa omständigheter, bättre att tillåta otrogenhet än att tillåta polygami? Ett svar kan vara: Det kan bara vara bättre om det är bra att inte lyda Gud, om det är bra att lura sin partner och det är bra att sätta barn till livet som inte vet vem deras far är.

Islam gör ingen skillnad mellan de plikttrogna männen och kvinnorna som har samma egenskaper. Kvinnor har, liksom män, rätt att ärva, äga och sälja egendom. Kvinnor, liksom män, har rätt att skaffa sig kunskap och etablera sig i ett lagligt yrke. Båda partner har också de rättigheter som ses skyldigheter för den andra partner.

Mannens/hustruns skyldigheter

Under äktenskapet har mannen underhållsskyldighet för sin hustru. Hustrun skall tillförsäkras, så långt det är möjligt, samma levnadsstandard som hon haft i sitt föräldrahem. Mannen är skyldig att beskydda henne och att visa henne kärlek och ömhet. "Kärleken till kvinnan ligger i profeternas karaktär", sade imam as-Sâdiq, den sjätte av de tolv imanerna som förmedlade det islamiska budskapet efter profetens död.

Kvinnan är skyldig att lyda sin man - inom ramarna för den islamiska rättvisan och barmhärtiga läran. Hon är också skyldig att sköta sin man och skydda hans sociala status och förmögenhet.

Människan som föräldrar

Föräldrarna går mot ålderdomen samtidigt som barnen utvecklas till ungdom. Den islamiska läran betonar mycket starkt att föräldrarnas kärlek och välvilja skall återgäldas i respekt, lydnad och bistånd. Som ett bevis på hur viktigt det är att barnen lyder sina föräldrar, har Allah tagit upp denna lydnad parallellt med gudsdyrkan flera gånger i sin heliga bok, Koranen:

"Din Herre har bestämt att ni ej skall dyrka någon annan än Honom och dina föräldrar skall du också behandlar väl. Vare sig blott den ena eller båda tillbringar sin ålderdom hos dig, så säg ej "fy" åt och var ej ovänlig mot dem, utan tala vördnadsfullt till dem."

"Sänk ödmjukhetens vinge inför dem av barmhärtighet och säg: Herre, förbarma dig över dem på samma sätt som de fostrade mig, då jag var liten." (Koranen)

Sönerna och döttrarna skall lyda sina föräldrar även när de blir vuxna och försörja dem när de kan. Föräldrarna skall behandlas med ömhet och barnen skall aldrig bryta relationen till någon av dem. Föräldrarnas vänner skall också behandlas med respekt.

Föräldrarna skall aldrig själva behöva påtala sina behov, utan sönerna och döttrarna skall tillgodose dem innan det blir nödvändigt.

Mot mödrarna skall man vara speciellt öm och tacksam. I islam är det högt uppskattade paradiset något som enligt profeten "ligger för mödarnas fötter".

Den döda människan

Döden är, något självklart, oundvikligt som varje människan måste vara beredd att möta. Döden är slutet på det nuvarande livet och återvändning till Gud som en gång skapade människan. Döden är alltså ingenting slutgiltigt för människa, utan en tillfälligt skilsmässa. Hon kommer att återfå livet och, Om gud vill, på nytt återförenas med sin familj, sina släktingar och sina vänner. Eftersom döden är människans övergång från en värld till en annan, skall den kropp som människan har i denna världen behandlas på ett sätt som fullföljer den respekt för mänskligt värde som varje människa borde ha åtnjutit i sin livstid.

Den dödens rättigheter

Den dödens kropp skall respekteras. Obduktion får inte förekomma utan särskilt tillstånd från de islamiska lärde och bara om det är helt nödvändigt.

Den döde skall tvättas och lindras in i rent tyg och en begravningsbön om barmhärtighet för den döde utförs. Där alla berörda förväntas delta. Kroppen skall begravas i jorden så snart som möjligt efter dödsfallet. Graven skall vara så placerad, att den döde vilar på sidan med ansiktet med böneriktningen mot Makkah (Mecka).

Det är förbjudet att gräva upp en grav, utom under vissa särskilda förhållanden. T.ex. om kroppen olovligen har begravts på privat egendom. Eller om den begravts på ett ställe som är förödmjukande för en människas värdighet, t.ex. nära ett avlopp.

Dödens skyldigheter.

Det är uppenbart att människan inte har några fler skyldigheter i denna världen efter sin död. Men hon har ett ansvar inför sin död i detta livet. Hon skall förbereda sin bortgång. Imam Alî, profetens kusin och den förste imamen, sade: "Lev i denna världen som om du levde för evigt (stanna inte upp, ge inte upp, förlora inte hoppet, fortsätt bygga och utveckla), och förbered dig samtidigt för att möta Gud som om det skulle ske imorgon". Det innebär att du skall be till Gud, utföra goda gärningar och undvika de dåliga som om det var din sista dag på jorden, din sista chans att ångra dina misstag och göra bättring.

Man måste också skriva ned sin testamente när man ännu är i livet, särskilt viktigt blir det när man känner att bortgången är nära.

 

Av: Abdul Razak / Lund

© Kultur Muslimska Biblioteket