gud

GUD (ALLAH)

Vem är Gud (Allah)?


Det arabiska ordet Allah har ofta översatts till Gud på andra språk. Det har man gjort trots att Allah är Guds egen namn och inte ett substantiv som man kan använda för att tala om olika gudar som finns i olika kulturer. Man kan t.ex. inte använda Allah på samma sätt som det svenska ordet gud när man talar om de gamla grekiska gudarna som "krigets gud" och "fredens gud". Man kan inte säga "Krigets Allah" och "fredens Allah", eftersom Allah inte är någots gud utan alltings Gud.


Allah är världens Herre - det var Han som skapade världen och det är Han som styr den. Han är inte en gud för ett utvalt folk och det betyder att Han är inte en rasistisk gud som belönar eller särskilt uppskattat en speciell folkgrupp eller ras. Allah särskiljer inte människorna på grund av deras ras, hudfärg, kön eller nationalitet.


Han är en allenarådande och självständig Gud.

Han har ingen son eller dotter, ingen hustru och inte heller någon mor eller far. Han har inte fött och Han är heller inte född. Han kan inte ses för Han är inte materia. Han står över allting och har inte tagit skepnad i en materiell kropp.

Ingen är Hans jämlike, skulle denna varelse vara en annan gud och då "skulle varje gud ha tagit till sig vad han hade skapat, och några skulle förvisso ha försökt få herravälde över andra.." . "Det finns inget som helst likt Honom".


Han har inga brister, inte heller påverkas Han an tidens gång. Om Han hade sådana brister skulle Han vara föränderlig: ena dagen duglig gud, andra dagen en oduglig varelse. Han är den evige och odödlige, den högste och den för alltid levande.


Han har inga begränsningar i tid och rum.

Det finns inga platser eller tidpunkter som ligger bortom Hans räckvidd. Han är inte en materiell varelse som lever under en viss tidpunkt eller befinner sig på en plats i taget.

Han är den Barmhärtige och den Medlidsamme. I sin barmhärtighet sände han budskapet för att vägleda människan mot hennes bästa.


Han är den Rättvise. I sin rättrådighet straffar han dem som begått onda gärningar i detta liv och belönar dem som utfört goda gärningar. Han i sig själv gör aldrig något ont och förtrycker heller aldrig någon. Han handlar alltid i enlighet med vad han livat mänskligheten i sitt budskap.


Han har många attribut, och dessa attribut är fullkomlighetens attribut. Det betyder att Han är den Allsmäktige, den Allvetande, den Autonome etc. Ingen delar dessa fullkomlighetens attribut. Ingen annan är Allsmäktig eller Allvetande etc.Av: Kamal Moubadder

LÄRANS RÖTTER


TAWHID (Guds enhet)

"Tawhid" betyder "Allah är allenarådande". Han har varken medarbetare eller partners. Han har varken föräldrar, hustru, barn eller släktingar.


ADL (Guds rättvisa)

"Adl" betyder att "Gud är rättvis". Han är ingen tyrann. Var människas belöning kommer att bero på hans gärningar. Den som lyder Guds påbud belönas med en plats in paradiset. Den som trotsar Honom förvisas till helvetet.


    I detta sammanhang anger Koranen följande:

    Gud vittnar, att det ej finns någon gud utom Honom, så och änglarna

    och de insiktsfulla. Undantagslöst iakttar Han rättvisa. (3:17)


SIFATE SUBUTIJA

De positiva egenskaper, som lämpligen hör Allah till, kallas "Sifate Subutija". De finns många sådana, men 8 brukar åberopas. Dessa är:

1. Kadim. Detta betyder att "Allah är evig", d v s Han har varken en början eller ett slut.

2. Kadir. Detta betyder att "Allah är allsmäktig", d v s att Han äger överhöghet över alla och allt.

3. Alim. Detta betyder att "Allah är allvetande", d v s att Han känner till allt. Ingen är förborgat för Honom.

4. Hai. Detta betyder att "Allah är levande och förblir evigt levande".

5. Murid. Detta betyder att "Allah agerar efter eget huvud i allt". Han kan inte tvingas till något.

6. Mudrik. Detta betyder att "Allah uppfattar allt, hör allt (Sami), ser allt (Basir) och är allestädes närvarande (Hazir)". Allah ser och hör allt, utan att besitta ögon eller öron.

7. Mutakallim. Detta betyder att "Allah är ordets herre", d v s han kan skapa tal i vad som helst, såsom han gjorde i ett träd för Hazrat Musa (AS) och i "ljusets ridå" för den heliga profeten (SAW).

8. Sadik. Detta betyder att "Allahs ord och löften alltid är sanna".

Det går inte att fastställa någon gräns för Hans egenskaper. Denna lista är således inte uttömmande dock grundläggande när man försöker begripa Allahs härlighet. Egenskaperna är ingenting som Allah förvärvat, utan innefattas i begreppet "Gudomlighet".


SIFATE SALBIJA

Negativa egenskaper finns ej hos Allah, eftersom dessa är under Hans värdighet, kallas "Sifate Salbija". Det finns många sådana, men, i likhet med Sifate Subutija, anges endast åtta nedan.

    1. Sharik. Ordet "Sharik" betyder medarbetare eller partner. Till följd av sin gudomlighet har Allah varken medarbetare eller partner.

    2. Murakkab. Detta ord betyder "blandad" eller "sammansatt". Allah har ej skapats av något material och består ej av något material. Han kan inte delas, inte ens i fantasin.

    3. Makan. Detta betyder "platsen". Allah begränsas ej till viss plats, ty han saknar Jism (kropp).

    4. Hulol. Detta betyder "att tränga in i". Ingenting tränger dock in i Allah, och Allah tränger aldrig in i något föremål eller person. Således är "inkarnation" (förkroppsligande) – i vilken form det vara må - helt oförenlig med Allahs gudomlighet.

    5. Mahalle Hawadis. Detta betyder "föränderligt". Allah är ju oföränderlig.

    6. Mar-i. Detta betyder "synligt". Allah är ju inte synlig. Ingen har sett Honom, ingen ser Honom, ingen kommer någonsin att se Honom, eftersom han saknar kropp.

    7. Ihtijat. Detta betyder "beroende" eller "behov". Allah saknar ingen dygd. Således saknar Han intet.

    8. Sifate Zaid. Detta betyder "tillkommande kunskaper". Allahs egenskaper är ej skilda från Hans väsen. Till exempel: man säger att Allah är Alim, men detta betyder ej att Hans kunskaper är skilda från Hans väsen. I själva verket har det aldrig funnits en tid då Han var mindre Alim och sedan förvärvade ytterligare kunskaper. Hans kunskaper, Hans nåd, Hans rättvisa och Hans dygder och egenskaper förenas i Hans väsen.


Således framgår det att Allah - enligt Islam - är Guds namn. Han har ovannämnda egenskaper och en egen existens. ALLAH är universums skapare och källan till fulländning. Han saknar några fel.