En introduktion till Islam (2)

I Guds den Barmhärtige Förbarmarens namn


En introduktion till Islam (2)


Förord


Islam


Jesus i Islam


Islams lära


Islams bruk


Islam och krig


Kvinnor i IslamFörord


Idag lever man i en mångkulturell värld.

Man hör om och ser olika människor från olika länder med andra traditioner och

annan tro. För att kunna leva tillsammans och kommunicera. med varandra

behövs tolerans, förståelse och respekt för sådana skillnader.

Islam är en av de största monoteistiska religioner i världen idag.

Ännu är den också mest missuppfattade religionen. Länge har vi önskat att producera litteratur som förklarar Islam för ickemuslimer och tar bort de föreställningarna som många har om Islam. Det som följer nedan är en enkel beskrivning av Islams grundläggande åsikter och bruk. Vi diskuterar också några frågor som ställs ofta till oss av många ickemuslimer.

Det är vår förhoppning att detta material leder läsarna till vidare forskning av andra aspekter av Islam.


 

Islam


Islam är den snabbast växande religion i världen.

Det faktiskt att var femte människa på jorden är muslim.

Muslimer lever i olika delar av världen från Kina till Argentina och från Ryssland till Sydafrika. Landet med störst muslimsk population är Indonesien.

Islam betyder underkastelse för en enda gud. Den är strikt monoteistiska religion som begränsar dyrkan en bart för en allsmäktig gud som är skaparen av hela universum.

Fred ,som är roten för ordet islam, uppnås genom en total lydnad rör Guds bud, eftersom Gud är källan för all fred.

Muslimer är de som tror på den enda guden (Allah) och på Muhammad som den sista profet Allah sände.

De vigar sina liv i Guds betjäning. Islam undervisar att Allah är skaparen för

allt och att människorna är det bästa av Hans skapelser.

Han kommunicerar med dem genom att sända profeter som förmedlar bud. Enligt Islam är Adam den första profeten och följdes av många andra för att visa mänskligheten den rätta vägen. Koranen, enligt muslimernas tro, är Guds ord som sändes till profeten Muhammad via ängeln gibril (Gabriel). Koranen nämner många andra profeter, som Noa, Abraham, Isaac Ismael, Mose, Jakob, Jesus. Alla profeter bar samma bud, nämligen att tro på den enda guden och rätta människornas uppförande och tro samt visa dem skyldigheterna och rättigheterna.Jesus i Islam


Muslimer respekterar och vördar Jesus.

De betraktar honom som en av Guds största sändebud till mänskligheten genom

tiderna. Koranen bekräftar hans födelsemirakel och hans övernaturliga förmågor. Förutom det, betraktas hans mor Maria som en av de renaste och mest högt uppsatta kvinnor ända från skapelsens början till idag.

Den heliga koranen säger: « MINNS: änglarna ord till Maria: "Gud har utvalt dig och renat dig (och upphöjt) dig över alla världens kvinnor f»koran 3:42

Islam är en bekräftelse och kulmination för tidigare monoteistiska religioner som judendomen och kristendomen. Alla muslimer tror på Mose och Jesus som profeter sända av Gud.

I Koranen stor det: «Såg: - Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för (alla de övriga) profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Hans vilja». Koran 3:84

Islam är den slutgiltiga religionen för mänskligheten och förmedlades av den sista profeten Muhammad, som föddes i Mecka i nuvarande Saudi Arabien år 570 e.Kr. Muhammad var mycket sannfärdig och ärlig människa. Han var också mycket religiös och from och avskydde samhällets moraliska förfall.

Vid 40 års ålder fick han budskapet vi Guds meddelande till mänskligheten finns i Koranen som uppenbarades till Muhammad.

Koranen, som är islams heliga bok, innehåller 114 kapitlen s.k Suror.

Muslimer tror att hela Koranen är Guds ord och har aldrig förändrats under 1400 år och kommer att förbli oförändrad. Koranen handlar om allt som har med människornas liv på jorden att göra. Islams 2 största grenar är Sunni och Shia. Enligt Sunni så ska människorna välja egen ledare efter profeten Muhammads död medan Shia tror att profeten valde Ali till sin efterträdare precis som Gud har beordrat honom. Annars är både grupperna eniga om de stora grundtankarna. De tror t.ex. på samma gud, på samma profet, på samma bok och ber åt samma håll.


 

Islams lära


Islam undervisar att alla människor föds rena och syndfria.

Ingen är ansvarig eller kan ta på sig ansvaret för andras synder. Förlåtelsens dörrar är alltid öppna för de som ångrar sina synder och vill rätta sig. Gud påminner oss ständigt i Koranen om sin vänlighet och barmhärtighet, och uppmanar människorna att lyda Honom och ha ett gott hjärta mot varandra samt bära vårt ansvar gentemot varandra. Man får aldrig leva själviskt och passivt, utan man ska spela en aktiv roll i skapandet av ett rättvist samhälle.

Eftersom muslimerna bryr sig om vad som händer i världen och vill utveckla mänskligheten har de bidragit med mycket inom vetenskap, medicin, matematik, fysik, astronomi, geografi litteratur.

Det första universitet i världen upprättades av muslimerna, i Kairo i Egypten.

Sånt som algebra första världskarta och navigations kartor utvecklades först av Muslimerna och började användas sedan av medeltida européer.

Förutom om livet Då jorden så undervisar Islam i Koranen om livet efter döden och domedag då alla ställs till svar inför Gud. Om man har varit en god människa och följt Guds regler och inte syndat belönas man med paradiset där man f& leva i evighet. Har man spårat ur den rätta vägen och ägnat sig åt som är förbjudet, döms man till helvetet vars bränsle är stenar och de onda människor.


 


Islams bruk


1) Böner (Salat):

Islam begär av sina anhängare att tron kombineras med handlingar.

Precis som Gud kommunicerar med oss, måste man besvara honom genom att utföra de andliga och sociala plikterna som närmar en till Gud. Människorna kommunicerar med Gud genom att be för Honom.

Det krävs att man ber fem gångar om dagen. Bönerna måste utföras på arabiska som är Koranens språk. Man ska be med ansiktet vänt mot Kaba i Mecka..

Kaban byggdes av Abraham och Ismael för mer än fyra tusen år sedan.

2) Fasta (Saum):

Genom att fasta lär man sig disciplin. En gång om året, i Rarmadan månad, avstår man från all mat och dryck från gryning till skymning.

Fastän räknas som en viktig komponent i människans andliga utveckling.

Den gör också att man får veta vad fattigdom och hunger innebär så att man böijar hjälpa människor i nöden samtidigt som den utvecklar ens viljestyrka.

3) Allmosor (Zakat):

Enligt Islam är allt man äger är guds egendom och man måste sköta de här egendomarna på ett sätt som en till Allah.

Ett sätt är att ge bort en del till de fattiga (Zakat), vilket bidrar till att upprätta ett rättvist islamiskt samhälle där människorna inte behöver begå brott för att försörja sig.

4) Vallfärd (Haj):

En gång i livet måste de, som kan både fysiskt och ekonomiskt, vallfärda till Mecka. Varje år åker över 2 miljoner pilgrimer från olika delar i världen för att göra sin plikt. Vallfärden utgör ett unikt tillfälle för alla muslimer från olika länder och varierade bakgrunder att träffas. Alla ska vara klädda på samma sätt oavsett om man är fattig eller rik, vitt eller svart, arab eller en icke-arab.

Islam gör inga ras eller etniska skillnader mellan människorna.

Haj förenar alla muslimer och jämnar ut alla skillnader.Islam och krig


Konceptet av jihad, felaktigt översätts till heliga kriget, är muslimernas

plikt att försvara sin tro och sin välfärd i alla hotade muslimska länder.

Koranen tillåter aldrig aggression mot någon och profeten Muhammad är

uppmanad till att meddela människorna Guds ord på ett fredligt sätt.

Krigföringen är endast tillåten i självförsvar och efter att alla fredliga vägar har prövats.

Människorättigheter i Islam

Islam undervisar att människor har en moralisk plikt nämligen att leva i harmoni med varandra.

Den ger rättigheter för alla människor oavsett deras ras, färg, förmögenhet och till och med religion. Islam kräver av sina anhängare total tolerans och respekt även för de som inte delar med samma tro.

Koranen garanterar tro-frihet: ((TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor))Koran 2:256

Muslimerna är skyldiga att skydda minoriteternas rättigheter och att de ska få bosätta sig och jobba var de vill i islamiska länderna.

Muslimerna ska förutom det även ha respekt för naturen. Det är otillåtet att åstadkomma nån som helst skada i naturen.Kvinnor i Islam


De muslimska kvinnor har enligt Islam samma rättigheter som den manliga motparten. De får jobb, rösta, studera och sina andra rättigheter precis som män.

De ska inte tvingas att gifta sig mot sin vilja heller. Men i andra sidan så har kvinnan andra skyldigheter än mannen t.ex. att bära slöja och att visa enbart sina händer och sitt ansikte. Att bli muslim är väldigt lätt.

Det behövs bara att man säger trosbekännelsen:

(Det finns ingen gud utom Allah och att Muhammed är Hans sändebud).


© Av Kultur Muslimska Biblioteket i Malmö 99-6-15

översättning av: Murtada Al-Rubayi