PROFETEN MUHAMMAD

Profeten Muhammad(S.W)

Vem är Muhammad ?


Muhammad (Muhammed) är islams helige profet. Han föddes i staden Makka (Mecka) i Arabien år 570. Hans far hette Abdullah. Hans mor hette Amina. När han var 40 år gammal, år 610, blev han utvald av Guds uppenbarelse. Han predikade monoteism och bekämpade alla former av mångguderi.


Profeten var annars en vanlig man med vanlig mänsklig karaktär och mänskliga behov. Men han är - i likhet med alla Guds profeter - fri från synd (Ma'sum). Det betyder att han inte kunde missförstå Guds budskap och inte heller förmedla det felaktigt till människan. Han kan dessutom inte ha agerat på annat sätt än vad budskapet uppmanat honom att göra. Annars skulle förmodligen islam, och alla andra av Guds budskap, ha förvanskats. Man skulle ha anledning att ifrågasätta det gudomliga ursprunget om en profet skulle missförstå ett budskap eller förvanska det när han predikade. Det skulle man också göra om en profet inte levde efter Guds föreskrifter. Resultatet skulle bli att folket - som ser honom som ett ideal - skulle agera på samma sätt som profeten istället för på det sätt som Gud har utsett åt människorna.


Profeten var, på grund av sin goda moral, känd som en hederlig man bland sitt folk redan före uppenbarelsen. Efter uppenbarelsen prisade Gud hans moral i sin heliga bok genom att säga: "Och du besitter sannerligen ädla moraliska egenskaper."

Han var analfabet. Hans analfabetism erbjuder ett bland många bevis på den heliga Koranens ursprung.

Det är också ett svar till dem som påstår att han skulle ha skrivit Koranen. Bortsett från denna Bok, som fascinerat och fortfarande fascinerar de arabiska lingvisterna med sin välskrivenhet, var profeten helt oförmögen att läsa eller skriva.


Muhammad är den siste profeten. Gud kommer inte att sända någon fler profet efter honom. Det budskapet profeten förmedlade till mänskligheten har fulländats av Gud och dokumenterats av människorna. Budskapet har inga brister eller förvanskning som behöver rättas till. Därför behövs inte heller någon profet.


Av: Kamal Moubadder


INSIKTENS LJUS ELLER MUHAMMADS ORD


Klicka här