Bön - hur gör man

Bön - hur gör manNiyat

Bönen inleds med Niyat, dvs. att uppriktigt och rent uttala sin avsikt att förråtta bönen.

Lås tyst: "Jag forrättar min (respektive) bön' (2, eller 4) Rok'at WADJEB QORBATAN IL- ALLAH".

Detta utförs stående med händerna fritt hängande. Under, Salat skall blicken inte irra hit och dit utan hallas fäst vid platsen för "Sadjda".

Kvinnor läser alla sina böner tyst, men män läser hörbart de första två Rokat i morgon-, afton- och kvällsbönerna.

Bönen

börjar med den inledande Takbir som Lyder " Allah o Akbar", الله أكبر

"Gud är stor".

Denna utförs med händerna Lyfta i höid med öronen och handflatorna vända framåt. Läs sedan:"A'ODHO BILLAHE MEN ASCH-SCHAITAN ERRADJIM". (Jag tager min tillflykt till Allah från Satan den utstötte).


Läs sedan öppningskapitlet ur Koranen, "Surat al Hamd": "BISMILLAH-ER-RAHMAN-ER-RAHIM" I Allahs, den nåderikes och barmhärtiges namn.


"AL HAMDO LILLAHE RABB EL'ALAMIN"


Allt lov tillkommer Allah, världarnas Herre.


AR-RAHMAN-ER-RAHIM


Den nåderike, den barmhärtige


MALEKE JAOM-ED-DIN


Herren på Domens Dag.


IJAKA NA'BODO WA IJAKA NASTA'IN


Dig allena dyrkar vi och Dig allenast åkallar vi.


EHDENA-AS-SERADT AI, MOSTAQIM


Led oss nå den rätta vägen.


SERADT-ALLADHINA AN 'AMTA'ALAIHEM


Den väg de gått som funnit nåd inför Dig.


GHAIR EL MAGHZOBE 'ALAIHEM WA LA-AZ-ZALIN".


Icke deras som förtjänat Din vrede, ej heller deras som farit vilse.


Härefter läses en valfri sure ur Koranen, till exempel "Enhetens Sura": "BISMILLAH-ER-RAHMAN-ER-RAHIM" I Allahs, den nåderikes och barmhärtiges namn.


"QOL HOW-ALLAHO AHAD


Säg: Han är Allah, Den Ende.


ALLAH-OS-SAMAD


Allah, Den av alla i evighee Tillbedde.


LAM JALED


Han avlar ej.


WA LAM JOLAD


Ej heller är Han avlad.


WA LAM JAKON-LAHO KOFO-WAN AHAD"


Och ingen finns som är Hans like.


Roko' och Sadjda (bugning och knäfall)Efter "Sure" följer den bugning som kallas "Roko", på så sätt ate bägge handflatorna når ner till knäna. Läs i bugande ställning:


"SOBHANA RABBIJ AL 'AZIME WA BEHAMDEHI" سبحان ربي العظيم وبحمده


(Vår upphöjde Herre (Allah) är fri från varje brist och vi lovar och prisar Honom). Stå därpå upp och läs


"SAMEJ ALLAHO LEMAN HAMEDAH" سمع الله لمن حمده


(Allah hör den som prisar Honom).


 


Fall därefter ned på knä till "Sadjda" så att pannan och bägge handflatorna liksom bägge tåspetsarna berör marker.
Läs vid varje Sadjda:


"SOBHANA RABBIJ AL A'LA WA BEHAMDEHI" سبحان ربي الأعلى وبحمده


(Vår högste Herre (Allah) är fri från varje brist och vi lovar och prisar Honom).


Sitt upp efter första Sadjda med fötterna i kors och läs:


"ASTAGHFEROLLAHA RABBI WA ATOBO ELAIH" أستغفر الله ربي وأتوب اليه


(Jag ber min Herre, Allah, om förlåtelse för mina synder och gör bot inför Honom).


Fall sedan ned och läs under den andra Sadjda detsamma som ,vid den första och stå sedan upp och läs under tiden:


"BE HAOL-ILLAHE WA QOWWATEHI AQOMO WA AQ'OD" بحول الله وقوته أقوم وأقعد


(Med Allahs lov och Hans kraft står jag upp och sitter ned).

i ndra Rak'at:


Upprepa "Al Hamd" och Sura "Qol How allahoa hol" så som vid första Rak'at. Höj sedan händerna och läs kinot.


"Qonot", som '-an vara vilken bön som helst, men följande bön är den som mest brukas till Qonot:


"ALLAHOMMA-AGHFERLANA WARHAMNA WA AAFENA WA AAFO ANNA FIDDONYA WA-AL .AKHERA, ENNAKA 'ALA KOLLE SCHAJEN QADIR" (O, Allah, förlåt oss och var oss nådig och giv oss Ditt beskydd, förlåt oss i denna världen och i den tillkommande, Du är sannerligen den som är Herre över allting).

أللهم اغفرلنا وارحمنا وعافنا واعف عنى في الدنيا والاخرة انك على كل شئ قديرUpprepa sedan liksom vid första Rak'at, Roko' och två Sadjda. Om det är en Salat på bara två Rak 'at läses sedan "taschahhod" och "salam" som beskrivs längre fram. Om inte, s a läs en bare "taschahhod" och stå upp för tredje rak'at och läs antingen "A1 Hamd" eller någon annan sure eller alternativt "tashihe, arba'a", en gång eller tre gånger, således:


"SOBHAN ALLAHE WA-L-HAMDO LILLAHE WA LA ILAHA ILL-ALLAHO WA-ALLAHO AKBAR"

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

(Ära vare Allah och allt lov hör Honom till och det finns ingen gud utom Allah, som är stor)


Nu görs Roko' eller bugning utan att läsa någon annan sure enligt det som sagts ovan. Utför sedan Sadjda som vid första Rok'at. Upprepa i fjärde Raktat detsamma som i tredje och läs "Taschahhod" och "Salam" efter andra Sadjda vid slutet av tärde Rak'at. Avsluta efter tredje Rak'at med "Taschahhod" och "Salem" om det är Salat för Maghreb.


Taschahhod

Taschahhod innebär att läsa i sittande ställning följande:


"ASCHHADO AN LA ILAHA ILL-ALLAHO WAAHDAHO LA SCHARIKA LAHO

أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

Jag vittnar att det icke finns någon gud utom Allah som är Den Ende och ingen jämte Honom.


WA ASCHHADOANNA MOHAMMADAN 'ABDOHO WA RASOLOHO

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Och jag vittnar (även) att Muhammed är Hans tjänare och Hans apostel.


ALLA-MOMMA SALLE 'ALA MOHAMMADIN WA ALE MOHAMMAD"

اللهم صل على محمد وال محمد

O. Allah, välsigna Muhammed och hans ätt!


Salam

Avslutningen på bönen Iyder så:


"AS-SALAMO 'ALAIKA AIJOHA-AN-NABIJO WA RAHMATOLLAHE WA BARAKATOHO

السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته

Frid vare med dig, o, profet, och Hans (Allahs) nåd och välsignelse.


AS-SALAMO 'ALAINA WA 'ALA 'EBADILLAHE-ESSALEHIN

السلام علينا وعلى عباد الله المخلصين

Frid vare med oss och med Allahs fromma tjänare.


ASSALAMO 'ALAIKOM WA RAHMATOLLAHE WA BARAKATOHO"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Frid vare med eder och Allahs nåd och välsignelse.


Efter att Salat avslutas med Salam (efter andra, teredje eller fjärde Rak'at beroende på sammanhanget) Lyftes händerna upp i höjd med öronen tre gånger, och var gång uttalas "Allaho Akbar". الله أكبر