Introduktion for bonen

Introduktion för Bönen
Tider för de obligatoriska (farz), fasta tidebönerna


Förberedelse till bön

Bön eller salat inleds med att uttala avsikten eller "Niyat", vilket skall beskrivas längre fram.

1. Tider för de obligatoriska (farz), fasta tidebönerna

I) Fadjr (gryning) - före soluppgången, två rak'at

II) Zohr (middag) - efter middag, fyra rak'at

III) 'Asr (eftermiddag) - efter Zohr, fyra rak'at

IV) Maghreb (afton) - efter solnedgången, tre rak'at

V) 'Ischa (kväll) - efter Maghreb om kvällen, fyra raktat

Enligt schiamuslimerna kan de fem bönestunderna fördelas på följande sätt: (I) Fadjr- före soluppgången, (II & III) Zohr samt 'Asr- mellan middag och solnedgången, (IV & (V) Maghreb samt 'Ischa - mellan solnedgången och midnatt.*

En salat som innehåller fyra rak'at avkortas till två rak'at när man är på resa och befinner sig längre bort ån 24 km från sin normala vistelseort, och inte avser att stanna mer än tio dagar på samma plats.

Bönens plats

1. salat är ej tillåtet på en Ghasbi-plats. Ägarens tillstånd får vara uttryckligt eller underförstått.

NOT: Se sidan 133 för ytterligare information.

2. Sajdah-platsen måste vara Tahir. Platser, där man står eller sitter, får vara icke-Tahir, förutsatt att det inte finns någon möjlighet för Najasat att nå en salatis kropp eller kläder.

3. Man får inte be på en plats, där bönen inte kan avslutas på föreskrivet sätt eller där fara för livet existerar, t ex på en hårt trafikerad väg under rusningstiden.

4. salat -platsen får ej vara instabil.

5. Det måste finnas tillräckligt med utrymme så att bedjanden kan stå upprätt och så att Roko och Sajdah kan utföras på korrekt sätt.

6. Om en man och en kvinna ber på samma plats, måste kvinnan stå minst ett spann (d v s 9 tum [23 cm]; 15 fot [4,6 m] är dock bättre) bakom mannen, eller så bör ett draperi eller vägg anbringas dem emellan.

7. Den plats, mot vilken pannan trycks under Sajdah, bör inte vara mera än c:a 6 cm högre eller lägre än den plats, där tårna och knäna ställs.


MASJID

Det betonas att salat måste förrättas i ett Masjid. Följande prioriteringsordning gäller för Masjid:

kaba.jpg (3512 bytes)(a) Masjidul-Haram (kring Kaba): här motsvarar ett salat 100.000 salat på annan plats enligt nedan;

(b) Masjidul-Nabi (Medina): här motsvarar ett salat 10.000 salat på annan plats enligt nedan;

aqsa.jpg (2423 bytes)(c) Masjidul-Kufa och Baitul-Mukaddas: här motsvarar ett salat 1.000 salat på annan plats enligt nedan;

(d) Masjid Jame: här motsvarar ett salat 100 salat på annan plats enligt nedan;

(e) Marknadens Masjid: här motsvarar ett Masjid 12 salat på annan plats.

Vad gäller kvinnor är deras hem bättre än ett Masjid.

Profeten har sagt: På domedagen kommer alla ting att äga tal, och tre skall då klaga inför Allah.


1. Ett Masjid som försummas, d v s som ingen besöker för att be;


2. En Alim som människor genom okunnighet om den sanna tron inte utnyttjar; och


3. Ett exemplar av Koranen som ställs på plats där ingen läser ur den och som förblir belagd med damm. Profeten har också uttalat följande: "Inget salat får förrättas i ett Masjids närhet utom i detta Masjid".


Platser, där bönen är Makroo

Att förrätta bönen på en smutsig plats, på ett slakteri eller på en plats, där en eld brinner, där en eld brinner framför den bedjande, på plats med avbildningar av människor eller djur, eller på plats med ett öppet exemplar av Koranen eller annan bok framför den bedjande är inte bra. Dessutom är det Makroo att be på en begravningsplats, eller på en grav, eller bakom en grav, eller mellan två gravar, eller på en plats, där en människa står mitt emot. Det är Makroo att be i Hamam, eller på vägar eller mot en öppen dörr eller på en salthaltig plats eller i ett rum, där någon är Junub.


Kibla ( riktning för bön )Riktning

"Qebla" avser riktningen mot Kaba som är helgedomen i staden Mecka. Då bönen förrättas skall den bedjandes ansikte vara vänt mot Qebla (i Sverige mot sydost).

På resa med tåg eller båt får riktningen avgöras ungefärligt vid bönens början.


Bönkläder

Vissa villkor har föreskrivits för klädsel i bönen.

1.1. Den måste vara ren (tahir): salat som man förrättar med najis-tyg på sig är ogiltig.

1.2. Den måste vara mubâh, ej ghasbi. salat som man förrättar med ghasbi-tyg på sig är ogiltig. Tyg som köpts med pengar, på vilka zakât eller khums inte erlagts, är ghasbi; och salat när någon har sådant tyg på sig är ogiltig.

1.3. Klädseln får ej vara gjord av någon djurdel, vars kött inte är halâl. Således förbjuds elefanthår och dylika under salat.

1.4. Klädseln bör ej vara en del av något dött djur. Kött, hud och fett får tas från ett dött djur om man är säker på att de tagits från ett zabîhah (ett djur som slaktats på föreskrivet sätt). Således är livremmar av läder och dylika förbjudna under salat, om man inte är säker på att de tagits från ett zabîhah eller köpts från en muslim. I det sistnämnda fallet måste man vara säker på, eller har anledning att tro, att muslimen köpt dem efter skälig granskning.

1.5. Man får inte be i kläder innehållande svett som utsöndrats under eller efter det att användaren av kläderna blivit junub.

1.6. Man får inte be i kläder som innehåller svett från ett djur som äter människans avfall.

1.7. Männens kläder får inte vara gjorda av guld, oavsett om det är rent gult eller en legering därav. Men man får ha guld i fickorna.

1.8. Män får ej bära kläder av rent siden.

Not: Guld och rent siden är förbjudet för män även vid andra tillfällen.


Renlighet Wudu

4. Renlighet

Renlighet är påbjuden såväl för kropp som kläder. Därpå skall tvagning eller Wudu utföras.


Wudu

Med Wudu avses att 1) wido1.jpg (2346 bytes)

ansiktet tvättas från hårfästet till hakan och från öra till öra två gånger, och 2)wodo2.jpg (2585 bytes)

händerna tvättas, först höger hand från ovanför armbågen tillwodo3.jpg (2419 bytes)wodo4.jpg (2737 bytes)

fingertopparna, och därefter vänster hand på samma sätt, och 3)wodo5.jpg (2467 bytes)

att stryka en gång från virveln i håret fram till hårfästet med höger hand och 4)

från tåspetsarna till vristen på fötterna med respektive hand.

Det är brukligt och bäst att dessutom först tvätta händerna två gånger upp till handleden. Skölj därefter munnen och gurgla tre gånger. Tvätta sedan näsborrarna tre gånger. Tag sedan vatten i höger hand och uttala avsikten, "Niyat", som följer, same utför Wudu.

Niyat

"Jag utför Wudu för att borttaga hadath (orenhet) och att göra min Salat lovlig (mohab), wadjeb qorbatan ila-Allah".

(Efter obligatorisk ghosl, reningsbad, är Wudu inte nödvändig. Man är tvungen att uttala Niyat innan man påbörjar (Wudu. )


Reningsbadet (Ghosl) utförs

Hur reningsbadet (Ghosl) utförs

Efter att man tvättat kroppen ordentlige ren tvättas först huvud och hals gusl1.jpg (2575 bytes)gusl2.jpg (3604 bytes)gusl3.jpg (3409 bytes)och därefter     kroppens högra sida nedanför huvudet, sedan dess vänstra sida. Ännu ett sätt att utföra Ghosl är att nedsänka hela kroppen en gång i en vattensamling på minst 537 liter eller att doppa sig fullständigt i rinnande vatten.

Ghosl eller reningsbad är påbjudet efter 1) sexuellt umgänge, 2) uttömning eller utgjutning av sädesvätska, 3) fullbordad menstruationsperiod och avskildhet, 4) beröring med en död människokropp.Tajammom

Den som är sjuk eller inte har tillgång till vatten kan utföra Tajammom istället för Wozo eller Ghosl. Tajammom (med Niyat) utförs på följande sätt:

Slå bägge handflatorna samtidigt mot ren,taia2.jpg (4223 bytes) taia3.jpg (4475 bytes)torr jord eller lera och stryk så handflatorna över pannan till nästippen, stryk därefter med vänster hand över högrataia4.jpg (2955 bytes) handryggen och vice versa.


Adhan och Ikama (Böneritualen)

Salat - Boneritualen

Salat eller tidebön föregås av Azan, dvs. kallelse till Salat, men Azan är inte obligatorisk även om den vanligtvis läses.

Azan - Böneritualen

Läs före bönerna:


1. ALLAHO AKBAR (4 ggr)


(Allah är stor)


2. ASCHHADO AN LA ILAHA ILL-ALLAH (2 ggr)


(Jag vittnar att ingen Gud finns utom Allah)


3. ASCHHADO ANNA MOHAMMADAN RASOLOLLAH (2 ggr)


(att vittnar att Mohammad är Allahs sändebud)


4. ASCHHADO ANNA AMIR AL MO'MENIN 'ALIAN WALIOLLAH (2 ggr)


(Jag vittnar att de trognas prins, 'All, är Allahs wali (ombud)


5. HAIYA 'ALA-S-SALAH (2 ggr) (Kom till salat)


6. HAIYA 'ALA-L FALAH (2 ggr)


(Kom till välgång nu och i det tillkommande)


7. HAIyA 'ALA KHAIR EL 'AMAL (2 ggr) (Kom att göra gott)


8. ALLAHO AKBAR (2 ggr)


(Allah är stor)


9. LA ILAHA ILL-ALLAH (2 ggr) (Det finns ingen gud utom Allah)


Eqame (ej obligatoriskt)

Eqame läses som Azan. Det läses efter Azan och innan bönen påbörjas, och alla de punkter som ingår i Azan upprepas med den skillnaden att punkt 1 skall uttalas endast två gånger, och efter punkt 7 skall läsas: "QAD QAMAT ES-SALAH" (Salat har börjat) två "anger, och punkt 9 skall uttalas endast en gång. Börja därefter bönen.


Bönens Wajibat

Elva saker är Wajib vid böner:

1 Nijat avsikten med bönen måste vara att nalkas Gud;

2 Takbirat-ul-Ihram Allaho Akbar efter Nijat

3 Kijam att stå upprätt

4 Roko

5 Två Sajdahs

6 Kira'at att läsa Sura "Al-Hamd" och ytterligare ett Sura, först i två Rakats och Tashbihat-e-Arba (Subhanallahe walhamdu Iillahe wa la ilaha Illallaho wallaho Akbar) eller Sura "Al-Hamd" i 3:e och 4:e Rakat;

7 Zikr att läsa upp Tasbi i Roko och Sajdah; detta förklaras senare;

8 Tashahud

9 Salaam

10 Tartib att be i den ordning som Sharia föreskriver;

11 Muwalat att be utan avbrott eller uppehåll.

Rokn och inte rokn

Av ovannämnda Wajib vid salat, är 5 Rokn; de andra är Ghair Rokn.

"Rokn" betyder sådana handlingar som gör ett salat ogiltigt om de utelämnas eller läggs till, även om detta sker oavsiktligt.


Dessa är

1 Nijat

2 Takbirat-ul-Ihram

3 Kijam vid tidpunkten för Takbirat-ul-Ihram och strax innan man går till Roko;

4 Roko; och

5 båda Sajdah tillsammans. Om något av dessa utelämnas eller läggs till, även om detta sker oavsiktligt, blir ett salat Batil (ogiltigt).

"Ghair Rokn" betyder de Wajib som gör ett salat ogiltigt om de avsiktligt utelämnas, eller läggs till. Men det ogiltiggör ej ett salat om de oavsiktligt utelämnas eller läggs till. Dessa är de återstående Wajib.


Jumah och Aid bönen

Andra böner eller Salat


Fredagsbönen

Denna utgör två Rak'at. Den ersätter Zohr, Middagsbönen. Den läses alltid i församling. Om ingen församling hålls skall endast läsas som vid Zohr.


'Eid-Böner

Dessa två böner infaller vid första Schawal efter månaden Ramadan respektive tionde Dhilhedj, tjugo dagar innan månaden Moharram. De båda högtiderna infaller med omkring vå månader och tio dagars mellanrum. De går under namnet 'Eid-ul-Fetr respektive 'Eid-ul-Azha. Dessa böner förrättas i allmänhet i församling, men kan hållas enskilt. Dessa böner är inte obligatoriska.


Efter bönen för 'Eid-ul-Azha förrättas offer av get, får, ko eller kamel i Allahs namn. Offer är inte obligatoriskt.


Begravningsbön

Detta är en bön som utförs vänd mot Kaaba, med den dödes kropp framför församlingen, för en muslim av varje sekt, efter begravningsreningen - en avskedsbön för den hädangångnes själ. Begravningsbönen har inte Roko' eller Sadjda, och den läses seående, vanligtvis i församling.