En annan islam

Tyvärr! Det finns våld men i "En annan islam""Islam innebär inget våld" är ett uttalande upprepade mycket. Dock är frågan här som Islam är fri från våld och där gjorde detta ideologiskt våldsamma versionen, som antogs av al-Qaida, till exempel, och orsakar alla denna förstörelse runt om i världen, kommer från?

Den internationella fonden för Islamic Civilization (IFIC), i Washington DC, har fått flera frågor från amerikanska universitet, däribland George Washington University, om inriktningen av islam gentemot våld som en del av universitetens studie av internationell terrorism. IFIC har vidarebefordrat frågorna till ett antal muslimska lärda inklusive Dr.Y. Al-Habib.

Dr.Y. Al-Habib har tydligt deklarerat att existerar ett ideologiskt våldsam version av islam som han har döpt som "den falska versionen av islam". Han betonade också att om vi återvänder till den sanna islam vi inte hittar någon uppmuntran av våld eller terrorism. Tvärtom sanna islam förbjuder absolut våld även mot djur och växter. Vem då skapat denna falska versionen? De som vände sig mot Profeten (frid vare med honom och hans rena familj) efter hans död är de som skapade denna falska versionen vilket motiverar våldshandlingar och terrorism, svarar han.

På grund av deras betydelse är frågorna och deras respektive svar publiceras i sin helhet med "Shia Newspaper".


Q1: Hur ser du på begreppen våld, icke-våld och terrorism?

A: Våld är ett omotiverat handling eller beteende som leder till dödsfall eller skada, fysiskt eller psykiskt, av en individ, en grupp eller livet i allmänhet. Icke-våld är engagemang för fredlig, icke-militanta beteenden och att avstå från att använda miljö eller biologiskt farliga åtgärder i största möjliga utsträckning.

Terrorism är ganska ofta politiseringen av våld för att terrorisera fienden och tvinga den att ge efter för en viss efterfrågan. Det är ibland en reaktion på en känsla av nederlag.


Q2: Vad är förhållandet mellan våld och Sharia (islamisk lag)? Anser Islam rättfärdiga våld?

A: Ett omvänt förhållande. Sharia stöder inte användning av våld för att uppnå mål och krav. I själva verket är Sharia grundar sig på principen om att sprida fred och jämlikhet som utrota de verkliga orsakerna till våldet. Dessa är ofta marginalisering och förtryck av individer eller grupper. Denna princip toppar alla andra moral av mänsklighet. I denna anda, Profeten (frid vare med honom och hans rena familj) sade till sina följeslagare "Vill du inte att jag ska berätta för er som är det bästa av moraliskt beteende i denna värld och i nästa? De sa: "Ja, gör, Oh Profet". Han sa: "Sprida fred i världen" (Al- Allamah Al-Majlisi, Bihar al-Anwar, s 12, citerat från Kitab Al-Ghayat.).


Dessutom förbjuder användandet av våld, även med de döda islam, än mindre de levande. Imam Al-Sadiq (fred vare med honom), pratar med en kamrat till honom som används för att tvätta den döda före begravningen, sade; "Tvätta försiktigt och inte vara grov" (Al-Klayni, Al-Kafi, s. 140).

Islam förbjuder ytterligare våld mot djur. Hur kan man tillåta det för människor? Profeten (frid vare med honom och hans rena familj) uppges ha sagt: "Den Allsmäktige Guden gillar vänlighet och hjälper dem som vill vara snäll.

Därför medan ridning dina svaga djur, låt dem vila på sina rastplatser. Skulle viloplats vara karg, sedan ta bort dem och borde det vara grönt, låt dem vila där "(Shaykh Suduq, Man la Yahdhuruhu Al-Faqih, s. 289).

Betonar vikten av att avstå från våld och av vänlighet och barmhärtighet, Imam Al-Baqir (frid vare med honom) sade; "Den Allsmäktige Allah är snäll, tycker om vänlighet och belöningar för det vad han inte skulle belöna för våld" (Al-Klayni, Al-Kafi, s. 119).


Q3: Vad anser är de faktorer som uppmuntrar vissa arabiska och muslimska grupper att begå terrordåd och extremism? Och vad är de viktigaste resultaten av terrorism och extremism?

A: Det finns två huvudsakliga skäl: För det första är att det finns ett kulturarv som uppmuntrar våld under illusionen att det är islamiskt motiverat. För det andra, ger obalanserad internationell politik dessa grupper intrycket att araber och muslimer förtrycks. För att ge utlopp för de genererade känslor av ilska, dessa grupper blir våldsamma.

De resultat som extremism och våld produkter som inte kan begränsas, men kan bara begränsas till ett ord "förstörelse", eftersom åtgärden och reaktionen kommer successivt tills humana samhället förstörelsen uppnådde över.


Q4: Hur kan vi innehålla eller utrota extremism och våld?

A: Uprooting extremism och våld kräver rötterna av förfalskare kopia av islam och ersätta den med den verkliga. Den islamiska religionen hade förvrängts av den första kuppregeringen - kom efter döden av profeten Muhammed (frid vare med honom och hans rena familj) - och slutade med de successiva regeringar tills en annan islam uppstod röra upp våldet och motiverar det.

De guvernörer praxis början från Abo Bakr Ibn abi Quhafa upp till cheferna för Bani Othoman (förbannelse vara över dem) inrätta extremism och terrorism i islam som gavs laglighet av deras religiösa lärda, medan vi finna att de rättsliga ledare islam som är profetens ättlingar (frid vare med dem) varnade strängt av blodsutgjutelse och våld. Deras biografier visar vänlighet och barmhärtighet.


Q5: Anser ni våld och icke-våld för att vara regel eller undantag?

A: Våld är varken en regel eller ett undantag. Islam avvisar våld under några omständigheter. Fred är regeln, och alla andra omständigheter kommer att låna sig till särskilda regler som inte kan kallas våld.


Q6: Vad är förhållandet mellan Jihad och våld? Är de en och samma sak?

A: Det finns inget samband mellan två av dem. De är helt olika varandra. Jihad är en nödåtgärd som används endast i två fall: dels försvara den muslimska nationen från en extern attack och försvara sin enhet i händelse av inbördeskrig, dels sparar de förtryckta och de svaga och spridning av internationell fred. Jihad är alltså akut användning av våld för att införa fred om alla möjliga fredliga medel, såsom förhandlingar, allmänhet och media tryck och liknande, misslyckas.

En mogen muslim, enligt oss shia, får endast inleda Jihad med tillstånd från den ofelbara Imamen som har direktkontakt med den allsmäktige Gud, eller från hans ersättare som fungerar som de riktiga religiösa myndigheterna i hans frånvaro. Även då kommer bruket av Jihad vara mycket begränsad, under så kort tid som möjligt och döda så få människor som möjligt, eftersom islam är en religion i livet inte är en religion för döden.


Q7: Enligt din åsikt, gör ickevåld lika kapitulation?

A: I själva verket leder överlämnande till seger för det mesta, som i fallet med Imam Zayn Al-Abideen (frid vare med honom), då han fördes till montering av Yazid bin Mu'awiyah (förbannelse vara över dem) , Imamen (frid vare med honom) kvarstod inte straffar Yazid när han försökte rättfärdiga mordet genom att provocera Imam (frid vare med honom).

Imamens effektiva logiska tal uttryckte hans mod som orsakar Yazid att lämna. Alla känner till detta historiska attityd, säger att Imam Zayn al-Abideen (frid vare med honom) är den som besegrade Yazid. Det finns många bevis angående detta ämne som kan hittas i de traditioner av profeten och hans Ahl-al-Bayt (frid vare med dem).


Q8: Har våldet har några psykiska, sociala eller pedagogiska konsekvenser för vårt beteende?

A: På det psykologiska och sociala fronten, placerar våldet ett hinder för integrationen av samhällen; det ställer barriärer mellan nationer och raser, som kan resultera i kultur stagnation, än mindre krig och ständigt ökande spänningar. Såvitt utbildning är berörda, våld och motvåld påverkar karaktärerna i yngre generationer, vilket ger dem en tendens att vara aggressiv och fientlig. Denna följaktligen förvärrar problemet ytterligare med tiden.


F9: Vad är kopplingen mellan förtryck, diktatur, politiskt förtryck och våld?

A: Det finns en direkt koppling mellan dem. Dessa är de viktigaste orsakerna till våldet, eftersom de skapar en atmosfär som bidrar till extremist tendenser.


Q10: Finns det ett samband mellan följande: demokrati och våld? Yttrandefrihet och våld? Intellektuell och politisk pluralism och våld?

A: Det finns ett omvänt förhållande mellan våld och dessa begrepp. Ju större utrymme för demokrati, yttrandefrihet, intellektuell och politisk pluralism, finns det mindre våld. Till exempel, för en begränsad explosion och terrordåd i London, som resulterar i mindre än hundra dödsoffer anses vara ett exceptionellt farlig incident och en vändpunkt i historien om ett land som Storbritannien, medan de pågående terroristexplosioner som resulterar i tusentals dödsoffer i Irak dagligen har blivit ganska vanligt och bruk.

Anledningen är att de första erfarenheterna lands i viss mån, en miljö av demokrati, yttrandefrihet, intellektuell och politisk pluralism. Därför kommer alla sådana incidenter inte fungerar och kommer att höja frågor om vad som driver en brittisk medborgare att göra något sådant här i en sådan miljö. Irak, och andra sidan, inte har sett i sin moderna historia frihet eller pluralism, jämlikhet eller demokrati. Generationer har sett bara krig, etnisk rensning, diktatur, och marginalisering i den utsträckning som vissa irakier har fått en grov natur och benägenhet att arbeta för extremistgrupper.


Q11: Vad är förhållandet mellan den arabiska ideologiska kunskapssystemet och spridningen av extremism och terrorism? Är det systemet pro våld, hat och extremism? Och gör detta system utgör ett hinder för framsteg mot reform och demokrati?

A: Ja, är systemet pro-våld, hat och extremism. Så länge den arabiska medier manipuleras av staten och andra icke toleranta enheter, kommer den arabiska sinnet upplever en allvarlig kris frånvaro. Den arabiska ideologiska systemet är förgiftad med hat, osämja och extremism eftersom det har till stor del formats av media.


Q12: Kan något av fallen, tidigare eller samtida, där våld används anses våldsam eller är de alla självförsvar? Hur kan en tydlig ram som bestämmer rätten till självförsvar utarbetas?

A: Alla striderna av Profeten (frid vare med honom och hans rena familj) och Imam Ali (frid vare med honom) var i självförsvar. Ingen av dem skulle inleda en strid. De skulle bara slåss motståndare som kämpade dem eller fastställdes på att bekämpa dem. Dessa var därför preemptive krig. Sådana fall av användning av våld anses laglig självförsvar.

När det gäller Al-Ta'f kamp som Imam Al-Hussayn (frid vare med honom) kämpat, det var en nödsituation eftersom han behövde för att sätta stopp för en olaglig och förtryckande regim. Han marsche tills han möttes av regimens armé och var därmed tvungen att slåss i självförsvar.


Ramen för rätten till självförsvar är tydligt dras i islamisk rättsvetenskap; det vill säga den sanna ram som inte skapades av regimvänliga forskare. Enligt denna ram kan kraft endast användas för att sätta stopp för förtryck eller orättvisa, eller för fastställande av rättigheter och rättvisa. Kriteriet för att fastställa rätt från fel och rättvisa från förtryck är samma kriterium som dras från de fyra källor till islamisk rättsvetenskap: Koranen, de profetiska traditioner, resonemang och enhällighet bland forskare.

Det är anmärkningsvärt här att användningen av ett starkt argument inte betraktas som en form av våld. Om en muslim talar kraftfullt om hans / hennes religion, eller kritiserar andra religioner, utsätta deras oförenlighet med förnuft och logik, betyder det inte att göra honom / henne våldsamt. Detta är ett starkt argument, och styrka är inte detsamma som våld.


F13: Kan våld användas som huvudsaklig metod för att lösa de problem som folk och samhällen står inför?

A: Nej, det kan den inte. Det kan bara leda till tillfälliga falska framgångar som inte kan pågå länge i ansiktet av motvåld.


F14: Med tanke på att icke-våld är vägen till saklig dialog, kan metodiken för icke-våld vara ett effektivt alternativ till många av de nuvarande kriserna, exempelvis split, stridigheter, militära konfrontationer, disharmoni?

A: Ja, absolut. Det skapar en hälsosam miljö som bidrar till inledandet av en dialog från bakgrunden av våld som har ackumulerats över tiden. Mahatma Gandhi i Indien och Nelson Mandela i Sydafrika, både samtida exempel, är framgångs fall där förändringen har slutligen förts om genom icke våld och på stabil grund.

Problemet är att de som tar till våld vill ändra verkligheten snabbt. Vad gäller de som förbinder sig att icke-våld, de övar tålamod som de vill att ändringen ska åstadkommas på sunda grunder som skulle tåla i framtiden.

De vill inte ha en snabb och instabil förändring som skulle gå tillbaka till ruta ett så snart som mot- våldet börjar. Icke-våld skapar en konstant verkligheten som den utrotar de känslor av ångest som drabbar dem som påverkas negativt av förändringen. Våld å andra sidan skapar en bräcklig verklighet som inte kommer att hålla, eftersom den inte ändrar tillståndet i avsky lidit av oroliga människor och dessutom genererar känslor av hämnd.


Q15: Kan den islamiska väckelsen och förändringsrörelse utföras via våld metodik, eller icke-våldsmetod? Eller finns det en annan metod?

A: I grund och botten, om islamisk väckelse och förändringsrörelse antar våldet metodik, kommer det att bli icke islamiska sedan, som vi nämnde tidigare, den islamiska Sharia förbjuder våld och tillåter endast för självförsvar och bruk av våld som är lämpligt. Därför kan en islamisk väckelse inte uppnås genom våld i första hand.


Q16: Hur kan den kultur av icke-våld spridas, eftersom vissa tror att det är en idealisk begrepp svårt att tillämpa?

A: Denna kultur kan inte spridas på resterna / bakgrunds av den falska versionen av islam, eftersom oavsett hur hårt vi försökt att inskärpa detta koncept i människors sinnen genom olika medel för medvetenhet, kommer det att förbli den förvrängda bakgrunden som hjälper extremism , terrorism och våld för att växa. Därför är den mest giltiga lösningen att utrota denna falska versionen helt och hållet, och sprida kunskap om den sanna islam som bygger på de läror som inkommit från (profetens rena familj) Ahl al-Bayt (frid vare med dem) och ingen annan.


Q17: Med tanke på att båda typerna av islamiska rörelser - våldsamma och icke-våldsamma - motivera sina metoder från islam, och att de två kan vara motsägelsefulla, vilket man kan leda till att uppnå mål och syften?

A: Som jag redan sagt, är denna motsägelse beror på de olika källorna från vilken varje drar sin Islam. Rörelsen som antar våldet bygger på en avvikande källa som ledde till skapandet av den falska versionen av islam, medan den som bygger på de ursprungliga källorna till islam, den icke-våldsamma man, leder till ädla syften och mål.


F18: Vilken effekt hade 9/11 har på förekomsten av islam i väst? Har denna våldsamma incidenten har en roll att spela för att förvränga bilden av islam i väst?

A: Det finns ingen tvekan om att 9/11, och även den senaste tidens händelser i Madrid, London och andra västerländska huvudstäder har främjat klyftan mellan islam och dessa samhällen och omkullkastade ansträngningar dem som arbetar med att reformera dessa samhällen och uppmuntra dem att anta islam . Dessa händelser har drivit den islamiska rörelsen tiotals år tillbaka.

Emellertid är det också möjligt att göra positiv användning av ångest som genereras i väst angående Islam. Den västra idag försöker förstå vad de ser som en "aggressiv" religion. Det finns nu en önskan att veta varför muslimer attackerar och slåss väst. Sådan intresse för islam och muslimer kan positivt utnyttjas för att belysa storhet Islam, förtydliga sitt budskap och distansera den från dåraktiga handlingar terrorister.

Detta kommer så småningom att leda människor att omfamna islam. Om folk vet vad islam egentligen är, kommer de aldrig ge upp. Snarare kommer de att ge upp kristendomen som är oförenlig med anledning när de vet att den sanna islam är en religion av kultur och framsteg och andra religioner, såsom kristendomen, är religioner stagnation och tillbakagång.


F19: Tyranny, förlust av frihet, förtryck, förtryck, centralisering av makt, vilket av dessa är orsakerna bakom våldet i den muslimska världen? Och någon av dem spelar en roll i tillväxten och spridningen av våld?

A: Ja, alla dessa är förvisso skäl för våld. De är dock alla relaterade till de två huvudsakliga skäl som jag har nämnt tidigare, ett arv som främjar våld och de obalanse internationella åtgärder som gör muslimer känner att de är förtryckta, marginaliserade och diskriminerade.


Q20: Världen är nu upplever en stark rörelse för reform, särskilt den arabiska och muslimska världen, som representeras av personer som tar till gatorna i fullt uppror för att störta regeringar och kraft förändring. Enligt din åsikt, vad som motiverar en sådan rörelse i detta skede?

A: En del av detta är sant, en del är falskt. Del är självinitierad, är en del planeras. Den sanna och självinitierade delen innebär ökad muslimsk medvetenhet, särskilt på senare tid, och tittar på deras historia för att identifiera källorna till svaghet för att avhjälpa både nuläget, vilket har föranlett denna rörelse för förändring, liksom den framtida situationen.


Den falska delen involverar myndighetssökande i den nya etappen. De manipulerar människors önskan om en annan verklighet i fanor reformer och förändring. Slutligen den planerade delen handlar de som stöds och förbereds av väst för att ockupera ledande positioner i framtiden som en del av ett Mellanöstern omorganisation strategi. Dessa är de ansikten den nya ockupationen. Denna nya yrke tar formen av spridning av amerikanska värderingar och acceptans av amerikansk hegemoni över världen.

Den IT-revolutionen har spelat en nyckelroll i omstrukturering / omformning den arabiska och islamiska sinne nyligen. Satellitkanaler och internet har förändrat många av de gemensamma ideologiska värderingar, särskilt i detta skede av manipulerade medier och våldsam kultur, och skapat mer utrymme för fri debatt. Följaktligen har folk börjat ifrågasätta och förändra sina egna ideologier.


Q21: Är civila oroligheter anses vara ett nytt civiliserat sätt av motstånd och ett alternativ till våld? Tror du att det kommer att uppnå målen för förändring?

A: Det är ett av de bästa sätten, är mycket effektiva och mindre skadliga för människor och egenskaper. Jag efterlyste civila oroligheter mer än 5 år sedan i en av mina artiklar som jag sa att det är den islamiska sättet att utöva påtryckningar och verka för förändring. Det är i grunden en islamisk PÅBJUDA som Sharia förbjuder att ge efter för orättkonstgjorda lagar som införts av regeringar för att begränsa friheten och konfiskera rättigheter. Vägran att följa dessa konstgjorda lagar utgör en återgång till islamisk lag. Ska folket förbinda sig till detta, då dessa regeringar och deras lagar automatiskt övervinnas utan blod skjul alls.


Q22: Det är anmärkningsvärt att den arabiska och muslimska världen accepterar endast reformer under starka yttre tryck, varför är det så? Och är det möjligt för de arabiska och muslimska folken att genomföra reformen utan extern inblandning?

A: Hittills den muslimska nationen har inte återhämtat sin styrka eftersom processen att byta convections och vyer, men snabbare nu än tidigare, är fortfarande långsamt. Därför är rörelsen av förändring och reformer i den muslimska världen fortfarande inte kan konfrontera de gamla regimerna. Detta beror på den obalanse skala av makt, och därmed behovet av stöd utifrån.

Jag naturligtvis, som regel, anser inte externt stöd som är tillåtet och misstänker verkliga avsikter bakom den. Men vi är redo att ta itu med det som en nödsituation för att uppnå "det som är viktigast inför vad som är viktigt", och detta i enlighet med gällande islamiska regler. Det är anmärkningsvärt här att detta stöd inte kommer att vara för evigt särskilt med potentiella intressekonflikter i framtiden. Det är bara ett tillfälligt stöd med tanke på att ingenting är oförändrad i politiken.

När det gäller godkännande av reformen, tror jag inte att den arabiska och muslimska världen kommer att förkasta det. Det gör acceptera reformer men inte vet vad reformen är och är därför tveksam. Acceptans är till stor del beroende av medvetenhet.


Q23: Varför tyranni, diktatur och absolut centralisering av makten sprids i den arabiska och muslimska världen? Varför är det så mycket efter i omfamna demokrati?

A: Centralisering av makt är inte bara utövas här, men även i Östeuropa, Östasien och de flesta afrikanska och latinamerikanska länder. Vårt område är så mycket bakom när det gäller demokrati som de är. Men detta är inte hela problemet. Det är också en av medvetenhet, förståelse och praktik.

Västvärlden har vänt ryggen åt sin religiösa arvet genom uppror mot myndigheten av kyrkan och det har skapat ett bättre alternativ, och därmed gjort framsteg. Anledningen är att kristna arv som används för att begränsa utvecklingen på grund av dess oförenlighet med vetenskap och krav på myt.

Samma sak hände med oss, men med omvända resultat. Muslimer vände också mot islam tänker att det är orsaken till deras släpar efter och glömde att den version av islam praktiseras är falskt. De ville inte söka efter den sanna versionen och tänkte, genom att följa de kristna och förkasta sin religion, att de på liknande sätt kommer att fortskrida. Men det var precis tvärtom, eftersom islam uppmuntrar framsteg och kunskap.

Islam har det största och mest omfattande civilisatoriska projektet för mänskligheten. Det är därför muslimer nu släpar ännu efter än tidigare, när de hade fortfarande några rester av den sanna islam som hjälpte dem att utvecklas.


F24: Vilka är de faktorer och förutsättningar för framgångsrik demokrati i den arabiska och muslimska världen?

A: I grund och botten har vi inte tror på demokratin som en metod. Vi tror på islam med vad det ger i form av allmänhetens deltagande i regeringen. Det överensstämmer mer uppskattning och respekt för viljan hos den person vars intressen och framtid är bäst säkras med islam än med den rena demokratiskt förhållningssätt. Vi använder bara ordet demokrati för bekvämlighet.

Med detta sagt, vill jag understryka att framgångsrika allmänhetens deltagande i regeringen är beroende av att skapa en positiv atmosfär i den arabiska och muslimska världen som förklarats tidigare. Utan befria atmosfären från de befintliga spänningarna, blir det ingen framgångsrik medverkan.


Q25: Vill du se reformer som kommer utifrån eller inifrån? Vad händer om reformen inte kan uppnås inifrån på grund av statsförtryck? Vad tror du resultatet blir om reformen kommer från utan?

A: Det är självklart att reformen kommer inifrån är den korrekta. Jag menar det som i vår dynamiska kulturen fixar felen, återgår våra samhällen till islam och förbinder oss att dess stora civiliserade läror.

Å andra sidan, reformen kommer utifrån, som jag redan har nämnt, är bara tillfälligt, att vara bunden med externa intressen. Det är en "caricaturial" reformer, så att säga. Det är ofta en illusion eftersom det ändrar bilden, men inte verkligheten.

Det finns många exempel på detta i historien. Människor som har att göra med reformen påtvingas utifrån brukar misslyckas senare och fastna igen. Men de som leder sin egen oberoende intern reform lyckas.


Jag tror inte förbjuder "söker stöd" från utsidan i akuta fall där människor inte kan föra reformen inifrån förutsatt att detta stöd är begränsat, som godkänts av islamisk lag och används klokt för att utnyttja den yttre kraft på grundval av utbyte av intressen snarare än beroende eller på annat sätt. Jag tror inte förbjuder denna form av hjälp eftersom regeln i islam är att bevara liv och garantera största möjliga rättvisa.

Därför, i händelse av en framstående fara för muslimskt liv och helighet som bara kan stoppas med externt stöd, kan den muslimska nationen gripa denna typ och form av stöd som en nödåtgärd om alla andra medel misslyckas.

Irak är ett typexempel. I detta exempel är det självklart att reformen kunde ha varit möjligt och verkligt om det var inifrån, i vilket fall situationen kunde ha varit mycket bättre i fråga om säkerhet och fred än det är nu. Detta är skillnaden mellan intern och extern reformer.


I sin diskussion om terrorism, människor i väst diskutera tre viktiga frågor:

Q1: Vad är det som gör människor terrorister?

A: Förföljelse, förtryck, tyranny, fattigdom, krig, manipulerade medier, obalanserad internationell och regionalpolitik och pro-våld arv.

Q2: Vad ger näring terroristgrupper?

A: En lämplig miljö, triggers såsom krig och religiös och etnisk förföljelse. Till exempel, Guantanamo Bay och Abu Gharib fängelset där Koranen avkristnades. Dessa ger grupper med rekryter.

En annan sak som hjälper dessa grupper är det logistiskt stöd och pengar från vissa regimer i ett försök att destabilisera vissa regioner, skydda sig och hålla fienden ockuperat.

Till exempel fallet med amerikanskt stöd för terroristgrupper i Afghanistan mot Sovjetunionen och i fallet med Libyen, som stödde ett antal grupper i Libanon, Palestina och även Nordirland.

Q3: Vad är människors reaktioner på terroristattacker?

A: I de flesta fall där det inte finns någon direkt fara, är människors reaktion högst känslan lite ledsen för det som hände. Vissa skulle till och med bli tröstade att se deras fiende, som har stött deras förföljelse och förtryck, lidande som denna.

Men i samband med direkt fara där samhället självt lider, skulle reaktionen vara så stark att den kan leda till kontra våld. Till exempel, en kongressledamot uttryckte sin önskan att spränga muslimska heliga platser, såsom Ka'aba, som svar på terroristattackerna i USA.