FRÄLSARE

Mänsklighetens FrälsareSe dig omkring.

Vad ser du ?

Mänskligheten famlar omkring i förvirringens tvivlans och hopplöshetens träsk . Den har kört fast i en värld full av motsägelser. Man behöver inte fundera länge för att upptäcka att ondskans och mörkrets makter ser triumferande ut .

Tyrannins okunnigheten, feghetens och girighetens laster föder fler och fler brott, korruption, exploatering, rasism grymhet, förtryck, fiendskap och hat .


Inte att undra på att man då ser allmänt spridda orättvisor i olika former, berövande, fattigdom, hungersnöd, sjukdomar och till och med strider och blodiga krig . För att inte tala om miljöförstöringen, familjens sammanbrott och moralens förfall . Fastän nutidens civilisation, på ytan tycktes ha uppnått en vis mognad vad gäller sociala och politiska ålägganden som har härstammat från de inte alltför fruktbara eller trevliga erfarenheter av olika ideologier och system, dessa ålägganden har hittills olyckligtvis misslyckats att befria mänskligheten från dess olyckor och orättvisor. Modern västerländsk civilisation vilken för närvarande är den dominerande i världen söker lycka på ett materialistiskt sätt .

Den förespråkare en kultur där sex och kapital dyrkas .

Den lättja och sorglöshet som den ger till samhället med vetenskap och tekniska framsteg kan inte dölja dess många brister och svagheter .

Den plågad av våldsamma sociala sjukdomar och saknar tydligt andliga och moraliska värden . Denna materialiska civilisation har inget hopp för mänsklighetens frälsning . Det ständigt växande gapet mellan att ha och inte ha, de starkas kuvande av de svaga, i de fortsatta ansträngningarna av starkt personliga intressen att kontrollera världsmarknaderna, den pågående förstörelsen av miljön och atmosfären, den snabbt ändrade maktbalansen och kampen om världens herravälde genom den planerade pålagen av den nya världsordningen, tecknar en dyster bild av vår jords framtid .


Men är detta ödet som vi ska befinna oss i ?

Ger vi upp kampen att försvara våra dygder och istället tystar ner vårt samvete och ger efter för de vardagliga lasterna eller godtar dessa laster såsom vår aktuella civilisations dygder ?! Om inte, finns det i så fall någon strimma hopp?

Finns det ett slut på denna tunnels mörker?

Mänskligheten är angelägen om en värld i fred, jämlikhet, frihet, tolerans och kärlek, en värld där ärlighet, redbarhet, uppriktighet och sanningsenlighet råder, och en värld där dygderna överglänser lasterna .

Vem ska rädda mänskligheten i den här världen ?

Vem kan rädda människosläktet från elände och perversitet ?

Gottgörelse och frälsning är begrepp som är lika gamla som människans skapelse . Nästan alla stora religioner i världen kungör på ett eller annat sätt att en godgörare en frälsare, en befriare eller en Messias ska komma för att befria människorna . Emellertid var inte en sådan persons identitet, som den heliga skriften talar om genom olika titlar och ofta inte till namnet klart avslöjad i någon religion förutom i islam .


Eftersom islam är den sista av gudomliga religioner på jorden och text traditionen av dess skrifter är vida erkända att vara mycket hårdare än i alla andra religioner är dess grund av Messias identitet och mission den mest troliga .

Frälsaren är en ättling till den store helige profeten Muhammed (Frid vare med honom och hans kyska ättlingar)

och hans namn är detsamma som ” vägledare ”, på Arabiska AL-MAHDI . Den store frälsare ska komma till världen när den är full av orättvisa och tyranni för att fylla den med rättvisa och sanning .

Han kommer att bli stödd av profeten JESUS son till MARIA (Frid vare med dem båda) och tillsammans med alla troende ska de slåss mot och besegra onda krafter en gång för alla . Han kommer att åtnjuta ovanligt stora krafter med vilka han kommer att sprida fred och ro och förena alla länder till ett .

Han kommer att skapa en utopisk civilisation där allmän rättvisa, jämlikhet och välstånd kommer att styra världen . När denne frälsare är uppväckt ska GUD öka sin välsignelse för mänskligheten .

Jorden kommer att producera sina mineraler i överflöd .

Jordbruk, boskap och fiske, kommer att ökas mångfaldigt .

Frälsaren ska med sina böner och bara händer, genom Guds nåd, bota alla sjukdomar och åkommor även om de är obotliga, kroniska eller på liknade sätt, såväl som handikapp och lyten . Inte bara det han ska också bota tidens alla psykologiska och andliga sjukdomar .


O, Frälsare ! Att vänta på dig är, i grund och botten, den Allsmäktige Gudens dyrkan . Det är alla fromma mäns önskan och längtan, alla sannings älskare, alla som söker rättvisa och alla som strävar efter fred.

O, Frälsare, när ska du komma .

Mänskligheten gråter och ropar på dig: Var är Allahs kvarleva?

Var är den Inväntade som ska rätta till ohederligheten och oärligheten?

Var är den Efterlängtade som ska avskaffa förtryck och synd ?

Var är den utvalde som ska återuppväcka nationens och religionens verklighet?

Var är livsupprättaren till religionens realiteter och dess anhängare?

Var är Förstöraren till de stora byggnaderna månggudadyrkan och hyckleriet?

Var är utrotaren till synders förgreningar och tvister?

Var är Ackumulatorn till framhetsorden?

Var är Allahs grind genom vilken alla ska komma in ?

Var är Allahs stöd genom vilket vännerna uppmärksammar mot honom?

Var är Medelvägen som sträcker sig från Jorden till himlen ?

Var är segerherren och den som ska breda ut vägledningens flaggan ?

Var är förenaren till följeslagarna av dygde och gudomliga nöjen?

Oh, du mästarnas och favoriternas son.

Oh, du son till de ädla och ärade .

Oh, du son till ledarna och de gudomligt ledande .

Oh, du son till de mest mest rättfärdiga .

Oh, du son till de välvilligt utvalda .

Oh, du son till de klara månarna .

Oh, du son till de glänsande ljusen.

Oh, du son till de genomträngande meteorerna .

Oh, du son till de klara stjärnorna .

Oh, du son till de klara stigarna .

Oh, du son till de ljusa tecknen .

Oh, du son till den perfekta kunskapen .

Oh, du son till levande miraklen .

Oh, du son till den rätta vägen .

Oh, du son till de tydliga bevisen .

Oh, du son till de rikliga gåvorna .

Oh, du son till Mohammed .

Finns det en väg genom vilken du kan mötas ?

När ska vi komma till dina vattendrag för att dricka, genom vilka vi ska kunna släcka vår törst efter dig ? När ska vi dra nytta av dina ljuva vatten, ty törsten har redan varat för länge . Måtte vår avskedsdag förenas med återföreningens dag på vilken vi kommer att frödas !


Översatt från engelska till Svenska:

Amir Schati / Norrköping

Kultur Muslimska Biblioteket i Malmö 1998-06-11