ATT VARA MUSLIM

OM ISLAM

ATT VARA MUSLIM

________________________________________

BOK 1

I översättning och bearbetning av Jan Åhlander

Publicerad av Utbildningsprojektet Méraj

Bilal Muslim Mission of Scandinavia

Box 2028, S-195 02 Märsta, Sverige (Sweden)

Originalets titel: "Islamic Teachings"

Islamic Seminary Publications

Karachi, Pakistan

Mångfaldigandet av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt av den 30 december 1960 förbjudet utan copyrightinnehavarens (Bilal Muslim Mission of Scandinavia) medgivande. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning o.s.v.

© Bilal Muslim Mission of Scandinavia 1993

Första upplagan

ISBN 91-630-1743-1

Tillägnad

alla de lyckligt lottade föräldrar som önskar att deras barn skall bli förtrogna med islamisk etik och lära

________________________________________

Publicerad av Kultur Muslimska Biblioteket i Malmö 1998-10-02

________________________________________FÖRORD

________________________________________

I Guds den barmhärtige Förbarmarens namn!


Om oss själva

"Bilal Muslim Mission of Scandinavia - Märsta" började sina officiella aktiviteter den 17 Rabiul-awwal 1408 (den 27 oktober 1988), den helige Profeten Muhammed (SAW)s och vår sjätte Imam Ja'far as Sadiq (AS)s födelsedag.

Genom lyckliga omständigheter fick undertecknad möjlighet att samma år resa till Irak på en pilgrimsfärd för att besöka platser med beröring till våra heliga Imamer (AS). Under min korta vistelse i den heliga staden Najaf besökte jag "Shia Islamic Education Centre". Där fick jag tillfälle att samtala med den numera avlidne store teologen Ayatollah Al Uzma Al Sayid Abul Qasim Al Moosawi al Khooi. Han välsignade och uppmuntrade mig att arbeta för att göra islams lära känd för en större krets. På min väg hem till Sverige gjorde jag därför ett uppehåll i London och besökte huvudkontoret för "World Federation of Muslim Communities". Dess ordförande, Hadji Asgharali M.M. Jaffer gav mig i uppdrag att översätta "Elements of Islamic Studies" ("Den Islamiska Lärans Grunder") av Maulana Syed Saeed Akhtar Rizvi till svenska. Han gav såväl sitt moraliska som finansiella stöd till detta, för vilket jag är synnerligen tacksam. Genom Guds nåd blev denna översättning klar samma dag Bilal Muslim Mission för första gången framträdde offentligt, den 17 Rabiul-Awwal 1409 eller den 27 oktober 1989.


I Zilhadj 1412 (juni 1992) diskuterade man inom BMMs utbildningsprojekt Méraj möjligheten av att översätta den heliga koranen till svenska. Man menade, att en sådan översättning skulle vara till ovärderlig hjälp för muslimerna i Sverige. Dessutom skulle vår svenska version göra den heliga boken mer lättillgänglig i bibliotek, skolor, universitet och andra läroanstalter i denna del av världen. Förhoppningsvis skulle detta kunna underlätta förståelsen av islam både i Sverige och andra länder i Norden. Översättningen skulle också hjälpa läsaren att förstå den islamiska gudsuppfattningen.


Pedagogiska projekt

Genom Guds nåd togs beslut att påbörja översättningen av den heliga koranen från arabiska med kommentarer av Mir Amed Ali till svenska den 25 Zilhadj 1413 (Dahwul Arz) eller den 17 maj 1993.

I april 1993 beslöts också inom BMMs Utbildningsprojekt Méraj, att översätta "Islamic Teachings", böckerna 1-7, som utgivits av Islamic Seminary, Karachi, Pakistan. På svenska fick böckerna titeln "Att Vara Muslim". Huvudsyftet med denna bokserie är att ge undervisning i islam till muslimska barn och ungdomar samt andra som vill veta mer om islam. Det mesta av innehållet baseras på den heliga koranen och den helige Profeten Muhammed (SAW)s liv, men också på yttranden som fällts av våra 12 heliga Imamer (AS). Även ämnen från andra källor tas upp till behandling.

Stort arbete har lagts ned på att göra innehållet intressant för barn och ungdomar. Med detta taget i beaktande är kapitlen i de första grundläggande böckerna baserade på berättelser. Varje kapitel följs av frågor, så att barnen själva kan formulera det som är viktigt. Denna serie kan med stor glädje läsas även av vuxna.


Biståndsprojekt

Utöver sina pedagogiska projekt stöder Bilal Muslim Mission of Scandinavia också biståndsprojekt i utvecklingsländerna, t ex arbete för synskadade och att borra brunnar i torra områden. Arbetet bedrivs genom internationellt erkända bistånds- organisationer, nämligen "Sight Savers, Royal Commomwealth Society for the Blind" och "Action Aid", båda i Storbritannien.

Missionen är tacksam till Hadji Y.K. Nafsi vid Teologiska Seminariet i Karachi, Pakistan för hans medgivande att översätta bokserien. Mitt uppriktiga tack går till den aktade A'alim Maulana Zakir Hussein, projektets andlige fader. Utan hans vänliga uppmuntran och hjälp skulle arbetet med denna utgåva inte varit möjlig.

Min tacksamhet riktar sig också till den anonyme vän, som till minnet av sin älskade avlidna mor, gav ett generöst bidrag så att arbetet kunde påbörjas. Det samma gäller Broder Zulfiqar Ali Alibhai och hans hustru Sabirabanu Z. Alibhai, Hadji Anvarali Dahya samt min hustru Fizza Dhalla. Broder Zulfiqar Ali Alibhai och hans hustru har ända från första början stött BMM och hjälpt oss på olika sätt att finna lösningar till de problem som uppstått inom verksamheten.

Jag är särskilt tacksam till Jan Åhlander, en vittberest, ansvarsmedveten och erfaren lärare, som tog på sig översättningsarbetet. Utan hans stöd och hjälp på olika sätt skulle det ha varit omöjligt för BMM att ta itu med detta projekt. Må den Allsmäktige också välsigna hans fortsatta arbete så att det blir till glädje för många.

Själv har jag nu i sexton år bott i Sverige, ett land som blivit allt kärare för mig och där jag känner mig hemma. Jag och min familj har indiskt ursprung. Men vi kom hit som flyktingar från Uganda, där våra familjer varit bosatta sedan generationer tillbaka. Vi blev väl mottagna i Sverige. Det är bara inte möjligt för mig att personligen tacka alla som under årens lopp hjälpt oss och låtit oss finna en fristad här efter alla lidanden vi fick utstå i samband med förföljelserna i Uganda. Utan rädsla och hotelser har jag och min familj fått leva och arbeta i lugn och ro. Vi har fått känna oss som vanliga medborgare i ett demokratiskt och frihetsälskande land. När därför vi inom BMM nu gör denna publikation tillgänglig i hela Sverige får detta vara min enkla gåva tillbaka till Sveriges land och folk för allt vi fått genom er.

Gulamali Dhalla

Ordförande, Bilal Muslim Mission of Scandinavia

Märsta, 18 Zilhadj 1413 (Eid-e-Ghadeer) ; 9 juni 1993


ÖVERSÄTTARENS KOMMENTARER

________________________________________


Jag upplever det som en stor förmån att vara delaktig i att denna skriftserie blivit översatt och bearbetad till svenska.

När min hustru Birgit och jag återvände till Sverige i maj 1990 efter fyra års biståndsarbete för Diakonia i Bangladesh dröjde det inte länge förrän vi fick lära känna ordföranden i Bilal Muslim Mission of Scandinavia, Gulamali Dhalla och hans hustru Fizza Dhalla. Bekantskapen utvecklades till vänskap, då vi fann att vi trots olika bakgrund ifråga om kultur och religion hade så mycket gemensamt i sättet att se på tillvarons väsentligheter. När det därför blev aktuellt att översätta "Islamic Teachings" till svenska var det helt naturligt för mig att vilja försöka ta mig an uppgiften.

Enligt min uppfattning är kunskap viktigt för förståelse. Det gäller också människor emellan. I det svenska samhället av idag måste vi ha kunskap om olika folkgruppers kulturella och religiösa bakgrund för att kunna förstå och respektera varandra.

"Att Vara Muslim", hoppas jag skall läsas inte bara av muslimer utan också av andra. Kanske den då kan vara till hjälp att öka kunskapen om en folkgrupp som blir allt större i Norden och därmed också bidra till ökad förståelse och vänskap människor emellan.

I mitt arbete har jag fått oskattbar hjälp av Gulamali Dhalla och hans hustru Fizza Dhalla, som själva och tillsammans med andra vänner outtröttligt fingranskat texten. Min hustru Birgit har givit mig ovärderlig hjälp i att bearbeta och "översätta" från en sydasiatisk kultursituation till svenska förhållanden utan att göra alltför stora avvikelser från originalversionen. Mitt tack går också till alla andra som på olika sätt gjort det möjligt att utge skriftserien "Att Vara Muslim". Må utgåvan få bli till den välsignelse den är avsedd.


Jan Åhlander

Märsta, 18 Zilhadj 1413 (Eid-e-Ghadeer) ; 9 juni 1993


ALLAHS UNDERBARA SKAPELSE

________________________________________


Allt som är ljust och härligt

Allt levande, smått som stort

Allt som är fint och ärligt

Allt är det Gud som gjort.

Var liten blomma som strålar

Var fågel i skyn sig svingar

Gud deras färger målar

och ger dem deras vingar.

Bergen i blått mot himlen stiger

från forsen hörs ett mäktigt brus

Solen ännu en dag inviger

med sitt varma och strålande ljus.

En mening finns i allt som sker

Hans kärlek räcker för världen vida

Hans bok, naturen, oss omger

Vart skapat är en uppslagen sida.

SKAPAREN

________________________________________


Saed är en mycket duktig pojke. Han tycker om att lära sig saker. Han tycker också det är roligt att leka och idrotta. Ibland går han och hans pappa ut på promenad.

En dag gick de båda två ner till floden. Allt var så vackert. Floden var full med vatten. Stränderna var alldeles gröna. Änder, svanar och andra vattenfåglar gled på vattnet. Sångfåglar sjöng i träden. Plötsligt kom han att tänka på en sak och frågade sin pappa:

Saed : -Snälla pappa! Vem har gjort allt det här fina?

Pappa : -Det är Allah, som har gjort det.

Saed : -Var finns Allah?

Pappa : -Allah finns överallt.

Saed : -Kan man se Honom?

Pappa : -Nej, pojken min, man kan inte se Honom.

Saed : -Men hur kan man då veta att Han finns, och att det är Han som har gjort allting?

Då pekade hans pappa på ett hus som låg inne i träden och sa:

- Titta på det där huset. Vet du vem som har byggt det?

- Det har säkert någon byggmästare gjort, svarade Saed..

Då sa hans pappa:

- Min käre pojke! När vi ser det där huset tror vi att det är en byggmästare som byggt det fast vi inte kan se honom. På samma sätt, när vi ser fotspår i sanden vet vi att någon har gått där. Men tänk nu på universum. Det är så oerhört stort och måste ha en skapare, även om vi inte kan se Honom. Denne väldige Skapare är Allah. Hela världen och allting i den är ett bevis på att Han finns.

Saed förstod vad hans pappa menade och tackade för att han förklarat det för honom.

Allah är Universums Skapare

 

Frågor

1. Vad tyckte Saed om?

2. Vad såg Saed och hans pappa vid flodstranden?

3. Hur lärde sig Saed att Allah är Skaparen?


TACKSÄGELSE

________________________________________


Sakina är en förståndig flicka. Hon tycker det är roligt att gå i skolan och följer noga med på lektionerna. När hon kommer hem från skolan hjälper hon mamma med hushållsarbetet. När de som är äldre säger något rättar hon sig efter det.

En dag sa hon till sin mamma:

- Mamma, varje gång innan vi börjar äta säger du "Bismillah" och när vi är färdiga säger du "Alhamdolillah". Vad betyder det?

Hennes mamma svarade:

- Kära du. "Bismillah" betyder "I Allahs namn" och "Alhamdolillah" betyder "Tack, Allah".

Då frågade Sakina:

- Men mamma, varför nämner du Allahs namn och varför tackar du Honom?

Sakinas mamma svarade:

- Jag gör det därför att Han har givit oss ögon att se med, öron att höra med och förstånd till att skilja mellan vad som är ont och gott. Han har givit oss vatten och luft som ju är nödvändigt för att vi ska kunna leva. Det är Han som har gjort söta frukter och annat gott som vi kan äta och dricka. Han är vår Skapare och vår Herre.


Orden "Bismillah" och "Alhamdolillah" förekommer inte bara i samband med måltider utan sägs också när vi påbörjar och avslutar ett arbete. Orden "Bismillah" och "Alhamdolillah" används inte bara i samband med måltider men bör alltid sägas när vi påbörjar eller avslutar ett arbete.

Det finns också andra uttryck som används vid lämpliga tillfällen och som är en del av den islamitiska kulturen. När vi hälsar på varandra säger vi "Salamun Alaikum" , som betyder "Frid och fred vare över dig". "Salam" betyder både "frid" och "fred". Här är exempel på några fler uttryck:

När vi får höra en god nyhet bör vi säga "Mâshâ'allah", ungefär "Det har skett med Guds vilja".

När vi lovar något bör vi säga "Inshâ'allah", som betyder "Om Gud vill".

Om vi hör ett oanständigt ord eller ser att någon gör något olämpligt bör vi säga "Astaghfirullah", som innebär att man tar avstånd från det man hört eller sett.


När vi ser något riktigt bra eller om vi eller någon annan gjort något gott bör vi säga "Subhânallah", som bevis på att vi vet, att allt gott kommer från Allah.

När vi tar farväl av någon bör vi säga "Fi amânillah", "Må Gud beskydda Dig".

Om vi får en gåva bör vi säga "Shukranlillah", varvid vi också visar vår tacksamhet till Gud.

Om en ond tanke kommer för oss bör vi säga "A´uzobillah", "Jag tar min tillflykt till Allah".

Om vi ser något fint utöver det vanliga bör vi säga "al-´Azmatolillah", som betyder "Ära vare Gud".

När någon gör oss en tjänst bör vi säga "Bârakallah", som är arabiska för "Må Allah löna dig med sitt goda".

Vi bör tacka Allah för Hans gåvor.

 

Frågor

1. Vad frågade Sakina sin mamma?

2. Vad svarade hennes mamma?

3. Varför nämner vi Allahs namn och varför tackar vi Honom?


RELIGION

________________________________________


En gång i tiden var vi alla små, hjälplösa spädbarn. Vi kunde varken gå eller tala. Det fick våra föräldrar lära oss.

När vi blev större fick vi börja skolan. Våra lärare lärde oss att läsa och skriva. De fick verkligen anstränga sig. Vi bör vara tacksamma till dem för allt deras tålamod.

Men utöver att lära sig läsa och skriva måste vi också lära oss vad som är rätt och fel, vad som är gott och vad som är ont. Det är nödvändigt för att vi ska kunna göra det som är gott och avsky det onda. För att vi ska kunna göra detta har Allah i sin godhet sänt många profeter i världen. Dessa profeter gav oss vägledning i enlighet med den kunskap som Allah gav dem. Genom dem fick vi också visa bud av Allah. Dessa regler kallas "religion". Den som följer dessa bud är en god människa.

I en människas liv finns både ljusa och mörka stunder. Men i både olycka och välgång förtröstar en gudfruktig människa på Allah. Som ett exempel kan vi nämna Luqman, en välkänd och vis man från Afrika.

Olyckligtvis började han sitt liv som slav och blev tvungen att gå igenom oerhörda lidanden och svårigheter. Han hade emellertid en stark tro på Allah och också ett starkt självförtroende. Med tålamod och mod klarade han av alla besvärligheter. Livets svårigheter lärde honom mycket och gjorde honom klok och förståndig.


Han kom alltid ihåg att tacka Allah för Hans godhet och han gav aldrig upp. Därför visade Allah himlens och jordens hemligheter för honom, och han blev känd som "Luqman, den vise". Det han har sagt har också återgivits av Allah i den heliga Koranen och har också nämnts av Profeten Muhammed (Måtte Allah välsigna honom och hans avkomma) och av Imamerna av hans familj. Hans namn är välkänt i lärda kretsar.

Luqman uppnådde denna ställning eftersom han alltid följde Allahs bud och litade på Honom.

En god människa rättar sig efter religionens bud

 

Frågor

1. Vilka ledde och hjälpte oss när vi var riktigt små?

2. Varför sändes Profeterna till världen?

3. Vad var hemligheten med Luqmans förstånd och klokhet?


DE VIKTIGASTE PROFETERNA

________________________________________


Allah sände många Profeter för att visa människorna till rätta. Men fem av dem skiljer sig på ett särskilt sätt från alla andra. De heter

1. Profeten Nuh (Allahs frid vare över honom)

2. Profeten Ibrahim (Allahs frid vare över honom)

3. Profeten Musa (Allahs frid vare över honom)

4. Profeten Isa (Allahs frid vare över honom)

5. Profeten Muhammed (Måtte Allah välsigna honom och hans avkomma)


I stället för att alltid skriva ut "Allahs frid vare över honom" brukar vi skriva (AS) efter profeternas och våra imamers namn. AS är en förkortning för "Alayhi salaam", som just betyder "Allahs frid vare över honom". Men efter den helige Profeten Muhammeds namn skriver vi SAW, som är en förkortning för "Sallallahu alayi wa alih", vilket betyder "Måtte Allah välsigna honom och hans avkomma".

Dessa profeter har också hedrats med olika benämningar. De mest välkända är: NUH - Nabiyullah, IBRAHIM - Khalilullah, MUSA - Kalimullah, ISA - Roohullah och MUHAMMED - Habibullah, Khatim al-Mursaleen.

Profeten Musas (AS) efterföljare kallas judar. De som följer Profeten Isa (AS) kallas kristna., och de som följer Profeten Muhammed (SAW) kallas muslimer. En muslim tror på och respekterar alla Profeterna.

Den störste av Profeterna är Muhammed (SAW), Islams helige Profet. Med honom avslutade Allah raden av Profeter. Han är Allahs siste Profet. Ingen annan Profet skall komma efter honom intill Yttersta Dagen.


Allah upphöjde några Profeter till laggivare. Med andra ord skulle man kunna säga, att Han uppenbarade sina Himmelska böcker för dem. I dessa böcker fanns Hans bud för människorna nedskrivna. De böcker som uppenbarades för Nuh (AS) och Ibrahim (AS) kallas "Suhuf". De som uppenbarades för Musa (AS) och Isa (AS) kallas "Torat" respektive "Injeel". Alla dessa böcker lär att Allah är En och att ingen annan gud finns vid sidan om Honom.

Allah uppenbarade sin viktigaste bok för Profeten Muhammed (SAW). Den är fullkomlig på alla sätt och innehåller Allahs sista budskap till mänskligheten. Den heter Koranen. Ingen annan bok i hela världen kan mäta sig i betydelse med den heliga Koranen.

Muslimer tror på och hedrar alla Profeterna

 

Frågor

1. Vilka av Allahs profeter är mest berömda?

2. Nämn profeter, som muslimer inte tror på?

3. Vilken är den sista uppenbarade boken, och vad är speciellt utmärkande för den?


PROFETEN NUH (AS)

________________________________________


Som vi har läst, var Profeten Nuh (AS) en av de störste av Allahs Profeter. Men människorna som levde på hans tid var förblindade. De tillbad avgudar och sökte deras hjälp. Profeten Nuh (AS) rådde dem att sluta med avgudadyrkan. Han förkunnade, att endast Allah är den sanne Herren och att endast Han skulle tillbes. Han uppmanade dem också att göra det som är gott och ta avstånd från det onda. Han påminde dem om Allahs godhet. Han varnade dem för Hans vrede. Men allt verkade så gott som meningslöst. De förblindade människorna gjorde narr av honom och vägrade rätta sig efter hans undervisning.

När allt hopp var ute att dessa onda människor skulle överge sina dåliga levnadsvanor talade Allah till Profeten Nuh (AS):

- Gör en ark så som jag befallt dig, och tala inte till mig om dem som orättfärdiga. Var så säker, de skall drunkna!

Profeten Nuh (AS) gjorde en ark så som Allah hade befallt honom. När den var färdig gick han och de i hans familj som trodde på Allah tillsammans med många andra troende ombord och tog skydd i den. Då började det regna våldsamt och vatten forsade också fram ur alla vattenkällor. Den värsta översvämningen i världshistorien hade kommit. Hela jorden var övertäckt med vatten. Alla de som överträtt Allahs bud drunknade. Även Profeten Nuh (AS)s son Kanaan drunknade eftersom han inte trott på Allah.

Profeten Nuh (AS)s ark flöt många dagar på vattnet. Till sist sjönk vattnet undan och arken stötte emot ett berg i Turkiet som heter "Djudi". Där kunde alla i arken stiga i land. På så sätt klarade sig Profeten Nuh (AS) och hans följeslagare helt välbehållna.

När tillståndet i världen blivit normalt igen talade Profeten Nuh (AS) ännu en gång om för människorna hur Allah ville att de skulle leva på jorden. Han undervisade om Allah så länge han levde. När han dog begravdes han i Najaf al-Ashraf, som är en stad i nuvarande Irak. Inom samma område ligger också Imam Ali (AS)s gravmonument.

Endast de sant troende kan bli räddade.

 

Frågor

1. Varför straffades Profeten Nuh (AS)s samtida med översvämningen?

2. Hur räddades Profeten Nuh (AS) och hans följeslagare från översvämningen?

3. Var landade Profeten Nuh (AS)s ark när vattnet hade sjunkit undan?


PROFETEN IBRAHIM (AS)

________________________________________


Profeten Ibrahim (AS) har en mycket aktad plats bland Allahs Profeter. Han föddes i Babylon under Nimrods regeringstid. Nimrod var en mycket grym härskare. Många av Ibrahim (AS)s ättlingar var också profeter. Därför kallas han Profeternas Fader. Vår helige Profet Muhammed (SAW) var också en av hans ättlingar.

Avgudadyrkan var mycket vanlig på den tid då Profeten Ibrahim (AS) levde. Han hade emellertid en stark önskan att människorna bara skulle tillbe Allah och lämna alla avgudar och falska gudar. Han önskade att de skulle vara fria och lyckliga och inte skada varandra. Han vände sig alltid mot de grymma och hjälpte de svaga och förtryckta. Därför företog han "djihad" för att bekämpa grymhet och avgudadyrkan.


Nimrod och hans hovmän ogillade Profeten Ibrahim (AS) och hans tillvägagångssätt. De blev därför hans fiender och ville döda honom. För att åstadkomma detta kastade de honom i elden. Men Allah räddade honom och gjorde så att elden inte kunde bränna honom. Allah är verkligen allsmäktig!

I lydnad till Allah byggde Ibrahim (AS) det heliga Kaba i Mekka. Det är Allahs allra heligaste byggnad på jorden. Kaba kallas också "Masjid al-Harâm". Pilgrimsfärd till denna heliga plats kallas Hadj. Hadj företar man i Zil-Hajjah, den islamitiska kalenderns tolfte månad. Hundratusentals muslimer från världens alla hörn samlas i Mekka under dessa dagar för att förrätta Hadj.

Kaba är också "Kibla" för alla muslimer. När man ber är det viktigt att man har ansiktet vänt mot Kibla. Annars är inte bönerna i sin ordning.

Profeten Ibrahim (AS) fortsatte att vägleda och undervisa människorna och till sist lyckades han i sin uppgift.

Profeten Ibrahim (AS) fick utstå svåra lidanden men uppoffrade sig för att leda människorna rätt.

 

Frågor

1. Vad predikade Profeten Ibrahim (AS) om?

2. Varför vände folk sig mot Profeten Ibrahim (AS)?

3. Hur kom det sig att Profeten Ibrahim (AS) inte skadades av elden?


PROFETEN MUSA (AS)

________________________________________


Profeten Musa (AS) har en mycket hög ställning bland Profeterna. Han föddes i Egypten under Ramses den andres tid. Ramses den andre var en hänsynslös och grym kung.

Profeten Musa (AS) fick förmånen att få lov att samtala med Allah. Av denna anledning kallas han "Kalimullah" (någon som talar med Allah). Han brukade stiga upp på berget Sinai, och det var där samtalen ägde rum.

Det fanns en tid då Profeten Musa (AS) var fåraherde. En gång tog han sin hjord med sig in i djungeln. När fåren börjat beta vilade Profeten Musa (AS) under ett träd.

Plötsligt märkte han emellertid att ett av fåren saknades. Han steg genast upp och gav sig iväg för att leta efter det. Så småningom lyckades han finna fåret och gick närmare för att ta det till sig. Men fåret blev rädd och sprang längre bort, och Profeten Musa (AS) sprang efter det. Till sist lyckades han fånga det. Eftersom han sprungit så länge var Profeten Musa (AS) trött. Fåret var också trött och kippade efter andan.

Profeten Musa (AS) tog fåret i sina armar och kramade det. Han strök det över frambenen och bakbenen, snyggade till pälsen, masserade fåret och sa:

- Du lilla olydiga djur! Varför sprang du din väg från mig? Jag jagade dig ju bara för att rädda dig från vargarna.

Medan han sa detta, lyfte Profeten Musa (AS) upp fåret och lade det över sina axlar. Han bar det tillbaka till hjorden och släppte det bland de andra fåren. Fast han själv blivit mycket trött gjorde han allt det här med stor glädje.

Islam lär att man får inte skada vare sig fåglar eller andra djur.

 

Frågor

1. Varför kallas Profeten Musa (AS) "Kalimullah"?

2. Varför jagade Profeten Musa (AS) fåret?

3. Vad gjorde Profeten Musa (AS) med fåret när han fångat in det?


PROFETEN ISA (AS)

________________________________________


Profeten Isa (AS) är en av de största profeterna. Han föddes i Betlehem i Palestina. Hans mor hette Maryam och hon var en mycket vänlig och gudfruktig kvinna.

I enlighet med den Allsmäktige Allahs vilja föddes Profeten Isa (AS) utan att ha en far. En detaljrik redogörelse för hans födelse kan man läsa i Koranen.

En gång frågade någon honom:

- Varför bryr du dig mer om onda och syndiga människor än om goda och rättfärdiga?

Profeten Isa (AS) svarade:

- En ond människa är som ett sjukt får som kommit efter och inte hunnit med sin hjord. Fåraherden letar upp det och för det tillbaka till hjorden. Om fåret är för svagt för att kunna gå själv lyfter han upp det på sina axlar. Han sköter om fåret till dess det blivit friskt och kan återvända till sin hjord. På samma sätt är det med onda människor. De behöver hjälp så att de kan ångra sina synder och återvända till gemenskapen med de goda.

Profeten Isa (AS) tillbringade hela sitt liv med att predika om att det finns bara en Allah, att hjälpa människorna och att bry sig om deras bästa. Hans lärjungar och följeslagare kom ofta från fattiga familjer. En del av dem var fiskare till yrket. Men på grund av den kärlek och omsorg de fick motta av honom blev en del av dem Allahs utvalda redskap. De fattiga och nödlidande tyckte mycket om Profeten Isa (AS) och han gjorde många under för deras skull. Många lama människor botades t ex genom hans bön.

Profeten Isa (AS) var en av Allahs mest framstående tjänare

 

Frågor

1. Vem var Profeten Isa (AS)s far?

2. Varför brydde sig Profeten Isa (AS) mer om de som gjorde ont än om goda människor?

3. Vilka var Profeten Isa (AS)s mest trogna anhängare?


ISLAM SOM RELIGION

________________________________________


Islam är Allahs sista bud till mänskligheten. Allah uppenbarade denna religion genom den helige Profeten Muhammed (SAW). Den som följer islam kallas muslim. För närvarande finns det mer än en miljard muslimer i världen, vilket är ett betydande antal.

Islam erbjuder människor att tillbe Allah och att göra goda gärningar. Islams lära är emellertid inte begränsad endast till dessa två saker. Den ger en fullständig vägledning i hur man skall bete sig på alla livets områden. Den lär oss hur man skall umgås, regler om rättfärdighet och rättvisa, regler för krig och fred etc. En människa stöter alltid på många svårigheter i sitt andliga liv och i samvaron med andra människor. Islam ger bra svar på alla sådana frågor.

Islam föredrar inte blind tro. Islam vill inte att människor ska tro på lösa påståenden utan att använda det förnuft Allah givit dem.


Tvärtom erbjuder islam människor att tänka och försöka komma underfund med vad som är rätt. När islam påstår något grundläggande i läran ges också ett självklart bevis för det som sägs. När t ex islam säger att alla människor är lika mycket värda nämns också ett skäl för detta. Anledningen är att alla människor härstammar från Adam, den första människan, som skapades av jord. Därför är det helt grundlöst att påstå att någon skulle vara mera värd eller överlägsen någon annan p g a ras, hudfärg eller för att man bor i ett visst land. Det enda som är viktigt med sådana saker är att det hjälper oss att känna igen varandra.


Islams helige Profet har uttryckligen sagt, att en arab på inget sätt är bättre än en icke-arab och att det enda som räknas och ger företräde är godhet. Denna regel visade han själv i verkligheten på det sätt han värdesatte Bilal från Afrika, Suhaib från Rom och Salman från Persien för deras tro och goda egenskaper.

Olyckligtvis har många av nutidens människor utvecklat ett sjukligt sätt att se på ras, hudfärg och sitt eget land. Till följd av detta pågår fruktansvärda krig. Dessa orsakar stort lidande för mänskligheten och gör att det uppstår fiendskap och hat. Det enda botemedlet för all denna ondska är den kärlek och jämställdhet som lärs ut av islam .

Ett islamitiskt sätt att leva är det bästa sättet att leva

 

Frågor

1. Vad undervisar islam om?

2. Vilket är det bästa sättet att leva?

3. Vad kan resultatet bli av nutidens krig?


PROFETEN MUHAMMED (SAW)s BARNDOM

________________________________________


Islams helige Profet, Muhammed (SAW) föddes i Mekka, en stad på den arabiska halvön i nuvarande Saudiarabien. Han föddes i den islamitiska kalenderns tredje månad, Rabiul-awwal. Profeten Muhammed (SAW) tillhörde den förnäma Quraish-stammen. Hans far hette Abdullah och hans mor Amina. Hans far, Abdullah, hade dött strax innan han föddes. Många under inträffade i samband med hans födelse. På det viset kunde världen förstå att Befriaren hade kommit.

I enlighet med arabernas sed hade hans mor överlämnat honom till en amma, som fick sköta honom. Denna vänliga kvinna hette Halima och tillhörde stammen Banu Saad. Hon tog honom med sig till sin by på landsbygden. När han blivit lite större brukade hon ta honom med ut på fälten och upp i bergen så att han skulle få njuta av den rena, friska luften.


När Muhammed (SAW) var omkring fyra år gammal ville han gå ut i djungeln tillsammans med sina fosterbröder. Halima gjorde honom i ordning för utflykten. Hon tvättade honom, kammade honom och satte på honom nya kläder. Sedan satte hon på honom ett halsband med gröna pärlor.

- Vad är det här halsbandet till för? frågade Muhammed (SAW).

- Min käre son! Det kommer att skydda dig från alla faror i djungeln, svarade Halima.

Muhammed (SAW) tog genast av sig halsbandet, gav det tillbaka till Halima och sa:

- Kära mamma! Det här är inte alls nödvändigt. Det finns redan ett Högsta Väsende som kan och kommer att skydda mig.

Den snälla Halima blev förvånad och sa:

- Vem är Han?

Muhammed (SAW) svarade:

- Det är Allah, Han som har skapat mig.

Detta visar så klok Muhammed (SAW) var, och vilket förstånd Han hade redan som ett litet barn.

Allah beskyddar alla.

 

Frågor

1. Varför bodde Profeten Muhammed (SAW) på landet när han var liten?

2. Vad trodde Halima om halsbandet?

3. Varför gick inte Muhammed (SAW) med på att ha på sig halsbandet?


PROFETEN MUHAMMED (SAW)s LIV

________________________________________


Profeten Muhammed (SAW) levde ett mycket enkelt liv. Han avskydde oföretagsamhet och lättja och gjorde i allmänhet allt arbete själv. Han var ju Allahs Profet, och tusentals följeslagare var alltid beredda att hjälpa honom. Men ändå tyckte han inte om att andra skulle göra arbetet för honom. Han lagade själv sina kläder och skor.

Hans kläder var alltid enkla och rena. Han åt enkel mat. Han tvättade alltid händerna före och efter varje måltid.

Han hade alltid ett leende på läpparna. Han tog alltid emot besökare med glatt humör. Han talade tydligt och respektingivande. Han höll tyst när andra talade. Han skrek inte åt någon och klandrade ingen. Han använde aldrig ett olämpligt språk.


Han ljög inte en enda gång under hela sitt liv. Han var vänlig mot alla och mycket givmild mot de fattiga och nödlidande. Han frågade de sjuka hur de mådde och tröstade dem. Han brydde sig särskilt mycket om människor som var övergivna och föräldralösa. Om en nödlidande människa bad honom om hjälp sa han aldrig nej. Han var gästfri och bjöd sina besökare med glädje på det han hade. Ibland kunde det hända att han gav sin egen mat till gästerna och själv förblev hungrig.

Han var inte bara snäll mot människor utan också mot fåglar och andra djur. Han sa åt sina följeslagare, att om de red på ett djur under en resa så skulle de se till att deras riddjur fick vatten och foder så snart de kommit fram. Han talade också om för dem att inte lasta djuren för tungt. Allah sände Profeten Muhammed (SAW) i världen till välsignelse för allt skapat.

Profeten Muhammed (SAW)s liv är vår bästa förebild

 

Frågor

1. Vem lagade den helige Profetens skor och kläder?

2. Hur behandlade Profeten Muhammed (SAW) andra?

3. Varför bör vi försöka leva så som den helige Profeten?


VÄNLIGHET MOT BARN

________________________________________


En dag var Profeten Muhammed (SAW) och hans vänner på väg till en plats. Då såg han några barn som lekte.

När barnen såg den helige Profeten sprang de mot honom och sa:

- Allahs Profet! Var snäll och se på när vi leker!

Den helige profeten ville gärna göra som barnen ville. Barnen höll på länge och han såg intresserat på dem hela tiden.

När leken var över fortsatte den Helige Profeten mot sitt resmål. En av dem som följde med honom sa:

- Allahs Profet! Vi skulle iväg i ett mycket viktigt ärende. Men du gjorde som barnen bad dig, och det har tagit väldigt mycket av vår tid.

Den helige Profeten Muhammed (SAW) svarade:

- Jag ville inte göra barnen besvikna. Om jag sagt att jag inte ville se på dem hade de blivit ledsna. Nu är de glada, och när de är glada är jag också glad.

Alla var glada åt vad Profeten Muhammed (SAW) sa. Barnen var också glada. De började sjunga lovsånger till Allah och Hans Profet.

Ja, islam anser att de första sju åren är en tid för lek, och då ska barnen få leka utan att någon hindrar dem.

Imam Ja‘far al Sadiq (AS) har sagt:

- Under sina första sju år ska barnen leka och under kommande sju år ska de lära sig vad som är rätt och fel och att läsa och skriva.

Islam lär att man ska vara snäll mot barn

 

Frågor

1. Vad höll barnen på med då den helige Profeten kom förbi?

2. Varför gjorde den helige Profeten som barnen bad honom?

3. Hur har Imam al-Sadiq (AS) delat upp de första 14 åren i en ung människas liv?


DEN HELIGA KORANEN

________________________________________


Allah uppenbarade gudomliga böcker för alla sina stora profeter. Dessa böcker innehöll de bestämmelser och befallningar som Allah ville att människorna skulle rätta sig efter. Den bok som uppenbarades för vår store Profet Muhammed (SAW) är den heliga koranen.

Den heliga koranen är Allahs allra sista budskap till mänskligheten. Den innehåller regler och föreskrifter om islam som religion. Hemligheten med lycka och framgång både i vårt inre liv och i vardagslivet beskrivs i följande undervisning ur den heliga koranen.

Den heliga koranen befaller oss att endast tillbe Allah. Den uppmanar oss också att älska andra och vara vänliga mot dem, att respektera och hjälpa våra föräldrar, att avsky onda gärningar och att göra det som är gott.

Den heliga koranen uppenbarades på arabiska. Vi bör därför undan för undan lära detta språk och försöka läsa och förstå innehållet i den heliga boken.

Koranen består av ett antal kapitel. Varje kapitel kallas sura. Varje sura är indelad i verser, som kallas ajat. Det finns 114 suror i koranen.

Koranens uppenbarelse påbörjades i månaden Ramadan och fortsatte sedan i tjugotre år. Större delen uppenbarades i Mekka under de första tretton åren av Profeten Muhammed (SAW)s profetiska uppgift.

Några av de första verserna i den heliga koranen uppenbarades för den helige Profeten i grottan Hira, nära Mekka, och den sista i Ghadir al-Khum, nära Johfa. Med koranens sista vers tillkännagav Allah att islam som religion var fullkomlig i alla avseenden.

Vi tror på den heliga koranen, den uppenbarade boken.

 

Frågor

1. Vad befaller oss den heliga koranen att göra?

2. Vad vill koranen lära oss?

3. Det finns många berättelser om Allahs profeter i koranen. Nämn namnet på en av dessa profeter.


DEN STÖRSTA VÄLSIGNELSEN

________________________________________


Det var torsdag. Läraren, som hette Ahmed, hade bestämt att den här dagen skulle klassen ha prov. Eleverna tyckte det var väldigt spännande och väntade ivrigt på vilka frågor han skulle ställa.

Så snart det ringt in gick Ahmed in i klassrummet och sa:

- Salamun Alaikum, vilket är det muslimska sättet att hälsa och betyder "Frid vare med dig".

Sedan fick eleverna sätta sig och han började tala:

- Vi vet alla att Allah är mycket god. Han ger oss allt vi behöver. Men vad tycker ni är den största välsignelse som Allah har givit oss?

En av eleverna sa:

- Magistern, jag tycker att luften är det viktigaste eftersom vi inte kan leva utan luft.

En annan sa:

- Vatten är den största välsignelsen. Vi är ju helt beroende av vatten för att kunna leva.

En tredje svarade:

- Mat är det allra viktigaste. Om vi inte får mat blir vi sjuka och dör.

Någon sa:

- Jag tror, att våra föräldrar är den största välsignelsen för oss. De uppfostrar oss och gör sitt bästa för att vi ska få en så bra framtid som möjligt.

Efter att ha lyssnat på vad alla hade att säga sa läraren:

- Ni har rätt allesammans. Men ingen av er har givit det verkliga svaret på min fråga. Allt ni sagt är utan tvekan till oerhört stor välsignelse och allt detta har vi fått från Allah. Men den rikaste välsignelsen och den allra största gåvan vi fått från Allah är Hans Profeter. Det är de som lärt oss vem Allah är och genom sin enastående undervisning har de lärt oss hur vi ska kunna leva ett lyckligt och framgångsrikt liv.

Den största gåva Allah givit oss är Profeterna

 

Frågor

1. Varför kan man säga att luft, vatten och mat är stora välsignelser från Allah?

2. Är det sant att våra föräldrar är en gåva från Allah till rik välsignelse för oss. I så fall, varför tycker du det?

3. Varför sa läraren, att de heliga profeterna var Allahs rikaste välsignelse och Hans största gåva till alla människor?


ATT VARA VÄNLIG OCH HJÄLPSAM (1)

________________________________________


Yaqub (AS) är en av Allahs betydelsefulla profeter. Han hade tolv söner. Av dessa har Yusuf (AS) blivit mest berömd.

Yusuf (AS) såg väldigt bra ut. Ända från sin barndom uppförde han sig väl. Han visade respekt för andra och var en människa man kunde lita på. Han överträffade sina bröder i fråga om goda egenskaper. Hans far älskade honom mycket, men hans bröder var avundsjuka och hatade honom.

En dag frågade Yusuf (AS)s bröder sin far om de fick ta Yusuf (AS) med sig på en utflykt. Yaqub (AS) var först tveksam men gav sedan med sig.

Bröderna tog då Yusuf (AS) med sig. Men så snart de kommit tillräckligt långt hemifrån kastade de honom i en brunn och lämnade honom. Av en händelse var emellertid den plats Yusuf (AS) hamnat på torr. Han satt där och bad till Allah om hjälp. Han visste, att Allah är den store Beskyddaren och bryr sig om alla människor.

Yaqub (AS) saknade sin son oerhört mycket. Han grät dag och natt och bad till Allah, att Han skulle beskydda Yusuf (AS).

Under tiden passerade en karavan på väg till Egypten den plats där Yusuf (AS) befann sig. Eftersom folket i karavanen behövde vatten stannade de vid brunnen. Med hjälp av ett rep sänkte de ned en hink i brunnen.

Yusuf (AS) tog tag i repet, och när de drog upp hinken följde också Yusuf (AS) med. De blev väldigt överraskade. Men de tyckte mycket om barnet de funnit och tog honom med sig till Egypten.

Allah beskyddar varje människa

 

Frågor

1. Varför älskade Yusuf (AS)s far honom så mycket?

2. Hur behandlade Yusuf (AS)s bröder honom, och varför gjorde de så?

3. Hur kom Yusuf (AS) upp ur brunnen?


ATT VARA VÄNLIG OCH HJÄLPSAM (2)

________________________________________


En av Egyptens förnämsta män tog Yusuf (AS) hem till sig. Han bad sin hustru, att hon skulle ta väl hand om honom.

Yusuf (AS) blev stor, och med åren utvecklades också alla de fina egenskaper han haft redan som barn. Han blev välkänd, inte bara för att han såg bra ut men också för sin vänlighet, trofasthet, ärlighet och sitt trevliga sätt.

Så småningom blev han utnämnd av Egyptens regering till landets högsta befattning.

Yusuf (AS) var mycket förutseende. Han visste, att ibland blir det missväxt och då finns en risk för hungersnöd. Han rådde därför folket att spara säd. Han lagrade säden i statens stora sädesmagasin. Till sist blev det också missväxt och hungersnöd i Egypten och andra länder, precis som Yusuf (AS) förutsett. Nu öppnade han sina sädesmagasin för egyptierna men också för andra som led nöd.

Också Yusuf (AS)s bröder kom till Egypten från Palestina för att köpa säd. Han gav dem säd men gav dem också tillbaka de pengar de betalt för säden.

Den säd som Yusuf (AS)s bröder köpt tog snart slut och de reste ännu en gång till Egypten för att köpa mer. Den här gången kände de igen sin bror Yusuf (AS). De blev då rädda för att han skulle bestraffa dem för att de en gång behandlat honom illa. Men Yusuf (AS) var en av Allahs profeter. Därför förlät han dem och inbjöd dem att komma till Egypten tillsammans med Yaqub (AS) för att bo där tillsammans med honom.

Hans bröder skämdes alldeles förfärligt mycket över att de behandlat Yusuf (AS) så illa. De återvände hem och berättade de goda nyheterna för Yaqub (AS) om att hans älskade son fortfarande levde. Efter en tid flyttade de till Yusuf (AS) i Egypten där de kunde leva i fred utan bekymmer.

Profeterna brukade hjälpa sitt folk

 

Frågor

1. Varför rådde Yusuf (AS) folket i Egypten att spara säd?

2. Varför blev Yusuf (AS)s bröder rädda när de kände igen honom?

3. Hur behandlade Yusuf (AS) sina bröder?


HÄLSANS HEMLIGHET

________________________________________


En gång kom det en doktor och slog sig ned i Medina. Han ville förtjäna sitt uppehälle på att behandla sjuka och samtidigt göra goda gärningar inför Allah.

Det gick många dagar utan att någon patient sökte hjälp hos honom. Men så en dag gick han till Profeten Muhammed (SAW) och sa:

- Allahs Profet! Jag kom hit till din stad för att ta hand om de sjuka. Men så många dagar har gått utan att någon sjuk människa har sökt upp mig. Var snäll och tala om för folket att de kan komma till mig när de är sjuka.

Den helige Profeten svarade:

- Jag har sagt åt folket att följa en regel angående mat. Genom att göra det blir de sällan sjuka.

- Vad är det för regel, frågade läkaren.

Islams helige Profet sa:

- Jag har sagt åt dem att inte äta någonting förrän de verkligen är hungriga, och när de äter ska de lämna bordet medan de fortfarande är lite hungriga.

Doktorn sa:

- Allahs Profet! Nu förstår jag varför människorna i Medina inte blir sjuka. Jag inser också att det inte finns arbete för mig här och att jag måste flytta någon annan stans.

För vår hälsas skull är det också nödvändigt att vi inte bara undviker att äta för mycket men att vi också äter ren mat, som är tillagad i rena kärl och serverad på rena fat och tallrikar. Vi måste också vara rena om händerna när vi äter. Av denna anledning föreskriver islam, att man måste tvätta sig före en måltid. Islam lägger även på annat sätt stor vikt vid personlig hygien och renlighet i varje människas liv.

Ät och drick - men inte till övermått


Frågor

1. Varför kom doktorn till Medina?

2. Vad sa doktorn till den helige Profeten?

3. Varför blev invånarna i Medina sällan sjuka?


RESPEKT FÖR SINA FÖRÄLDRAR

________________________________________


Efter Allah, profeterna och de imamer Allah utsett för vår vägledning, finns det ingen som bryr sig så mycket om oss som våra föräldrar. De fostrar oss och ger oss mat, ger oss undervisning och förbereder oss inför de svårigheter vi kan möta i livet. De blir uppriktigt glada när vi åstadkommer någonting. De försakar och avstår från mycket för att vi ska få det bra, men de påpekar det aldrig så som andra skulle ha gjort.

Vi måste känna tacksamhet till Allah som förunnat oss en så stor välsignelse som våra föräldrar. Vi bör också visa tacksamhet mot våra föräldrar för att de vill oss väl. Vi bör hjälpa dem så gott vi kan och alltid göra vårt bästa så att de blir glada och aldrig visa olydnad mot dem. Allah har befallt oss i den heliga koranen att vara goda mot våra föräldrar.

En gång utkämpades en strid mellan dem som förkastade islam och muslimerna. En del av de otrogna hörde till Halimas stam. Det var hon som var fostermor till den helige Profeten. Några av dessa togs som krigsfångar, och mycket byte föll i muslimernas händer. Senare kom några av stammens ledare till den helige Profeten och sa:

- Helige, Muhammed! Vi skulle vara tacksamma om du mindes den dag då en av kvinnorna i vår stam skötte dig som barn och vi förväntar oss att du gottgör oss för de tjänster hon gav dig.

Så snart den helige Profeten hörde detta frigav han fångarna och gav dem också tillbaka den del av krigsbytet som han tagit. Utöver detta uppmanade han också sina följeslagare att följa det exempel han givit dem.

Händelsen ovan visar tydligt att våra föräldrar har all rätt till kärlek och belöning. Allah är inte alls nöjd med dem som inte gör sina föräldrar lyckliga. I den heliga koranen står det, att Allah är inte tillfreds med dem som inte gör sina föräldrar lyckliga och nöjda.

Tillbed ingen utom Allah, och respektera dina föräldrar

 

Frågor

1. Vad gör våra föräldrar för oss?

2. Varför bör vi respektera och hjälpa våra föräldrar?

3. Vad säger islam om hur vi ska behandla våra föräldrar?


DEN MODIGE POJKEN

________________________________________


En dag höll några pojkar på att leka på lekplatsen. Nära lekplatsen fanns det en brunn. Därifrån brukade man hämta det vatten man behövde.

En pojke lekte nära brunnen. Men plötsligt halkade han och var nära att falla ner i brunnen. Men i en handvändning rusade en annan pojke fram. Han grep tag i armen på sin lekkamrat och drog honom tillbaka. På det viset räddades pojken från att falla ner i brunnen. När pojkens mamma fick höra talas om detta kom hon springande och slog armarna om sin son. Sedan vände hon sig om till de andra och sa:

- Min son har räddats från att falla ner i brunnen tack vare den här unge pojkens mod.

Alla berömde den modige pojken. Någon frågade honom:

-Vad heter du, unge man?

-Jag heter Ali, sa pojken.

-Och vem är din far, frågade en annan.

-Min far är Abu Talib, hövding för Quraishstammen, svarade Ali.

Med tiden kom den här pojken att bli en av den helige Profetens mest hängivna lärjungar och följeslagare. Näst efter den helige Profeten var han visare än någon annan. Han var också islams tappraste stridsman. Han visade sin förmåga i många strider och ett av de mest kända tillnamn han fick var Asadullah, som betyder Allahs lejon.

Det finns ingen motsvarighet till Imam Ali (AS) i fråga om mod

Frågor

1. Hur räddades pojken från att falla i brunnen?

2. Vad sa pojkens mamma?

3. Vem var Imam Ali (As)?


ATT HJÄLPA DEM SOM HAR DET SVÅRT

________________________________________


En gång var en gammal kvinna på väg hem med en vattenkruka som hon bar på axeln. Krukan var full med vatten. På det sätt som hon gick kunde man förstå att hon var väldigt trött.

Iman Ali (AS) råkade få syn på kvinnan. Han gick fram till henne och tog krukan och satte den på sin egen skuldra. De gick sedan tillsammans hem till henne.

På väg till hennes hem frågade Imamen kvinnan hur hon hade det. Hon talade om för honom att hennes man var död. Hon hade inga pengar och det fanns ingen som kunde ta hand om hennes familj. Kvinnans sorgliga historia gjorde Imam Ali (AS) mycket ledsen. Efter att ha satt ner krukan hemma hos henne försvann han genast men kom snart tillbaka med lite mjöl och några andra matvaror. När han kom grät barnen av hunger. Han gav kvinnan matvarorna och bad henne göra i ordning en måltid. Under tiden hon gjorde det tröstade och smekte han barnen.

Snart var maten färdig. Barnen åt sig mätta och var mycket glada. Snart somnade de. Då gick också Imam Ali (AS) hem till sig.

Även efteråt brukade Imam Ali (AS) gå hem till den gamla kvinnan för att fråga hur hon mådde och hur hon och barnen hade det. Han gav henne också allt hon kunde behöva.

Vi har tolv imamer. Imam Ali (AS) är vår förste Imam och den förste som efterträdde vår helige profet Muhammed (SAW). Han undervisade alltid människorna om den rätta vägen, han älskade barn och han hjälpte dem som hade det svårt.

Imam Ali (AS) har lärt oss att hjälpa de fattiga och dem som har det svårt.

 

Frågor

1. Varför tog Imam Ali (AS) vattenkrukan från kvinnan och bar den själv?

2. Vad gjorde Imamen när han hört vad den gamla kvinnan berättat för honom.?

3. Hur bör vi bete oss mot dem som lider och har det svårt?


EN LÄRARES VÄRDE

________________________________________


Imam Hussein (AS) anförtrodde en av sina söner till en lärare för att han skulle undervisa och ta hand om honom. Läraren såg det som en stor ära att få ta hand om någon som tillhörde den helige profetens familj. Med stor kärlek och tillgivenhet lärde han barnet att läsa och skriva. Han fick också pojken att lära sig utantill en sura ur den heliga koranen.

När pojken läste upp suran utantill för Imam Hussein (AS) blev han överlycklig. Han gav läraren en stor summa pengar som belöning.

Några blev förvånade över att Imamen gav läraren en så stor belöning bara för att han fått barnet att lära sig en sura ur den heliga koranen utantill. När Imamen fick veta det sa han:

- Den belöning jag givit läraren är ingenting alls i jämförelse med det enastående arbete som han har gjort.

När ett barn föds behöver det omvårdnad på två sätt. Det ena är att barnet behöver tas om hand för att kunna överleva kroppsligt. Det betyder att barnet behöver mat, kläder och annat som är nödvändigt för barnets hälsa. Allt detta brukar föräldrarna ta hand om. Det andra handlar om barnets inre utveckling. Genom undervisning lär sig barnet att läsa och skriva, får religionsundervisning och lär sig ett yrke för att förtjäna sitt uppehälle. Det är en lärare som ger barnet denna undervisning. Läraren blir ofta tvungen att lägga ned ett enormt arbete och stora ansträngningar för att uppnå ett bra resultat. Det finns ingen som kan ersätta läraren för detta.

Kära barn! En lärare utför ett stort arbete. Han eller hon gör oss till mänskliga varelser i ordets rätta bemärkelse. Vi får därför aldrig glömma allt det goda våra lärare gör för oss. Vi ska alltid visa respekt för våra lärare.

Visa alltid respekt för dina lärare

Frågor

1. Varför blev läraren glad när Imam Hussein (AS) bad honom att ta hand om hans barn?

2. Vad lärde läraren barnet?

3. Varför gav Imam Hussein (AS) läraren en stor belöning?

4. Vad är det för något ett barn lär sig när det utvecklas i sin inre människa?


TUNGT ARBETE

________________________________________


Det var en mycket het dag. En man begav sig iväg från staden Medina i ett angeläget ärende. På vägen såg han Imam Muhammed al-Bakir (AS) hårt arbetande på sin gård. Han såg väldigt trött ut och svettades mycket.

Mannen gick fram till Imamen och hälsade. Imamen besvarade hälsningen med hög röst. Sedan sa mannen:

- Helige Imam. Varför arbetar du så hårt i denna hetta? Vore det inte bättre om du vilade dig?

Den helige Imamen svarade:

- Jag arbetar för att kunna förtjäna mitt uppehälle, både för mig och min familj så att vi inte behöver vara beroende av andra.

Islam lär muslimerna att inte vara beroende av andra. Anledningen är att utöver mycket annat finns det en möjlighet att bli inblandad i olika slags synder.

En gång var den helige Profeten på väg någonstans med sina följeslagare. Han upptäckte då en man med en svullen hand. Den hade han fått genom tungt arbete. Den helige Profeten grep tag i mannens hand, lyfte den och sa:

- Detta är en hand som älskas av Allah och Hans Profet.

Arbete och tro är nära besläktade med varandra. Det är nödvändigt att ha ett mål i sikte och att alltid anstränga sig för att uppnå det. En del människor arbetar oregelbundet och bara när det faller dem in. Ibland ger de intryck av att utföra ett mycket stort arbete, men de uppnår aldrig bestående resultat. Anledningen till detta är att det fattas uppriktighet och tro i deras möda.

Allah tycker inte om den som är lat

Frågor

1. Varför föreslog den förbipasserande att Imamen skulle sluta arbeta?

2. Vad svarade Imam al-Bakir (AS)?

3. Vilka tycker Allah om, och varför?


VI ÄR ALLA SYSKON

________________________________________


Vid tiden för islams tillkomst var hela Arabien en enda stor brinnande krigsskådeplats med våld och oroligheter. Människorna hade länge varit osams och deras hjärtan var fyllda av ett våldsamt hat mot varandra. Men islam klargjorde, att kärlek till varandra var en grundläggande tanke inom islam.

Den helige Profeten förklarade, att de troende är som en syskonskara. Islam är kärlekens och syskonskapets religion. Den anser, att alla människor är skapade av Allah. Ingen är på något vis överlägsen någon annan på grund av språk, färg, ras, familjetillhörighet eller rikedom. Enligt denna sanna religion är vi alla syskon till varandra.

I islams ögon är en person förtjänstfull endast om han eller hon är gudfruktig och vis, tar avstånd från det onda, gärna hjälper andra och är rättfärdig och rättvis.

Eftersom islam är jämlikhetens och syskonskapets religion lär den att muslimer ska hjälpa och respektera varandra. Om en muslim är i behov av något är det andras plikt att hjälpa honom eller henne precis som man hjälper sin bror eller syster. Som ett praktiskt steg i denna riktning grundade islams helige Profet ett brödraskap bland sina efterföljare efter utvandringen till Medina. Islam har infört inbördes ansvar på muslimerna för varandra och kallat detta för "rättigheter för bröder i tron".

Alla våra heliga imamer tillämpade och predikade jämlikhet och inbördes hjälp. Imam al-Raza (AS), t ex, brukade ofta säga:

- Vi är alla tjänare till den Ende Allah, och vi bör därför leva som bröder tillsammans och i tider av nöd bör vi hjälpa varandra.

Alla muslimer är syskon

Frågor

1. Är någon människa finare än andra?

2. Vilka muslimer kan man visa aktning för?,

3. Varför skall vi behandla varandra som syskon?


RENLIGHET

________________________________________


En sak som islam föreskriver är att vi ska vara renliga. Allah tycker om renlighet och renhet.

Den helige Profeten sa: "Renlighet kommer näst efter tro" och "Renlighet är ett bevis på att man är muslim."

Det är viktigt att vi alltid håller oss rena. Kroppen måste vara ren, så därför ska vi duscha och bada regelbundet, kamma håret och klippa naglarna när de blivit långa. Vi ska tvätta händerna och borsta tänderna före och efter varje måltid. Kläder och andra saker vi använder ska också vara hela och rena.

För att vi ska kunna förbli friska är det också viktigt att den mat vi äter är nyttig och fräsch. Mat som surnat, frukt och grönsaker som börjat ruttna och sötsaker som legat framme så att flugor kommit åt dem ska man inte äta. Om man äter sådan mat kan man bli magsjuk och illamående.

Renlighet är nödvändigt för hälsan men också för att andra ska vilja vara tillsammans med oss. Ingen vill umgås med någon som är vanvårdad och som missköter sin hälsa.

Som medborgare i ett samhälle är det absolut nödvändigt för oss att inte bara sköta vår egen hälsa, mat och kläder. Vi måste också hålla hemmen välstädade och rena. Det är också lika viktigt att hålla rent i trappuppgångar, om vi bor i lägenhet, och på gatan eller vägen utanför vårt hus. På den plats vi bor måste vi hjälpa till att hålla rent. Skräp skall läggas på bestämda platser, och ingen skall behöva tala om för oss hur vi skall göra för att det skall vara rent och fint. Som muslimer bör vi vara ett föredöme för andra i att skapa en fin miljö och att inte förorena naturen eller att smutsa ner runt omkring oss. På så sätt tar vi ansvar också för andra i samhället och visar hur man skall göra så att det blir fint och trevligt. Detta är det islamitiska sättet att leva.

Allah älskar dem som håller rent omkring sig

Frågor

1. Varför är det nödvändigt med renlighet?

2. Vad sade den helige Profeten om renlighet?

3. Vad finns det för nackdelar med att inte hålla sig ren?


RENHET INFÖR ALLAH

________________________________________


Sakina och Salman är syskon. De förrättar sin bön (salat) punktligt och regelbundet. De går upp tidigt på morgonen och förbereder sig för bön före soluppgången.

Som vi vet är det nödvändigt att vi håller oss själva och våra kläder rena innan vi ber. Vi bör också göra oss rena inför Allah innan vi ber. Detta kallas för att förrätta Wudho. Salman och Sakina tvättar därför händerna, ansiktet och näsan i rent vatten. Sedan gör de sig rena inför Allah på följande vis.

Först tvättar de ansiktet helt och hållet uppifrån och ner med höger hand. Sedan tvättar de höger arm från armbågen till fingertopparna. Vänster arm tvättar de på samma sätt.

Efter detta stryker de nedåt över framsidan av huvudet med högra handens våta fingrar. Därefter stryker de också med högra handen över höger fot och med vänstra handen över vänster fot från tårna till vristerna.

När de har gjort allt detta är de färdiga för sina böner.

Den som ber måste alltid vara ren

Frågor

1. Vad gör Salam och Sakina tidigt på morgonen?

2. Hur förbereder vi oss för bön?

3. Hur förrättar man Wudho?


BÖN

________________________________________


När Salman och Sakina renat sig inför Allah ställer de sig på en ren plats och vänder sig mot Kibla, d v s i riktning mot Kaba. Därefter börjar de sin bön. De gör det med att först nämna Allahs namn.

När Salman och Sakina ber gör de det på fullt allvar och med respekt och vördnad inför Allah. De varken ser sig omkring eller talar till någon annan. Inte heller äter eller dricker de något och de varken skrattar eller gråter. De vet, att när man ber samtalar man med Allah, och då skall man inte ägna sig åt någonting annat. Bön betyder att tala med Allah.

Salman och Sakina vet också att Allah välsignat oss på många sätt. I våra böner tackar vi därför Allah för alla välsignelser han skänkt oss. Vi muslimer ber fem gånger om dagen. Det gör vi på följande tider, och bönetillfällena har olika namn beroende på när på dygnet vi ber:

1. I gryningen : Fajr

2. Mitt på dagen : Zohr

3. På eftermiddagen : Asr

4. I skymningen : Maghrib

5. På natten : Isha

Vi ber för att tacka Allah för att han välsignat oss på så många sätt

Frågor

1. I vilken riktning skall vi vända oss när vi ber?

2. Vad betyder bön?

3. Hur många gånger bör en muslim be varje dag?


VÄLSIGNELSEN AV ATT TALA SANNING

________________________________________


Att vara sann och uppriktig är den finaste egenskap en människa kan ha och alla andra mänskliga egenskaper är beroende av detta. Profeterna, imamerna och andra gudfruktiga människor som predikat om godhet och hur man skall uppföra sig mot andra har för det mesta understrukit vikten av att vara sanningsenlig. Sanningsenlighet är faktiskt ett annat namn för tro.

Den religion som Profeten Muhammed (SAW) predikade är den rätta vägen så som Allah uppenbarat den. Islam lär människorna att tala sanning och att göra goda gärningar med en uppriktig avsikt. Allah uppmanar oss i den heliga koranen att alltid tala sanning. Det gäller t ex också om vi måste vittna i en domstol, även om detta skulle medföra en förlust för oss själva eller våra anhöriga. En person som har för vana att ljuga och fara med osanning handlar i själva verket mot islams bud och lära. Den heliga koranen förklarar, att lögnare är människor som inte tror på Allah och att sådana människor inte kan få gudomlig vägledning för sitt handlande.

En gång kom en man till den helige Profeten och sa:

- Allahs Profet! Tala om för mig hur jag ska bli en bättre människa och kunna avhålla mig från det som är ont.

Profeten svarade:

- Tala aldrig osanning.

Mannen lovade att i fortsättningen alltid tala sanning. Många gånger var han emellertid nära att göra saker som är emot islams bud. Men närhelst sådana tankar kom för honom tänkte han på sitt löfte till den helige Profeten. Han var rädd för att den helige Profeten skulle få veta om han gjorde något som inte var rätt, och då skulle han bli tvungen att bekänna sitt fel.

På så sätt blev mannen så småningom av med sina dåliga vanor och han blev en gudfruktig man. Till sist kom han att respekteras av alla för sin godhet.

Sanningsenlighet är källan till alla goda egenskaper

Frågor

1. Vad säger den helige Profeten är det bästa sättet att bli en gudfruktig människa?

2. Vad kom mannen att tänka på var gång han var nära att göra något som är förbjudet i islam?

3. Vad säger den heliga koranen om lögnare?


AVUNDSJUKA ÄR SKADLIGT

________________________________________


Allah har skapat världen för människan och givit henne oräkneliga användbara saker. Men Han har också sagt att människan kan inte åstadkomma något utan att anstränga sig. Därför är det så att människor som arbetar och gör sitt bästa också får framgång. Allah är nöjd med människor som gör ett hederligt arbete och förtjänar sitt uppehälle på ett lagligt sätt.

Ibland får vissa människor framgång och uppnår en hög ställning i samhället. Människor reagerar olika på andras framgång. En del tycker det inte är så viktigt och bryr sig inte om det. Enligt dem är det bara sådant som händer här i livet. Men några ser andra människors framgång som en drivkraft att göra ett ännu bättre arbete så att de själva skall kunna uppnå samma framgång som sina vänner. Detta är en positiv inställning till livet.

Det finns emellertid en del människor som inte kan tåla att se andra människor framgångsrika och lyckliga. Sådana människor hoppas att de framgångsrika ska misslyckas och att det ska gå dåligt för dem. Detta kallas för avundsjuka och är något mycket avskyvärt.

Det kan inte förnekas, att alla människor har rätt att leva och få framgång i denna värld. När vi därför ser att det går bra för en granne, en vän eller någon av våra klasskamrater har vi inte rätt att känna avundsjuka. Det är självklart, att eftersom vi själva vill bli lyckliga och framgångsrika får vi inte missunna andra deras framgång.

Islam har på ett mycket klart och tydligt sätt fördömt allt vad avundsjuka och svartsjuka heter. En svartsjuk eller avundsjuk människa lider av att se andra lyckliga och får ingen sinnesfrid. En sådan människa skadar därför i första hand sig själv. Imam Ali-al-Naki (AS) sa:

- Den som är avundsjuk lider oerhört och man kan såra en sådan persons känslor mycket lätt jämfört med en person som inte är avundsjuk på andra.

En person som är avundsjuk skadar sig själv mer än andra

Frågor

1. Varför ska man alltid göra ett så bra arbete som möjligt?

2. Hur bör vi känna när det går bra för någon av våra vänner?

3. På vilket sätt skadar en avundsjuk person sig själv?


ATT AVSTÅ FRÅN ÖVERFLÖD

________________________________________


En dag gick Imam al-Sadiq (AS) utefter en gata. Han såg då hur några människor kastade överbliven mat på gatan. Den helige Imamen blev mycket upprörd över det han såg. Han gick fram till människorna som kastat maten och sa till dem:

- Så hemskt ni bär er åt! Om ni har ätit er mätta och inte behöver mer mat får ni inte glömma att det finns många andra som är hungriga och behöver maten ni kastar.

En av de regler i umgänget med andra som islam lär ut är att vi inte ska slösa med Allahs gåvor till oss. Vi bör på allra bästa sätt använda vår mat, våra kläder och andra saker. När det gäller kläder bör vi också tänka på att inte vara vårdslösa med dem så att de blir förstörda utan att de räcker så länge som möjligt.

Islam lär oss jämlikhet och att vi ska ha medlidande med andra. Om det därför är så att vi har mer än vi själva behöver är det vår skyldighet att dela med oss till andra muslimska bröder eller systrar, som är i behov av det. Allah ser med glädje på dem som utför sådana goda gärningar.

I den heliga koranen har Allah beskrivit slösaktiga människor som djävulens bröder. Detta visar att det är något mycket fult att slösa med de gåvor Allah givit oss eller att inte använda dem på rätt sätt.

Kloka och rättfärdiga människor använder alltid Allahs gåvor på rätt sätt. De hjälper de fattiga och nödlidande och lever själva ett hederligt och fridfullt liv.

Allah tycker inte om den som är slösaktig

Frågor

1. Vad såg Imamen på gatan där han gick fram?

2. Vad skall man göra med det man inte behöver?

3. Vad säger koranen om slösaktiga människor?


UR VISHETENS SKATTKAMMARE

________________________________________


1. Säg "Salamun Alaikum" så att ni stärker vänskapen mellan varandra.

Profeten Muhammed (SAW)

2. Besök dina närstående och bistå dem om de behöver hjälp, så kommer Allah i gengäld att hjälpa dig.

Profeten Muhammed (SAW)

3. Den är muslim genom vars händer och tunga ingen kommer till skada.

Profeten Muhammed (SAW)

4. De människor Allah håller kärast är de som gör mest gott för andra.

Profeten Muhammed (SAW)

5. Var lika tillmötesgående mot andra som du vill att de skall vara mot dig.

Imam Ali (AS)

6. Undvik dåligt sällskap och umgås inte med sådana människor vars dåliga vanor fördärvar dig.

Imam Ali (AS)

7. Om någon lämnar något till dig och ber dig ta hand om det, var rädd om det och bevaka det noga så att du kan återlämna det välbehållet till dess ägare.

Imam al-Sadiq (AS)

8. Om du avger ett löfte skall du också hålla det.

Imam al-Sadiq (AS)

Frågor

1. Varför bör man säga "Salamun Alaikum" till varandra?

2. Vilka människor är kärast för Allah?

3. Vad är faran med dåligt sällskap?