DEN ISLAMISKA LÄRANS GRUNDER

OM ISLAM

DEN ISLAMISKA LÄRANS GRUNDER

________________________________________


Maulana Syed Saeed Akhtar Rizvi

Översättning av William P. Michael

Utgiven av

Bilal Muslim Mission of Scandinavia

Box 2028

S-195 02 Märsta, Sverige

Vancouver Islamic Educational Foundation

Acknowledges

the contribution of the Organization of

North American Shia Ithna-Asheri Muslim Communities

(NASIMCO)

in making the printing of the first publication of this book possible.

Originalets titel: "Elements of Islamic Studies"

Författare: Syed Saeed Akhtar Rizvi

Översättning av: William P. Michael

Bearbetning: Shafique Suleiman, Hasnain Suleiman

Al Mahdi Ungdomsförening Trollhättan

Mångfaldigandet av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är

enligt lagen om upphovsrätt av den 30 december 1960 förbjudet

utan copyrightinnehavarens (Bilal Muslim Mission of Scandinavia)

medgivande. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom

tryckning, kopiering, bandinspelning o s v.

 

Utgiven av

Meraj Educational Publishers & Bookdistributors

Bilal Muslim Mission of Scandinavia

Box 2028 S-195 02 Märsta, Sverige

Bilal Muslim Mission of Scandinavia 1998

Andra upplagan 1998

Tryckt i Sverige 1998

ISBN 91-7970-917-6


Tidigare har utgivits:

Att Vara Muslim 1993

De tre korna 1994

Subhanallah – Skapelsens under i den heliga Koranen 1994

Koranen – Kapitel 1; 78-114 1994

Pärlor – Ur vishetens skattkammare 1997

Kunoot 1998

________________________________________

Publicerad av Kultur Muslimksa Biblioteket i Malmö 1999-09-12FÖRORD

________________________________________


I Guds, den barmhärtige Förbarmarens namn!

Detta viktiga verk, en handledning i Ja'feri Fiqh, utkom i Dar Es Salaam (Tanzania), i slutet av 1960-talet. Det är alltjämt den enda boken i ämnet och ingår i Dinijat-läroplaner över hela världen. Den skrevs av Syed Saeed Akhtar Rizvi på African Federation of Khoja Shia Ithna Asheri Jamats begäran.

Efter diverse politiska omvälvningar i Afrika har vårt samfunds medlemmar skingrats till världens alla hörn. I länder, där engelska inte är ett huvudspråk, är det angeläget för oss ordna översättningar av denna bok till stöd våra Madrassahs andliga förkovran. Således har World Federation ombesörjt bokens översättning till portugisiska. Endast en sista korrekturläsning återstår innan denna version kan publiceras.


Under 1988 började Bilal Muslim Mission of Scandinavias Haji Gulamali Dhalla arbetet på att få till stånd en översättning av boken till svenska. World Federation gav honom sitt moraliska och ekonomiska stöd för att möjliggöra projektets fullgörande.

Med Guds nåd har översättningen nu slutförts. Det finns många som jag vill tack för förnämliga insatser härvidlag, dock först och främst Haji Gulamali Dhalla och dennes medhjälpare, samt Dr William Michael för ett förnämligt översättnings- och redigeringsarbete. Dessutom vill jag rikta ett särskilt tack till Haji Roshanali Dewji i Vancouver som gratis trycker första utgåvan.

Må Allah välsigna dem med ökad Tawfeek och kröna deras arbete med Herrens gillande.

London (England), 17 Rabiul Awwal 1410 (11 oktober 1989)

Asgharali M.M. Jaffer

Ordförande

World Federation of Khoja Shia Ithna Asheri Muslim Communities


ÖVERSÄTTARENS KOMMENTARER


Varje översättning är en utmaning. Utmaningen är ännu större när det gäller en skrift av så stor betydelse för ett samfund, vilket är fallet för "Elements of Islamic Studies". Att jag dessutom inte är muslim gjorde uppgiften svårare, dock ändå inspirerande i allra högsta grad.

Jag har dock försökt återge bokens innehåll neutralt och med vördnad, dock på en svenska som torde vara mera lättläst för målgruppen än i t ex "Koranen" (K V Zetterstéens förnämliga översättning till svenska från arabiska (1917); Wahlström & Widstrand, Stockholm). Detta verk är ett praktexempel på översättningskonsten.

Zetterstéen utnyttjade dock avsiktligt en "biblisk" svenska. För personer som fått sin utbildning i svenska på senare år kan ett sådant språk vara svårtillgängligt i vissa lägen. Det är nämligen denna målgrupp som Bilal Muslim Mission of Scandinavia – min uppdragsgivare - siktar på, d v s yngre medlemmar för vilka svenska är ett första språk och som kanske inte behärskar engelska tillräckligt för att på något djupare sätt kunna tillgodogöra sig "Elements of Islamic Studies".

Jag har undvikit transkriptionstecken, för att förbättra läsbarheten, och istället utgått ifrån svensk fonologi (ljudbild) vid återgivningen av de arabiska ord som flitigt förekommer i "Elements av Islamic Studies". Ordens korrekta uttal lär man sig ju inte genom andra samt hemma och inom församlingen. Ett stort problem var att originaltextens transkribering av arabiska ord till engelska inte varit konsekvent (t ex "Rikat", "Ri'kat", "Rakat" och "Ra'kat" för samma begrepp). Jag har dock försökt tillämpa en konsekvent stavning för respektive begrepp och dessutom undvikit pluralformer (med ett undantag) för arabiska ord.


Den version av Koranen som "Elements av Islamic Studies" – och sålunda översättningen - utgår ifrån är "The Holy Qur'an" (av S V Mir Ahmed Ali, Tahrike Tarsile Qur'an, Inc., Elmhurst, New York, 1988), som dock inte alltid stämmer med Zetterstéen. Även texten i de två övriga översättningarna till svenska, d v s C J Tornbergs och J F S Crusenstolpes från slutet av 1800-talet, avviker i viss utsträckning. Det är emellertid dessa 3 versioner som läsaren har att välja på om hon/han vill ta del av Koranens innehåll på svenska.

Ett stort tack till Kaniz-Fatma Damji samt Haji Gulamali Dhalla och Mohamed Tiagi, Bilal Muslim Mission of Scandinavia, för allt stöd och fin hjälp med bl a korrekturläsning. Till läsarens hjälp har de framställt ett Sakregister (s. 89) med ordförklaringar.

Märsta (Sverige), 17 Rabiul Awwal 1410 (11 oktober 1989)

William P. Michael

Denna första publikationens resa tog åtta år att slutföra. Det var med den Barmhärtige Allah S.W.T. hjälp som denna fridfulla resan nådde sitt slutmål.


LEKTION 1

________________________________________


KALEMA

LA ILAAHA ILLALLAAH

MUHAMMADURRASUULULLAAH

ALIJUN WALIJULLAAH

WASI-JO-RASULIL-LAAH

WA KHALIFATOHO BILA FASL


KALEMAS BETYDELSE

La Ilaaha illal-lah Det finns ingen Gud utom Allah.

Muhammadur Rasul-ullah Vår profet Hazrat Muhammed Mustafa (SAW) är Guds budbärare.

Alij-jun Walijul-lah Hazrat Ali (AS) är Allahs Wali (avhållne).

Wasi-jo-Rasulillah Hazrat Ali (AS) är profetens apostel.

Wa Khalifatoho Bila Fasl Och han är profetens första kalif.


LEKTION 2


PANJATANS NAMN

1. Hazrat Muhammed Mustafa (SAW)

2. Hazrat Ali (AS)

3. Hazrat Bibi Fatima (SA)

4. Hazrat Imam Hassan (AS)

5. Hazrat Imam Hussein (AS)


DE 14 MASOMEEN

Vår heliga profet, Hazrat Muhammed Mustafa (SAW), hans dotter Bibi Fatima Zehra (SA) och de 12 imamerna (apostlarna) bildar gruppen som kallas "de 14 Masomeen" (de ofelbara och syndfria).


LEKTION 3


Det har funnits blott tolv IMAMER (Apostlar):

1. ALI al-Murtaza, (den nöjda), (23 f.H. - 40 e.H). Son till profetens farbror, Abu Talib, och gift med vår upplysta fru, Fatima, profetens dotter.

2. HASSAN al-Mujtaba, (den utvalde), (3 e.H. - 50 e.H). Alis och Fatimas äldste son.

3. HUSSEIN Syed-us-Shuada, (huvudmartyren), (4 e.H. - 61 e.H.). Alis och Fatimas andre son.

4. ALI Zain-ul-Abedin, (de tillbedjarnas prydnad), (38 e.H. - 95 e.H.).

5. MUHAMMED al-Bakir, (kunskapsspridaren), (57 e.H. - 114 e.H.).

6. JA'FAR as-Sadik, (den sanne), (83 e.H. - 148 e.H.).

7. MOOSA al-Kazim, (den tålsamme), (128 e.H. - 183 e.H.).

8. ALI ar-Raza, (den accepterade), (153 e.H. - 203 e.H.).

9. MUHAMMED at-Taki, (den fromme), (195 e.H. - 220 e.H.).

10. ALI an-Naki, (den rene), (214 e.H. - 254 e.H.).

11. HASSAN al-Askari, (den som har en här), (232 e.H. - 260 e.H.).

12. MUHAMMED al-Mahdi, (vägvisaren), (255 e.H. vår tids Imam).

Dessa är de enda rättmätiga imamerna (apostlarna). Det har inte funnits fler än 12 imamer.

Den tolfte imamen lever än i dag, dock i det fördolda. Han återkommer vid en tidpunkt som bestäms av ALLAH. Han är DEN VÄNTADE och den Mahdi som kommer att förnya och vidaresprida den islamiska läran över hela världen.


NOT. När helst vi hör eller yttrar profetens namn bör vi uppläsa Salawat. Och närhelst vi hör eller yttrar namnen på en av Masomeen bör vi säga "Alaihis-salaam" (Allahs frid vare över honom). På motsvarande sätt skall vi visa vår vördnad genom att resa oss närhelst vi hör eller yttrar namnet på vår tids imam (den tolfte imamen).


LEKTION 4


SALAWAT

ALLAHUMMA SWALLI ALA MUHAMMADIN WA AALI MUHAMMAD

"O Allah ! Skänk vår profet Hazrat Muhammed Mustafa (SAW) och hans Ahlulbait Din välsignelse."


LEKTION 5


ULUL-AZAM-PROFETERNAS NAMN

Det har funnits 5 Ulul-Azam-profeter:

1. Hazrat Nuh (AS);

2. Hazrat Ibrahim (AS);

3. Hazrat Musa (AS);

4. Hazrat Isa (AS); och

5. Hazrat Muhammed Mustafa (SAW)


LEKTION 6


DE UPPENBARADE BÖCKERNAS NAMN

Allah har uppenbarat (nedsänt) många böcker för (till) sina profeter. Fyra av dessa böcker är väsentliga: 1. Tawrat 2. Zabur; 3. Indjil och 4. Koran- e-Majid.

Du bör veta att

1. Tawrat uppenbarades för Hazrat Musa (AS).

2. Zabur uppenbarades för Hazrat Dawood (AS).

3. Indjil uppenbarades för Hazrat Isa (AS).

4. Koranen uppenbarades för vår heliga profet Hazrat Muhammed Mustafa (SAW).

Samtliga övriga böcker ogiltigförklarades av Allah sedan Koranen nedsänts. Nu är Koranen den enda äkta och sanna urkunden och skall efterlevas av alla människor.


LEKTION 7


DE ISLAMISKA MÅNADERNAS NAMN

1. Moharram

2. Safar

3. Rabiul-awwal

4. Rabiul Akhar

5. Jumadil-Ula

6. Jumadat-thaniyya7. Rajab

8. Shaban

9. Ramadan

10. Shawwal

11. Dhilkada

12. Zilhadj


LEKTION 8


DEN ISLAMISKA LÄRAN

A: Usol-e-Deen - "Trons Rötter": Följande utgör grundpelarna i den islamiska läran:

1. Tawhid (Guds enhet)

2. Adl (Guds rättvisa)

3. Nubuwat (Profetskap)

4. Imamat (Profetens ställföreträdare)

5. Kajamat (Återuppståndelse)


B: Furo-e-Deen - "Trons Grenar", d v s den islamiska lärans övriga praxis:

1. Salat (bönen)

2. Saum (fastan)

3. Hadj (vallfärden)

4. Zakat (allmosegivande)

5. Khums (femtedelen)

6. Djihad (det heliga kriget)

7. Amr-Bil-Marof (att påbjuda goda gärningar)

8. Nahij-anil-Munkar (att förbjuda onda gärningar)

9. Tawalla (att älska och följa de 14 Masomeen)

10. Tabarra (att undvika de 14 Masomeens fiender)


LEKTION 9LÄRANS RÖTTER (1)

1. TAWHID (Guds enhet)

"Tawhid" betyder "Allah är allenarådande". Han har varken medarbetare eller partners. Han har varken föräldrar, hustru, barn eller släktingar.


2. ADL (Guds rättvisa)

"Adl" betyder att "Gud är rättvis". Han är ingen tyrann. Var människas belöning kommer att bero på hans gärningar. Den som lyder Guds påbud belönas med en plats in paradiset. Den som trotsar Honom förvisas till helvetet.

I detta sammanhang anger Koranen följande:

Gud vittnar, att det ej finns någon gud utom Honom, så och änglarna

och de insiktsfulla. Undantagslöst iakttar Han rättvisa. (3:17)


LEKTION 10


SIFATE SUBUTIJA

De positiva egenskaper, som lämpligen hör Allah till, kallas "Sifate Subutija". De finns många sådana, men 8 brukar åberopas. Dessa är:

1. Kadim. Detta betyder att "Allah är evig", d v s Han har varken en början eller ett slut.

2. Kadir. Detta betyder att "Allah är allsmäktig", d v s att Han äger överhöghet över alla och allt.

3. Alim. Detta betyder att "Allah är allvetande", d v s att Han känner till allt. Ingen är förborgat för Honom.


4. Hai. Detta betyder att "Allah är levande och förblir evigt levande".

5. Murid. Detta betyder att "Allah agerar efter eget huvud i allt". Han kan inte tvingas till något.

6. Mudrik. Detta betyder att "Allah uppfattar allt, hör allt (Sami), ser allt (Basir) och är allestädes närvarande (Hazir)". Allah ser och hör allt, utan att besitta ögon eller öron.

7. Mutakallim. Detta betyder att "Allah är ordets herre", d v s han kan skapa tal i vad som helst, såsom han gjorde i ett träd för Hazrat Musa (AS) och i "ljusets ridå" för den heliga profeten (SAW).

8. Sadik. Detta betyder att "Allahs ord och löften alltid är sanna".

Det går inte att fastställa någon gräns för Hans egenskaper. Denna lista är således inte uttömmande dock grundläggande när man försöker begripa Allahs härlighet. Egenskaperna är ingenting som Allah förvärvat, utan innefattas i begreppet "Gudomlighet".


LEKTION 11


SIFATE SALBIJA

Negativa egenskaper finns ej hos Allah, eftersom dessa är under Hans värdighet, kallas "Sifate Salbija". Det finns många sådana, men, i likhet med Sifate Subutija, anges endast åtta nedan.


1. Sharik. Ordet "Sharik" betyder medarbetare eller partner. Till följd av sin gudomlighet har Allah varken medarbetare eller partner.

2. Murakkab. Detta ord betyder "blandad" eller "sammansatt". Allah har ej skapats av något material och består ej av något material. Han kan inte delas, inte ens i fantasin.

3. Makan. Detta betyder "platsen". Allah begränsas ej till viss plats, ty han saknar Jism (kropp).

4. Hulol. Detta betyder "att tränga in i". Ingenting tränger dock in i Allah, och Allah tränger aldrig in i något föremål eller person. Således är "inkarnation" (förkroppsligande) – i vilken form det vara må - helt oförenlig med Allahs gudomlighet.

5. Mahalle Hawadis. Detta betyder "föränderligt". Allah är ju oföränderlig.

6. Mar-i. Detta betyder "synligt". Allah är ju inte synlig. Ingen har sett Honom, ingen ser Honom, ingen kommer någonsin att se Honom, eftersom han saknar kropp.

7. Ihtijat. Detta betyder "beroende" eller "behov". Allah saknar ingen dygd. Således saknar Han intet.

8. Sifate Zaid. Detta betyder "tillkommande kunskaper". Allahs egenskaper är ej skilda från Hans väsen. Till exempel: man säger att Allah är Alim, men detta betyder ej att Hans kunskaper är skilda från Hans väsen. I själva verket har det aldrig funnits en tid då Han var mindre Alim och sedan förvärvade ytterligare kunskaper. Hans kunskaper, Hans nåd, Hans rättvisa och Hans dygder och egenskaper förenas i Hans väsen.

Således framgår det att Allah - enligt Islam - är Guds namn. Han har ovannämnda egenskaper och en egen existens. ALLAH är universums skapare och källan till fulländning. Han saknar några fel.


LEKTION 12


LÄRANS RÖTTER (2)

3. NUBUWAT (Profetskap)

Begreppet "profetskap" utgår ifrån antagandet att Allahs vilja är att alla människor skall följa bestämda lagar, vad gäller sättet att leva och uppföra sig. Därför har Allah skickat sina profeter för att förkunna dessa lagar och förhållningssätt för människan.

Koranen säger:

Inte heller straffar Vi utan att i förväg avsända budbärare för att varna! (17:15)

Det tredje Usol, "Nubuwat", manar till tro till de profeter som Allah från tid till annan utsänder för att vägleda människan. Enligt Islam har Allah skickat totalt 124.000 profeter, varav Adam var den förste. Nuh (Noak), Ibrahim (Abraham), Musa (Moses) och Isa (Jesus) var andra framstående profeter (frid vare över dem alla). Vår profet Hazrat Muhammed Mustafa (SAW) var den siste. Vissa profeter medförde Sharia (lagar för olika områden i livet), andra var blott förmedlare av sina anfäders Sharia.

Eftersom en profets ord skall lydas och hans handlingar skall utgöra vägledning, måste en profet vara ofelbar i sina tankar, ord och handlingar.

Enligt Islam tillkom universum genom Guds vilja och skapades i ett bestämt syfte.

Således står följande i Koranen:

"I himlarnas och jordens skapelse, i nattens och dagens växling, finnes sannerligen tecken för människor som har förstånd och som stående, sittande och liggande bär Allah i sina hjärtan samt funderat över himmelns och jordens uppkomst. "O Herre" säger de. "Du har icke förgäves skapat allt detta". (2:164)

Dessutom anges det bestämda syftet enligt följande:

"Jag har skapat djinnerna och människosläktet enbart för att de skall dyrka mig". (51:56)

De gudomliga profeterna skickades för att förklara Guds vilja.

"Allah har valt Adam och Noak, Abrahams avkomman, Imrans avkomman och avkommans avkomman. Allah är den Hörande och den Allvetande. (2:33-34)

Profeterna tvistade aldrig om det grundläggande. Rent allmänt var profeterna avdelade för specifika samhällen, regioner eller perioder. Muhammed, den sista av Allahs gudomliga budbärare, skickades för att förkunna Guds vilja för hela mänskligheten, såväl då som för all framtid.

Koranen förtäljer:

"Och vi hava icke sänt dig endast som ett barmhärtighetsbevis för all världen". (21:107)

"Jag har skickat dig till hela mänskligheten, för att förkunna, för att varna. Men de flesta människor förstår dock ej".

"Säg: "Människor, jag är Guds apostel för er alla. Han, som herravälde över himlarna och jorden tillhör. Det finns ingen Gud utom Honom! Han ger liv och död. Tro därför på Allah och hans budbärare, Makan-profeten, som tror på Gud och Hans ord. Följ Honom så att ni hamnar på den rätta vägen." (7:158)

Islam är således en fulländad vägledning för människor, av alla klasser, i alla väder, i alla länder.

Den lägger tonvikten på individens rening utifrån några grund- läggande principer: en tro på Allahs enhet och på ett liv efter döden. Så småningom kommer resultatet att bli ett världsomspännande brödraskap och ett samhälle präglat av frid och fred.


LEKTION 13


LÄRANS RÖTTER (3)

4. IMAMAT (Profeten apostlar)

Under sin livstid har profet Muhammed (SAW) ett flertal gånger kungjort, att ansvaret för det muslimska samhällets vägledning efter hans bortgång skulle tillfalla vissa av Allah förordnade personer. Dessa personer kallas "imamer " (profetens apostlar). En imam är profetens ställföreträdare i alla avseenden. Således bör en imam, i likhet med profeten, var ofelbar i tankar, ord och handling.

I Lektion 3 lämnades besked om imamernas namn.

Koranen innehåller flera otvetydiga kommentarer om betydelsen av att man tror på imamerna. T ex:

"Du som tror, lyd Gud och lyd aposteln och dem som äger att bestämma över dig!. Om du tvistar om någonting, så hänskjut det till Gud och aposteln, om du verkligen tror på Gud och den yttersta dagen! Detta är bäst och mest rättvist". (4:59)

"Det är visst Vi som skall uppväcka de döda till liv och anteckna vad de förberett och uträttat, och allting (all befogenhet) har vi förlänat den förtydligande aposteln". (36:12)

"(Och kom ihåg) att Vi en dag (domedagen) skall sammankalla alla människor genom deras imamer (ledare)". ( 17:71)

Vad gäller imamerna har profeten (SAW) även vidhållit följande:

Den som dör utan att dessförinnan erkänner sin tids imam dör en hednings död.

På återuppståndelsedagen kommer varje nation, tillsammans med sin tids imam, att kallas enligt Allahs heliga urkund och Sunnat (profetens tradition)


5. KAJAMAT (återuppståndelse)

Det finns ett liv efter döden. Efter döden kommer varje människa att få den belöning eller den bestraffning som hennes gärning före döden förtjänar. På så sätt kommer de döda att på domedagen uppväckas till liv och sändas till himmeln eller helvete, beroende på värdet av vad de uträttat i livet.

Koranen förtäljer:

"När händelsen (Kajamat) inträffar

kan inget väsen förneka att det händer.

(Många) skall den förnedra,

(många) skall den upphöja.

När jorden skakas av väldiga skalv,

Och bergen smulas sönder

tills de blir som uppvirvlat damm". 56:1-6

Kajamat dagen kommer att vara i 50 000 år, som den heliga koranen förkunnat. På denna dag kommer solen dala lågt på himmeln och jorden att glöda som het koppar.


LEKTION 14


LÄRANS GRENAR (1)

Bokstavligen betyder "Furo-e-Deen" "religionens grenar", d v s den "praxis" som kompletterar islams "grundpelare" (se sidan 4). Många moment ingår i denna praxis, men barn brukar undervisas i endast sex till tio. Momenten förklaras nedan.


1. SALAT (bönen)

Bönen fem gånger om dagen och de övriga elva böner, som beskrivs i ett annat kapitel, är obligatorisk och skall förrättas på föreskrivet sätt.

Bönen är obligatorisk för alla vuxna (Baligh). Vid fullgörandet av religiösa plikter anses en pojke vara vuxen då han avslutat sitt femtonde levnadsår; en flicka anses vara vuxen då hon avslutat sitt nionde levnadsår.

På ett flertal ställen har Koranen uppmanat muslimer att uppfylla böneplikten (Ikamas Salat):

"Jag är förvisso Gud;; det finns ingen Gud utom Jag. Dyrka mig alltså, och förrätta bönen till min åminnelse". (20:14)

"Läs upp vad som uppenbarats för dig av Skriften och förrätta bönen. Bönen håller dig förvisso fjärran från skändligheter och otillbörlighet. Ja, Allah vet vad du företar dig". (29:45)

"Käre son, förrätta bönen. Påbjud det tillbörliga och förbjuda det otillbörliga. Acceptera tåligt det som händer dig. Detta är förvisso i sin ordning". (31:17)


2. SAUM (fastan)

Fastan är obligatorisk för varje vuxen muslimsk man eller kvinna under hela Ramadan-månaden varje år. Fastan varar från solens sanna uppgång till solnedgången. Under fastan får man ej röka, inta föda eller dryck eller utföra vissa andra handlingar. Koranen förtäljer följande härom:

Du som tror, det har föreskrivits dig att fasta, likaväl som det föreskrivits dem som levat före dig, så att du skall öva självbehärskning.

Alla som under denna månad är tillstädes måste iaktta fastan. (2:185)


LEKTION 15


LÄRANS GRENAR (2)

3. HADJ (vallfärden)

Varje muslims plikt är att en gång i livet företa en resa till Mekka, en vallfärd som är obligatorisk när en person har pengar, som räcker till såväl hemfärden som familjens uppehåll, samt möjlighet att uppfylla andra villkor som gäller för Hadj. Detta skall ske den nionde i det islamiska årets sista månad (Zilhadj).

"Och påbjud vallfärden (Hadj) bland människorna, att de skall komma till dig till fots och på kamel från djupa dal och avlägsna platser". (22:27)

"En Hadj till Allahs hus (Kaba) är obligatorisk för varje muslim med råd därtill". (3:96)


4. ZAKAT (allmosegivandet)

Varje muslim är skyldig att betala skatt på sitt guld, sitt silver, sitt boskap och sina skördar när alla förutsättningar uppfyllts. Denna skatt kallas "Zakat" och skall lämnas till fattiga Shia Ithna Asheris som är berättigade därtill.

Koranen anbefaller betalningen av Zakat nästan lika ihärdigt som den anbefaller fullgörandet av böneplikterna. Nästan varje vers som behandlar bönen omnämner betalningen av Zakat, t ex:

"Förrätta bönen, ge Zakat och buga dig med dem som bugar sig". (2:43)


5. KHUMS

Att avsätta en femtedel av årsinkomsten (sedan man gjort alla skäliga avdrag) kallas "Khums". Sadat (den heliga profetens avkomman) får hälften av Khums, förutsatt att de är Ithna Asheris och fattiga. Den andra hälften tillfaller imamen (AS). Under imamens (AS) Ghaibat överlämnas hans andel till Mujtahid.

Koranens påbud därom är följande:

"Observera, att av den förmögenhet du förvärvar, så tillkommer femtedelen därav Gud och aposteln, anför- vanterna, de faderlösa, de fattiga och vägfararen". (8:41)


LEKTION 16


LÄRANS GRENAR (3)


6. DJIHAD (Det heliga kriget)

Försvar är utan tvivel samhällslivets viktigaste aspekt. Islam medger försvar av det muslimska samhället genom Djihad. Detta betyder att man får utkämpa krig i Allahs namn när detta påbjuds av profeten eller den rådande imamen.

"Strida för Guds sak mot dem som strider mot dig men bli aldrig angripare. Gud älskar förvisso ej angripare". (2:190)


7. AMR-BIL-MAROF

Detta betyder "att påbjuda goda gärningar". Om en person inte fullgör de skyldigheter som Allah föreskrivit, är det vår plikt att leda honom tillbaka till den rätta vägen, d v s om det finns hopp om att han efterkommer våra förmaningar.


8. NAHIJ-ANIL-MUNKAR

Detta betyder "att förbjuda onda gärningar". Vi bör uppmana varje person som ägnar sig åt gärningar som bannlysts av Allah att avstå från dessa, d v s om det finns hopp om att han efterkommer våra förmaningar.


9. TAWALLA

Detta betyder "att älska och följa de 14 Masomeen" och vara på vänskaplig fot med dessas anhängare.


10. TABARRA

Detta betyder att vi bör "undvika de 14 Masomeens fiender".


IJTIHAD OCH TAKLID


I varje del av livet tvingas vi följa sakkunnigas råd. Vad gäller islamiska lagar måste vi likaledes följa dessa lagars sakkunniga. Dessa sakkunniga kallas "Mujtahid", och efterkommandet av deras beslut kallas "Taklid". Nedan anges några förutsättningar som bestämmer vårt val av Mujtahid:

Han måste vara:

A Baligh (d.v.s. vuxen)

B Akil (d v s mentalt frisk)

C en man

D Levande vid Taklids början

E Ithna Asheri

F Adil

G Mujtahid

H Alam

I inomäktenskaplig

J en person med gott minne

K och ej verksam i världsliga angelägenheter som stör hans lärda verksamhet

Adil betyder en person som inte begår större synder, inte ens oavsiktligt. Och när han begår mindre synder (ej avsiktligt) ångrar han dem omedelbart. Endast en Adl person kan leda bönen, bli godkänd som tillförlitligt vittne och utnämnas till Kadi.

Alam betyder "den mest lärda av alla".


LEKTION 17


NÅGRA FÖRKLARINGAR

Del 1

1.WAJIB. De religiösa plikter, vars iakttagande ger belöning och vars försummelse ger straff, kallas "Wajib".

2.SUNNAT. De riter, vars förrättande ger belöning och vars försummelse inte ger straff, kallas "Sunnat" eller "Mustahab".

3.HARAM. De handlingar, vars förrättande är syndigt och straffbart och vars avstående ger belöning, kallas "Haram".

4.MAKROO. De handlingar, vars avstående ger belöning och vars förrättande inte är syndigt, kallas "Makrooh".

5.MUBA. De handlingar, som Sharia tillåter men som varken ger belöning eller straff och som inte är syndiga, kallas "Muba". En annan beteckning för Muba är "Jaez".


Del 2

1.MUSLIM. En person som tror på Allah, Hans profet och återuppståndelsedagen (Kajamat), som läser upp Kalema samt accepterar Allahs och Hans profets påbud såsom sanna, kallas en "muslim".

2.MOMIN. En muslim, som tror att Allah är Adl (rättvis) och att de tolv av Allah förordnade imamerna (som nämns i Lektion 3) är den heliga profetens (SAW) enda rättmätiga efterträdare, kallas "Momin" (d.v.s. en trofast eller rättrogen).

3.KAFIR. Den som inte tror på Gud och Dennes profet eller i Kajamat är en "Kafir" (orättrogen).

4.MUSHRIK. Den som tror att Allah har en eller flera medarbetare kallas en "Mushrik".

5.MUNAFIK. Den som utropar sin tro på Allah och dennes profet samt även läser upp Kalema men som innerst inne saknar tro och som innerst inne är fientlig mot dem kallas en "Munafik".


LEKTION 18


NÅGRA FÖRKLARINGAR

Del 3

1.GHASBI. Detta är något som övertas från andra utan deras medgivande och något som övertas från andra i en normal transaktion utan att övertagaren har för avsikt att betala sakens pris.

2.MUBA. Detta betyder något som lagenligt övertas från ägaren.

3.HADAT. De Najasat som förutsätter Nijat (avsikt) för rengöring, t ex det som gör Wudho eller Ghusl nödvändiga. Hadat är av två slag: stort och litet.

4.HADAT(stort). Det som kräver Ghusl för att bli rent, t ex Janabat, Haiz, Nifas, Istihaza samt Mass-e-Majit.

5.HABAT (litet). Det som kräver Wudho för att bli rent, t ex att kissa o s v.

6.KHABAT. De Najasat som inte kräver Nijat för rengöring, t ex som alla de Najasat som beskrivs i Lektion 19.

7.MUWALAT. Detta betyder att man uträttar något, t ex Wudho, sammanhängande, d v s genomför alla moment i ett skeende utan uppehåll mellan momenten.

8.TARTIB. Detta betyder att man uträttar ett arbete i den ordning som Sharian föreskriver.


NOT 1. Skillnaden mellan "Hadat" och "Khabat" kan förklaras så här: "Khabat" är externt Najasat. Således behövs inget Nijat för att åstadkomma rengöring. "Hadat" är inte extern utan andlig orenhet. Således krävs avsikt och en andlig insats om rening skall kunna ske.

NOT 2. För att förtydliga Not 1 ytterligare kan vi konstatera att när en person t ex gör toalettbesök förvärvar han båda Najasat-typer, d v s Khabat och Hadat. Khabat är det externa Najasat som han rengör utan något Nijat. Således blir hans kropp Tahir. Men han får ändå inte be, eftersom det andliga Najasat d v s Hadat, inte avlägsnats. Det kommer att avlägsnas då han uträttar Wudho (med Nijat). Då är han andligt i stånd att samtala med Allah.


LEKTION 19


NAJASAT


"Najasat" betyder det som i sig är orent och som genom fysisk kontakt gör andra saker orena. Det finns tio Najasat:

1 & 2 Urin och avföring från levande varelser (utom fåglar), vars kött är Haram och vars blod sprutar ut. T ex ett fårs urin är inte Najis, eftersom fårkött inte är Haram, trots att fårets blod sprutar ut. En orms avföring är inte heller Najis, eftersom ormens blod inte sprutar ut, trots att ormkött är Haram.


NOT. Urin och avföring från djur som äter människans avfall eller som druckit grismjölk är Najis.

3 & 4 Blod och sperma från levande varelser, vars blod sprutar ut, oavsett om de är Halal eller Haram. Således är blod och sperma från en människa Najis; detta gäller även för d:o från nötkreatur.

5 En död kropp tillhörande en varelse, vars blod då varelsen levde sprutar ut. Men det finns vissa förbehåll. De kroppsdelar som är döda under varelsens livstid, t ex hår, naglar, tänder o s v, är ej Najis. En muslims lik är Najis sedan det kallnat och innan det tvättats. Liket är Tahir innan det kallnat. Det blir Tahir efter tvättning. De lemmar som avlägsnas från en levande kropp (t ex vid en operation) betraktas som lik.(Elfenben tas från en död elefant men är ändå inte Najis, eftersom det är en kroppsdel som är dött under djurets livstid. (Du kanske kan komma på några egna exempel.)

6 Hunden.

7 Grisen.

8 Kafir.

9 Rusdrycker.

10 Fukka (lättöl).


NOT. Det svett som utsöndras medan eller sedan varelsen olagligt blivit Junub och svettet från djur som äter människans avfall är inte Najis. Men det är förbjudet att be med sådant svett på kroppen eller kläderna.


LEKTION 20MOTAHIRAT (1)


"Motahirat" är ett ämne som rengör något som är Najis. Det finns 12 sådana ämnen:

1. Vatten

2. Jord

3. Solen

4. Istihala

5. Intikal

6. Islam7. Taba-iat

8. Istibra

9. Ghaibat-e-Muslim

10. Zawal-e-Ain

11. Inkilab

12. Normala mängder blod som rinner ur ett lagligen slaktat djur


1. VATTEN

(a) Det finns två vattentyper: Motlak, d v s rent vatten, och Mozaf, d v s vatten som blandats med annat. "Blandat vatten" kan ej rengöra något. Istället blir det orent när det kommer i kontakt med något orent.

(b) Motlak finns i 5 varianter:

(1) Regnvatten

(2) Rinnande vatten

(3) Källvatten

(4) Lugnt vatten, vars mängd är ungefär lika med eller större än ett Kur;

(5) Lugnt vatten, vars mängd är mindre än ett Kur.

Vatten rengör något som är Najis, under förutsättningen att vattnet är

(1) Motlak


(2) Rent

(3) Inte blir Mozaf genom att komma i kontakt med något som är Najasat och

(4) Allt Najasat tvättas bort från föremålet som är Najis.

Regnvatten, rinnande vatten (som havet, floder, bäckar o s v) och källvatten rengör föremål om dessa tvättas en gång sedan Najasat tvättats bort. Men om något blir Najis genom urin måste det tvättas två gånger. Det är faktiskt bättre att tvätta två gånger, även vad gäller andra Najasat.

Kläder bör kramas ur efter varje tvätt.

Lugnt vatten, vars mängd uppgår till ungefär ett Kur eller mer, rengör på samma sätt.

Lugnt vatten kan inte bli orent enbart genom kontakt med Najasat. Det blir dock orent om dess smak, färg eller lukt förändras av denna kontakt.

Ett "Kur" är en vattenmängd på 27 (3x3x3) kubikspann*. Det är dock bättre att utnyttja 42 7/8 (3½x3½x3½) kubikspann.

Lugnt vatten, vars mängd är mindre än ett Kur, blir orent om det kommer i kontakt med ett Najasat. Vid rengöring med rent, lugnt vatten är det bättre att tvätta två gånger sedan Najasat avlägsnats. Att tvätta tre gånger är ännu bättre.

Vatten, vars mängd i vattenledningar inomhus är mindre än ett Kur, behandlas som flodvatten då det är rinnande.

Kärl måste rengöras tre gånger, om man använder mindre än ett Kur vatten, och en gång, om de tvättas i ett Kur eller rinnande vatten.

Om en gris slickar ett kärl måste kärlet tvättas sju gånger, oavsett om vattnet är rinnande eller uppgår till ett Kur eller mindre.

Samma gäller om en råtta dör i ett kärl.

Om en hund slickar ett kärl, måste kärlet noggrant gnidas med ren, våt jord. Sedan all jord sköljts bort skall kärlet tvättas två gånger, om man använder mindre än ett Kur vatten, eller en gång, om man använder ett Kur eller rinnande vatten.

Om ett kärl blir Najis genom kontakt med en rusdryck måste det tvättas tre gånger, oavsett vilken typ av vatten som används.

*Översättarens anmärkning. 1 kubikspann = 729 kubiktum. 27 kubikspann = 19.683 kubiktum, d v s 323 liter. 42 7/8 kubikspann = 31.256 kubiktum, d v s 512 liter).


2. JORD:


Jord rengör sko- eller fotsulorna, dock under 4 förutsättningar:

1. Najasat måste ha förvärvats medan man gått på bar mark;

2. Det avlägsnas genom att man går på bar mark;

3. Jorden är ren;

4. och torr.


NOT: Denna regel gäller ej en stavspets eller en bil/vagns hjul.


3. SOLEN:

Solen rengör föremål som inte kan flyttas, t ex en mur, ett träd, o s v. Om Najasat avlägsnas och platsen eller trädet o s v. är våt(t) och torkas sedan av direkta solstrålar, blir det rent. Om det torkas med varm luft, jämte solens strålar, eller enbart med varm luft, eller av solens indirekta bestrålning, blir det inte rent.


4. ISTIHALA:

Detta betyder "förändring". Om ett Najis-föremål förvandlas (kemiskt) till ett rent föremål, blir föremålet rent. T ex: om en hund efter döden förvandlas till jord, blir jorden ren.


5. INKILAB:

Detta liknar Istihala. Skillnaden är dock att vid Inkilab förändras endast egenskaper, men formen ändras inte helt. T ex: om vin förvandlas till vinäger är det Inkilab. Genom Inkilab blir det rent. Vid Istihala ändras dock formen.


NOT: Om druvsaft förvandlas till jäsande must, antingen genom självjäsning eller tillsats av jäst, är drickandet därav Haram (förbjudet). Men om en jäsande must uppvärms över eld och tvåtredjedelar kokas bort, är den återstående tredjedelen Halal.


6. INTIKAL:

Bokstavligen betyder detta att "byta plats". Om en mygga suger en människas blod och viss tid förflyter så att blodet blir myggans, blir blodet rent.


7. ISLAM:

En Kafir blir ren sedan han/hon accepterat Islam.

LEKTION 21


MOTAHIRAT (2)


I en tidigare lektion har vi beskrivit sju Motahirat. De återstående fem förklaras nedan.

8. TABA-IAT betyder "att följa". Följande rengörs av detta:

1.När ett Kafir blir muslim, blir hans minderåriga barn automatiskt renade.

2.Om en brunn blir Najis och den töms på vatten tills den blivit ren, blir brunnens vägg, rep och hink automatiskt rena.

3.Våra händer blir orena när vi tvättar ett föremål som är Najis. Men våra händer blir automatiskt rena när föremålet blivit rent.

4.Om ett vin förvandlas till vinäger och således blir rent, blir det kärl i vilket vinet förvarats automatiskt rent.

5.En träplanka eller betongplatta på vilket en muslims lik tvättats, jämte det tygstycke som täckt likets intima kroppsdelar, samt den tvättandes händer, blir rena när Ghusl-e-Majit slutförts.


9. ZAWAL-E-AIN:

Om det finns något Najasat på ett djurs kropp, blir kroppen ren i samband med att Najasat avlägsnas eller suddas bort från djurkroppen. Likaledes blir en människas inre delar, t ex munnen och magen, rena i samband med att Najasat avlägsnas. Ögonlock, läppar och tandproteser omfattas dock ej av denna regel.


10. ISTIBRA:

Urin och avföring från ett djur som äter människans avfall är Najis. Istibra är det enda sättet att åstadkomma dess Taharat, d v s att hindra det från Najis-ätandet tills en viss tidsperiod har förflutit. Tidsperioden är 40 dagar för en kamel, 30 dagar för nötkreatur, 10 dagar för får och gett, 5 eller 7 dagar för en anka och 3 dagar för en höna.


11. GHAIBAT-E-MUSLIM:

Om ett klädesplagg eller ägodelar till en muslim, som är en sträng anhängare av Sharia, blir Najis, och muslimen försvinner ur ditt sikte tillräckligt länge för att uträtta reningen, och sedan återkommer med klädesplagget på sig under t ex Namaz, måste du utgå ifrån att han renat klädesplagget. Annars skulle han inte använt det under Namaz. Detta kallas "Ghaibat-e-Muslim" vilket betyder "en muslims bortovaro".


12. AVRINNING AV BLOD:

När ett Halal-djur slaktas enligt Sharias regler och djurets blod rinner ut i en mängd som är normal för djurarten blir blodet som är kvar i djuret Tahir (rent). Men det blod som förblir i kroppsorgan som är Haram (t ex mjälten, urinblåsan o s v) måste undvikas.


LEKTION 22


TOALETTBESÖK


Följande bör observeras vid toalettbesök:

1.Den plats, där man tömmer blåsan eller tarmen, måste vara skyddad så att ingen kan få syn på Dina intima kroppsdelar.

2.Det är Haram att tömma blåsan eller tarmen på följande platser:

3.(a) på tomt tillhörande annan person utan dennes medgivande;

(b) på plats som är Wakf för viss grupp - för en person som inte tillhör denna grupp;

(c) på en Momins grav och på plats som är helig enligt islam, såsom en moské, Imambada o s v.

4.Det är Haram att vara vänd mot Kibla eller att ha ryggen vänd mot Kibla medan man kissar eller bajsar.

5.När man kissat färdigt måste berörd kroppsdel tvättas två gånger (tre är bättre) med vatten.

6.När man bajsat färdigt måste berörd kroppsdel tvättas med vatten eller, alternativt, med tyg, papper eller lera, under förutsättningen att tyget, papperet eller leran är Tahir och torrt. Det är Wajib att utnyttja tre olika stycken, även om kroppsdelen dessförinnan blir ren. Om kroppsdelen inte blir ren efter utnyttjandet av tre stycken bör ytterligare stycken användas tills kroppsdelen är ren.

7.Om avföringen även innehåller något annat Najasat (t ex blod) eller om avföringen spridit sig onormalt mycket utanför kroppen, eller om något Najasat kommit i kontakt med berörd kroppsdel, kan kroppen endast rengöras med vatten. Papper o s v kan inte göra den Tahir.

8.När man bajsat är det bättre att använda vatten till rengöring, även om papper o s v tillåts.

9.Det är Haram att använda heliga föremål för att tvätta kroppen sedan man bajsat, t ex Khak-e-Shifa eller ett papper på vilket Allahs eller Masomeens namn står.

10.Man får ej använda ben eller spillning för att rena kroppen sedan man bajsat.


LEKTION 23


WUDHO (Tvagning)

1. När skall Wudho ske? Wudho (tvagning, d v s tvättning) är obligatoriskt för

(1) Namaz

(2) Tawaf-e-Wajib

(3) när Koranens text och text med Allahs och de 14 Masomeens namn vidrörs

(4) Sajdahs och Tashahuds Kaza

(5) för att tvätta en kopia av Koranen som blivit Najis

(6) när Wudho blir Wajib p g a ett Nazr, Ahad eller Kasam.


2. Vad är Wudho? Wudho består av tvagning två gånger och två Masah (vidröring). Wudho betyder således att ansiktet och båda händer tvättas samt att huvudet och fötter vidrörs.

1.Ansiktets tvagning. Tvagningen av ansiktet börjar vid hårfästet och fortsätter ner till en punkt under hakan och från öra till öra genom att vatten hälls över ansiktet.

2.Händernas tvagning. Sedan ansiktet tvättas enligt ovan skall man tvätta händerna, först höger handen från en punkt något ovanför armbågen ner till fingerspetsarna. Därefter tvättas vänsterhanden på motsvarande sätt.

3.Masah (strykning). Sedan ansiktet och händerna tvättats skall man utföra huvudets Masah genom att man stryker högerhandens våta fingrar över ansiktet från mitten av ansiktet upp till hårfästet. Fötternas Masah utföres genom att man först stryker högerhandens våta fingrar över högerfotens tår upp till vristen. Motsvarande procedur tillämpas vid tvagning av vänsterfoten.

4.Nawakiz-e-Wudho d v s handlingar, vars förrättande kräver Wudho innan en person utför något Ibadat enligt 1 ovan. Dessa kallas Hadat (litet) som tidigare beskrivits.

Således efter (1) tarmtömning (2) urinblåsans tömning (3) gasavgång från tarmen (4) sömn (5) medvetslöshet, berusning och annat som påverkar en människas sinnestillstånd (6) allt som omnämns in Hadat (stort) och (7) Istihaza (för kvinnor).

 

NOT 1: Om en man är säker på att sin Wudho blivit giltigt p g a något av ovannämnda Nawakiz och är osäker på om han därefter uträttat Wudho skall han anta att han inte uträttat Wudho.

NOT 2: Om en man är säker på att han uträttat Wudho och är säker på att han gjort något av ovannämnda Nawakiz men är osäker om Wudho var före eller efter detta, skall han anta att sitt Wudho blivit ogiltigt. Således måste han uträtta Wudho för Ibadat som beskrivits i nr 1 ovan.

NOT 3: Wudho erfordras ej efter Ghusl-e-Janabat.


LEKTION 24


VILLKOREN FÖR WUDHO


Många villkor måste uppfyllas om ett Wudho skall vara korrekt. Några av dessa beskrivs nedan:

1.Wudho-vattnet måste vara (1) Tahir, (2) Motlak och (3) Muba.

2.Platsen, där Wudho uträttas, måste vara Muba.

3.Det kärl, i vilket Wudho-vattnet förvaras, måste vara Muba och får ej vara av silver eller guld.

4.Tiden måste räcka till för Wudho och Namaz. Detta betyder att om Namaz-tiden är så kort att den inte räcker till om du påbörjar Wudho bör du inte förrätta Wudho. Istället skall du förrätta Tajammum. Men om tiden för Tajammum är samma som tiden för Wudho skall du istället förrätta Wudho.

5.Ansiktet, händerna och fötterna (som kallas "Wudho-organen") måste vara Tahir vid tidpunkten för Wudho.

6.Wudho måste uträttas med avsikten enligt Kurbatan Ilallah, d v s att lyda Guds påbud för att nalkas Allah. Om du utför Wudho för att svalka dig eller med någon annan avsikt, blir ditt Wudho Batil (ogiltigt).

7.Tartib skall upprätthållas. Detta betyder att du måste börja tvagningen med att först tvätta ansikten, sedan högerarmen från armbågen ner till fingrarna, sedan vänsterarmen på motsvarande sätt, sedan Masah för del av huvudet och slutligen fötternas Masah. Det är bättre att börja fötternas Masah med högerfoten och fortsätta till vänsterfoten. Man kan dock utföras Masah på båda fötterna samtidigt.

8.Muwalat. Detta betyder att man måste uträtta de ovannämnda Wudho-momenten utan mellanliggande avbrott.

9.Du måste uträtta Wudho utan hjälp. Om du ber någon annan att tvätta ditt ansikte och händer o s v eller att hälla vatten på ditt ansikte eller händer osv. blir ditt Wudho Batil. Men om du inte är i stånd att ensamt utföra Wudho (exempelvis p g a sjukdom) får du be någon annan att hjälpa dig med ditt Wudho.

10.Utnyttjandet av vattnet får inte medföra svårigheter eller fara.

11.De av Wudho berörda kroppsdelarna får ej vara täckta med något som förhindrar vattnets kontakt med kroppsdelarna, t ex en ring, olja, nagellack o s v.

12.Tvagningen måste utföras på föreskrivet sätt. Detta betyder att ansiktet måste tvättas från pannan ner till hakan (och inte tvärtom). Händerna måste tvättas från armbågen ner till fingerspetsarna (och ej tvärtom).

13.Masah måste utföras med vattnet som är kvar på händerna. Inget annat vatten får tillföras. Kom ihåg att om ditt huvud och fötter redan är våta, blir Masah Batil. Således kommer Wudho att bli ogiltigt. Händerna och fötterna måste därför vara torra före Masah.

Vissa personer häller några droppar vatten på huvudet innan de påbörjar Masah. Detta är helt fel, eftersom huvudet eller håret på så sätt blir vått före Masah. Kom också ihåg att din hand får ej vidröra din panna under Masah. Annars kan pannans vatten blandas med handens vatten. I så fall blir fotens Masah ogiltig. Vissa personer, sedan de tvättat vänsterhanden, gnider högerhanden mot vänsterhanden, såsom vid vanlig tvättning. Detta är fel av två skäl.

1.Det stör Tartib;

2.Det tillför vänsterhanden ytterligare vatten så att giltigheten av vänsterfotens Masah blir osäker.

5. Sunnat vid Wudho


Många saker är Mustahab (Sunnat) vid Wudho. Tvåfaldig tvagning av händerna, trefaldig gurgling, trefaldig sköljning av näsborrarna (samtliga före Wudho). Tvåfaldig tvagning av ansiktet och händerna under Wudho o s v.


LEKTION 25


BÖNER


Det finns 12 typer av Wajib Namaz:

          (a) Tre böner:

1.Böner fem gånger om dagen

Subh 2 Rakat

Zuhr 4 Rakat

Asr 4 Rakat

Maghrib 3 Rakat

Isha 4 Rakat

2.Fredagsbönen (Wajib Takhjiri i Ghaibat-e-Imam);

3.Ihtiat-bönen. Alla dessa böner hänger ihop med de dagliga bönerna.


(b) Tre bönetyper som utförs i samband med ett dödsfall:

4.Majit-bönen

5.Föräldrarnas Kaza-bön (obligatorisk för den äldste sonen);

6.Om sonen inte personligen förrättar Kaza-bönen för sina föräldrar, kan han anmoda någon annan att göra det å hans vägnar. Denna kallas Ijara-bönen.


(c) Tre böner som individen gör obligatoriska:

7.Nazr-bönen;

8.Kasam-bönen (ed); samt

9.Ahd-bönen (löfte till Gud).


(d) Tre andra böner:

10.Eedain-bönen (Id-ul-Fitr och Id-ul-Azha);

(OBS! Detta är inte Wajib i Ghaibat-e-Imam.)

11.Bönen efter Kabas Wajib Tawaf; samt

12.Ajat-bönen (vid jordbävning, solförmörkelse o s v).


LEKTION 26


BÖNETIDER

1.Subh: Detta börjar med Subh-e-Sadik och slutar med soluppgången.

2.Zuhr: Detta börjar vid middagstiden (kl 11.00-13.00) och slutar när endast tiden för fyra Rakat återstår till solnedgången.

3.Asr: Detta börjar när tiden för fyra Rakat tagit slut vid middagstiden (kl 11.00-13.00) och slutar vid solnedgången.

4.Maghrib: Detta börjar efter solnedgången, då rodnaden i väster försvunnit, och slutar endast när tiden för fyra Rakat återstår till midnatt.

5.Isha: Detta börjar sedan tiden för 3 Rakat förflutet efter solnedgången och slutar vid en tidpunkt kring midnatt.


NOT 1: Om en person försummat att utföra Maghrib och Isha vid rätt tid p g a något hinder, skall han be Namaz före Subh, utan Adas eller Kazas Nijat.

NOT 2: Midnatt (kl 24.00) inträffar 12 timmar efter middag (kl 11.00-13.00).


Viss information om tid:

1.Fazilat-tiden: Det är bättre att be under Fazilat-tiden när böner belönas med mera Sawab.

2.(a) Subh: Från Subh-e-Sadik fram till den tidpunkten då en rodnad börjar uppträda vid horisonten;

(b) Zuhr: Från middagen (kl 11.00-13.00) till dess att ett föremåls skugga får samma längd som föremålet;

(c) Asr: Efter Zuhrs Fazilat-tid fram till tidpunkten då ett föremåls skugga blir två gånger så lång som föremålets längd;

(d) Maghrib: Efter solnedgången fram till den tid då himlens röda färg på horisonten i väster försvunnit;

(e) Isha: Efter Maghribs Fazilat-tid.

3.Reserverade och gemensamma tider:

(a) Zuhr: Tiden för fyra Rakat efter middagen (kl 11.00-13.00) reserveras för Zuhr. Asr-böner som förrättas under denna tid blir Batil;

(b) Asr: Tiden för fyra Rakat före solnedgången reserveras för Asr. Zuhr-böner som förrättas under denna tid blir Batil. Tiden mellan dessa två reserverade tider är gemensam för Zuhr och Asr.

(c) Maghrib: Tiden för tre Rakat efter solnedgången reserveras för Maghrib. Isha-böner som förrättas under denna tid blir Batil.

(d) Isha: Tiden för fyra Rakat före midnatt reserveras för Isha. Maghrib-böner som förrättas under denna tids blir Batil. Tiden mellan dessa två reserverade tider är gemensam för Maghrib och Isha.


LEKTION 27


KIBLA


1. Det är Wajib (ett måste) att ha ansiktet och kroppen vända mot Kibla

1.Under bönen

2.Under djurslakt

3.Det är också Wajib att ha ansiktet och kroppen vända mot Kibla vid tidpunkten för döden och för den dödes ansikte och kropp att vara vända mot Kibla;

4.medan man ber Namaz-e-Majit; och

5.under begravningen.


NOT: Det är inte Wajib att ha likets ansikte riktat mot Kibla medan man förrättar Ghusl, Kafan eller Hunut. Men det är Mustahab (Ihtijatan - Konot) om man kan göra så.

1.Kibla: Kaba är Kibla för den som är i Masjidul-Haram, och Masjidul-Haram är Kibla för hela världen. Hela rymden ovanför Kaba är Kibla.

2.Om någon är osäker på Kiblas exakta riktning kan han bestämma den från den riktning som muslimers gravar eller Masjid har. Eller så kan han fråga någon.

3.Om en man inte känner till riktningen, saknar möjlighet att få reda på den och har en stark känsla av att Kibla bör ligga i viss riktning bör han be med ansiktet vänt i den riktningen.

4.Om han inte har en aning om riktningen skall han be i en riktning, även om det då vore bättre för honom att be fyra gånger i fyra olika riktningar, om tiden räcker därtill. Om tiden inte räcker till, måste han be så många gånger som möjligt.

5.Om någon misstänker att Kibla måste vara i en av två riktningar måste han be en gång i respektive två riktningar.

6.Om en person är vänd i en viss riktning och upptäcker - efter Namaz - att riktavvikelsen är 90 eller mera, d v s att Kibla är till höger, vänster eller bakom honom, måste han upprepa bönen, d v s om Namaz-tiden inte tagit slut. Det är Ahvat att läsa upp dess Kaza om Namaz-tiden tagit slut.

7.Om han upptäcker att riktavvikelsen varit mindre än 90 åt något håll behöver han inte upprepa bönen.

8.Det är förbjudet att ha ansiktet vänt mot Kibla eller ryggen vänd mot Kibla när man sitter på toalettstolen.


LEKTION 28


BÖNEKLÄDSELN


Vissa villkor har föreskrivits för en Namazis klädsel.

1.Den måste vara Tahir (ren): Namaz som man förrättar med Najis-tyg på sig är Batil. Ytterligare information härom lämnas nedan.

2.Den måste vara Muba, ej Ghasbi. Namaz som man förrättar med Ghasbi-tyg på sig är Batil. Tyg som köpts med pengar, på vilka Zakat eller Khums (när Wajib) inte erlagts, är Ghasbi; och Namaz när någon har sådant tyg på sig är Batil.

3.Klädseln får ej vara gjord av någon djurdel, vars kött inte är Halal. Således förbjuds elefanthår och dyl under Namaz.

4.Klädseln bör ej vara en del av något dött djur. Kött, hud och fett får tas från ett dött djur om man är säker på att de tagits från ett Zabiha (ett djur som slaktats på föreskrivet sätt). Således är livremmar av läder o dyl förbjudna under Namaz, om man inte är säker på att de tagits från ett Zabiha eller köpts från en muslim. I det sistnämnda fallet måste man vara säker på, eller har anledning att tro, att muslimen köpt dem efter skälig granskning).

5.Man får inte be i kläder innehållande svett som utsöndrats under eller efter det att kläderna blivit Junub.

6.Man får inte be i kläder som innehåller svett från ett djur som äter människans avfall.

7.Endast för män: Kläderna får inte vara gjorda av guld, oavsett om det är rent gult eller en legering därav. Men man får ha guld i fickorna.

8.Män får ej bära kläder av rent siden.


NOT: Guld och rent siden är Haram för män även vid andra tillfällen.


ANDRA REGLER:

1.Om en Namazi inte visste att sin kropp eller sina kläder var Najis och upptäcker detta först efter Namaz är dennes Namaz giltigt.

2.Om han visste att kroppen eller kläderna var Najis, dock glömde detta och bad med kläderna på sig, måste han be på nytt, om tiden räcker till, eller be Kaza om tiden inte räcker till.

3.Om kläderna blir Najis under Namaz och han har möjlighet att byta kläderna eller rena dem utan att störa Namaz, skall han göra så. Då blir Namaz giltigt. Om han inte byter eller renar kläderna, såsom omnämnts ovan, trots att han hade tid därtill, skall han avbryta Namaz, byta eller rengöra kläderna samt be på nytt. Om han inte har tillräckligt med tid, såsom omnämnts ovan, och han inte har möjlighet att byta kläderna, bör han fortsätta bönen med kläderna på sig. Då blir Namaz giltigt. Samma princip gäller om någon del av hans kropp blir Najis under Namaz. Om han har möjlighet att byta kläderna men inte har något annat att ta på sig får han slutföra Namaz med dessa kläder på sig.

4.Följande Najasat förlåtes under Namaz:

a.Blodet som rinner ur ett sår eller tumör, under förutsättningen att det är svårt att rena såret eller tumören. Då bör man åtminstone byta omslaget en gång om dagen. Men om blodet når någon annan från såret eller tumören avlägsen kroppsdel förlåtes det ej. Kroppsdelen måste renas.

b.Blod (utom Haidh-, Nafas- eller Istihadha-blod, eller från en död kropp, Kafir, eller ett djur vars kött är inte Halal), som täcker ett område som är mindre än Dirhame Baghalli, på kläderna eller en Namazis kropp.

NOT: "Dirhame Baghalli" är ett mått som är ungefär lika stort som pekfingrets spets.

c.De persedlar som inte kan användas för att skyla Auratain (en människas intima kroppsdelar) p g a av sin litenhet, t ex en liten näsduk, knapp, ring o s v, under förutsättning att de inte tillverkats av Najasat såsom ett lik, hund o s v. Man får inte behålla dessa ting under Namaz, även om man inte har dem på sig.

d.Kläder till en kvinna som sköter ett spädbarn, under förutsättningen att:

1.tyget blivit Najis p g a barnets urin;

2.och hon saknar annan klädsel att byta till. I detta fall får hon rena tyget en gång om dagen. Därefter kan hon strunta i hans urin. Denna Najasatprinciper kan inte överföras från urin till andra Najasat eller från en kvinna till en man, eller från en kvinna som saknar byteskläder till en kvinna som har annan klädsel att byta till.

NOT: Ovannämnda undantag gäller för Najis-tyg. Det betyder ej att andra regler för kläder, som tillverkats av en död kropp eller av ett djur vars kött inte är Halal, ogiltiggörs.

5. Reglerna för kläder man får bära under Namaz gäller även vid Wajib Tawaf.

6. När det inte finns annan klädsel utom Ghasbi, eller av guld, eller av siden, och han måste bära den på grund av kyla eller för att andra personer är närvarande, får han be med den på sig. Men om han är ensam skall han be i ett slutet rum utan kläder.

Samma princip gäller om han inte har andra än Ghasbi-kläder eller om kläderna gjorts av ett dött djur eller av ett Haram-djur. Om det inte finns annan klädsel än en Najis-klädsel, skall han be med denna på sig. Efter Namaz är det bäst om han tar av sig Namaz-klädseln och upprepar bönen utan klädseln på sig.


LEKTION 29


BÖNEPLATSEN

1.Namaz är ej tillåtet på en Ghasbi-plats. Ägarens tillstånd får vara uttryckligt eller underförstått.

2.Sajdah-platsen måste vara Tahir. Platser, där man står eller sitter, får vara icke-Tahir, förutsatt att det inte finns någon möjlighet för Najasat att nå en Namazis kropp eller kläder.

3.Man får inte be på en plats, där bönen inte kan avslutas på föreskrivet sätt eller där fara för livet existerar, t ex på en hårt trafikerad väg under rusningstiden.

4.Namaz-platsen får ej vara instabil.

5.Det måste finnas tillräckligt med utrymme så att bedjanden kan stå upprätt och så att Roko och Sajdah kan utföras på korrekt sätt.

6.Om en man och en kvinna ber på samma plats, måste kvinnan stå minst ett spann (d v s 9 tum [23 cm]; 15 fot [4,6 m] är dock bättre) bakom mannen, eller så bör ett draperi eller vägg anbringas dem emellan.

7.Den plats, mot vilken pannan trycks under Sajdah, bör inte vara mera än c:a 6 cm högre eller lägre än den plats, där tårna och knäna ställs.


MASJID

Det betonas att Namaz måste förrättas i ett Masjid. Följande prioriteringsordning gäller för Masjid:

a.Masjidul-Haram (kring Kaba): här motsvarar ett Namaz 100.000 Namaz på annan plats enligt nedan;

b.Masjidul-Nabi (Medina): här motsvarar ett Namaz 10.000 Namaz på annan plats enligt nedan;

c.Masjidul-Kufa och Baitul-Mukaddas: här motsvarar ett Namaz 1.000 Namaz på annan plats enligt nedan;

d.Masjid Jame: här motsvarar ett Namaz 100 Namaz på annan plats enligt nedan;

e.Marknadens Masjid: här motsvarar ett Masjid 12 Namaz på annan plats.

Vad gäller kvinnor är deras hem bättre än ett Masjid.

Profeten har sagt: På domedagen kommer alla ting att äga tal, och tre skall då klaga inför Allah.

1.Ett Masjid som försummas, d v s som ingen besöker för att be;

2.En Alim som människor genom okunnighet om den sanna tron inte utnyttjar; och

3.Ett exemplar av Koranen som ställs på plats där ingen läser ur den och som förblir belagd med damm. Profeten har också uttalat följande: "Inget Namaz får förrättas i ett Masjids närhet utom i detta Masjid".


Platser, där bönen är Makrooh

Att förrätta bönen på en smutsig plats, på ett slakteri eller på en plats, där en eld brinner, där en eld brinner framför den bedjande, på plats med avbildningar av människor eller djur, eller på plats med ett öppet exemplar av Koranen eller annan bok framför den bedjande är inte bra. Dessutom är det Makrooh att be på en begravningsplats, eller på en grav, eller bakom en grav, eller mellan två gravar, eller på en plats, där en människa står mitt emot. Det är Makrooh att be i Hamam, eller på vägar eller mot en öppen dörr eller på en salthaltig plats eller i ett rum, där någon är Junub.


LEKTION 30


ADHAN OCH IKAMA


Att läsa upp Adhan och Ikama innan man inleder de dagliga bönerna är mycket förtjänstfullt. Dessa anges nedan.


ADHAN


4 x AL-LAHO AKBAR (Allah är den allra störste).

2 x ASH-HADU ALLAA-ILAAHA IL-LAL LAH (Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah.)

2 x ASH-HADU AN-NA MUHAM-MADAR RASOOLUL-LAAH (Jag vittnar om att Muhammed är Allahs sändebud.)

2 x *ASH-HADU AN-NA AMEERAL MO'AMENEENA ALIJ-JAN HUJATUL-LAH (Jag vittnar om att de rättrognas befälhavare, Ali, är Allahs Hujat.)

2 x HAJ-JA ALAS-SALAAH (Skynda till bönen.)

2 x HAJ-JA ALAL FALAAH (Skynda till framgång.)

2 x HAJ-JA ALA KHAJRIL AMAL (Skynda till den bästa gärningen.)

2 x AL-LAHO AKBAR (Allah är den allra störste.)

2 x ALLAA-ILAAHA IL-LAL-LAH (Det finns ingen gud utom Allah.)


*Dessa ord förbehålls Barakat och behöver inte vara en del av Adhan.


IKAMA

Det finns ingen större skillnad mellan Adhan och Ikama. När Ikama läses upp, skall orden "AL-LAHO AKBAR" i början läsas upp. Orden "KAD KAMATISSALAH" (Bönen har förvisso börjat) skall läggas till efter orden "HAJ-JA ALA KHARIL AMAL" och läsas två gånger; "LAA ILAAHA IL-LAL LAAH" i slutet skall endast läsas en gång.


LEKTION 31


BÖNENS WAJIBAT


Elva saker är Wajib vid böner:

1.Nijat: avsikten med bönen måste vara att nalkas Gud;

2.Takbirat-ul-Ihram: Allaho Akbar efter Nijat

3.Kijam: att stå upprätt

4.Roko

5.Två Sajdahs

6.Kira'at att läsa Sura "Al-Hamd" och ytterligare ett Sura, först i två Rakats och Tashbihat-e-Arba (Subhanallahe walhamdu Iillahe wa la ilaha Illallaho wallaho Akbar) eller Sura "Al-Hamd" i 3:e och 4:e Rakat;

7.Zikr: att läsa upp Tasbi i Roko och Sajdah; detta förklaras senare;

8.Tashahud

9.Salaam

10.Tartib: att be i den ordning som Sharia föreskriver;

11.Muwalat: att be utan avbrott eller uppehåll.

 

ROKN OCH GHAIR ROKN

Av ovannämnda Wajib vid Namaz, är 5 Rokn; de andra är Ghair Rokn.

"Rokn" betyder sådana handlingar som gör ett Namaz ogiltigt om de utelämnas eller läggs till, även om detta sker oavsiktligt.

Dessa är

1. Nijat

2. Takbirat-ul-Ihram

3. Kijam vid tidpunkten för Takbirat-ul-Ihram och strax innan man går till Roko;

4. Roko; och

5. båda Sajdah tillsammans. Om något av dessa utelämnas eller läggs till, även om detta sker oavsiktligt, blir ett Namaz Batil (ogiltigt).

"Ghair Rokn" betyder de Wajib som gör ett Namaz ogiltigt om de avsiktligt utelämnas, eller läggs till. Men det ogiltiggör ej ett Namaz om de oavsiktligt utelämnas eller läggs till. Dessa är de återstående Wajib.


LEKTION 32


NIJAT, TAKBIRATUL-IHRAM OCH KIJAM

1.NIJAT När en person skall inleda bönen måste hans/hennes avsikt vara Kurbatan Ilallah, d v s för att lyda Guds påbud. Således är tre saker Wajib i ett Nijat:

2.(a) Bönens avsikt måste anges;

(b) Den måste vara för Guds skull, ej till annat ändamål;

(c) Avsikten måste förbli oförändrad fram till slutet.

NOT: Man behöver inte uttala avsikten med ord. Det räcker om man uttala den med tankarna.

3.TAKBIRAT-UL-IHRAM Uttrycket "Allaho Akbar" kallas Takbir. "Ihram" betyder "införandet av gränser". Således kallas Takbir efter Nijat "Takbirat-ul-Ihram", eftersom det inskränker människans handlingar; då får han inte förrätta något annat än bönen. Härvidlag finns 4 villkor:

a.Det måste ske på föreskrivet sätt, d v s Allaho Akbar utan några tillägg eller ändringar och utan att det förs ihop med annat uttryck;

b.Det måste vara på korrekt arabiska;

c.Man måste vara i stående ställning när man läser upp det (ytterligare detaljer lämnas längre fram);

d.Kroppen måste vara Tumaninat (stilla, ej i rörelse);

e.Muwalat: Bokstäverna och orden måste läsas i följd och utan avbrott.

3.KIJAM (upprättstående) Detta är Rokn medan man läser upp Takbirat-ul-Ihram eller innan man går till Roko. Och det är Wajib (dock ej Rokn) vid uppläsningen av ett Sura eller Tasbihat-e-Arba. Under Kijam är följande Wajib:

a.En Musalli måste stå upprätt och vara vänd mot Kibla;

b.Han måste stå stilla (Tumaninat);

c.Han får ej luta sig mot något om han är i stånd att stå utan stöd.


Alternativ till Kijam

1.Om en man inte kan stå upprätt utan stöd bör han (eller får) stå med stöd.

2.Om en man inte kan stå, även med stöd, skall han sitta utan stöd.

3.Om han inte kan sitta utan stöd, får han sitta med stöd.

4.Om han inte kan sitta, även med stöd, skall han ligga på högersidan och vara vänd mot Kibla.

5.Om han inte kan ligga på högersidan skall han ligga på vänstersidan och vara vänd mot Kibla.

6.Om han inte kan ligga på vänstersidan han ligga på ryggen med fötterna riktade mot Kibla.

Vad gäller de tre sista alternativen bör han buga sig vid Roko och Sajdah. Bugandet vid Sajdah bör vara djupare än vid Roko. Om han inte kan buga sig, bör han förrätta Roko och Sajdah med sina ögonlock.

Om han kan stå under någon del av bönen, skall han stå under denna del. Detta gäller även vid alternativen.


Sunnat-skillnader mellan mannens och kvinnans Kijam:


En man skall stå med fötter isär (4-8 tum, d v s 10-20 cm). En kvinna skall stå med fötterna ihop.

Mannen skall sträcka sina händer nedåt och lägga dem på låren. Kvinnan skall hålla händerna på bröstet.

Såväl mannen som kvinnan skall rikta sin blick (under Kijam) mot Sajdah-platsen (Muhr).


LEKTION 33


ROKO

4.ROKO (att falla på knän). Det är Wajib en gång i varje Rakat utom Salatul-Ajat som omfattar 5 Roko i varje i Rakat. Det finns 5 Wajib vid Roko:

a.Att buga sig så lågt att handflatorna vilar på knäna;

b.Att läsa upp Rokos Zikr sedan man rest sig till den föreskrivna ställningen. Rokos Zikr: Sub-hanallah (Ärad vare Allah) tre gånger eller Subhana Rabbijal Azeeme wabihamdehi (Min underbara Herre, den store, vare lovad och prisad) en gång;

c.Under Zikrs uppläsning skall man stå så stilla som möjligt;

d.Att resa sig efter Roko genom att först lyfta på huvudet;

e.Tamaninat i Kijam efter Roko.


Sunnat vid Roko:

a.Uppläsning av Takbir innan man knäfaller;

b.Att hålla blicken riktad mellan fötterna under Roko;

c.Uppläsning av Zikr 3, 5, 7 eller flera gånger;

d.Uppläsning av Salawat efter Zikr;

e.Uppläsning av Sameallho leman hamedah sedan man rest sig till upprätt ställning efter Roko.


Sunnat-skillnader mellan mannens och kvinnans Roko:

a.En man skall hålla handflatorna på knäna; en kvinna skall hålla händerna på låren;

b.En man skall hålla fingrarna utsträckta på knäna; en kvinna skall hålla fingrarna ihop;

c.En man skall hålla armarna och armbågarna på avstånd från kroppen; en kvinna skall hålla dem tryckta mot kroppen;

d.En man skall hålla benen sträckta bakåt; en kvinna skall inte hålla benen lika sträckta;

e.En man måste hålla sin rygg i ett sådant vågrätt läge att en droppe vatten som faller på den inte rinner ner; en kvinna skall hålla sin rygg böjd.


LEKTION 34


SAJDAH (1)

5.SAJDAH Varje Rakat omfattar två Sajdah; tillsammans utgör de ett Rokn. Sju saker är Wajib vid ett Sajdah:

1.Den bedjande skall böja sig så lågt att hans panna och fötter ligger på samma nivå;

2.Sju kroppsdelar måste vila på marken: Dessa är pannan, handflatorna, knäna och båda fötters tår;

3.Vissa regler gäller för Sajdah-platsen:

1.Den måste bestå av jord eller av

2.Något som växer i jord, förutsatt att det inte är något som man äter eller gör kläder utav.

Således, är Sajdah inte tillåtet på tyg, frukter, ätbara grönsaker eller annat som inte kan rubriceras som "jord", t ex diamanter eller guld, eller som inte kan rubriceras som "vegetation", t ex aska eller kol.

Dessutom är ett Sajdah förbjudet på hud eller skinn, eftersom dessa underlag inte växer i jord. Inte heller får det förrättas på mattor av ull, bomull, jute eller siden, eftersom ull och siden inte växer i jord, och bomull och jute används till kläder.

Däremot är Sajdah tillåtet på papper.

Den mest betydelsefulla platsen för förrättandet av Sajdah är ett visst område i Karbala. Där kallas jorden "Khak-e-Shifa". Färdiga plattor som gjorts av denna jord finns att köpa och kallas "Muhr" eller "Turbat" eller "Sajdah-gah".

Muhr måste vara rent. Smutsiga plattor tillåtes ej vid bönen. Muhr-storleken får inte vara mindre än en tummbredd.

Bibi Fatima Zehra har gjort ett Tasbi från jord som tagits ifrån Hazrat Hamzas (AS) grav.

Tyvärr måste jag konstatera att i många moskéer innehåller endast ett fåtal Tasbi det rätta antalet kulor. Innan du använder ett Tasbi bör du räkna antalet kulor för att vara säker på att antalet är rätt.


Kulorna fördelas enligt följande: 33 runda kulor + en markör +32 runda kulor + en markör + 33 runda kulor.

Om du inte har tillgång till något av Sajdah tillåtet underlag eller om det är för varmt eller för kallt för att du skall trycka din panna mot marken, kan du utföra Sajdah på ett tyg. Om det inte finns något tyg kan du, som en sista utväg, förrätta Sajdah på handryggen. Detta alternativ är ovanligt, och en Namazi bör helst inte förrätta Sajdah på ett tyg eller handryggen. Ibland ser man att folk förrättar Sajdah på sina händer eller naglar, även under bönen i Masjid. Deras Namaz är tveklöst Batil. Se till att mattorna görs av fibrer som inte äts eller ingår i kläder. Då är det tillåtet att förrätta Sajdah på dem, särskilt om din panna vilar på en ofärgad del därav. Likaledes får du förrätta Sajdah på en sten (ej någon ädelsten).


Således får du förrätta Sajdah på äkta (men ej konstgjort) marmor. Betong och kalk framställs med brända stenar. Således kan ett betong- eller kalkat golv inte användas till Sajdah. Dessutom är Sajdah inte tillåtet på lergods sedan materialet bränts i eld.

1.Att läsa upp Sajdahs Zikr, d v s Sub-ha-nal-lah (tre gånger) eller Sub-hana Rabbijal 'Aala wa Bihamdihi (Min underbara Herre, den store, vare lovad och prisad) en gång.

2.Att stå helt stilla under Sajdahs Zikr.

3.Att inte lyfta någon av de sju kroppsdelarna (enligt 2 ovan) tills Zikr-uppläsningen avslutats.

4.Att lyfta huvudet först och sätta sig efter det första (och även andra) Sajdah.


KOM IHÅG !

Enligt den islamiska Sharia är det Haram att ägna Sajdah åt någon annan än Allah. Vissa okunniga människor trycker sin panna mot jorden framför imamers (AS) grav. Om deras avsikt är att förrätta ett Sajdah för att tacka Allah (Sajda-e-Shukr) är detta tillåtet. Annars är det Haram.


LEKTION 35


SAJDAH (2)


Sajdahs Mustahabbat:

Följande är Sunnat i Sajdah:

1.Att även trycka näsan mot jorden;

2.Under Sajdah måste händerna vara på samma nivå som öronen och peka mot Kibla. Fingrarna måste vara ihoptryckta;

3.Blicken skall riktas mot näsan.

4.Uppläsningen av Zikr mer än en gång, som redan förklarats för Roko;

5.Uppläsningen av Salawat efter Zikr;

6.Att när man reser sig efter det första Sajdah först läsa upp Takbir och sedan "Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih" (jag söker Allahs förlåtelse, Allah min herre och vänder mig mot Honom). Sedan skall Takbir läsas upp på nytt före andra Sajdah;

7.Att läsa upp Takbir sedan man rest sig från sittande ställning efter andra Sajdah;

8.Händerna skall vila på låren sedan man rest sig efter varje Sajdah;

9.Uppläsningen av "Behaulillahe wa Kovatehi Akomu wa Ak'ud" medan man reser sig för nästa Rakat. Kom ihåg att detta är det enda skedet i Namaz då uppläsningen av ett Zikr före- skrivs medan kroppen är i rörelse. Alla andra Sura och Zikr måste läsas upp när kroppen är stilla. (innebörden av detta Zikr är: Tack vare den kraft som Allah förlänar mig, och tack vare den styrka som Han ger mig, står jag och sitter.)


Sajdahs Makrohat

1.Att sitta på hälen (för män);

2.Att hålla armarna på marken under Sajdah;

3.Att läsa upp delar av Koranen under Sajdah.


Sunnat-skillnader mellan mannens och kvinnans Sajdah:

1.När en bedjande knäfaller för Sajdah måste en man först sänka sina armar, men en kvinna skall först sänka benen.

2.När någon reser sig från Sajdah skall en man utgå ifrån en sittande ställning på korslagda fötter med övre delen av högerfoten mot vänsterfotens fotsula. Men en kvinna måste sitta på hälarna.

3.När en bedjande reser sig för nästa Rakat skall en man först hålla händerna på marken. Därefter reser han benen (innan han lyfter på händerna). En kvinna bör hålla händerna på knäna medan hon sitter och resa sig upprätt från den ställningen.

4.Under Sajdah skall en man hålla armarna på avstånd från kroppen. En kvinna skall hålla armarna tryckta intill kroppen.

Dessa fem Wajib (Nijat, Takbirat-ul-Ihram, Kijam, Roko och Sajdah) är Rokn. Detta betyder att Namaz blir Batil om något av dem utelämnas eller läggs till i Namaz, oavsett om detta sker oavsiktligt eller p g a ett misstag.


Koranens Wajib Sajdah

I fyra av Koranens suror (Alif lam Meem Sajda, Ha Meem Sajda, Najm och Ikra) förekommer ett Ajat som kallas ett "Sajda-Ajat". Den som läser upp detta Ajat eller lyssnar på det måste förrätta Sajdah när uppläsningen av Ajat tagit slut. Om han även samtidigt läst upp ett Ajat medan han lyssnade på, måste han förrätta två Sajdah.

Den plats, där han förrättar Sajdah måste vara Muba (ej Ghasbi), och pannan får inte vara 3 tum (7.6 cm) högre eller lägre än knäna eller fötterna. Reglerna om vad som är tillåtet i Namaz Sajdah gäller även för denna Sajdah.

Det är inte Wajib att läsa upp Zikr i detta Sajdah. Uppläsningen av följande Zikr är dock Sunnat:

La-Ilaha-Illallaho Hakkan Hakka;

La-Ilaha-Illallaho Imaanan wa Tasidka;

La Ilaha-Illallaho Ubudijatan wa Rikka;

Sajadto laka ja Rabbe Taabbudan wa Rikka;

La Mustankifan wa la Mustakbiran;

Bal ana Abdun Dhalilun Dhaifun Khaifun Mustajir.

Wudho o s v eller att vara vänd mot Kibla är inte nödvändiga i detta Sajdah.


LEKTION 36


KIR'AT


Nu kommer vi till de 6 Wajib som är Ghair-Rokn, d v s om någon av dem avsiktligt utelämnas eller läggs till blir ett Namaz Batil, men om de oavsiktligt eller av misstag utelämnas eller läggas till skadas ej Namaz (dock krävs några korrigerande insatser i vissa fall).


6. KIR'AT:

Det är Wajib att läsa upp Sura "Al-Hamd" och sedan andra Sura (under vissa förutsättningar) under de två första Rakat i varje Namaz (utom Namaz-e-Majit) och att läsa upp antingen Tashbihate Arba (Subhanallah e walhamdu lillahe wa la ilaha illallho, wallaho Akbar) eller Sura "Al-Hamd" under tredje och fjärde Rakat.

Vissa saker är Wajib i Kir'at:

1.Ett korrekt uttal av ord och bokstäver så att liknande d:o kan urskiljas på rätt sätt. Detta kräver övning.

2.Fat-ha, Kasra, Zamma, Tashdid, Madd och Jazm måste uttalas på rätt sätt.

3.När man stannar upp vid ett ord, är ersättning av dess sista Irab med Jazm ett måste. Likaledes när två ord binds ihop, bör man inte hoppa över det första ordets Irab.

4."Bismillahir-Rahmanir Rahim" bör läsas upp före varje Sura utom Sura al Bara'at, eftersom det ingår i varje Sura (utom al-Bara'at).

5.De fyra suror i vilka Wajib Sajdah förekommer bör inte läsas högt under Namaz-e-Wajib. Men det tillåtes under ett Sunnat Namaz. Om en bedjande läst upp detta Sura under ett Sunnat Namaz måste han förrätta Sajdah, omedelbart efter upp- läsningen av Sajdah-e-Ajat. Sedan måste han stå upp och avsluta Sura och Namaz på vanligt sätt. Om han av misstag läst upp detta Sura under Wajib Namaz, eller om han hörde någon annan läsa upp Sajdah-e-Ajat (medan den andre bedjande bad Wajib Namaz), bör han förrätta Sajdah efter Namaz. Det är bättre att han förrättar Sajdah, genom en rörelse med huvudet under själva bönen och därefter förrättar Sajdah sedan han avslutat Namaz.

6.Uppläsning av Sura och Tasbihat-e-Arba med Tamaninat.

7.Al-Hamd och Sura skall läsas högt under de två första Subh-, Maghrib- och Isha-Rakat och viskande under de två Zuhr-och Asr-Rakat. Att "läsa högt" betyder inte att man behöver skrika, något som många gör bakom Pesh-Namaz. Om någon ber så högljutt att det kan betecknas som "skrikande" blir dennes bön Batil. Viskandet bör vara hörbart för den bedjande. Kir'at under 3:e och 4:e Rakat i varje Namaz bör läsas upp med viskande röst.

8.En kvinna skall läsa upp sina böner med viskande röst, även om hon får läsa med högre röst (där en man får läsa med hög röst) när det inte finns någon risk för att en Ghair-Mehram i närheten hör hennes röst. Om någon avsiktligt ber med hög röst när viskande påbjuds, eller tvärtom, blir dennes bön Batil.

9.Uppläsning av Al-Hamd och Sura med Tartib (i den föreskrivna ordningen).

10.Muwalat i Kir'at.

11.Sura "Wazzuha" och Sura "Alam Nashrah" utgör ett enda Sura. Likaledes är Sura "Fil" och Sura "Le-ilaf" ett Sura. Om ett av dessa suror läses upp måste det andra också läsas upp.

12.En man som påbörjat uppläsningen av något Sura efter Al-Hamd får byta till ett annat Sura, under förutsättningen att han inte nått surans exakta mittpunkt. Om han däremot läst upp halva Sura får han inte byta till ett annat. Däremot får han inte överge Sura "Tawhid" eller Sura "Kafirun", även om han nyss läst upp Bismillahir Rahmanir-Rahim med avseende på dessa suror.

Om han glömmer något ord eller Ajat i det Sura han håller på att läsa upp, får han överge detta Sura och börja ett annat, även om han redan uppläst mera än hälften eller även om det gäller Sura "Tawhid" eller Sura "Kafirun".

Uppläsningen får visserligen ske genom att man tittar i Koran under Namaz, men detta är inte bra och bör inte tillgripas annat än i nödfall, d v s när man inte haft tid att lära sig texten utantill eller när det inte finns något Namaz-e-Jamat att vara medlem i.


LEKTION 37ÖVERSÄTTNING AV 3 SUROR OCH KONOT

(1) SURA-E-FATEHA


Bismillahir-Rahmanir-Rahim:

Jag börjar i Guds, den barmhärtige, Förbarmarens namn!

Alhamdu lillahi rabbil Aalameen:

Lov och pris hör Gud till, all världens Herre.

Ar-Rahmanir-Rahim:

Den barmhärtige Förbarmaren.

Malike Jaumiddin:

Domedagens Konung.

Ijaka na'budu wa lijaka Nastajeen:

Dig dyrkar vi, och Dig anropar vi om hjälp.

Ehdinas-Siraatal-Mustakeem:

Led oss på den rätta vägen.

Siraatal-lazeena An'amta Alaihim ghairil Maghdhubi alaihim waladhdhallin:

Deras väg, vilka Du bevisat nåd; vilka inte drabbats av vrede och som inte far vilse.


(2) SURA-E-KADAR


Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Jag börjar i Guds, den barmhärtige, Förbarmarens namn!

Inna Anzalnaho fi lailatil Kadar:

Vi har förvisso sänt ned (den Heliga Koranen) under allmaktens natt.

Wa ma adraaka ma lailatul Kadar:

Och vet du vad allmaktens natt är?

Lailatul Kadar Khairum min Alfi shahr:

Allmaktens natt är förnämligare än tusen månader.

Tanazzalul malaaikatu war-roho fiha beizni rabbihim min kulle amr Salamun, hiya hatta matlail fajr:

I den stiger änglarna och anden på sin Herres tillskyndelse ned för allehanda värv. Då råder frid till morgonrodnadens uppgång.


(3) SURA-E-IKHLAS


Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Jag börjar i Guds, den barmhärtige, Förbarmarens namn!

Kul Howallaho Ahad:

Säg: "Gud är en.

Allahus-Samad:

Gud, den fulländade (hos Honom saknas inget).

Lam Jalid:

Ej har han fött (någon son eller dotter),

Wa lamyulad:

Och ej är han född.

Wa lam jakul laho kufuwan ahad:

Och ingen är hans like.


KONOT

Det är Sunnat att läsa upp Konot i andra Rakat före Roko. Ett kort Konot (med översättningen) anges nedan:

Rabbanaghfir lana:

O Herre, förlåta oss.

War-hamna:

O vare oss nådig.

Wa-Afena Waafu Anna:

Förläna oss frid och förlåta våra synder.

Fid-dunja wala-akhira:

I denna värld och i nästa.

Innaka alaa kulle Shajin Kadar:

Du äger förvisso makt över allt.


LEKTION 38ANDRA WAJIBAT


7. ZIKR:

Zikr är Rokos och Sajdahs Tasbi.


8. TASHAHUD:

Tashahud är Wajib efter andra Rakats andra Sajdah och efter sista Rakat. Sex saker är Wajib i det. Dessa är:

1.Att läsa upp Shahadatain. Det är Ahwat att läsa upp enligt följande: "Ash-hadu alla ilahaillallah wahdaho la sharika laho, wa ash-hadu anna Muhammadan abduho wa rasuluh".

2.All läsa upp Salawat efter Shahadatain.

3.Tartib, sats för sats, som förklarats ovan.

4.Muwalat.

5.Att läsa upp Tashahud medan man sitter.

6.Tamaninat.

 

Tashahuds betydelse

Jag vittnar om att det ej finns någon Gud utom Allah.

Han har varken medarbetare eller like.

Och jag vittnar att Muhammed är Hans tjänare och Hans budbärare.

O Herre, Måtte Du lysa frid över Muhammed och hans avkomman.


Mustahabat:

Det är Mustahab i Tashahud för en Namazis händer att vila på låren. fingrarna bör vara tryckta emot varandra och riktade mot Kibla.

Blicken bör riktas nedåt mellan känna. Sittställningen för män och kvinnor berörs under beskrivningen av Sajdah.


9. SALAAM:

Salaam är Wajib efter sista Rakats Tashahud. Fyra saker är Wajib i det:

1.Uppläsningen av dessa två meningar: "Assalamu alaina wa ala ibadillahis salehin" (Frid vare med oss och med Allahs rättrogna tjänare) och "Assalaamu alaikum wa rahmatullahe wa barakato" (Fred och Allahs barmhärtighet och välsignelse vare med er alla).

2.Att förbli sittande under uppläsningen av Salaam.

3.Ett korrekt uttal.

4.Tamaninat.


Mustahabat:

1.Uppläsning av båda Salaam.

2.Tillägg av "Assalaamu alaika ajuhan nabiu wa rahmatullahi wa barakato" (Allahs frid, förbarmande och välsignelse vare med dig, Allahs budbärare).

3.Uppläsning av Takbir tre gånger efter Salaam.


10. TARTIB:

Det är Wajib att förrätta alla moment i Namaz i den föreskrivna ordningsföljden. Varje ändring i denna ordningsföljd gör ett Namaz Batil, om förändringen varit avsiktlig (samt även oavsiktligt, vad gäller ordningsföljden för Roko).


11. MUWALAT

Varje Salaat-moment måste omedelbart följas av nästa momentet. Den tid som förflyter mellan två moment får inte vara så lång att man får intrycket av att bedjandet upphört.


LEKTION 39


HANDLINGAR SOM GÖR BÖNEN OGILTIG


Vissa saker eller handlingar gör en bön ogiltig:

1.Hadat, stort eller litet, avsiktligt eller av misstag.

2.Att vända bort från Kibla.

3.Något som stör bönen (d v s något som ger intrycket av att en person inte ber, t ex om han är tyst under längre tid, klappar händerna, hoppar eller gör något annat än att be).

4.Att avsiktligt uttala en enda bokstav i annat än bönetexten, Koranen eller Allahs Dhikr. Men man får besvara "Salaam-e-Shar-i" ("Salaam Alaikum" eller "Assalaamo Alaikum") med samma ord.

5.Att avsiktligt skratta. Bönen skadas dock ej om en bedjande ler.

6.Att avsiktligt gråta p g a världsliga bekymmer. Men det skadar inte om man gråter av kärlek till eller rädsla för Allah eller när man minns Imam Husains (AS) lidande.

7.Att avsiktligt eller av misstag äta eller dricka, oavsett hur lite.

8.Att avsiktligt hålla handflatorna ihop - som en del icke-Shia-sekter gör då de ber.

9.Att avsiktligt säga "Amen" (utom i vissa fall) efter Sura "Al-Hamd".

10.Om något av villkoren för bönen kränkts. T ex om någon inser under bönen att hans klädsel är Ghasbi.

11.Tvekan under de två första Rakat i en bön som består av 4 Rakat eller annanstans i en bön med 2 eller 3 Rakat.

12.Att lägga till eller utelämna något Rokn i en bön.


LEKTION 40


SHAKKIJAT-E-NAMAZ


Vi är människor, och det är ju mänskligt att fela. Även om vi ägnar Namaz- bönen fullständig omsorg och uppmärksamhet kan vi ändå göra fel. Det är också möjligt att en person blir osäker på sitt utförande av någon del av en bön, även när utförandet varit felfritt. När en sådan person hyser tvivel om, huruvida ett Namaz förrättats på rätt sätt, bör han fundera på detta riktigt ordentligt för att om möjligt bli av med sitt tvivel. Men om han inte lyckas skingra tvivlet skall han handla enligt föreskriva regler.

Det finns 23 Shakkijat (tvivel) som kan förekomma under ett Namaz. Sharians lagar är otvetydiga om vart och ett.


Sex Shakkijat som kan förbises

Sex Shakkijat är sådana att de kan förbises utan att ett Namaz blir ogiltigt:

1.Shak sedan man avslutat ett Namaz.

2.Shak efter en händelse. T ex att man under Sajdah blir osäker på om man missat ett Roko.

3.Shak sedan tid förflutit. T ex Shak vid Maghrib om, huruvida Asr Namaz förrättats eller ej.

4.Vissa män är skeptiska till sin natur. Sådana personer hyser tvivel om allt. Därför är det möjligt att de även tvivlar om ett Namaz. De måste bli av med sitt tvivel.

5.Shak, av en imam (den som leder Namaz) eller en Mamoon (en anhängare av denna Namaz-imam). Här kan imamen vara säker på sitt förrättande men en Mamoon vara osäker, eller tvärtom. Då skall den som tvivlar följa den som är säker.

6.Shak under ett Sunnat (ej obligatoriskt) Namaz eller i Namaz-e-Ihtijat.


LEKTION 41


NIO SAHEEH SHAKKIJAT

(Tvivel som kräver korrigerande åtgärder)


Nio Shakkijat är sådana att ett Namaz inte blir Batil (ogiltigt), under förutsättningen att de föreskrivna, korrigerande åtgärderna utföres. I så fall behöver man inte förrätta Namaz på nytt.

1.Shak under ett 4-Rakat Namaz efter båda Sajdah om, huruvida det varit andra eller tredje Rakat. I ett sådant fall bör man betrakta det som tredje Rakat. Namaz skall avslutas efter förrättandet av fjärde Rakat. Därefter skall man förrätta ett 1-Rakat Namaz-e-Ihtijat (säkerhetsbön) i stående ställning.

2.Shak efter två Sajdah om, huruvida det varit andra eller fjärde Rakat. I ett sådant fall, skall Namaz avslutas genom att man betraktar det som fjärde Rakat och stående förrättar ett 2-Rakat Namaz-e-Ihtijat.

3.Shak efter två Sajdahs om, huruvida det varit andra, tredje eller fjärde Rakat. I ett sådant fall, skall Namaz avslutas genom att man betraktar det som fjärde Rakat och stående förrättar ett 2-Rakat Namaz-e-Ihtijat, samt därefter i sittande ställning förrättar ytterligare två Rakat.

4.Shak efter två Sajdah om, huruvida det varit fjärde eller femte Rakat. I sådana fall, skall man då avsluta Namaz. Därefter skall två Sajdah-e-Sahv omedelbart förrättas.

5.NOT: I de fyra fallen ovan, betyder "efter två Sajdah" omedelbart efter avslutandet av andra Sajdahs Zikr.

6.Shak om, huruvida det varit tredje eller fjärde Rakat. I sådana fall avslutas Namaz genom att man betraktar det som fjärde Rakat och förrättar ett 1-Rakat Namaz-e-Ihtijat i stående ställning eller ett 2-Rakat i sittande ställning.

7.Shak under Kijam (stående ställning) om, huruvida det varit fjärde eller femte Rakat. I ett sådant fall skall man omedelbart sätta sig och avsluta Namaz. Därefter skall man i förrätta ett 1-Rakat Namaz-e- Ihtijat om man står eller ett 2-Rakat om man sitter.

8.Shak under Kijam, d v s före Roko, om, huruvida det varit tredje eller femte Rakat. I ett sådant fall skall man omedelbart sätta sig. När Namaz avslutats skall ett 2-Rakat Namaz-e-Ihtijat förrättas i stående ställning.

9.Shak under Kijam om, huruvida det varit tredje, fjärde eller femte Rakat. I ett sådant fall skall man omedelbart sätta sig. Sedan man avslutat Namaz skall ett 2-Rakat Namaz-e-Ihtijat förrättas i stående ställning och 2-Rakat Namaz-e-Ihtijat i sittande ställning.

10.Shak under Kijam om, huruvida det varit femte eller sjätte Rakat. I ett sådant fall måste Namaz omedelbart avslutas och två Sajdah Sahv förrättas.

NOT: I de sista fyra fallen skall två Sajdah-e-Sahv förrättas för ett icke-önskat Kijam.


LEKTION 42


ÅTTA MUBTIL SHAKKIJAT

(Tvivel som gör Namaz ogiltigt)


Åtta Shakkijat är sådana att ett Namaz blir Batil (ogiltigt) när de förekommer. Då måste Namaz förrättas på nytt.

1.Shak om antalet Rakat i ett 2-Rakat Namaz, såsom Fajr eller Kasr av Zuhr, Asr och Isha.

2.Shak om antalet Rakat i ett 3-Rakat Namaz, t ex Maghrib.

3.Shak under ett 4-Rakat Namaz om, huruvida det varit första, andra eller tredje Rakat.

4.Shak under ett 4-Rakat Namaz, innan man avslutat 2:a Sajdahs Zikr, oavsett om det gäller första, andra eller tredje Rakat.

5.Shak under ett 4-Rakat Namaz om, huruvida det varit andra, femte eller ett högre Rakat.

6.Shak under ett 4-Rakat Namaz om, huruvida det varit tredje, sjätte eller ett högre Rakat.

7.Shak under ett 4-Rakat Namaz om, huruvida det varit fjärde, sjätte eller ett högre Rakat.

Att under ett 4-Rakat Namaz glömma det antal Rakat som redan genomförts.


LEKTION 43IHTIJAT-BÖNER OCH SAJDAH-E-SAHV


NAMAZ-E-IHTIJAT

Du har lärt dig att du skall förrätta ett 1-Rakat eller 2-Rakat Namaz-e- Ihtijat om du är osäker på antalet Rakat i detta Namaz. Här skall jag förklara, hur detta Namaz förrättas.

Strax efter förrättandet av det Namaz, under vilket tvivlet uppkommit och som kräver Namaz-e-Ihtijat för sin avslutning och giltighet, skall du resa på dig, utan att vända bort blicken från Kibla eller göra något som gör ett Namaz Batil, och uttrycka Nijat. (Om Namaz-e-Ihtijat skall utföras i sittande ställning efter första Namaz, sitt kvar under första Namaz och uttrycka Nijat.) Nijat skall vara enligt följande ord: "Jag ber Namaz-e-Ihtijat i ett (eller två) Rakat Wajib Kurbatan Ilallah". Sedan läs upp Takbirat-ul- Ihram. Uppläs endast Sura "Al-Hamd" med viskande röst. Gå till Roko och förrätta Sajdah. Läs upp Tashahud och Salaam. Härmed är ditt Namaz-e- Ihtijat avslutat.

Om du skall läsa upp ett 2-Rakat Namaz-e-Ihtijat bör du resa på dig för andra Rakat omedelbart efter andra Sajdah i första Rakat på sedvanligt sätt. Uppläs andra Rakat med Sura "Al-Hamd", även utan Konot. Därefter skall du avsluta Namaz på sedvanligt sätt.


SAJDAH-E-SAHV:

Sajdah-e-Sahv är Wajib då:

1.man av misstag har pratat under Namaz; eller om

2.man av misstag har hoppat över en Sajdah; eller om

3.man av misstag har glömt Tashahud; eller om

4.man av misstag eller på fel ställe har uppläst Salaam; eller om

5.man av misstag har lagt till eller utelämnat något som inte är Rokn; eller om

6.man i fyra Namaz Rakat, efter andra Sajdah, är osäker på om det varit fjärde eller femte Rakat.


Hur man förrättar Sajdah-e-Sahv:

Strax efter förrättandet av Namaz skall Nijat uttryckas med följande ord: "Jag förrättar Sajdah-e-Sahv istället för Tashahud (eller Salaam eller Sajdah eller Kijam o s v) Wajib Kurbatan Ilallah". Därefter skall Sajdah förrättas. Under Sajdah måste du säga "Bismillahe wa billahe Assalaamu alaika aijuhan-Nabiju wa rahmatullahe wa barakatu" en gång. Därefter skall du resa på huvudet, sätta dig på korrekt sätt, gå till Sajdah en andra gång, uppläsa ovannämnt Zikr en gång, sätta dig på korrekt sätt och uppläsa Tashahud och Salaam.

Om du glömt Tashahud eller ett Sajdah under ett Namaz, är det Wajib att förrätta dess Kaza omedelbart efter Namaz. Sajdah-e-Sahv skall därefter förrättas omedelbart efter Kaza Tashahud eller Sajdah.

Om efter bönen, dock före Kaza av Sajdah eller Tashahud, någon handling utföres som gör bönen ogiltig (t ex om man vänder bort från Kibla), måste man förrätta Kaza och Sajdah-e-Sahv (som föreskrivits) och sedan upprepa bönen.


LEKTION 44GHUSL

1.Sju typer av Ghusl är Wajib:

(1) Janabat; (2) Haidh; (3) Nifas; (4) Ishtihadha; (5) Majit; (6) Masse Majit och; (7) Ghusl av Nazr, Kasam eller Ahd.

2.Hur Ghusl förrättas:

Det finns två sätt att utföra Ghusl: (1) Tartibi; och (2) Irtimasi.


GHUSL-E-TARTIBI

I detta Ghusl-förfarande tvättas kroppen i 3 etapper. Först tvättas huvudet, inkl ansiktet och nacken. Sedan tvättas kroppens högersida från axlarna ner till fötterna. Till sist tvättas kroppens vänstersida på motsvarande sätt. Detta Ghusl är bäst, även om du badar i en bassäng, en flod eller havet. Den enda metod som kan användas i ett badrum är Ghusl-e-Tartibi.


GHUSL-E-IRTIMASI.

Detta Ghusl får endast utföras i en bassäng eller en flod. Här skall hela kroppen nedsänkas i vattnet med en gång - ej gradvist - efter Nijat.

3.Villkor för Ghusl:

Samtliga villkor för Wudho (se Lektion 20) gäller även för Ghusl - utom villkor 5, 7, 8. 12 och 13).

5.Hela kroppen måste vara Tahir (ren);

7.Tartib är endast nödvändigt i Ghusl-e-Tartibi. Det finns inget Tartib i Ghusl-e-Irtimasi;

8.Det finns inget Muwalat i Ghusl Tartibi. Detta innebär att om du tvättar ditt huvud, går ut och kommer tillbaka efter en stund är ditt Ghusl korrekt om du därefter först tvättar högersidan och sedan vänstersidan.

12.Det finns ingen speciell regel om, hur kroppen skall tvättas. Det räcker om du upprätthållit Tartib, d v s börjat tvagningen med huvudet, fortsatt med högersidan och avslutat med vänstersidan. Det finns ingen regel om att man t ex skall tvätta huvudet uppifrån ner eller tvätta högersidan från axeln ner till foten Om du vill kan du börja tvagningen med foten och fortsätta uppåt kroppssidan till axeln.

13.Det finns ingen Masah i Ghusl.


LEKTION 45


GHUSL-E-JANABAT


1. NÄR BEHÖVS DET ?

Det finns två saker som förorsakar Janabat. Det är Wajib att förrätta Ghusl-e-Janabat efter dem.

(a) Sädesavgång under sömnen eller när man är vaken;

(b) Sexuellt umgänge (båda parter blir Junub).


2. TILL VILKET ÄNDAMÅL ?

Ghusl är Wajib för allt som kräver Wudho. Dessutom är det Wajib att giltiggör ett Saum (fasta); detta kommer att förklaras nedan (se s. 74).


3. Det som är Haram före Ghusl-e-Janabat

Följande är Haram om en människa skall förrätta Ghusl-e-Janabat:

(a) Uppläsning av även ett enda Ajat från ett Sura i vilket ett Sajdah är Wajib;

(b) att vidröra Koranens text eller text med Allahs, profeternas eller Imamerna namn (oavsett på vilket språk);

(c) att beträda en moské. (Om nödvändigt kan man passera igenom en moské utan att stanna upp en enda sekund.) Vad gäller profetens moské i Medina och Masjid-ulharam i Mekka, får man dock inte ens passera igenom;

(d) att införa något i en moské, även utifrån, och att stiga in i en moské för att hämta något.


NOT: Imamernas Rauzas skall likställas med en moské på alla sätt.


4. DET SOM ÄR MAKROO VID JANABAT

För en person som skall förrätta Ghusl-e-Janabat är det Makrooh

1. att läsa mer än sju av Koranens Ajat (Detta gäller suror i vilka inget Sajdah är Wajib)

2. att vidröra Koranen (ej själva texten som blir Haram)

3. att flytta Koranen från en plats till en annan, även om man inte vidrör den.


LEKTION 46


GHUSL VID HAIDH OCH NIFAS


1. HAIDH

"Haidh" betyder "menstruation" eller "mens". Varje frisk, vuxen kvinna har periodisk mens. Sharia har fastställt vissa regler för mensen. De sammanfattas nedan:

1.Allt blod som avges innan kvinnan fyllt 10 år eller är äldre än 50 är ej Haidh. Istället kallas det "Istihadha". Reglerna för detta kommer att förklaras nedan.

2.Haidh varar ej mindre än tre dygn eller mer än 10 dygn. Blod som avges under mindre än 3 dygn eller mer än 10 dygn kallas Istihadha.

3.Det finns detaljerade regler för kvinnan som utgår ifrån, huruvida hon får Haidh vid en bestämd tidpunkt varje månad och/eller under ett bestämt antal dagar eller ej, och om det är hennes första mens eller om hon glömt tidpunkten då mensen normalt börjar och, hur länge den normalt pågår.

Samtliga regler får inte plats i denna bok.


2. NIFAS

Blödningen efter en förlossning kallas "Nifas". Blod som avges före förlossningen är inte Nifas, utan kallas Istihadha.

Blödning som förekommer 10 dagar efter en förlossning är inte Nifas, utan Istihadha. Men det finns ingen minimitid för Nifas. Även om blödningen upphör efter 5 minuter är den fortfarande Nifas.


3. DET SOM ÄR HARAM VID HAIDH OCH NIFAS

1.Allt som är Haram i villkoren för Janabat är likaledes Haram i villkoren för Haidh eller Nifas inför förrättandet av Ghusl. Likaledes är allt som är Makrooh i Janabat även Makrooh under Haidh- och Nifas-perioder.

2.Dessutom är det Haram att bevilja en kvinna skilsmässa under en Haidh- eller Nifas-period. Även vissa andra saker är Haram under dessa perioder, men att denna bok är inte rätt forum för att ta upp dem.

3.Under sina Haidh- eller Nifas-perioder är en kvinna befriad från bönen och från varje Ibadat som kräver Ghusl, Wudho eller Tajammum. Men hon får läsa upp Dua o s v. (utan att vidröra den Heliga Koranens text eller text innehållande Allahs, profeternas eller Imamernas namn; detta är Haram för henne som tidigare nämnts). Hon behöver inte förrätta någon återstående böns Kaza under sina Haidh- och Nifas-perioder.

4.Under en Haidh- eller Nifas-period får en kvinna inte fasta, men hon måste fasta Kadha därefter.


LEKTION 47


ISTIHADHA


Blod som inte är Haidh eller Nifas kallas "Istihadha". Istihadha har indelats i tre kategorier:

1.Istihadha Kalila: Blod som inte tränger igenom den bomulls- binda som används till skydd kallas "Istihadha Kalila" (d v s mindre Istihadha).

Det finns ingen Ghusl för denna Istihadha-kategori, men kvinnan måste förrätta Wudho för varje bön. Hon får inte be två böner med enbart ett Wudho.

2.Istihadha Mutawassita: Blod som nätt och jämnt tränger igenom bomullsbindan, dock inte mer än så, kallas "Istihadha Mutawassita" (d v s mellan-Istihadha).

Hon bör förrätta ett Wudho för varje bön samt ett Ghusl varje dag. T ex: Om hon upptäckt detta Istihadha före Zuhr, bör hon förrätta Ghusl före Zuhr och be Zuhr med detta Ghusl och ett Wudho, som tidigare nämnts. De 4 sista bönerna (fram till nästa dagens morgonbön) skall förrättas med ett Wudho var.

3.Istihadha Kathira: Blod som tränger igenom och utanför bomullsbindan kallas "Istihadha Kathira" (stor Istihadha). Hon bör förrätta ett separat Wudho för varje bön, som tidigare nämnts, samt 3 Ghusl varje dag: ett för morgonbönen, ett för Zuhr och Asr samt ett för Maghrib och Isha. Hon bör förrätta Zuhr- och Asr-bönen tillsammans och Maghrib- och Isha-bönen tillsammans.

NOT: Det betonas att hon skall byta bomullsbindan före varje Wudho i samtliga fall.

4.Om hon av någon anledning inte är i stånd (se beskrivningen i Lektion 48) att förrätta Ghusl eller Wudho, bör hon förrätta Tajammum istället för Ghusl eller Wudho.

5.Om en kvinna tillämpar ovannämnda regler skall hon inte betrakta sig som Najis. Hon kommer att vara Pak.


LEKTION 48


TAJAMMUM


När Tajammum skall förrättas:

1.När det inte finns någon möjlighet att hitta tillräckligt mycket vatten för att genomföra Ghusl eller Wudho.

2.När genomförandet av Ghusl eller Wudho är svårt p g a av hög ålder, risk för tjuvar eller vilda djur eller om det inte finns någon behållare med vilket vatten kan hämtas.

3.När vattnets användning skapar risk för liv eller hälsa.


NOT: Om faran kan avvärjas genom att man använder hett vatten är utnyttjandet av hett vatten obligatoriskt. Tajammum är förbjudet.

4.När vatten finns men man är rädd att utnyttja det, eftersom man själv, kamrater eller värdefulla husdjur kunde drabbas av törst eller sjukdom.

5.När vatten finns men vederbörandes kropp eller kläder är Najis, och kroppen eller kläderna förblir Najis när vattnet utnyttjas till Wudho eller Ghusl. I detta fall måste man rena sin kropp eller kläder med vatten. Därefter får man förrätta Tajammum.

6.När det fattas vatten utom Ghasbi eller Muzaf, eller om det inte finns någon vattenbehållare utom ett kärl av guld eller silver eller som är Ghasbi.

7.När tiden för Namaz är så kort att en persons Namaz blir Kaza om han inleder Wudho eller Ghusl och när han räknar med att bönen kommer att kunna avslutas tid om han istället gör Tajammum.

Enligt dessa sju villkor skall en person förrätta Tajammum, inte Wudho eller Ghusl.


Ämnen på vilka Tajammum tillåtes

Tajammum bör förrättas (enligt följande prioritering) på:

(a) jord


(b) sand

(c) sand- eller jordklumpar - utom det som bränts in eld

(d) sten, utom mineraler

(e) damm som samlats på mattor, golv, skrivbord e dyl om de fyra första ämnena inte finns och först då

(f) på gyttja om damm inte är tillgängligt.


NOT: Vissa personer förvarar jord i en liten påse och förrättar Tajammum på det damm som samlas på påsens utsida. Detta är helt fel. De besitter ju jord och får således inte förrätta Tajammum på damm, ett ämne som endast tillåts som nödåtgärd. Dessa personer skall öppna påsen och förrätta Tajammum på jorden däri.


Villkor för ovannämnda ämnen:

(a) Samtliga ämnen ovan måste vara så torra som möjligt. Även gyttja bör torkas, om möjligt, så att den omvandlas till en jordklump;

(b) De måste vara Tahir;

(c) och Muba - ej Ghasbi;

(d) Platsen där dessa ämnen förvaras måste vara Muba;

(e) Platsen där du står medan du förrättar Tajammum måste vara Muba.


Hur Tajammum förrättas:

1.Nijat: "Jag förrättar Tajammum istället för Wudho eller Ghusl så att min bön eller fasta skall vara korrekt, Wajib eller Sunnat Kurbatan Ilallah".

2.Klappa det ämne på vilket Tajammum är korrekt, d v s jord, sand o s v, med båda handflator. Kom ihåg att det inte räcker att du bara lägger händerna på jorden o s v. Du måste slå det eller klappa det med handflatorna.

3.För ihop händerna. Börja med att trycka nedre delen av handflatorna innerkanterna ihop - mot huden, mitt på pannan vid hårfästet, och svep händerna neråt till nässpetsen. I svepet, ta även med huden ovanför öronen, men vidrör ej ögonen och kinderna.

4.Sedan skall man lätt fatta tag om högerhandens handled med vänsterhandens tumme och pekfinger och svepa vänsterhanden fram till högerhandens fingerspetsar.

5.Sedan skall man lätt fatta tag om vänsterhandens handled med högerhandens tumme och pekfinger och förfara på motsvarande sätt som i 4.

6.Klappa jorden o s v en andra gång.

7.Upprepa moment 4 ovan.

8.Upprepa moment 5 ovan.

Om en person skall förrätta såväl Ghusl som Wudho och endast har vatten som räcker till det ena skall han förrätta Tajammum istället för Taharat.

Händerna och pannan måste vara Tahir före Tajammum. Det får inte finnas någon ring, nagellack o s v som hindrar kontakt med jorden o s v.


LEKTION 49AJAT-BÖNERNA (TECKEN)


1. ORSAKER:

Tecken-bönerna (Ajat) är Wajib när något av följande "tecken" visar sig:

1.En solförmörkelse.

2.En månförmörkelse.

3.En jordbävning.

4.En händelse i naturen som normalt skrämmer människor, t ex svarta, röda eller gula stormar, en virvelstorm o dyl.


2. TIDPUNKT:

Vid sol- och månförmörkelser, räknas tiden för Ajat-bönen från förmörkelsens början till dess att himlakroppen ljusnat helt. Vid andra orsaker, t ex en jordbävning, måste bönen förrättas snarast efter händelsens slut. Men den är alltid Ada, även om den förrättas många dagar efter händelsen.

3. METODER:

Ajat-bönen omfattar 2 Rakat. Varje Rakat består av 5 Roko (sammanlagt 10 Roko).

Efter Nijat och Takbiratul-Ihram bör du läsa upp Sura "Al-Hamd" och därefter något annat Sura. Gå då till Roko. Härmed avslutas ditt första Roko. Stå upp från Roko och läs upp Sura "Al-Hamd" på nytt och ett Sura. Gå då till Roko. Härmed avslutas ditt andra Roko. På motsvarande sätt skall du förrätta 5 Roko. Sedan du stått upp efter femte Roko säg "Sameallaho Leman Hamedah" och gå till Sajdah"! Förrätta två Sajdah på sedvanligt sätt och stå upp för andra Rakat.

På motsvarande sätt skall du förrätta fem Roko i andra Rakat, förrätta 2 Sajdah, samt läsa upp Tashahud och Salaam på vanligt sätt. Då är bönen avslutad.


NOT: Det är Sunnat att läsa upp Konot före varannan Roko. Till detta ändamål bör du räkna samtliga tio Roko. Således skall du läsa upp Konot före 2:e, 4:e (i första Rakat) och före 6:e, 8:e och 10:de Roko (i andra Rakat).


4. Kort metod:

Du får även förrätta denna bön enligt en kort metod:

Efter Takbirat-ul-Ihram, läser du Sura "Al-Hamd" samt endast del av ett Sura. Gå då till första Roko. Res dig och läs upp en andra, senare del av detta Sura innan du går till andra Roko. Res dig på nytt och läs upp den tredje, senare delen av detta Sura. Gå sedan till tredje Roko. Gör likadant före fjärde och femte Roko. Avsluta Sura före femte Roko.

T ex: Sura "Kull-Hu-wallah" har 5 Ajat. Du får läsa upp "Bismillahir-Rahmanir-Rahim" före förste Roku; "Kull-Hu-wallahu Ahad" före andra Roko, "Alla-hus-Samad" före tredje Roko, "Lam Jalid wa lam julad" före fjärde Roko och "Wa Lam Jakul-Lahu Kufuwan Ahad" före femte Roko.

Således läser du endast upp ett Al-Hamd och endast ett fullständigt Sura i ett Rakat. Du får läsa upp ett Rakat på ena sättet och det andra Rakat på andra sättet.


LEKTION 50


FREDAGSBÖNEN


I Imamens (AS) eller annan särskild utnämnd representants närvaro är fredagsbönen Wajib-e-Ajni istället för Zuhr. Vid sådana tillfällen sker ingen uppläsning av Zuhr.

I Ghaibat-Imam (AS), då ingen särskild person utsetts av Imamen (AS) för att leda bönen, blir fredagsbönen och Zuhr Wajib-e-Takhjiri.

"Wajib-e-Takjiri" betyder att en man får välja mellan ett av två Wajib men ej utelämna båda. T ex: en man kan läsa upp antingen "Tasbihat-e-Arbaa" eller Sura "Al-Hamd" i den dagliga bönens 3:e och 4:e Rakat. Han måste välja något av dessa alternativ men får inte utelämna båda. Således är dessa ting Wajib-e-Takjiri i dessa två Rakat.

Likaledes är Zuhr och fredagsbönen Wajib-e-Takjiri på fredagar. Detta betyder att en man får välja mellan dessa två böner men ej utelämna båda två.

Vissa villkor måste uppfyllas för fredagsbönen:

1.Fredagsbönen måste förrättas av Jamat.

2.Minst 5 (helst 7) personer måste vara närvarande.

3.Endast en fredagsbön får förrättas inom ett område med en radie på 3 engelska mil 720 yards (5,5 km). Om två böner förrättas inom detta avstånd kommer endast den ena att bli giltig.

4.Enligt Fatwa av Agha-e-Khoui får Shia-muslimer, som är Mukallid av Agha-e-Khoui, inte uttrycka Nijat av Wajib vid sin fredagsbön om Sunni-muslimer eller andra sekter förrättar sin fredagsbön inom sagda avstånd, d v s 3 engelska mil 720 yards (5,5 km), eller börjar sin fredagsbön före Shia-muslimers fredagsbön. I sådana fall kan de förrätta fredagsbönen med Nijat av Kurbatan Ilallah (i den förhoppning att Sharia medger fredagsbön på detta sätt).

5.Imamen måste erbjuda två predikan före bönen. Dessa måste åhöras uppmärksamt av minst 4 (helst 6) personer.

6.Som tidigare förklarats, är det inte Wajib att förrätta fredagsbönen på speciellt sätt. Zuhr får förrättas istället. Men om fredagsbönen leds av ett Adil imam blir det Wajib (Ihtijat Wujubi) att delta i denna bön. Då behöver man inte be Zuhr därefter.

7.Fredagsbönen omfattar två Rakat. Det är Sunnat för imamen att läsa upp Sura "Juma" i första Rakat och Sura "Munafikun" i andra Rakat efter Sura "Al-Hamd".

8.Två Konot är Sunnat i denna bön: i första Rakat före Roko; och i andra Rakat sedan man rest sig från Roko. Det finns ett särskilt Konot för fredagen.

"Allahhumma Inna Abidam min Ibadikas Saleheena Kanu bikitabika wa Sunnati Nabijeka Fajzehim Anna khairal-jaza". (O Allah, vissa personer bland Dina tjänare stor orubbligt med Din urkund och Din profets traditioner: Du ger dem den bästa belöningen.)


LEKTION 51


NAMAZ-E-EEDAIN


Muslimer firar två högtider under ett år. Den ena är Eed-ul-Fitr, och den andra är Eed-ul-Azha". Dessa är två dagar av festligheter.

Eed-ul-Fitr firas efter den heliga månaden Ramadan. Fastan förstärker känslan av tro, andlighet, tålamod, belåtenhet och viljan att bistå de fattiga. Vi firar Eid för att uttrycka vår glädje över dessa känslor. En muslims festande har dock ingen likhet med orättrognas dansande, sjungande av vulgära sånger eller andra oseriösa för- ströelser. Istället framför vi vårt tack till Allah och förrättar Namaz-e-Eedain för att uppnå de religiösa, andliga och moraliska vinningar som tillfaller oss under den heliga månaden Ramadan.

Muslimer erbjuder uppoffring på Eed-ul-Azha-dagen. Således lovar de att offra sina liv i Allahs och Islams namn. Detta är en stor månad för en rättrogen och en ledstjärna i en muslims liv. Vi lovar denna uppoffring med glädje. Vi förrättar Eed-ul-Azha-bönen. Eed-bönen är ej Wajib, dock Sunnat nu för tiden då vår nuvarande imam fortfarande är fördold för våra ögon. Nijat (avsikten) med Namaz-e-Eed bör uttryckas så här:

"Jag ber ett 2-Rakat Namaz av Eed-ul-Fitr eller Eed-ul-Azha Sunnat kurbatan ilallah".

I första Rakat efter Sura "Al-Hamd", uppläser man Sura "A'ala" och sedan upphöjs händerna för Konot.


DO'A-E-KONOT

Allahhumma ahlal Kibrijae wal azamate wa ahlal juude wal jabarut, wa ahlal afwe warrahmah, wa ahlattakva wal magh ferah; asaloka behakke haazal jaumil lazi ja'altahu lil muslimeena 'eedanw, wa le Muhammadin Swallallaho alaihe wa Aalehi zukhranw wa karamatanw wa sharafanw wa mazeeda; an tuswalleja 'ala Muhammadin wa Aale Muhammadin, wa an tudkhelani fi kulle khairin adkhalta fihe Muhammadan wa Aala Muhammadin wa an Tukhrijani - min kulle Suu-in Akhrajta minho Muhammadan wa Aala Muhammadin Salawaatoka 'alaihe wa 'alaihim ajma'een. Allahhumma, inni as'aloka khaira ma sa-a-laka behi ibadokassalehuun; wa a'oozo beka mimmasta'aza minho 'ibadokal mukhlesuun.

I första Rakat läser man upp Konot fem gånger tillsammans med Takbir (Allaho Akbar). Andra Rakat börjar efter Roko och Sajdah.

I andra Rakat läser man upp Sura "Shams" efter Sura "Al-Hamd".

I Sura "Shams" har Allah påbjudit människor att hålla sig rena och skydda sig från synden. Efter uppläsningen av detta Sura, läser man upp Konot på nytt, dock endast fyra gånger. Sedan följer Roko, Sajdah, Tashahud och Salaam på sedvanligt sätt.


LEKTION 52


JAMAT-BÖNEN


Namaz förrättas på individuell basis, även i Jamat (församlingen). Belöningen är stor när Namaz förrättas i Jamat.

Namaz i församlingen ger såväl världsliga som andliga fördelar:

1.Islamisk jämlikhet

I församlingen - rik eller fattig, hög eller låg - står medlemmarna sida vid sida. Detta utplånar de rikas högmod och ökar de fattigas självaktning. Detta är en utmärkt demonstration av människors jämlikhet.

2.Enhet


I ett församlings-Namaz har alla ett Nijat, ett språk, ett rörelsemönster. Alla knäfaller tillsammans. Alla böjer sina ryggar tillsammans. Detta påminner oss om den enhet som råder muslimer emellan. Muslimers enhet är faktiskt till förtret för Islams fiender.

3.Kärlek och samarbete

Människor träffas under ett församlings-Namaz. De känner till varandras svårigheter och bekymmer och försöker hjälpa varandra. Nya saker upptäcks. Ömsesidig kärlek uppkommer. Vänskapskretsen vidgas. Vi får tillfälle att fullända våra liv genom andra människors erfarenheter.

4.Disciplin


Under ett Namaz står vi i rader, följer Jamat-imamen och efterlever våra påbud. Detta skapar disciplin inom våra hjärtan, något som är en oumbärlig tillgång i samhället.

5.Muslimers anseende

Våra moskéer frodas - tack vare Namaz i Jamat. Detta förstärker muslimers anseende.

6.Obegränsad belöning

Allah ger rik belöning för församlings-Namaz.

Vår heliga profet (SAW) och imamerna (AS) har starkt betonat betydelsen av församlings-Namaz. Således bör vi förrätta församlings-Namaz så ofta vi kan.

Den heliga profeten har sagt att om endast 2 personer (imamen och en Mamoon) deltar i Jamat-böner, belönas varje Rakat med 150 böner. Belöningen ökar med antalet Mosalli. Vid en Jamat-bön, i vilken 3 bedjanden deltar, belönas varje Rakat med 600 böner.

Vid 4 bedjanden belönas varje Rakat med 1.200 böner


Vid 5 bedjanden belönas varje Rakat med 2.400 böner

Vid 6 bedjanden belönas varje Rakat med 4.800 böner

Vid 7 bedjanden belönas varje Rakat med 9.600 böner

Vid 8 bedjanden belönas varje Rakat med 19.200 böner

Vid 9 bedjanden belönas varje Rakat med 36.400 böner

Vid 10 bedjanden belönas varje Rakat med 72.800 böner

Om fler än 10 bedjanden medverkar kan ingen uppskatta den utdelade belöningensstorlek utom Allah.


LEKTION 53


MAJIT-BÖNEN


Namaz-e-Majit är Wajib-e-Kifai, d v s obligatoriskt för varje muslim. Men så snart som bönen förrättats på rätt sätt av en bedjande, krävs den inte längre av de övriga. Men om ingen förrättar denna bön blir alla syndare.

Majit-bönen är Wajib om den avlidne var sex år gammal. När bönen förrättas är Taharat för kroppen eller klädseln inte nödvändigt. Dessutom är Ghusl, Wudho eller Tajammum inte heller nödvändiga. Namaz-avsikt (Nijat) och riktning mot Kibla är däremot av största betydelse. Liket måste placeras på sådant sätt att huvudet förblir till höger om dem som förrättar bönen. Vad gäller en död person av manligt kön skall imamen stå vid vederbörandes midja. Om det gäller en död person av kvinnligt kön skall imamen stå nära vederbörandes bröst.

En Majit-bön har 5 Takbir (inkl Takbirat-ul-Ihram). Efter förste Takbir (dvs Takbirat-ul-Ihram), uppläses Kalema-e-Shahadatain. Efter andra Takbir uppläses Salawat. Efter tredje Takbir ber man för alla rättrogna och muslimer. Efter fjärde Takbir ber man för den avlidne. Sedan förrättas femte Takbir. Därmed avslutas bönen.


Kort metod:

Jag ber Namaz-e-Majit för detta lik Wajib, Kurbatan Ilallah: Allaho Akbar;

Ashhado Al-la Ilaha Illallho Wahdaho La Sharika Lah; Wa Ashhado Anna Muhammadan Abduho was Rasuluh;

Allaho Akbar;

Allahhumma Swalle Ala Muhammadin wa Aale Muhammad;

Allaho Akbar;

Allahhummaghfir lil Mumeena wal Mumenaat;

Allaho Akbar;

Allahhummaghfir Le Haazal Majit (om den avlidne är en kvinna säger man "Allahhummaghfir Le Haazehil Majit");

Allaho Akbar.

När man avslutat bönen skall man läsa upp "Rabbana Aataina Fid-Dunja Hasanatanwwa Fil-Aakherati Hasanatanw Wakina Azaban-Naar".

Det bör noteras att alla måste läsa upp hela bönen, även om bönen förrättas av en Jamat. Det är inte rätt att en bedjande endast säger "Allaho Akbar" och förbli tyst mellan Takbir. En sådan bön är Batil.


LEKTION 54


SAUM (Fastan)


SAUM:

"Saum" betyder att man avstår från allt som bryter fastan, d v s från Subh-e- Sadik (äkta gryning) till Maghrib-tiden, i enlighet med Allahs påbud.


SAUM SOM ÄR WAJIB:

Åtta Saum är Wajib:

1. Ramadan-månaden

2. Kaza under Ramadan-månaden

3. Itifaks tredje dag

4. 10 dagar av "badal-ul-hadi" under hadj

5. Kaffara-Saum som blir Wajib av olika skäl

6. Saum som blir Wajib p g a ett Nazr, Ahad eller Kasam

7. Kaffara-Saum vid fastans brytande eller övergivande

8. Saum som blivit Kaza från fadern blir Wajib för äldste sonen efter faderns

död (det är lämpligt att även låta denna princip omfatta modern).


VILLKOR VID SAUM:

Följande gäller som villkor vid Saum:

1.Att man är mentalt frisk

2.Islam

3.Iman

4.Att kvinnan är fri från Haidh och Nifas hela dagen

5.Att man inte är en Musafir vid tidpunkten för Zawal

6.Att fastan inte äventyrar hälsan.

Om en Musafir återvänder till sin hemstad eller kommer till en plats, där han skall stanna i 10 dagar, och inte utnyttjar något som bryter fastan, måste han fullfölja fastans Nijat. Då blir hans fasta giltig. På motsvarande sätt förblir fastan giltig avresedagen om han inleder en resa efter Zawal.

Om en person fruktar att han blir sjuk av att fasta eller att en sjukdom förvärras på grund därav eller att behandlingen av sjukdomen försvåras, måste han bryta fastan. Om han ändå håller fastan blir den ogiltig. Dessutom utgör sådant fastande en synd.

Att vara Baligh är inte ett villkor för att en fasta skall vara giltig. Ett barn får fasta. Men fastan är inte Wajib för ett minderårig (Ghair-Baligh).


PERSONER SOM BEFRIAS FRÅN SAUM:

Följande personer befrias från Saum-skyldighet:

1&2 Gamla män och kvinnor vars höga ålder och fysiska svaghet

(a) gör det omöjligt för dem att hålla fastan eller

(b) gör detta extremt svårt för dem.

3. En person med en sjukdom som gör honom ständigt törstig så att

(a) fastan blir omöjlig eller (b) extremt svår.

4. En gravid kvinna som är rädd för att

(a) fastan kunde äventyra hennes hälsa eller (b) barnets hälsa.

5. En kvinna som ammar eget eller annans barn och som är rädd för att

fastan kunde (a) äventyra hennes hälsa eller (b) barnets hälsa.

Dessa fem kategorier av människor befrias från fastan på följande villkor:

1.Vid alternativ (b) måste de skänka Kaffara bestående av ett "Mudd" (d v s 750 g) vete, ris eller annan basmat per dag till en fattig Ithna-Asheri. Det är dock Ahwat att skänka 1.500 g/dag.

2.Vid alternativ (a) behöver de inte skänka något Kaffara, men detta rekommenderas starkt.

3.Gravida kvinnor eller ammande mödrar måste fasta i Kaza efter förlossningen eller efter barnets avvänjning.

4.Den törstige personen måste fasta i Kaza, om han är i stånd att göra så, efteråt.

5.Gamla män och kvinnor behöver inte fasta i Kaza (även om detta rekommenderas) när han/hon återfått krafterna.


LEKTION 55


MUFTIRAT


Det finns 10 saker eller handlingar som gör en fasta ogiltig (Batil):

1&2. att äta eller dricka något

3. samlag

4. att yttra, skriva eller förmedla genom tecken någon lögn om Allah,

profeterna, imamerna eller Bibi Fatima (SA)

5. att doppa huvudet i vattnet

6. att inandas tjockt damm, rök eller ånga

7. att kräkas

8. att göra något som leder till sädesavgång

9. lavemang med en vätska

10. att förbli i ett Janabat-, Haidh- eller Nifas-tillstånd fram till Subh-e-Sadik.


NOT 1: Dessa bryter fastan om de avsiktligt begås. Om en person glömmer att han fastar och äter eller drycker något förblir fastan korrekt. Likaledes förblir hans fasta korrekt om han ofrivilligt kräks, yttrar något om Gud eller imamer som han tror är riktigt (även om det är felaktigt), eller om någon knuffar ner honom i vatten så att huvudet doppas, eller om han ser att ett dammoln rör sig mot honom och han, trots försök att värja sig, ofrivilligt andas in något damm.

NOT 2: Om någon stannar kvar i Janabat-tillståndet blir dennes fasta Batil endast under Ramadan-månaden och i dess Kaza. Andra fastetyper påverkas ej därav.

NOT 3: Om en kvinna inte uträttar Ghusl (eller Tajammum, om detta tillåtes) p g a Haidh eller Nifas före Subh-e-Sadik (äkta soluppgång) blir dennas fasta Batil endast under Ramadan-månaden.

NOT 4: När en fasta bryts av något av ovanstående Muftirat, eller när en person inte håller fastan (utan giltigt skäl som sjukdom eller resa) måste han/hon skänka Kaffara, förutom dess Kaza.


KAFFARA

Följande Kaffara måste betalas om man bryter fastan en dag under Ramadan-månaden:

1.Att frige en slav

2.eller, om (1) är omöjligt, två månaders sammanhängande fasta

3.eller, om (2) är omöjligt, att ge 60 fattiga muslimer mat.

Kaffara för att man bryter en dag under Ramadan, d v s efter Zawal, är:

1.att ge 10 fattiga muslimer mat

2.eller, om (1) inte är möjligt, fasta i tre dagar.

Följande Kaffara måste betalas om ett avgivet Nazrs fasta bryts:

1.Att frige en slav

2.eller, om (1) är omöjligt, att ge 10 fattiga muslimer mat

3.eller, om (2) är omöjligt, att ge 10 fattiga muslimer kläder;

4.eller, om inget av dessa är möjligt, fasta i tre dagar.


NOT 1: Vid bespisningen räcker det om man ger varje man 700 g vete eller ris.

NOT 2: När ett visst förfarande föreskrivs vid Kaffara, är priset därför ej ett acceptabelt alternativ. T ex: man får inte ge pengar, motsvarande kostnaden för 700 g vete eller för en skjorta och byxor, till en fattig människa. Det är obligatoriskt att istället skänka denne vetet/riset eller kläderna.

NOT 3: När en fasta bryts av något som är Haram, t ex vin o s v, måste man betala samtliga 3 Kaffara (frigivandet av en slav, 60 dagars fasta och bespisning av 60 muslimer), som straff.

NOT 4: Vid en fasta i 60 dagar måste fastan vara sammanhängande i minst 31 av dagarna. Under de återstående 29 dagarna får fastan ske med avbrott.


LEKTION 56


NAZR

"Nazr" är ett löfte, ett frivilligt åtagande, en utlovad dygdig gärning, där man förbinder sig att uträtta något som tack för något speciellt man har fått. Nazr utgör ett heligt löfte till Gud.


Nazr-typer

a.Nazr Bir (Shukr - tack): Om en särskild önskan uppfyllts skall man i gengäld uträtta en dygdig gärning.

b.Nazr Istidfail Bilaja: För att någon belastning eller svårighet undanröjts.

c.Nazr Zajro Tanbih: Nazr som en egen tillrättavisning för att man begått en synd. T ex om man baktalar någon, lovar man att förrätta ett 2-Rakat Namaz.

d.Nazr-e-Tabarro: Nazr utan att något av nedanstående villkor uppfylls, d v s man förbinder sig att blott för Allahs skull be Namaz Tahajud under Ramadan-månaden.


Villkor för Nazr

Nazr skall fullföljas på följande sätt:

1.Ett Nazr måste hållas för Allahs skull. Det är väsentligt att säga "Lillahi Alaija" (Det ankommer mig att göra så för Allahs skull) när man uträttar Nazr.

2.En person som fullföljer Nazr måste vara vuxen, mentalt frisk och engagerad av egen fri vilja.

3.Om en slösaktig person, eller en som enligt Sharia inte får handla med sina ägodelar eller sin förmögenhet, uträttar Nazr som omfattar pengar eller förmögenhet, är detta Nazr inte giltigt.

4.Om en make ber sin fru att avstå från ett Nazr för att makens rättigheter kunde åsidosättas om hon fullföljde sitt Nazr, får frun ej hålla detta Nazr. Om maken dock ger sin fru tillstånd, kan han inte förhindra henne från att fullfölja sitt Nazr.

5.Vid fullföljandet av ett Nazr-e-Nijat bör man vara i stånd att förverkliga sitt Nazr (löfte). Annars är detta Nazr ogiltigt. T ex: om någons Nazr är att han skall ta sig till Karbala till fots och han inte orkar fullfölja, blir detta Nazr ogiltigt.

6.Ett Nazr får inte innebära att man överger Wajibat eller Mustahabbat eller utför något som är Makroo eller Haram, eftersom sådant Nazr blir ogiltigt.

7.Ett Nazr måste alltid fullföljas enligt den ursprungliga avsikten. T ex: Om man fullgör ett Nazr om att skänka något till ett välgörande ändamål eller att be en viss dag, bör fullgörandet ske denna dag och inte uppskjutas till annan tidpunkt.

8.Om en person lovar att fullgöra ett Nazr om att fasta en viss dag och inte gör det just den dagen, måste han hålla sitt Kadha och samtidigt betala Kaffara. Om han dock av giltigt skäl förhindras från att fasta denna dag, t ex om han insjuknar eller deltar Hadj, kan han begränsa sig till Kadha, utan någon Kaffara-skyldighet.

9.Om en person lovar att fullgöra ett Nazr om en imams, martyrs eller annan helig persons gravkammare (Rauza), är det Ihtijat-e-Wajib för honom att utnyttja Nazr-medlen till gravkammarens byggande, belysning e dyl.

10.Om man fullgör ett Nazr för en imams, martyrs eller Imam-zadas skull (t ex: om någon lovar att skänka en summa pengar, till Allahs ära, till imam Hussein (AS) om en sjuk släkting tillfrisknar, och hans Nijat var att använda pengarna till visst ändamål (t ex upprättandet av ett Imambara) måste pengarna användas därtill.

11.Och om vid tidpunkten för ett Nazr-Nijats fullföljande vederbörande inte åberopat något särskilt ändamål, kallas detta "Nazr-e-Mutlak" (ospecificerat Nazr). I sådana fall skall pengarna användas till ändamål som har något samband med en imam eller martyr. T ex: till dennes nödställda Zawar, till dennes grav o s v.

12."Nazr-e-Mutlak"-pengar får även användas till religionens vidarespridning eller förstärkning samt till hjälp till fattiga Shia- muslimer.

13.När någon vill spendera Nazr-pengar (enligt 10 och 11 ovan) är det bättre att denne fullföljer sitt Nijat genom att kungöra att pengarna utnyttjas å en imams eller martyrs vägnar och att belöningen tillfaller imamen eller martyren.FRÅGOR

________________________________________


Lektioner 2-3

1.Vilken/vilka av nedanstående var en "Imam", "Panjatan" eller båda två? (a) Hazrat Hassan al Mujtaba. (b) Hazrat Ali al Murtaza. (c) Hazrat Musa al Kazim.

2.Vilken imam hade den kortaste livslängd och vilken levde längst?


Lektioner 4-7

1.Vilka böcker uppenbarades för "Ulul-Azam"-profeterna?

2.Vad heter fastemånaden, Islams nionde månad?


Lektioner 8-13

1.Bevisa med egna ord att Gud existerar.

2.Ange ett "Ajat" som bevisar Guds enhet.

3.Varför är "Kajamat" nödvändigt? När kommer det att ske?

4.Tillsammans med vilken imam kommer du att kallas på domedagen?


Lektion 14-16

1.Vid vilken ålder skall en pojke respektive flicka börja fullgöra sina religiösa förpliktelser?

2.Vid vilken månad skall ett "Hadj" genomföras?

3.Hur stort "Khums" bör betalas på besparingar som uppgår till 150 kronor?

Till vilka skall dessa pengar betalas?

4.När är ett "Djihad" "Wajib"? Skulle du beteckna ett anfall mot ett annat land utan imamens tillstånd och för materiell vinning - som ett "Djihad"?

5.Vad betyder "Amr-bil-Marof" och "Nahj-Anil-Munkar?

6.Vad är innebörden av "Tabarra"?

7.Vad betyder "Alam"?


Lektion 17

1.Ge fem exempel på vart och ett av följande begrepp!

"Wajib" - "Haram" - "Makrooh".

2.Förklara - kortfattat - skillnaden mellan en "Mushrik" och en "Munafik"!


Lektion 18

1.Vad heter (använd ett ord) följande?

(a) en sak som lagstridigt övertas från en annan.

(b) en sak som lagenligt övertas från en annan.

2.Vad är skillnaden mellan "Muwalat" och "Tartib"? Förklara, med exempel!


Lektion 19

1.Förklara, huruvida följande är "Najis" eller "Pak":

(a) En människas urin.

(b) En kos spillning.

(c) En orms spillning.

(d) En död mans hår.

(e) En muslims lik medan det fortfarande är varmt.

(f) Svettet på en person som lagenligt är "Junub".


Lektion 20

Beskriv resultatet av följande. Motivera dina svar!

1.Najasat blandas med mer än ett "Kur" rosenvatten.

2.En hund dricker vatten som uppgår till exakt ett "Kur".

3.Ett par droppar urin blandas med en vattenmängd större än ett "Kur".

4.En bil stänker vatten på dina kläder under ett kraftigt skyfall.

5.En gris slickar ett kärl.

6.Du går barfota på fuktig jord med "Najasat" på fotsulorna.

7.Ett "Najasat" torkas med värme som tillföres ett fast föremål.

8.En död hund förvandlas till jord.

9.Du dödar en mygga som lämnar blod på din hand.

10.En "Kafir" går över till Islam.


Lektion 21

1.När blir vin och vinbehållaren rena?

2.Vad betyder "Istibra"?

3.När du besöker en muslim (som avsiktligt struntar i "Sharia") upptäcker du att en stol är "Najis". När du nästa gång besöker denne råkar du sitta på samma stol med våta kläder på dig. Är dina kläder "Pak" eller "Najis"?


Lektion 22

1.Vilken "Taharat"-metod gäller sedan man kissat?

2.Med vilka saker kan "Taharat" utföras sedan man bajsat?

3.Vilka villkor gäller för "Taharat" med papper?


Lektion 23

1.Vilka handlingar är "Wajib" vid "Wudho"?

2.Beskriv "Wudhos" "Sunnat"?


Lektion 24

Lämna en kort förklaring till följande handlingar:

1.En man förrättar "Wudho" på en plats, där "Tillträde förbjudet utan tillstånd" står på en skylt.

2.En man förrättar "Wudho" i en park.

3.Du hjälper en vän förrätta "Wudho" genom att hälla vatten på dennes hand.

4.Ett kärl av silver används till "Wudho".

5.Du förrättar "Wudho", dock utan att rena en fot som var "Najis".

6.En kvinna förrättar "Wudho" med lack på sina naglar.

7.En kvinna förrättar "Wudho" med hårfärg på händerna.

8.Du häller vatten på en hand och börjar med fingrarna samt fortsätter mot armbågen.


Lektion 25

När blir följande "Namaz" "Wajib"?

1."Namaz-e-Ajat".

2."Namaz-e-Ijara".

3."Namaz-e-Majit".

4."Namaz-e-Eedain".


Lektion 26

1.En man förrättar ett "Rakat" på en minut. Klockan är 18.26. Solen går ner 18.30, men han har inte ännu hunnit förrätta "Zuhr" och "Asr". Vilken "Namaz" bör han förrätta först? Varför?

2.En man förrättar "Isha" kl 18.15, den exakta startpunkten för "Maghrib". Är hans bön giltig? Varför?

3.Skilja mellan "Fazilat"-tid och reserverad tid!


Lektion 27

1.Hur fastställer du riktningen för "Kibla" när du befinner dig i en muslimsk by?

2.Hur skall man be när man är osäker på "Kiblas" riktning?

3.Mot vilken riktning skall man på stå när man gör toalettbesök?


Lektion 28

Beskriv resultatet av följande handlingar! Motivera Dina svar!

1.(a) Ett "Namaz" förrättas när man har "Tahir Ghasbi"-kläder på sig.

(b) Det finns katthår på en Mosallis kläder.

(c) En livrem, som tillverkats av koläder, bärs under bönen.

(d) En kvinna bär en guldring under bönen.

(e) En man har en näsduk av rent siden i en ficka under bönen.

(f) En man ber i kläder på vilka det finns några droppar "Kafir"-blod.

(g) En man ber på en torr "Najis"-plats, men "Sajdah"-platsen är "Tahir".

2.Under vilka omständigheter får en person be utan att ha några kläder på sig?


Lektion 29

1.Hur belönas ett Namaz i ett "Masjidul-Haram"?

2.Hur belönas ett Namaz i ett "Masjidul-Jame"?


Lektion 30

1.Är "Adhan" och "Ikama" "Wajib"?

2.Är "Ash-hadu An-na Ameeral Mo'ameneena Alij-jan Hujatul-Lah" en del av "Adhan" eller "Ikama"?


Lektion 31-38

1.Är följande "Wajib-e-Rokni", "Wajib-e-Ghair-rokni" eller "Sunnat"?

"Roku" - "Muwalat" - "Zikr-Sajdah" - "Salawat" efter "Zikr-Roko" - "Tashahud" - "Nijat" - "Kijam" vid "Takbirat-ul-Ihram" - "Salaam" - "Same Allaho Liman Hamidah" - "Konot" - "Kirat" - "Tartib".

2.Vad blir resultatet av följande:

3.(a) Du hoppar avsiktligt över "Konot" i ett "Namaz".

(b) Förutom de sju föreskrivna kroppsdelarna trycker du även din näsa mot marken under "Sajdah".

(c) Du glömmer "Takbirat-ul-Ihram" efter "Nijat".

(d) Av misstag hoppar du över ett "Sajdah" under ett "Namaz".

(e) Under "Sura" "Al-Hamd" håller du din kropp avsiktligt i rörelse.

4.Vad är skillnaden mellan "Wajib-e-Rokni" och "Wajib-e-Ghair-e-Rokni"


Lektion 39

Beskriv handlingar som gör en bön ogiltig!


Lektion 40-41

Vad ska du göra i följande situationer?

1.Under "Roko" blir du osäker på, om du verkligen uppläst "Sura-e-Al-Hamd".

2.Under en "Maghrib"-bön blir du osäker på, om det skett i 2:e eller 3:e "Rakat".

3.Under ett 4-"Rakat" bön blir du osäker på, om du förrättat 1:e "Rakat" vid tidpunkten för "Tashahud".

4.Under "Maghrib" blir du osäker på, om du förrättat din "Asr"-bön på rätt sätt.

5.I en 4-"Rakat"-bön före andra "Sajdah", blir du osäker på, om detta är 2:e eller 3:e "Rakat".


Lektion 42

Ange den korrigerande procedur när du är osäker i följande situationer:

1.Under en 4-"Rakat"-bön blir du osäker på, om detta är 3:e eller 4:e "Rakat".

2.Efter båda "Sajdah" blir du osäker på, om det är 2:e, 3:e eller 4:e "Rakat".

3.Efter två "Sajdah" blir du osäker på, om det är 2:e eller 4:e "Rakat".

4.Under "Kijam" blir du osäker på, om det är 5:e eller 6:e "Rakat".


Lektion 43

1.Förklara - med exempel - när "Sajdah-e-Sahv" är "Wajib"!

2.När blir "Namaz-e-Ihtijadj" "Wajib"?

3.Hur förrättas "Sajdah-e-Sahv"?


Lektion 44-45

1.Förklara skillnaden mellan "Ghusl-e-Tartibi" och "Ghusl-e-Irtimasi"!

2.Vad är "Wajib Ghusl" för en man?

3.Får en "Junub"-person beträda "Imamvada" för att åhöra "Majlis"?

4.Får en "Junub"-person uppläsa Koranen utantill?


Lektion 46

1.Vilka minimitider gäller för "Haidh"- och "Nifas"-perioder?

Vilka maximitider gäller?

2.Vilka saker är "Haram" under "Haidh"- och "Nifas"-perioder?

3.Kan "Haidh" börja innan en flicka fyllt 10 år?


Lektion 47

1.Vad är "Istihadha"?

2.Förklara skillnaden mellan "Istihadha Mutawassita" och "Istihadha Kathira"!

3.Vilket förfarande skall tillämpas vid "Istihadha Kalila"?


Lektion 48

1.(a) Vid middagstiden (kl 11.00-13.00) har du inget vatten men det finns möjlighet för dig att få tag på vatten långt före solnedgången. Får du förrätta "Tajammum" och "Dhuhr" vid middagstiden?

2.(b) En person har fått rådet att under inga omständigheter använda kallt vatten för att förrätta "Wudho" eller "Ghusl". Bör han förrätta "Tajammum" för sina böner?

(c) Om vattnet endast räcker till "Wudho" om din häst eller ko blir utan, bör du använda detta vatten till "Wudho"?

3.Nämn de ämnen på vilka "Tajammum" tillåtes!


Lektion 49

1.När blir en "Ajat"-bön "Wajib"?

2.Vilken metod tillämpas vid "Ajat"-bönen?


Lektion 50

1.Vad betyder "Wajib-e-Takjiri"?

2.Vilka villkor gäller för fredagsbönen?


Lektion 51

1.Är "Eedain"-bönen "Wajib" nuförtiden?

2.Vilken metod tillämpas vid "Eedain"-bönen?


Lektion 52

1.Förklara några av "Jamat"-bönens sociala fördelar!

2.Ange några av "Jamat"-bönens andliga fördelar!


Lektion 53

1.Vad betyder "Wajib-e-Kifai"?

2.Vilken metod tillämpas vid "Namaz-e-Majit"?

3.Är "Wudho" eller "Ghusl" "Wajib" vid "Namaz-e-Majit"?


Lektion 54

1.Vilka villkor gäller för att en fasta skall bli giltig?

2.Vilka personer befrias från fastan?


Lektion 55

1.Förklara hur följande handlingar påverkar fastan!

2.(a) En person nedsänks i vatten tills vattnet når bröstet.

(b) En person, som glömt att han fastar, dricker en halvliter vatten.

(c) En person utelämnar avsiktligt "Ghusl-e-Janabat" fram till "Subh-e-Sadik".

3.Vad är "Kaffara" för en äldre person som inte kan fasta?En kompletterande förklaring till punkt nr 1 i Lektion 29:

Om någon bor i en hyrd våning och - av någon anledning - inte kan betala hyran till hyresvärden måste han begära hyresvärdens tillstånd att få bo kvar i våningen utan att betala någon hyra.

Om ägaren är okänd, eller om man inte vet var han befinner sig, klassificeras våningen som "Mal-e-Majhul-ul-Malik" (något, vars ägare är okänd). Sådant blir imamens (AS) egendom. Och under dennes Ghaibat är det Mujtahid som bestämmer.

Således bör sådana fall hänskjutas till Mujtahid för ett avgörande.


SAKREGISTER

________________________________________

 

Sammanställt av Haji Gulamali Dhalla och Mohamed Tiagi

Bilal Muslim Mission Mission of Scandinavia

 

 

Sökord     Förklaring                                   

_____________________________________________________

A

AdaAtt förrätta Namaz inom föreskriven tid.

Adhan

Adil Böneutrop.

En person som inte begår större synder.

Adl

Aga-e-KhuiGuds rättvisa.

Namnet på Shia-muslimers andliga ledare (Mujtahid). (Vid den tid då boken skrevs)

Ahd

Ahwat

AinLöfte till Gud.

Säkerhetsåtgärd.

Exakt.

Ajat (-bön) Bönen vid jordbävning, solförmörkelse o dyl.

Akil

AlamMentalt frisk.

Den mest lärda av alla (t ex en Mujtahid är "Alam").

Alim


AllahAllah är allvetande, d v s Han känner till allt. Inget är förborgat för honom.

Gud.

Amr-Bil-Marof

ASAtt påbjuda goda gärningar.

Förkortning för "Alayhi Salaam" = Allahs frid vare över honom.

AsrKring middagen (avseende tidpunkten för Namaz).


B

Baligh


BatilVuxen (pojke som fyllt 15 år; flicka som fyllt 9 år, enligt den islamiska Sharia).

Ogiltigt.

BibiBeteckning för en särskilt högaktad kvinna.


D

Dhikr

DinijatUppläsning.

Religiösa studier.

Djihad Det heliga kriget.


E

eH

Efter Hidjra (efter den heliga Proften Muhammeds (SAW) utvandring från Mekka till Medina.


F

Fajr

Gryning.

Fatwa

FazilatDomslut.

Förtjänster.

fH

FiqhFöre Hidjra.

Sekt.


G

Ghaibat

Fördolt.

Ghaibat-e-Muslim

Ghair-BalighEn muslims bortovaro.


Minderårig.

Ghair Rokn

Ghasbi De Wajib som gör ett Namaz ogiltigt om de avsiktligt utelämnas eller läggs till. Men de ogiltiggör ej ett Namaz om de oavsiktligt utelämnas eller läggs till. Dessa är de återstående Wajib.

Något som övertas från andra utan deras medgivande och något som övertas från andra i en normal transaktion utan att övertagaren har för avsikt att betala sakens pris.

Ghusl

Ghusl-e-MajitTvagning.

Ett liks rengöring.


H

Hadat

De Najasat som förutsätter Nijat (avsikt) för rengöring, t ex det som gör Wudho eller Ghusl nödvändiga. Hadat är av 2 slag: stort eller litet.

Hadat, litet

Hadat, stortDet som kräver Wudho för att bli rent, t ex att kissa.

Det som kräver Ghusl för att bli rent, t ex Janabat, Haiz, Nifas, Istihaza samt Mass-e-Majit.

Hadj

HaiVallfärd till Mekka.

Allah är levande och förblir evigt levande.

Haidh

HalalMenstruation.

Tillåtet enligt Sharia.

Haram


HazratDe handlingar, vars förrättande är syndigt och straffbart och vars avstående ger belöning.

Hans helighet.


I

Ibadat Andakt.

Id-ul-Azha


Id-ul-Fitr Firandet av den 10 i månaden Zilhadj, då muslimer från hela världen samlas i Mekka.

Firandet efter Ramadan-månaden.

Ihram

IhtijatInförandet av gränser.

Beroende eller behov.

Ihtijat (-bön)

Ijara (-bön)En bön som utförs vid tvekan om Rakat i Namaz.

En bön som å annans vägnar förrättas för en avliden.

Ikama

Ikam-as-SalatBöneutrop efter Adhan före Namaz.

Att uppfylla böneplikten.

Imam

ImamatApostel.

Profetens ställföreträdare.

Imambada

ImamzadaPlats för religiös verksamhet.

En imams son.

Inkilab

IntikalFörändring av egenskaper utan fullständig förändring av formen.

Att byta plats.

Irtimasi

IshaGhusl som endast utföres i en bassäng eller en flod.

Efter solnedgången (avseende tidpunkten för Namaz-böner).

Islam

IstihadhaMuslimernas religion.

Menstruationsblod som avges under mindre än tre dygn eller mer än tio dygn (ej Haidh-blod).

Istihala

Ithna AsheriFörändring.

De som tror på tolv imamer (Ja'fari) och Masomeen.


J

Jaez

Tillåtet.

Ja'fari

JamatDe som tror på tolv imamer och Masomeen (Shia Ithna Asheri).

Församling.

Janabat

JazamOrenhet efter samlag - renhet kräver Ghusl.

En arabisk brytning.

Jism

JunubKroppen.

Orenhet efter samlag - Ghusl krävs för reningen.


K

Kaba

Den heliga svarta stenen i Mekka, dit muslimer vallfärdar. Den omges av en moské som heter Masjid-ul-Haram.

Kadi

KadimDomare.

Allah är evig, d v s Han har varken en början eller ett slut.

Kadir

KaffaraAllah är allsmäktig, d v s han äger överhöghet över alla och allt.

Straff.

Kafir

KajamatDen som inte tror på Gud och Dennes profet.

Återuppståndelse på domedagen.

Kalema

KarbalaTrosbekännelse.

Stad i Irak.

Kasam

KasrEd.

Förkortade böner som tillåts under resor.

Kasra

KazaEn arabisk brytning.

Efter den föreskrivna tiden.

Khabat

Khak-e-ShifaDe Najasat som inte kräver Nijat för rengöring.

Lera från Karbala, Irak.

Khums

KiblaFemtedelen.

Riktning

Kijam

KiratAtt stå upprätt, upprättstående.

Att läsa upp.

Konot

KufaEn Sunnat-handställning, d v s upphöjda händer, under bönen.

Stad i Irak.

Kurbatan IlallaAtt lyda Guds påbud för att nalkas Allah.


M

Madressa

MaghribSkola för undervisning i religion.

Efter solnedgången (avseende tidpunkten för Namaz-böner).

Mahe

Mahalle HawadisMånad.

Föränderligt.

Majit

MakanLiket.

Platsen.

Makrooh


MamoonDe handlingar, vars avstående ger belöning och vars förrättande INTE är syndigt.

Deltagare i församlingsböner.

Mar-i

MasahSynligt.

Strykning.

Masjid

Masjid-ul-HaramMoské.

Moskén kring Kaba.

Masjid-ul-Kufa

Masjid-ul-NabiMoské i Kufa.

Profeten Muhammeds (SAW) moské i Medina.

Masomeen

Masse MajitDe ofelbara och syndfria.

Att beröra ett lik.

Maulana

MedinaReligiös ledare.

Stad i Saudi-Arabien

Mekka

MominStad i Saudi-Arabien, dit muslimer vallfärdar (Hadj).

En rättrogen d v s en muslim som tror att Gud är Adil (rättvis) och att de tolv av Allah förordnade imamerna är den heliga profetens (SAW) enda rättmätiga efterträdare.

Motahirat

MotalakEtt ämne som rengör något som är Najis.

Rent vatten.

Mozaf

Mubah (1)Vatten som blandats med annat.

De handlingar som tillåts enligt Sharia men som varken ger belöning eller straff och som inte är syndiga. Även kallas "Jaez".

Muba (2)

MubtilNågot som lagenligt övertas från ägaren.

Ogiltigt.

Mudrik


MuhrAllah uppfattar allt, hör allt (Sami), ser allt (Basir) och är allestädes närvarande (Hazir).

Lera från Karbala.

Mujtahid

MukallidSakkunnig.

Efterföljare.

MunafikMurakkabDen som utropar sin tro på Allah och dennes profet, samt även läser upp Kalema, men som innerst inne saknar tro och innerst inne är fientlig mot dem.

Blandad eller sammansatt.

Murid

MusaliAllah agerar efter eget huvud i allt. Han kan inte tvingas till något.

En bedjande.

Mushrik

MuslimDen som tror att Allah har en eller flera medarbetare.

En person som tror på Allah, Hans profet och domedagen (Kajamat), som läser trosbekännelsen (Kalema) och som accepterar Allahs och Hans profets påbud.

Mustahab

MutakallimSunnat (icke-obligatoriskt).

Allah är ordets herre.


N

Nabuwat

Profetskap.

Nahil-anil-Munkar

NajasatAtt förbjuda onda gärningar.

Det som i sig är orent och som genom fysisk kontakt gör andra saker orena.

Namaz

NamaziBönen.

En bedjande.

Nawakize-Wudho

NazrHandlingar som gör Wudho nödvändigt.

Löfte till Gud.

Nazr-e-Mutlak

NifasOspecificerat löfte.

Blödning efter en förlossning.

Nijat Avsikt.


P

Panjatan


Peshe NamazDe fem heliga (Hazrat Muhammed (SAW), Ali, Fatima, Hassan Hussein).

Den som leder församlingsbönen.


R

Rakat

Rokn


RokoAvsnitt i Namaz (bön).

Handlingar som gör ett Namaz ogiltigt om de utelämnas eller läggs till, även om detta sker oavsiktligt.

Då man har händerna på knän under bönen.


S

SA

SAW


SadikFörkortning för "Swallamulla alayha" (Måtte Allah välsigna henne).

Förkortning för "Swallallahu alayi wa alih" (Måtte Allah välsigne honom och hans avkomman).

Allahs ord och löften är alltid sanna.

Sajdah

SalaamDjup bugning.

En handling i Namaz när bönen avslutas.

Salat

SalawatBönen.

O Allah, skänk vår profet Hazrat Muhammed Mustafa (SAW) och hans Alhlubait Din välsignelse.

Saum

SawabFastan.

Belöningar.

Shak

ShariaTvivel.

Islamisk rättstradition som gäller för alla olika livsområden.

Sharik

ShiaMedarbetare eller partner.

Anhängare av de tolv imamerna och Masomeen.

Sifate Salbija

Sifate SubutijaDe negativa egenskaperna.

De positiva egenskaperna.

Sifate Zaid

SubhTillkommande egenskaper.

Före soluppgången.

Subh-e-Sadik

SunnatDen verkliga soluppgången.

De riter, vars förrättande ger belöning och vars försummelse inte ger straff. Även kallas "Mustahab".

SuraVers.


T

Taba-Iat

TabaraUppfyllelse.

Att undvika de 14 Masomeens fiender.

Taharat

TahirRenlighet enligt Sharia.

Rent.

Tajammum


TakbirUtföres då man inte kan få tag i tillräckligt mycket vatten för att förrätta Ghusl eller Wudho.

Allah är stor.

Taklid

TartibAtt efterkomma en Mujtahids beslut.

Att uträtta något i den ordning som Sharia föreskriver.

Tasbih

TashahudAtt lovorda Allah.

En handling som är Wajib efter andra Rakats andra Sajdah och efter sista Rakat.

Tashdid

TawafEn arabisk brytning.

Att cirkulera.

Tawalla

TawfeekAtt älska och följa de 14 Masomeen.

Med Guds hjälp.

Tawhid

TumaninatGuds enhet.

Att vara stilla, ej i rörelse.


U

Ulul Azam

De stora.

UsolRötter.


W

Wajib

De religiösa plikter, vars iakttagande ger belöning och vars försummelse ger straff.

Wajibat

Wajib-e-KifaiObligatoriskt.

Något som är obligatoriskt för varje muslim. Men så snart som någon gör det på rätt sätt krävs det inte längre av de övriga.

Wajib Tawaf

WakfObligatorisk cirkulerande.

Tillägnat.


Z

Zabiha

Ett djur som slaktas på föreskrivet sätt.

Zakat

ZammaAllmosegivande eller inkomstskatt.

En arabisk brytning.

Zawal

ZawarEfter Zuhr.

Pilgrim som besöker en Masomeens grav.

Zikr

ZuhrAtt läsa upp

Efter middagen.