En introduktion till Islam (1)

I Guds den Barmhärtige Förbarmarens namn


En introduktion till Islam (1)


Vad är Islam?


Bara en enda Gud


Meningen av livet


Ställningen till människans existens i Islam


Islam, fredens religion


 


Vad är Islam?


Islam är en religion som vägleder sina anhängare på livets alla plan. Den är ett sätt att leva.


Islam är den modernaste eller senaste version av de budskap som Gud sände genom Adam, Noa, Abraham, Mose och Jesus. Den sändes till hela mänskligheten genom profeten Muhammed. Islam är modern i den mening att den kom för att komplettera de läror som Gud sände genom Mose och Jesus.

Islam är en religion som strävar efter att ge en mening åt våra liv på jorden. Den hjälper oss att uppfylla denna mening genom att den skapar harmoni oss emellan och i relationen till vår skapare.

Vad ni ska läsa här nedan är några av de grundläggande idéerna i Islam.


Bara en enda Gud


Islam är enguds religion. Den undervisar att det finns en enda gud som är skaparen av hela universum. Det är grunden till Islam, och det här betonas starkt av en mening i Koranen; den lyder: "Det finns ingen gud utom Allah". (Allah är det arabiska ordet för Gud).


Tron på Gud vägleder oss genom hela vårt liv. Tron på en enda gud visar oss att man bör inte dyrka materiella saker eller någon person i hela universum.

Genom att Islam undervisar om en enda gud för alla människor, främjar tanken om broderskap och jämlikhet i samhället; alla är jämlika inför sin Herre. I Islams heliga bok, Koranen, står det:

Han (Gud) är en, Gud är evig.

Aldrig föder Han.

Och aldrig är Han född.

Och det är ingen lik Honom. (kapitel 112).


Meningen av livet


Våra liv här på jorden har en viss mening; det är inget resultat av en naturlig händelse; inte heller som straff för att Adam och Eva åt av det förbjudna trädet. Vi är här enligt Guds plan. Livet är ett test; det är en chans för oss att prova oss om vi är värda ett evigt lyckligt liv efter döden. Gud skapade inte oss för de få årens skull på jorden. Att bli skapad bara för det liv vi upplever idag skulle ha varit ett skämt av Gud, vilket aldrig kan vara. Muhammed, Islams profet sade: "Ni är inte skapade för att dö, tvärtom, ni är skapade för ett evigt liv".


Enligt Islam, slutmålet för människorna är livet efter döden. På domedagen kommer alla människor att återuppstå och bli förhörda av Gud om vad de ägnade sina liv åt. Livet efter detta kommer att vara evigt. Hur det kommer att vara; lyckligt eller plågsamt; beror helt och hållet på våra gärningar.

Det är för att hjälpa människorna till den rätta vägen som Gud sände många profeter. Muhammed är den sista och Islam är den slutgiltiga och kompletta versionen av Guds budskap till människorna.


Ställningen till människans existens i Islam


Främsta skapelsen: Människosläktet är Guds främsta och viktigaste skapelse. Han sade: "Vi har faktiskt hedrat Adams barn, spred dem över landet och havet, försedde dem med det goda, och föredrog dem istället för många andra saker Vi skapade". (Koran: kapitel 17, vers 70).


Född syndfri: Islam undervisar att varje människa är född syndfri. Inget barn bär skulden för sin fars eller mors synder. Gud säger: "Ingen skall bära andras skuld" (Koranen kap. 35; vers 18). Varje människa är född med ett rent samvete som kan acceptera och ta till sig det sanna budskapet från Gud. Det är samhällets och familjens påverkan som gör att en kommer bort från den rätta vägen.

Skyldigheter: Islam betonar också meningen av ansvar och skyldigheterna på människan. Var och en är ansvarig för sina gärningar på jorden. Islam undervisar om att Gud har förutbestämt längden av våra liv och tiden för när vi dör, men detta betyder aldrig att alla vår gärningar är också förutbestämda av Gud. Av Honom fick vi möjligheten att välja och vi ska därför bära ansvaret för våra val. Samtidigt som Han gav oss möjligheten att välja beskrev Han för oss den rätta samt den onda vägen.


Ras: Islam är helt emot rasdiskriminering. Den främjar känslan av broderskap och jämlikhet bland alla människor. Det säger Gud tydligt: "Människosläktet, Vi har skapat er från en man och en kvinna, och sedan gjorde vi er till olika raser och stammar så att ni ska känna varandra".


Därför kan ingen prioritera sig på grund av ras- eller stamskillnader. Människan blir uppskattad efter sin karaktär inte efter sin ras eller hudfärg. Gud fortsätter: " Den hederligaste hos Gud är den godaste bland er" (Koranen kap. 49; vers 13).

Kön: Även kön spel ingen roll vid prioritering av någon människa. I Islam är kvinnor lika mänskliga som män. Ingen ska värderas efter kön utan efter tro och karaktär.


Sedan mer än fjorton hundra år har Koranen förklarat detta budskap. En vers i Koranen säger "Vilken som än är, en man eller en kvinna, gör gott och dör samtidigt som han eller hon är troende, de kommer att komma till paradiset" (Koranen: kap. 4; vers 124). Alltså är det ingen som helst någon skillnad i värde på kvinnornas eller männens humanitet i Islam.

Den enda skillnaden som finns är den roll som Islam gav till mannen respektive kvinnan. Den har inget att göra med överlägsenhet eller underlägsenhet. I Islam är män och kvinnor jämlika men jämlikheten betyder inte likhet. Islam undervisar att män och kvinnor är jämlika men inte lika. Islam tar hänsyn till respektive roll i samhället, inte som överlägsen och underlägsen, men som kompletterande till varandra.


 


Islam, fredens religion


Islam är en religion av fred. Detta framgår även av namnet, Islam, som är det arabiska ordet för fred.

Muslimerna är undervisade om att hälsa på varandra med "salamunn alaaykom = frid och fred vare över dig". De dagliga bönen avslutas med samma mening. I Islam, ett av namnen på Gud är "Salam" vilket betyder fred.

Hur som helst, man måste inse att fred kan aldrig bli åstadkoms i vakuum. Den måste kombineras med rättvisa. Man kan ha fred bara när den grundas på rättvisa. Rättvisa betyder att man sätter allting på sin rätta plats. Om man sätter saker och ting på fel plats rubbas den sociala harmonin och därmed fred.

Islam söker upprätta fred på två nivåer:


1. Fred i ens inre:


Man kan åstadkomma en inre fred genom att skapa harmoni och balans mellan sina sinne och sin själ.


Människans andliga styrka är ingen oförändrad fenomen. Den har förmågan att växa precis som kroppen.


2. Fred med andra människor:


Islam mycket starkt betonar de rättigheterna människor har hos varandra. Den söker att sprida fred i samhället genom att lära sina anhängare ge andras rättigheter. I Islam, dyrkan av Gud fullbordas inte om man inte ger andra människor sina rättigheter.

Olyckligtvis, på grund av händelserna i Mellanöstern under de tre senaste decennierna, har Islam presenterats i media som en religion av våld. Idag betraktas ordet Islam som en rubrik för terrorism.

Men om man är det allra minsta saklig vet man att religionen kan aldrig vara en orsak till detta.

Orsakerna är solklara för de som vill se dem. De ligger i regionens historia som koloni för britterna och fransmännen och som en strategisk rik "fästning" för USA.


Islam har blivit syndabocken och offret för de stridande parterna, som i själva verket är inte mer än dockor i de större rovdjurens händer.

Allt ont ni ser idag hos muslimerna har inte det allra minsta med Islam att göra. Det är muslimerna och muslimerna själva som bär ansvaret för det som händer och lösningen är att återgå till den rätta Islam, fredens religion.


Svensk översättning: Murtaza Al-Rubay

© AV Kultur Muslimska Biblioteket 1998-05-15