FRÅGOR OM ISLAM


Frågor om islam

 

Kamal Moubadder

40 frågor och svar om bland annat

tro, politik, ekonomi, krig, straff, moral, mänskliga rättigheter,

äktenskap, lycka, död, påbud och förbud i islam

Översättning

Anne ScottFörord

När en muslim beskriver islam för ickemuslimer gör han ofta det på samma sätt som han beskriver islam för en muslim, d.v.s. för en läsare som redan har, och godtar, dem elementära kunskapen om islam.

En annan variant har varit att en ickemuslim beskriver islam för icke muslimer med förutsättningar som ofta medför en snedvriden bild om islam. Ibland kan det bero på att man har en fientlig inställning till islam, eller att man har försöker beskriva islam på samma sätt som man beskriver sin egen religion. Det kan också vara så att islam beskrivs med utgångspunkt i frågor som anses väsentliga av den som beskriver även om dessa frågor endast har en sekundär betydelse i islam.

En tredje variant har varit att man har västerländska värderingar som mått när man beskriver islams budskap. Man försöker beskriva hur nära det islamiska budskapet står det västerländska, eller hur långt ifrån de västerländska värderingarna islam står. Denna variant fäller egentligen omdömen om islam snarare än att beskriva religionen.

När jag tänkte skriva en grundbok om islam hade jag framför mig en mängd böcker som var antingen av den ena eller den andra kategorin. Jag ville hitta en metod för att kunna presentera islam på ett sätt varken "misshandlar" islam eller nybörjarläsarens förståelse. Jag kom fram till att ett bra sätt är att ge svar på sådana frågor man ställer sig när man börjar läsa om vilken religion som helst.

Om man till exempel vill lära känna buddhismen så vill man - enligt min mening - veta budskapets karaktär: Är buddhismen en religion, en filosofi, eller en social reformteori? Man vill också veta vilken slags källa budskapet har (Vem är budskapets stiftare?) är han - i vårt exempel - Buddha själv eller någon annan? Sägs det att han är en gud, guds son, en profet eller en reformatör? Man vill veta med vilka medel budskapet framförts: Genom en helig bok? Eller kanske genom något annat?

Man skulle också vilja veta hur en buddhist är och vad han tror på. Vad vill buddhismen att man ska tro på och inte tro på? Utöver detta skulle man vilja veta vad buddhismen kräver av den troende . vilka religiösa plikter tar jag på mig om jag konverterar till buddhismen? Detta vill man veta för att, bland annat, kunna bedöma om budskapets krav är realistiska och möjliga att leva upp till eller om de betingar en människa utöver hennes förmåga.

Efter dessa frågor som rör budskapets kärna skulle man med största sannolikhet vilja få information om det som rör människan. Man vill veta detta eftersom religionen främst är riktad till henne. Vilken syn har budskapet på människan? Vilka rättigheter har hon och vilka ansvar? Hur värderas hon? Vilka är hennes öde etc? Och eftersom människan passerar olika stadier i livet vill man veta hur budskapet ser på henne i dessa olika stadier: Som barn - vad har barn för rättigheter? Ska små flickor omskäras osv.? Som man och hustru - vem av dem har flest rättigheter? Får en man gifta sig med flera kvinnor eller får en kvinna gifta sig med flera män osv.? Som föräldrar - Vad har föräldrarna för social status och sociala försäkringar när de åldras? Och slutligen som död - Ska man brännas efter döden, begravas eller t.ex. sänkas i vatten etc?

Utöver dessa frågor som rör människan i hennes lilla omgivning (familjen) skulle man ställa frågor som rör människan i hennes större omgivning (samhället). Man vill veta vad budskapet har för syn på hur människan ska agera i samhället. Hur styrs hon i politiken? Vem regerar och enligt vilka lagar? Vem straffar och vem är det som straffas och för vilka brott? Hur ser människans ekonomiska och juridiska förhållanden ut i budskapets skugga?

Till sist söker man sanningshalten i de fördomar eller förutfattade meningar människan har om budskapet. (Om vi inte tar hinduism som exempel så skulle man vilja veta om det är en religiös plikt att bränna en kvinna om hennes man dör. Står det i de religiösa skrifterna eller är denna handling bara en tradition som följer med hinduism? Eftersom det här är en mycket känslig fråga blir man inte nöjd, hur mycket stimulerande informationen man än får, innan man fått svar på just denna fråga.)

i den här boken om islam har jag beskrivit religionen utifrån de ovan nämnda frågor i fyra kategorier (varje kategori i ett kapitel): Frågor som rör islams lära, frågor som rör islam och människan, frågor som rör islam och samhällets styrning och slutligen de vanligaste "världsliga"

Kamal Moubadder


Kapitel 1

Islams lära och föreskrifter

1. Vad är islam

Islam är en religion. Det är den äldsta, eller rättare sagt den enda Gudsreligion för mänskligheten. Så är det därför att islam betyder att fullständigt underkasta sig Guds vilja. Och att handla i enlighet med Hans bud. Och eftersom alla Guds budskap har uppmanat till att underkasta sig Guds vilja och att handla i enlighet med hans bud, betyder det att alla Guds budskap uppmanar till islam.

Alla Guds profeter har predikat till islam i alla tider, eftersom alla profeter predikade för denna lydnad till Gud och uppmanade till att handla i enlighet med Guds bud.

Islam är ett budskap som huvudsakligen kan delas i tre delar.

En ideologisk lära som bl.a. uppmanar till att tro på Gud som den ende guden, att tro på Hans rättvisa, att tro på uppenbarelsen och på ett liv efter detta.

Det är också ett budskap med en rättslig lära. Islam uppmanar till att lagstifta och styra samhället, såväl ekonomiskt som politiskt och juridiskt, i enlighet med Guds lära. Islam uppmanar också till att, om det blir nödvändigt, ta till strid för att försvara det mänskliga samhället mot nedbrytning och upplösning eller korruption och förtryck.

Islam är också ett budskap med moralisk lära. Budskapet uppmanar till en god moral och förespråkar t.ex. hederlighet, tålamod, vänlighet och förlåtelse. Samtidigt uppmanar budskapet till att undvika sådant som t.ex. avundsjuka, otrogenhet och att baktala andra människor.

Islam i sitt slutliga budskap, uppenbarades i Arabien mellan år 610 och år 632. Detta skedde genom att ängeln Jibril (Gabriel) under 23 år, gradvis, förmedlade Guds ord till mänskligheten genom en man som hette Muhammad ( Muhammed).

Dessa ord finns samlade i en helig bok som kallas Al Qur'an (Koranen).


2. Vem är Allah?

Det arabiska ordet Allah har ofta översatts till Gud på andra språk. Det har man gjort trots att Allah är Guds egen namn och inte ett substantiv som man kan använda för att tala om olika gudar som finns i olika kulturer. Man kan t.ex. inte använda Allah på samma sätt som det svenska ordet gud när man talar om de gamla grekiska gudarna som "krigets gud" och "fredens gud". Man kan inte säga "Krigets Allah" och "fredens Allah", eftersom Allah inte är någots gud utan alltings Gud.

Allah är världens Herre - det var Han som skapade världen och det är Han som styr den. Han är inte en gud för ett utvalt folk och det betyder att Han är inte en rasistisk gud som belönar eller särskilt uppskattat en speciell folkgrupp eller ras. Allah särskiljer inte människorna på grund av deras ras, hudfärg, kön eller nationalitet.

Han är en allenarådande och självständig Gud. Han har ingen son eller dotter, ingen hustru och inte heller någon mor eller far. Han har inte fött och Han är heller inte född. Han kan inte ses för Han är inte materia. Han står över allting och har inte tagit skepnad i en materiell kropp. Ingen är Hans jämlike, skulle denna varelse vara en annan gud och då "skulle varje gud ha tagit till sig vad han hade skapat, och några skulle förvisso ha försökt få herravälde över andra.." . "Det finns inget som helst likt Honom"

Han har inga brister, inte heller påverkas Han an tidens gång. Om Han hade sådana brister skulle Han vara föränderlig: ena dagen duglig gud, andra dagen en oduglig varelse. Han är den evige och odödlige, den högste och den för alltid levande.

Han har inga begränsningar i tid och rum. Det finns inga platser eller tidpunkter som ligger bortom Hans räckvidd. Han är inte en materiell varelse som lever under en viss tidpunkt eller befinner sig på en plats i taget.

Han är den Barmhärtige och den Medlidsamme. I sin barmhärtighet sände han budskapet för att vägleda människan mot hennes bästa.

Han är den Rättvise. I sin rättrådighet straffar han dem som begått onda gärningar i detta liv och belönar dem som utfört goda gärningar. Han i sig själv gör aldrig något ont och förtrycker heller aldrig någon. Han handlar alltid i enlighet med vad han livat mänskligheten i sitt budskap.

Han har många attribut, och dessa attribut är fullkomlighetens attribut. Det betyder att Han är den Allsmäktige, den Allvetande, den Autonome etc. Ingen delar dessa fullkomlighetens attribut. Ingen annan är Allsmäktig eller Allvetande etc.


3. Vem är Muhammad?

Muhammad (Muhammed) är islams helige profet. Han föddes i staden Makka (Mecka) i Arabien år 570. Hans far hette Abdullah. Hans mor hette Amina. När han var 40 år gammal, år 610, blev han utvald av Guds uppenbarelse. Han predikade monoteism och bekämpade alla former av mångguderi.

Profeten var annars en vanlig man med vanlig mänsklig karaktär och mänskliga behov. Men han är - i likhet med alla Guds profeter - fri från synd (Ma'sum). Det betyder att han inte kunde missförstå Guds budskap och inte heller förmedla det felaktigt till människan. Han kan dessutom inte ha agerat på annat sätt än vad budskapet uppmanat honom att göra. Annars skulle förmodligen islam, och alla andra av Guds budskap, ha förvanskats. Man skulle ha anledning att ifrågasätta det gudomliga ursprunget om en profet skulle missförstå ett budskap eller förvanska det när han predikade. Det skulle man också göra om en profet inte levde efter Guds föreskrifter. Resultatet skulle bli att folket - som ser honom som ett ideal - skulle agera på samma sätt som profeten istället för på det sätt som Gud har utsett åt människorna.

Profeten var, på grund av sin goda moral, känd som en hederlig man bland sitt folk redan före uppenbarelsen. Efter uppenbarelsen prisade Gud hans moral i sin heliga bok genom att säga: "Och du besitter sannerligen ädla moraliska egenskaper."

Han var analfabet. Hans analfabetism erbjuder ett bland många bevis på den heliga Koranens ursprung.

Det är också ett svar till dem som påstår att han skulle ha skrivit Koranen. Bortsett från denna Bok, som fascinerat och fortfarande fascinerar de arabiska lingvisterna med sin välskrivenhet, var profeten helt oförmögen att läsa eller skriva.

Muhammad är den siste profeten. Gud kommer inte att sända någon fler profet efter honom. Det budskapet profeten förmedlade till mänskligheten har fulländats av Gud och dokumenterats av människorna. Budskapet har inga brister eller förvanskning som behöver rättas till. Därför behövs inte heller någon profet.


4. Vad är Koranen?

Koranen är islams heliga bok. Den har, gradvis, uppenbarats för profeten Muhammad under en tidsperiod av 23 år. Koranen är Guds egna ord.

Ett hundra tal av profetens lärjungar lärde sig Koranen utantill när han ännu levde. De olika Koran verserna skrevs också ned på olika pappersark. Efter profetens död, år 632, tog den första kalifen, Abu Bakr, initiativet att samla in alla dessa verser till en bok (Mus-haf). Alla sådana koran-böcker (Masahif) som muslimerna läser idag, över hela världen, är identiska med den första Mus-haf. Koranen finns alltså inte i olika versioner, allt som står i en bok står också i en annan.

Den första kalifen samlade ihop de som lärt sig Koranens verser utantill och fick sedan ge ett enhälligt godkännande av att det som skrevs ned i den första Mus-haf var vad de hade lärt sig. De islamiska lärde är övertygade om att inte ett enda ord har ändrats, lagts till eller kastats bort.

Den heliga Kranen har en fantastisk skönhet och charm på sitt originalspråk - arabiska . Det har berättats att man utmanade avgudadyrkarna att producera en enda vers som kunde mäta sig med de som finns i Koranen. Avgudadyrkarna samlade många och valde ut en man som var känd bland araberna för sin litterära förmåga. När mannen, vars namn var Walid bin Al Mughira, fick höra några verser från den heliga Koranen, återvände han till sitt folk och sa:

jag har hört sådant från Muhammad som varken liknar sagornas eller människornas ord. Hans ord har en speciell ton och en särskild skönhet. Dessa ord står högt över allting och ingenting kommer någonsin att kunna stå över dem.

M.M. Pickthall, som översatte Koranen till engelska, säger att han arbetade väldigt hårt med att hitta ett passande språk för sin översättning, men "resultatet är inte den underbara Koranen, den oförlikneliga symfoni vars ton kan röra män till tårar och hänförelse. Det är bara ett försök att presentera Koranens betydelse - ock möjligen något av dess charm - på engelska.

Detta är några av orsakerna till att Koranen anses vara det största miraklet som utförts av islams analfabetiska profet.

Koranen innehåller 114 kapitel och 6226 verser som - i originalspråk - omfattar 99464 ord.


5. Vem förmedlar budskapet efter profeten?

Före sin död valde profeten, med gudomlig vägledning, ut tolv personer för att de skulle leda det islamiska samhället. De kallas imamer. Dessa imamer skulle förklara innehållet i budskapet för människorna. De skulle, med den kunskap de fått av profeten och gudomlig vägledning, visa människorna hur de skulle tillämpa de olika föreskrifterna och tolka olika lagar. Efter det att den tolfte imamen försvunnit är det meningen att folket för att förstå den islamiska synen på olika frågor, ska lita till de ibland dem som är mest bildade i religionen (Mujtahidin - plural av Mujtahid).

Dessa Mujtahidin (de lärde) behövs huvudsakligen för att härleda och finna de religösa lösningarna i Koranen och Sunna (Vad profeten har sagt eller gjort) på dagliga frågor och problem.

Ordet imam syftar inte alltid på de tolv imamerna Man kan säga imam om t.ex. den person som leder kollektiva böner. De tolv imamerna som profeten utsåg var: Ali, Hasan, Husayn, Zayn Al'Abidin, Al Bakir, Al Sadiq, Al Kazim, Al Rida, Al Taqi, Al Naqi, Al 'Askari och Al Mahdi.


6. Vem är muslim?

Muslim är den person som bekänner att det inte finns någon annan gud än Allah, och att Muhammad är hans sändebud.

En sådan person betraktas som och behandlas i de muslimska församlingarna som muslim. Men en troende muslim är den som i sitt hjärta tror på det han muntligt bekänner. Han följer också allt det som står i skriften. Man säger då att han har 'Iman (tro).


7.Vad vill islam att man ska tro på?

Man ska bland annat tro på att det inte finns någon annan gud än Allah (på det sätt som Han presenteras här). Man ska tro på att Muhammad är Hans sändebud och att de tolv imamerna är de som utsågs att förmedla budskapet efter honom. Man ska tro på ett liv efter döden och på domedagen. Man ska tro på Paradiset och Helvetet. Man ska tro på Guds rättvisa, på uppenbarelsen, på änglar och på att Koranen är Guds fulländade bok.

Man ska tro på alla Allahs profeter: Adam, Ibrahim (Abraham) Nuh (Noak), Musa (Moses), 'Isa (Jesus) och många andra. Man ska tro på alla Guds heliga böcker: Al Tawrat (Gamla testamentet), Al 'Injil (Nya testamentet), och Al Zabur som uppenbarades för profeten Dawud (David). Men man ska också tro på att dessa böcker är delvis förfalskade. Därför ska man enbart lita på Koranen som enda oförfalskade skriften.

Man ska tro på Koranens budskap och de budord som profeten framförde. Det innebär också att tro på att Allahs budord är för människans bästa och att människan inte kan stifta lagar som är bättre än de lagar som människans skaparen redan har stiftat.

Man ska tro på att Muhammad är den siste profeten och att Koranen är den sista och slutgiltiga heliga Boken.


8.Vad vill islam att man inte ska tro på?

I huvudsak ska man inte tro på något som motsäger, eller avviker från, de läror som är fundamentala i islam. Man ska alltså inte tro på att Allah har någon "medhjälpare", någon son, dotter, far eller mor. Man ska inte tro på att han förkroppsligar sig eller att han är materiell och begränsad i tid och rum.

Man ska inte tro på att Hans liv, kunskap, förmåga eller vilja är föränderliga och att de på så sätt kan minskas, utökas eller elimineras.

Man ska inte tro på att döden är slutet för en människans liv eller tvivla på att hon efter döden kommer att återvända till sin Herre.

Man ska inte tvivla på att Guds dom över människan blir rättvis, allt efter det onda och det goda hon uträttat i sitt världsliga liv.

Man ska inte tvivla på att den heliga Koranen är gudomlig eller att Muhammad är Guds sändebud. Man ska inte tvivla på att de tolv imamerna utsågs av profeten för att leda muslimerna efter hans död. Man ska inte tvivla på det gudomliga miraklet.

Man ska inte tro på att någon filosofisk, politisk, ekonomisk eller annan av människor skapad teori, kan garantera människan lycka när den emotsäger Guds budskap.

Man ska inte tro på att man kommer att få Guds belöning trots onda handlingar, för att man exempelvis tillhör en särskild ras eller folkgrupp.

Man ska inte tro på vidskepelse, eller inbilla sig att människan saknar valfrihet i sin tro och handling - Gud tvingar ingen till tro eller handling.

Religösa plikter:det sägs inom islam att det inte finns något mänskligt problem som inte Gud har gett ett omdöme om. Det är därför människans religösa plikter och ansvar gentemot Allah såväl som gentemot människor och miljö osv. är många i islam.

Varje mänsklig handling bedöms att tillhöra en av de fem islamiska reglerna (Ahkam): Det kan vara påbjudet ( en plikt) (Wajib), förbjudet (haram); rekommenderat att göra ( Mustahab); olämpligt (Makruh) eller tillåtet (Mubah).

Att t.ex. be är påbjudet; att dricka alkohol är förbjudet; att ge allmosor till fattiga är rekommenderat; att vara ogift är olämpligt; att äta ett äpple är tillåtet.Som sagt det finns många regler. Här är några av de viktigaste islamiska plikterna och förbuden:


9. Vad är det man måste göra (Al Wajib)?

1. Man måste be till Allah fem gångar om dagen. (Sammanlagt 25-30 minuter).

. Man måste avhålla sig bl.a. från mat och dryck från soluppgången till solnedgången, en månad om året.

. Man måste vallfärda till ka'ba i den heliga staden Makka (Mecka) i Saudi-Arabien en gång under sin livstid (Under förutsättning att man har ekonomisk och fysisk förmåga).

. Man måste betala en viss summa av de tillgångar man har i vete, korn, dadlar, russin, guld- och silvermynt, kameler, kor, och får. (Summan av dessa olika sorters tillgångar varierar men en genomsnittlig siffra är ca. 2,5%).

. Man måste betala en årlig skatt som består av 1/5 av det värde en mans egendom består av när man dragit av hans och familjens lagenliga utgifter.

. Man måste försvara den islamiska nationen om en fiende anfaller.

. Man skall använda lagenliga medel för att - i nämnd ordning - stimulera, uppmuntra och om nödvändigt, tvinga andra att leva dygdigt.

. Man skall använda lagenliga medel för att - i nämnd ordning - stimulera, uppmuntra och om nödvändigt, tvinga andra att avhålla sig från felaktiga och dåliga handlingar.

. Man måste vara lojal mot Gud sanna tjänare.

. Man måste ta avstånd från Guds fiender.

Dessa tio påbud betraktas som islams grenar (Furu' Al din). Det vi har tagit upp här är de viktigaste plikterna, men det finns många fler plikter och skyldigheter som en muslim ska uppfylla. Några av dem kommer att tas upp i nästa kapitel (Bl.a. mannens och kvinnans skyldigheter gentemot varandra, föräldrar och barn).


10. Vad är förbjudet (Haram)?

Det är förbjudet att försumma Guds föreskrifter, t.ex. de påbud som nämnts här. Därutöver är det huvudsakligen förbjudet att göra följande, i sitt respektive sammanhang:

•I sociala sammanhang: Det är förbjudet att spionera på andra, att baktala andra, att avslöja andras hemligheter, att skada andra, att förolämpa eller anklaga andra för något de ej begått.

Otrogenhet i äktenskap, att utöva homosexualitet och annan otuktighet är förbjudet. Likaså att besöka barer och liknande ställen. Det är också förbjudet för kvinnan att visa sin kropp eller sitt hår (förutom ansiktet, händerna upp till handlederna och fötterna upp till anklarna) för "främmande" (Se mer om detta i frågan nr 40).

Det är förbjudet att utöva magi, att lura andra, att bryta relationer till anhöriga, att behandla sina föräldrar illa, och att bryta ingångna avtal och överenskommelser.

Vidare är det förbjudet att ingå äktenskap med sin mor, mormor, syster, dotter, svärmor, svärdotter, moster eller faster.

Spel är förbjudet, att döda, stjäla och idka utpressning är förbjudet liksom varje annan handling som skulle beröva människor någon an deras sociala rättigheter.

•I privata sammanhang: Det är förbjudet att hyckla, att utsätta sig själv för fara, att dricka alkohol eller blod, att äta griskött eller annat förbjudet kött (T.ex. kött från djur som inte slaktas på retuell sätt), att äta på guldtallrik eller med guldkniv och guld gaffel, att äta eller dricka något som tillhör andra utan deras tillstånd, att slösa med pengar och att utföra handlingar som kan vara till skada för kropp eller själ.

•I affärs sammanhang: Det är förbjudet att lura någon. Det är också förbjudet att köpa eller sälja sådant som år haram; Det betyder att man exempelvis inte för handla med alkohol eller griskött och att köpa eller sälja lotter. Man får inte heller låna ut eller in med ränta eller utöva monopol. Man får inte manipulera varuvågen - eller varumåttet; inte heller förfalska de produkter man handlar med. Det är överhuvudtaget förbjudet att utföra någon handling som skulle kunna beröva människor någon av deras finansiella eller ekonomiska rättigheter.

•I juridiska sammanhang: Det är förbjudet att starta en juridisk process mot andra muslimer inför en orättvis domare. Det är förbjudet att bära falsk vittnesbörd, att muta eller utpressa andra eller att avstå från att vittna om man ombeds att göra så. Man får inte använda tortyr för att framtvinga en bekännelse eller liknande. Man får inte heller utdöma dödsstraff, fängelse eller placera någon i husarrest på ett godtyckligt sätt. Det är överhuvudtaget förbjudet att utföra någon handling som skulle kunna beröva människor någon av deras juridiska rättigheter.

•I politiska sammanhang: Det är förbjudet att leda, eller följa ledare som styr samhället med lagar som inte överensstämmer med islamiska lagar. Man år inte stifta lagar som motsäger islamiska lagar. Man får inte rösta på en politisk kandidat vars problem inte överensstämmer med den islamiska läran. Man får inte avvika eller hålla sig borta från det heliga kriget (Jihad). Det är förbjudet att lägga hinder för människors rätt till sin egendom. Det är också förbjudet att lägga hinder för de mänskliga rättigheter.

Påbud och förbud:

några av dem som för första gången får islam presenterat för sig, och får höra om alla dessa lagar och skyldigheter, kommer förmodligen att undra hur det är möjligt för en muslim att komma ihåg och att efterleva alla dessa lagar? Man kanske också undrar vad som händer om man inte kan uppfylla dessa påbud eller om man är tvungen att utföra något av det som är förbjudet?

Men då ska man komma ihåg att trots att föreskrifterna och förbjuden är så många så är människans plikter mot Allah få, och lätta att lära sig utantill, i jämförelse med hennes plikter gentemot andra människor.

För övrigt är de flesta av dessa plikter och förbud gentemot andra människor av en medfödd, primiar och instinktiv natur. Man kan dem av naturen redan från födelsen. Det finns t.ex. redan inbyggd i människan att det är fel att döda, att ta andras egendom med våld eller att lutas. Därför räcker det att en gång få veta att Gud har förbjudit att döda, ta ned våld eller luras. Man vet och kommer aldrig att glömma det. De flesta människor undviker dessa dåliga handlingar även om de aldrig har fått höra att de är förbjudna i lagen eller i religionen.

Man ska också tänka på att alla plikter i islam är justerade efter människans förmåga. Om en människa inte klarar av att bära en plikt eller utföra en del av ett påbud, då är det inte längre hennes plikt att göra det.

Allah säger i den heliga Koranen: Allah betungar inte någon själ utöver dess förmåga.

Det ska tilläggas att den islamiska läran tar hänsyn till dem som glömmer sina plikter eller inte känner till dem. Den islamiska läran tar också hänsyn till dem som tvingas till synd. Islams helige profet har sagt att en människa kan inte anklagas för synd, som begår handlingar av misstag, tankspriddhet, glömska, okunnighet, eller tvång. En islamisk regel säger: Allting är halal (tillåtet) för dig så länge du inte vet att det är haram (förbjudet).

Det ska också sägas att nödvändigheten kan vända vissa påbud till förbud, och vissa förbud till påbud. Till exempel: Det är ett påbud att fasta en månad om året - i den arabiska månaden Ramadan. Det är alltså något man måste göra. Men om fastan skadar kroppen blir det förbjudet att fasta.

Ett annat exempel: Det är förbjudet att äta griskött. Men om man hamnar i en situation där det bara finns griskött att livnära sig på, då blir det tillåtet och t.o.m. ett påbud att äta griskött.


Kapitel 2

Människan i islam

11. Hur skapades människan?

Människan skapades av jord, och Adam var den första människan på jorden. Han och hans hustru levde i paradiset innan de åt från ett förbjudet träd och sändes till jorden. Människan skapades som människa och har inte utvecklats från apor eller något annat djur.


12. Vad har människan för värde?

Människan är den mest värdefulla varelse Gud skapat. Hela universum finns till för hennes skull. Den heliga Koranen säger att när Gud skapade Adam, beordrade Han alla änglar att falla på knä inför honom. Människan är den mest fulländade varelse som Gud skapat. Hon är den intelligentaste och den som är mest hedevärd av Gud. Det är människan som är förvaltare för Guds läror på jorden.


13. vilka är människans rättigheter?

Människan har rätt till liv, fred, säkerhet, utveckling och sociala relationer som bygger på berättigande, respekt och rättvisa. Hon har rätt att skaffa sig kunskap, att välja vilket lagligt yrke hon önskar; att inneha egendom; att etablera en familj; att etablera eller vara medlem av ett politisk parti, en förening eller en församling. Människan har rätt att handla och uttrycka sig fritt när det t.ex. gäller att kritisera en regering eller opponera sig mot dess politik. (Men det innebär inte att hon har rätt att utsätta andra människor, den heliga läran, heliga platser, ritualer eller symboler, för fara, förstörelse eller förnedring. Hon får inte heller utsätta naturen med dess tillgångar eller andra människors egendomar för fara eller förstörelse. Hon får inte heller öppet handla i oppositioner till människornas sociala uppförande som det beskrivs i islam, t.ex. genom att framträda naken eller publicera pornografi).

Vidare har människan rätt att välja en plats att leva på och hon har också rätt att sedan lämna den. Människan har rätt att följa sin övertygelse när det gäller ideologi eller teori. Ingen har rätt att tvinga på människan någon religion, lära, ideologi eller teori. Människan har rätt till ett tryggt liv, där ingen har rätt att tortera, förtrycka eller godtyckligt arrestera henne. Människan har rätt att behandlas som jämlike oavsett färg, ras, kön, nationalitet och språk. Den helige profeten sa:" En arab har inget företräde framför en icke-arab. Och ingen icke-arab har något företräde framför en arab. Det finns inget företräde som en vit man har framför en svart man och inget företräde som en svart man har framför en vit man. Alla människor kommer av Adam och Adam skapades av jord".

Det finns tre sätt att inför Gud uppnå ett högre värde än andra: Tro, kunskap och uppoffring. Men dessa tre egenskaper är något som kan erhållas av alla människor, oavsett t.ex. ras eller kön som är något medfött.

En människa har rätt till all livets nödtorft: Vatten, mat, värme, medicin, inkvartering etc.


14. Vilka är människans behov?

Människan har materiella och andliga behov. Människans materiella behov som mat och dryck, renhet, sexuella behov, vila och sömn, nöjen och underhållning, rörlighet och förändring etc. erkänns i islam. Att förneka något av dessa behov vore en dårskap mot islams lära. Människan skall inte avhålla sig från äktenskap om hon vill bli präst. Människan skall inte behöva leva ensam och tillbakadragen om hon vill tjäna Gud. Hon är heller inte menad att svälta i dagar och veckor för att visa sin kärlek och hängivelse till sin Gud.

I islam är det snarare tvärtom. Människans behov är något som islam stimulerar och uppmuntrar genom att utlova en belöning till dem som tillfredsställer sina kroppar. "Du har ett ansvar gentemot din kropp.", sa islams helige profet.

Men människan har ju också ett behov av en andlig kraft inom sig. En kraft som kan hjälpa henne att kontrollera sin lust, ilska och girighet, annars skulle människan bli förslavad av sina instinkter och kroppsliga begär.

Om man inte hade och utvecklade denna andliga kraft, skulle samhället snart komma till en punkt där det mesta av det som uppnåtts och erkänts när det gäller mänskliga rättigheter och social frihet förstöras. De som blir slavar under sin egen lust, ilska och girighet kommer förr eller senare till en punkt där de inte längre kan respektera andras frihet och rättigheter.

Att dyrka Gud befriar människans hjärta från den luststyrda kärleken. Det erbjuder människan en andlig kraft som skyddar båda henne och det mänskliga samhället på ett säkert sätt. Det är bland annat därför islam ser dyrkan som ett väsentligt mänskligt behov.


15. Vad är mänsklig lycka?

Lycka blandas ofta med välbehag. Men dessa två termer är inte synonymer. Att söka efter välbehag är inte detsamma som att uppnå lycka. På samma sätt är inte att bära smärta något som helt och hållet hör ihop med olycka. Ett välbehag kan följas av en mycket större smärta på samma sätt som smärta kan vara ett förstadium till ett större och viktigaste välbehag.

Lycka är något som inte förorsakar någon ånger eller något beklagande.

Människan behöver lyckan och söker den. Hon kan finna den i det välbehag som inte leder till ånger och samvetskval eller i smärta som så småningom leder till ro i hennes hjärta och samvete.

Islams budskap förbjuder några av människans nöjen och förbinder henne till sådant som hon kan uppfatta som tunga plikter. Men det görs med följande faktum i åtanke: Islam förbjuder det som så småningom förorsakar ånger, samvetskval eller smärta samtidigt som den förpliktar det som så småningom leder till fred och ro i människans hjärta.


16. Vilka är människans öde?

Människan har ett liv efter döden. Detta liv (Al Barzakh) ligger mitt emellan livet på jorden och livet efter domedagen. I det livet får människan veta vad hon kommer att stå för inför i livet efter detta. Efter domedagen kommer människan att antingen njuta av ett evigt liv i Paradiset, där hon kan få allt hon önskar sig, eller också får hon utstå ett evigt lidande i Helvetet. Detta öde är ett resultat av de gärningar människan har begått under sin livstid.

Kapitel 2/Del 2

Livets fyra stadier i islam

BARN - VUXEN - GAMMAL - DÖD- BARN


17. Hur ser islam på barnet?

Den heliga Koranen säger:" ...Barn är denna världens prydnad". Dessutom är ett anständig och samvetsgrant barn en tillgång för sina föräldrar även efter deras död. När en människa har dött kan hon fortfarande erhålla Guds välsignelse genom tre ting som hon lämnar efter sig: En allmosa som kan tjäna människor efter givarens död, en reform som fortfarande kan vara till hjälp för människor och goda barn som kan be till Gud för sina föräldrars skull.

Det är meningen att barn gradvis ska lära sig följa islamiska läran. Tanklösa föräldrar har en stor del i skulden för det onda deras barn kan komma att begå. Men de föräldrar som uppfostrar sina barn att vara dygdiga kommer att erhålla Guds välsignelse för det goda deras barn gör.


18. vilka är barnens rättigheter?

I islam startar en människas liv när hon är ett embryo. Eftersom en människans rätt till liv startar då är abort förbjudet om inte graviditeten innebär en fara för moderns liv. Redan som embryo har en människa därför rätt till all den omvårdnad hon behöver för sin tillväxt och säkerhet. När barnet föds har barnet rätt till att få ett namn, ett respekterat namn som inte kan förorsaka att barnet t.ex. mobbas.

Barnets rättigheter att få näring, omvårdnad och kärlek är en ganska självklar sak. Barnet ska behandlas med vänlighet och inte bli slagen eller hårt hanterad. (Föräldrarna kan tilldömas att betala en religiös böte - Diyya - om de slår barnet). Barnet ska behandlas jämlikt med sina bröder, systrar och jämnåriga. De ska aldrig behöva känna sig diskriminerat. Barnet har rätt att lära sig simma, rida, läsa och skriva. Föräldrarna ska se till att han/hon är i gott sällskap. Barnet har rätt att skaffa sig kunskaper. Man ska ta hänsyn till barnets svagheter: det är förbjudet att tvinga ett barn att göra något som ligger utanför barnets förmåga. Det är också förbjudet att visa missnöje om barnet skulle misslyckas med något det förväntades genomföra etc.

Islams helige profet har en gång förklarat hur föräldrarna ska vara med sina barn i varje stadium av dras liv. Han sa: "Lek med dem de första sju åren av deras liv, utbilda dem under de följande sju åren, och var som en vän för dem de kommande sju åren efter det."

II. VUXEN: Make/maka


19. Hur ser islam på mannen/kvinnan?

Äktenskapet sammanbinder kärleken och barmhärtigheten och är ett förbund vari människan kan finna ro. Den heliga Koranen säger: " ....Han har skapat er hustru ur era egna led på det att ni måtte finna sinnesfrid hos dem, och Han har skapat kärlek och ömhet mellan er ...".

När det gäller förhållandet mellan en man och en kvinna före äktenskapet uppmanar islam till en relation som baseras på disciplin och kyskhet. Ingen sexuell aktivitet mellan dem är tillåten. Både mannen och kvinnan är lika ansvariga när det gäller att hålla på den sexuella etiken. Båda är lika skyldiga om de bryter mot etiken och båda lovordas lika mycket om de inte gör det.

Islam betonar starkt vikten av att unga män och kvinnor gifter sig så fort som möjligt. Celibat har ansetts vara ett lömskt och oberäkneligt tillstånd som är laddat an ondska.


20. Vilka är mannens/hustrus rättigheter?

Båda partner har rätt till äktenskap. Båda partner har rätt till skilsmässa i enlighet med de särskilda bestämmelser som beskrivs i den islamiska juridiken. Män får gifta sig med fler kvinnor, dock högst fyra samtidigt. (Läs mer om polygrami i fråga nr 35 i detta häfte). Om en man inte kan behandla sina hustrur jämlikt, får han bara gifta sig med en kvinna.

Islam gör ingen skillnad mellan de plikttrogna männen och kvinnorna som har samma egenskaper. Kvinnor har, liksom män, rätt att ärva, äga och sälja egendom. Kvinnor, liksom män, har rätt att skaffa sig kunskap och etablera sig i ett lagligt yrke.

Båda partner har också de rättigheter som ses skyldigheter för den andra partner.


21. vilka är mannens/ hustrus skyldigheter?

Under äktenskapet är mannen ansvarig för sin hustru försörjning. Hustrun ska tillförsäkras, så långt det är möjligt, samma levnadsstandard som hon haft i sitt föräldrahem. Mannen är skyldig att beskydda henne och att visa henne kärlek och ömhet. "Kärleken till kvinnan ligger i profeternas karaktär", sa imam Al-Sadiq, den sjätte av de tolv imanerna som förmedlade det islamiska budskapet efter profetens död.

Kvinnan är skyldig att lyda sin man - inom ramarna för den islamiska rättvisan och barmhärtiga läran. Hon är också skyldig att sköta sin man och skydda hans sociala status.

III. GAMLA: Far/Mor


22. Hur ser islam på människan som föräldrar?

Föräldrarna går mot ålderdomen samtidigt som barnen utvecklas till ungdom. Det är självklart i islam att föräldrarnas kärlek och välvilja ska återgäldas i lydnad och bistånd.


23. Vilka är föräldrarnas rättigheter?

Som ett bevis på hur viktigt det är att barnen lyder sina föräldrar, har Gud tagit upp denna lydnad parallellt med gudsdyrkan flera gånger i sin heliga bok, Koranen. Det säges t.ex. att:" Dyrken Gud och sätten intet vid hans sida! Behandla edra föräldrar väl..".

sönerna och döttrarna ska lyda sina föräldrar. De bör försörja dem när de kan. Föräldrarna ska behandlas med ömhet och man ska aldrig bryta relationen till någon av dem. Föräldrarnas vänner ska också behandlas med respekt.

Föräldrarna ska aldrig själva behöva påtala sina behov, utan sönerna och döttrarna ska tillgodose dem innan det blir nödvändigt.

Koranen ger vägledning i hur man ska uppföra sig mot sina föräldrar genom att säga: "Din Herre har bestämt, att I ej skolen dyrka någon annan än honom. Dina föräldrar skall du dock behandla väl, vare sig blott den ena eller båda tillbringa sin ålderdom hos dig. Säg ej "fy" åt dem och var ej ovänlig mot dem, utan tala vördnadsfullt med dem!

Sänk ödmjukhetens vinge inför dem av barmhärtighet och säg: " Herre, förbarma dig över dem på samma sätt som de fostrade mig, då jag var liten!".

Mot mödrarna ska man vara speciellt öm och tacksam. I islam är det högt uppskattade paradiset något som enligt profeten "ligger för mördarens fötter".


24. Vilka är föräldrarnas skyldigheter?

Föräldrarnas skyldigheter ligger i att garantera barnets rättigheter som de beskrivits här ovan.

IV. DÖD


25.Hur ser islam på den döda människan?

Döden är något självklart, oundvikligt som varje människan måste vara beredd att möta. Döden är att återvända till Gud som en gång skapade människan. Därför, och eftersom döden är människans övergång från en värld till en annan, ska den kropp som människan har i denna världen behandlas på ett sätt som fullföljer den respekt för mänskligt värde som varje människa borde ha åtnjutit i sin livstid.


26. Vilka är den dödens rättigheter?

Den dödens kropp ska respekteras. Obduktion får inte förekomma utan särskilt tillstånd från de islamiska lärde och bara om det är helt nödvändigt.

Den döde skall tvättas och lindras in i rent tyg och man ber en bön om barmhärtighet för den döde. Kroppen ska begravas i jorden så snart som möjligt efter döden.

Det är förbjudet att gräva upp en grav, utom under vissa särskilda förhållanden. T.ex. om kroppen olovligen har begravts på privat egendom. Eller om den begravts på ett ställe som är förödmjukande för en människas värdighet, t.ex. nära ett avlopp.


27. Vilka är dödens "skyldigheter"?

det är uppenbart att människan inte har några fler skyldigheter i denna världen efter sin död. Man hon har ett ansvar inför sin död i detta livet. Hon ska förbereda sin bortgång. Imam Ali, profetens kuson och den förste imamen , sa: "Lev i denna världen som om du levde för evigt (stanna inte upp, ge inte upp, förlora inte hoppet, fortsätt bygga och utveckla), och förbered dig samtidigt för att möta Gud som om det skulle ske imorgon". Det innebär att du ska be till Gud, utföra goda gärningar och undvika de dåliga som om det var din sista dag på jorden, din sista chans att ångra dina misstag och göra bättring.

Man måste också skriva ned sin testamente när man ännu är i livet, särskilt viktigt blir det när man känner att bortgången är nära.


Kapitel 3

Samhällets styre i islam

28. Hur ser islam på nation/samhälle?

Alla muslimer tillhör en enda nation: Den muslimska nationen - 'Umma. När denna nation har etablerats har den inte längre några gränser som idag separerar alla muslimer i olika länder. (Den idag omfattande uppdelningen mellan olika länder är ett resultat av västvärldens kolonialisering av det islamiska samhället. Den islamiska nationen har annars inte haft några gränser under sitt härskande.)

Det islamiska samhället är ett samhälle där majoriteten av dess medborgare tror på och praktiserar den islamiska lagen. Ett samhälle vars majoritet av medborgare inte tror på islam, eller inte praktiserar islam, kan inte kallas ett islamiskt samhälle, även om det består av muslimer.


29. Hur ser islam på politik?

Politiken, i betydelsen att styra ett folk och ett land, är en del av islam. Landet eller nationen, ska ha en islamiska lagar (Shari'ah). I den rådande situationen, d.v.s. i frånvaron av en gudomlig personlighet som profeten eller imamen, ska regeringen utses genom val. Regeringen ska alltid ta hänsyn till folkets vilja.

Innebär detta då att det är ett demokratiskt styre? Nej, det är inte. Demokrati betyder att folket styr, men i islam styr i första hand " den gudomliga lagen ". Skillnaden ligger i att i en demokrati kan den som regerar t.ex. tillåta att tillverka alkohol om en majoritet av folket kräver det. I islam har den som regerar alltid ett ansvar att se till att den gudomliga lagen blir gällande när motsättningar uppstår mellan den gudomliga lagen och majoritetens vilja. I det nämnda exemplet skulle alltså den som regerar förbjuda alkohol tillverkning mot majoritetens vilja. Majoritetens vilja kan bara gälla så länge den inte motsäger den gudomliga lagen.

Några huvudprinciper som styr en islamisk politisk regering är:

•Rättvisa: "Gud befaller eder förvisso ...att döma rättskaffens då I dömen mellan människor."

•Jämlikhet: Detta för att få bort rasistisk och etnisk diskriminering av människor "Människor, vi hava förvisso skapat eder av man och kvinna och indelat eder i folk och stammar, för att I skolan känna varandra. Den förnämste av eder inför Gud är den gudfruktigast bland eder."

•Medbestämmande: " ... överenskommelser (beslutas) genom ömsesidigt samtycke..."

•Fred: " ...om de äro benägna för fred, så må även du vara benägen därför och förtrösta på Gud"

•Försvar och trygghet: "Striden för Guds sak mot dem, som strida mot eder, men angripen ej! Gud älskar förvisso ej de angripande."

•Islamisk enhet: "Denna er församling är sannerligen en församling... "


30. Hur ser islam på krig?

Enligt islam ska inget krig utkämpas som kan undvikas genom rättvis överenskommelse. När en islamisk nation attackeras är det en plikt för varje muslim att försvara den.

Samma sak gäller om ett land eller ett samhälle behandlar de muslimer som bor där illa. Det kan vara att muslimerna hindras att praktisera sin religion eller att de inte har rätt att tala för sin tro. Då är det en plikt för varje muslim att försvara de förtryckta muslimerna och garantera deras frihet. (Enligt den islamiska läran är religiösa minoriteter i den islamiska nationen garanterad denna frihet)

När kriget är oundvikligt ska det bedrivas med ansvar och inte drivas av hatkänslor och hämndbegär. Fångar, sårade, döda, civila mål och privata egendomar ska tillsammans med naturtillgångar, miljö och heliga platser behandlas med den största hänsyn och respekt.


31. Hur ser islam på domsrätt?

Islam ser straffet som ett sätt att begränsa kränkningarna av den sociala och personliga tryggheten.

Vissa straff kan synas hårda, men det har visat sig vara ett effektivt sätt att undvika flera sociala och individuella katastrofer. (Läs mer om detta i frågorna nr.36 och 37)

Den islamiska lagen föreskriver att så länge anklagelserna om brott inte har bevisats vara utan all rimlig tvivel, ska den anklagade behandlas som skyldig enbart på grund av misstanke.

Individens heder ska visas stor respekt. Därför är det förbjudet att låta något skvaller, förtal eller någon skandal eller historia cirkulera fritt när det bara grundar sig på rykten och misstankar.


32. Hur ser islam på ekonomi?

Den rättmätige ägaren av universum med alla sina skatter är skaparen. Han har valt ut människan som väktare och förvaltare av sin egendom. Därför borde det vara naturligt att människan hanterar denna dyrbarhet hon anförtrotts i enlighet med Guds föreskrifter.

Det här betyder inte att en människa inte kan äga en förmögenhet därför att förmögenheten är Guds egendom. Det betyder inte heller att det människan tjänar eller sparar ihop kan konfiskeras av andra som tillber Gud.

Det betyder att människan måste inse att hennes tillgångar i första hand tillhör skaparen och att skaparen har givit människan en förmägenhet för att hon ska använda den, eller låta den växa, på ett lagligt sätt. Hon ska t.ex. ge till de behövande, på det sätt som Gud har föreskrivit, i religiös skatt och välgörenhet. Hon ska t.ex. inte köpa alkohol dels för det är synd i sig själv, och dels därför att man använder då Guds förmågenhet för att finansiera något som är förbjudet att tillverka. Dessutom, förstör man med denna förmögenhet en annan an Guds egendomar - drinkarens kropp och själ.

Islam tillåter äganderätt av egendom, varor och naturtillgångar.

I enlighet med att Gud är den fakriske ägaren av förmögenheten, är det förbjudet att samla ihop och undanhålla en förmögenhet(T.ex. i sitt hem eller gömt i jorden) på ett sådant sätt att ingen del av den kommer samhället till gagn. Det är förbjudet att monopolisera (Ränta betraktas som att monopolisera pengar). Det är förbjudet att ha en ekonomisk standard som avsevärt överskrider den allmänna levnadsstandarden.

Det förbjudna är till för att hindra människor från att manipulera sig själva. Det är också ett sätt att undvika att produktionen riktas in på de rikas köpkraft och lyxkonsumtion, snarare än på sådana varor som är nödvändiga för alla.


33. Hur ser islam på Moral?

Profeten har sänts till människor för att vägleda dem till lycka i detta liv och nästa. En av profetens huvuduppgifter är då att vägleda människor till en bättre moral. Islams helige profet sa: "Jag har kommit för att fullända den ovärderliga moralen."

I islam säger man att moralen kommer från Allah och inte, som många lärda filosofer påstår, från omgivningen och uppfostran.

Gud har i den medvetna människan skapats en drift att eftersträva dygden och att hata lasten.

Det här betyder inte att den onda människan har skapats ond eller att den goda har skapats god. En sådan teori erkänner inte människans fria vilja och gör varje gudomligt straff eller belöning orättvis.

Gud lärde människan vad som var rätt och vad som var fel. Han gav henne en drift som söker det goda och som undviker det onda, och Han gav henne sedan frihet att välja.(Denna drift - Al Fitra - kan försvagas och förstärkas bland annat av omgivningen, uppfostran och personligt uppförande.)

Följaktligen krävs det av människan att hon skaffar sig en god moral och att hon skjuter sina onda böjelser ifrån sig. För att betona hur viktig moralen är sa islams heliga profet: "Det största Jihad (heligt krig) är kriget mot (det onda i) oss själva.


Kapitel 4

"Världsliga frågor om islam

34. Förtrycker islam kvinnan när det gäller arvsrätten?

 

(Kvinnan ärver hälften så mycket som mannen)

Inför en kapplöpning på en rund bana ser man att varje löpare i starten står en bit bakom den andra. Det kan se orättvist ut eftersom vissa löpare står närmare mållinjen än de andra, men så är det inte. Om man tittar på löparbanan i ett vadare perspektiv ser man att alla har lika långt att springa. Löparna springer i en cirkel och den löpare som i starten står längst bak är också den som står längst fram i cirkeln. Det innebär att om alla stod på en linje i starten så skulle han ha en kortare sträcka att springa än de andra.

Det är likadant när det gäller arvet i islam. Kvinnan ärver mindre och därför tror man att hon får mindre. Ser man det hela i ett vidare perspektiv så ser man att hon i nittotal får lika mycket eller mer än hennes bror.

Så är det därför att det som kvinnan ärver har hon ensam rätt till att äga och spendera. Det mannen ärver gå till att täcka hela familjens utgifter. Det mannen äger delar han med kvinnan och sina barn eftersom han försörjer dem. Försörjning är mannens ansvar och kvinnan är befriad från det. T.o.m. barnens amning ligger i mannens ansvar, i den mening att om kvinnan vägrar amma barnet måste mannen skaffa barnet ett annat näringsmedel. Om modern vill ha betalt för att amma barnet måste mannen betala.


35. Hur är det med polygami?

Ofta efter ett krig - som vanligtvis brukar uppstå och då vanligtvis dör fler män än kvinnor - har samhället ett underskott på män. Den verkliga frågan här är vad man ska göra åt det, och hur man ska tillgodose kvinnans naturliga behov av sex och moderskap.

Dessa behov kan faktiskt bara tillgodoses på två sätt: antingen genom att tillåta polygami (månggifte) som islam gör, eller tillåta att en man har sex med flera kvinnor utanför äktenskapet.

Eftersom islam förbjuder otrogenhet och otukt faller det sig naturligt att i stället tillåta polygami - det är det enda alternativ som finns för att kunna tillgodose kvinnans behov.

Varje religion eller teori som samtidigt förbjuder polygami och sex utanför äktenskapet, nekar faktiskt kvinnorna tillfredsställelse av några av deras naturliga och essentiella behov. Dessa religioner och teorier banar inte väg för ett bra samhälle. Vad de i realiteten gör är att bana väg för otrogenhet. Ingen teori kan förbjuda både polygami och sex utanför äktenskapet utan att fullständigt sakna kontakt med verkligheten.

Islam är en religion som vill ta hänsyn till alla mänskliga behov, svagheter, drömmar, sociala relationer etc. Det är därför islam har tagit sitt ansvar för frågan utan att försöka skaffa sig gott rykte bland dem som förkastas polygami.

- Men är det ändå inte, under vissa omständigheter, bättre att tillåta otrogenhet än att tillåta polygami? Ett svar kan vara: Det kan bara vara bättre om det är bra att inte lyda Gud, om det är bra att lura sin partner och det är bra att sätta barn till livet som inte vet vem deras far är.


36- Är inte vissa islamiska lagar och straff omänskliga?

Det är uppenbart att vissa som får höra talas om att hugga handen av en tjuv tycker att det är omänskligt att göra så. Men om man ska bedöma en lag måste man se på den i ljuset av dess effekter på samhället, inte på vilka intryck den kan ge.

Faktum är att de flesta av de lagar som i det här sammanhanget kan tyckas vara mänskliga, får i realiteten omänskliga effekter och resultat. Till exempel så dödas tusentals oskyldiga människor varje dag runt om i världen vid väpnade rån. Dessa tusentals oskyldiga män, kvinnor och barn faller offer för någons våghalsighet. Och det är något som hade kunnat avsevärt begränsats och förminskats om straffen hade varit hårdare mot tjuvar och mördare.

Faktum är att de som dödas vid väpnade rån tillsammans med de tjuvar som handhuggs i de länder som tillämpar islamiska Shari'a är anmärkningsvärt mindre än de som dödas av väpnade rån i länder som tillämpar andra "världsliga" lagar. Inte en enda incident har under de denaste tio åren rapporterats från t.ex. Saudi Arabien , medan hundra tals incidenter rapporteras dagligen i U. S. A.

Det skulle troligen visa sig att de "omänskliga" lagarna får mänskliga resultat och effekter på samhället. De "mänskliga" strafflagarna i sin tur visar sig ha en oerhört omänsklig effekt på samhället.

•- De islamiska lagarna skyddar dessutom inte bara oskyldiga från att falla offer för tjuvar och mördare. De skyddar också individen från att ta steget att bli rånare och mördare. Med andra ord - dessa lagar hjälper till att förhindra att den oskyldige blir en brottslig samtidigt som de hjälper till att förhindra att andra bli offer för brottslingarna.

•- Dessa lagar kan hur som helst bara tillämpas under islamiska förutsättningar. En tjuv kan bara straffas om den islamiska staten har kunnat garantera honom en skälig levnadsstandard. Den man som rånar för att kunna överleva eller föda sin svältande familj betraktas inom islam som ett offer snarare än en lagbrytare.


37. Hur är det med dödsdom mot en otrogen make/maka?

Otrogenhet anses utgöra ett större hot mot den sociala tryggheten och individens frid än t.ex. rån. Och så länge straffen ses som ett medel att förebygga är det naturligt att ha lagar som straffar den otrogne hårdare än tjuven.

Nu ska man inte tro att alla otrogna i dagens samhälle kommer att dömas till döden så snart islam tillämpas. Nej, man kan faktiskt räkna med att ingen, eller ytterst få män och kvinnor, kommer att vara otrogna när samhället antar denna restriktiva lag. Detta gäller när islams lagar tillämpas tillsammans med andra islamiska förhållanden som skapar ett samhälle baserat på disciplin och kyskhet.

Även i detta sammanhang är de som dödas av en svartsjuk man, hustru, älskarinna eller pojkvän i vilket "värdsligt" samhälle som helst, anmärkningsvärt fler än de otrogna som avrättas på grund av tillämpning av islamisk lag. Inte en enda incident har under de senaste tio åren rapporterats från t.ex. Iran, Saudi-Arabien och Pakistan.

•- Den lag som dömer den otrogna till döden kan bara tillämpas under hårda restriktioner. T.ex. när fyra män vittnat med all säkerhet att de sett själva akten.

•- Det hör också till saken att sådana lagar är tänkta att tillämpas under islamiska förhållanden. Det innebär samhällen där bl. a. Anledningen till sexuell upphetsning eller erotik är strikt begränsad på allmänna platser.


38. Varför inte fri sex och alkohol i islam?

Människan väsentliga frihet ligger i hennes rätt att välja det budskap hon tror på. Om en människa frivilligt väljer ett budskap när hon är medveten om deras förbud - då har hon utnyttjat den väsentliga friheten. Om man frivilligt följer islam, så har man medvetet valt vilka friheter som ska offras för att garantera andra friheter och rättigheter. Det finns inget tvång. Koranen säger: "..inget tvång i religionen"

Hur som helst så betraktas inte "rätt till fri sex och alkohol" som en rättighet eller en frihet inom islam. Det betraktas som band. Det är så för att de människor som befrias från sina begär är mer fria än de som fortfarande är slavar under sina begär. De tonåringar som t.ex. får rättigheter att börja röka tidigt, de får inte någon frihet. Vad de i själva verket får är ett beroende av rökning.

En sann frihet ligger inte i, vilket man ofta tror, att man väljer ett eller flera av många tillgängliga alternativ. Den sanna friheten ligger i att man endast får välja bland sådana alternativ som gör att man även i fortsättningen kan vara fri och förmågan att både ta till sig och förkasta. Islam strävar efter att befria människan från lustar och begär som häller henne fången och tvingar henne att försöka tillfredsställa dem resten av livet. När man har upplevt fri sex och alkohol kan man bli så bunden till det att människan ibland kan riskera familjens lycka och sitt eget bästa för att tillfredsställa dessa behov.

Det som ligger i denna "frihet" är inte frihet utan faktiskt motsatsen - men klädd i frihetens kläder. (Läs mer om människans behov och lycka i frågorna nr. 14 och 15.)


39. Hur kan islam tillåta krigshandlingar?

Det finns inte en enda religion i världen som har kunnat få slut på krigen mellan människor.

Med tanke på detta är det kanske klokare att fråga sig om det inte är realistiskt och mer mänskligt att ha lagar som organiserar de oundvikliga krigen?

Faktum är att det är en mer mänsklig attityd att ha lagar som organiserar krigen för att minimera dess negativa effekt än att inte ha sådana lagar.

Alla religioner förespråkar antagligen fred och det framhäver också islam. Men att förespråka fred är något annat än att helt vända krigsfrågan ryggen. När en religion förnekar krig kan man inte säga att den faktiskt uppnår fred. Vad som händer är att religionen inte tillför någon lära som kan göra kriget mer mänskligt.

I vilket fall som helst är det lagliga kriget i islam ett försvarskrig. Varje krig som utgör en fientlig aktion riktat mot andras territorium, förmögenhet, liv eller frihet är förbjudet i islam. Och vise versa är varje krig som försvarar människans territorium, förmögenhet, liv eller frihet ett tillåtet krig om det utkämpas med lagliga medel.

Som tidigare nämnts (I frågan nr. 30) ska ett oundvikligt krig utkämpas med ansvarskänsla och inte drivas på av hat eller hämndbegär. Fångar, skadade, döda och civila ska - såväl som egendom, naturtillgångar, miljö och heliga platser - behandlas med största respekt.


40.Är inte muslimska kvinnans dräkt ett tecken på förtryck?

-Man resonerar ofta på det sättet när man diskuterar den muslimska kvinnan. Men ofta använder man, på ett felaktigt sätt, olika mått när man talar om, och jämför, kvinnors sätt att klä sig på allmän plats.

En naken kvinna på t. ex. Sergels torg i Stockholm betraktas som en dum eller sjuk kvinna. Men en muslimsk kvinna i sin islamiska dräkt på samma ställe betraktas som en förtryckt kvinna.

Här använder man inte samma mått - vilket man borde göra - utan två olika mått: Ett med vilket man mäter kvinnans frihetsgrad och ett annat med vilket man bedömer kvinnans intelligens. Detta gör man trots det faktum att hur mycket kvinnan visar eller täcker av sin kropp sällan har med vare sig frihet eller klokhet att göra. I ett fritt, öppet och mångfaldigt samhälle som det svenska samhället handlar det främst om övertygelse.

Men låt oss börja med att diskutera det mått som är aktuellt i den här frågan, d. v. s. Det mått med vilket man mäter kvinnans frihet. Låt oss säga att den muslimska kvinnan som dök upp på Sergels torg inte är fri därför att hon täcker alldeles för mycket av sin kropp. Med samma mått skulle den vanliga svenska kvinnan på samma torg ha större frihet eftersom hon visar mer av sin kropp. Det leder till slutsatsen att den nakna kvinnan är den som har mest frihet - men det är det ändå ingen som tror på. I vilket fall som helst leder detta mått och denna argumentation till följande fråga: Varför tar inte den vanliga svenska kvinnan av resten av kläderna och blir ännu mer fri? Varför accepterar hon en ofullständig frihet?

Om vi däremot använder det andra måttet med vilket man mäter kvinnans intelligens, så säger man oftast att den kvinna som dyker upp helt naken på Sergels torg är antingen galen eller dum. Då kommer vi fram till att den vanliga svenska kvinnan som i alla fall har en del kläder på sig är klokare än den nakna kvinnan och att den muslimska kvinnan, som har ännu mer kläder på sig, är klokast. Detta mått och denna argumentering skulle också leda fram till några frågor: Om det är dumt att gå naken och klokt att ha så mycket kläder på sig som den vanliga kvinnan har - varför då inte ha ännu mer kläder på sig, som den muslimska kvinnan, för att vara klokare?

Faktum är att det inte är frågan om vare sig frihet eller intelligens. Det är fråga om övertygelse. Vad man bör göra för att vara rättvis och förnuftig i denna fråga är att bedöma om kvinnans övertygelse i det här fallet är rätt eller fel, logisk eller ologisk, praktisk eller opraktisk - inte om kvinnan har större eller mindre frihet.

Den muslimska kvinnan på Sergels torg är klädd som hon är därför att hon är övertygad om att hon gör rätt, inte därför att hon är tvungen. Om hon i denna fråga skulle vägra lyda islam skulle hon sannolikt bemötas med båda förlåtelse och skydd av det demokratiska systemet i Sverige.

Någon kan säga att islam tillåter mindre exponering av kroppsdelar än demokratin och därför är kvinnan friare i en demokrati än i islam. Så kan man säga, men man bör samtidigt fråga sig: Varför strävar vi inte efter en alternativ demokrati som ger en större frihet och gör båda möjligt och accepterat t. ex. gå naken på Sergels torg? Varför tar inte jag själv det första steget mot en sådan, större, frihet? Varför ser jag fortfarande negativt på ett sådant initiativ?

Såsom det framgick tidigare är det övertygelse det handlar om och det är själva övertygelsen som bör diskuteras och inte frihetsgraden. Då är frågan:

- Varför är detta sätt att klä sig på så övertygande?

Ett vanligt svar hos en muslimsk kvinna skulle vara: I första hand därför att den Gud som skapade människan och vet hennes bästa har sagt så. Men också därför att det "världsliga" synsättet på denna fråga är så motsägelsefull.

Den världsliga synen är så föränderlig. Den rör sig hela tiden från konservatism till dess motsats och vise versa. När man t. ex. koloniserade den heta Afrikanska kontinenten, betraktade kolonisatörerna de afrikanska kvinnorna som primitiva eller t. o. m. barbariska när de bland annat visade kroppsdelar som man i dag exponerar på kolonisatörernas stränder. Hade kolonisatörerna rätt då? Eller hade afrikanerna rätt? Och hur länge kommer det att dröja innan man anser att det är gammaldags eller barbariskt att inte exponera dessa kroppsdelar även på allmänna platser och inte bara på badstränderna?

Det kanske aldrig blir så, eller det kanske dröjer ett tag innan det blir så, men det finns inte heller något som säger att inte utvecklingen kan gå i motsatt riktning och att majoriteten snart bjuder på en attityd som nu betraktas som reaktionär och gammaldags (Se hur skiftande är attityden i abort frågan i olika samhällen).

Det finns många exempel på sådant som kan anses vara anständigt ena dagen och tillbakasträvande nästa dag, eller att sådant som kan vara primitivt och vulgärt ena dagen blir lagom och modernt till nästa dag. Men låt oss ta ett hypotetiskt exempel: Om en man i dag skulle tvinga sig själv in i kvinnornas omklädningsrum på ett badhus skulle han med största sannolikhet mötas av rättsliga efterföljder för olaga intrång.

Han anses då vara en fridstörare. Men hur länge skulle det dröja innan segregationen i omklädningsrum anses motarbeta kvinnornas frihet?

Man vet aldrig, och det värsta är att man - utan religiösa ramar - inte har någon mått med vilket man kan säga vad som är rätt eller fel i detta sammanhang. Är det rätt eller fel i dagens samhälle ha separata omklädningsrum? Om det är fel, varför inte ta steget och stoppa segregationen i omklädningsrum? Om det är rätt, varför skulle inte segregation i simbassängen också betraktas som rätt, som islam menar? Var går gränsen mellan vad man får se på dessa ställen av det motsatta könets kroppar och vad man inte får se? Vem avgör det och enligt vilka principer?

En muslimsk kvinna kan säga så här: Jag kan inte betrakta andras föränderliga, och inte så sällan motsägelsefulla, idéer och teorier, traditioner och vanor som slutgiltiga utgångspunkter för vad jag idag bör eller inte bör ha på mig. Ge mig sakliga och logiska svar på åtminstone de frågor som har ställts här, innan ni kräver att jag ska vända min tro ryggen. Den muslimska kvinnan kan också säga: Min frihet är större när jag väljer min dräkt i enlighet med mitt förnufts övertygelse, än den frihet som den "fri" kvinnan har; hon väljer sin dräkt främst i enlighet med vad hennes - eller mannens - lust och begär dikterar.


1.Shiamuslimer tror att den heliga Koranen sammanställdes under profeten Muhammeds liv, och det finns också berättelser om att Imam Ali var den förste att samlade Koranen.

2.Konceptet av jihad, felaktigt översätts till heliga kriget,Detfinns en teori värd att studera och begrunda om den shiitiskaåsikten om jihad.