Subhanallahh

Subhanallah

"Vi skall visa dem våra tecke i världen och inom dem själva, tills det blir klart för dem att det är Sanningen." Suran Fusilat 41:53

Förord till den svenska utgåvan


I guds den Barmhärtige Förbarmarens namn


Vårt tack går till vår Allsmäktige och Nådige Herre, som gjorde det möjligt för vår Mission att översätta "Subhanallah", Skapelsens under i den Heliga Koranen, från engelska till svenska.

"Vår Herre är den som givit allting dess gestalt och sedan själv leder det rätt." (Sura Ta-Ha 20:50.) Varenda atom i universum har fått sin särskilda uppgift i det praktiska livet. Människan, med sina speciella gåvor av "samvete och handlingsfrihet" har anförtrotts uppdraget att på ett rätt sätt förvalta naturens enastående gåvor och att bedöma vad som är gott eller ont för henne både i det nuvarande livet och det tillkommande. Guds plan förverkligas sålunda genom varje liten beståndsdel och partikel i universum - var och en med sin särskilda bestämmelse.

Det är min övertygelse, att genom den Allsmäktiges Nåd kommer denna pedagogiska bok att bli till stor hjälp för dem som studerar den Heliga Koranen.


Jag är uppriktigt tacksam till Jan Åhlander, en högt respekterad och erfaren pedagog, som lade ned många timmars ansträngande arbete på att översätta detta verk. Jag är också tack skyldig till ordföranden Hadji Asgharali M Jaffer och generalsekreteraren Hadji Hasnain Walji i World Federation of Khoja Shia Ithna-Asheri Muslim Communities, London, som bekostade tryckningen av denna bok. Må Gud den Allsmäktige välsigna och löna alla dem som gjorde detta projekt möjligt. Amen.

Vi är också glada över, att detta är den första översättningen av "Subhanallah" från engelska till ett annat europeiskt språk, som någonsin gjorts. Läsare i hela Skandinavien kommer därmed att kunna få stor behållning av den. Subhanallah - allt gott kommer från Gud!


Gulamali Dhalla

Ordförande

Bilal Muslim Mission of Scandinavia

Märsta, 1O januari 1994 / Rajab 27, 1414 (Méraj)


Översättarens Kommentarer


Det har varit både inspirerande och berikande att inifrån arbeta med texter som behandlar "Skapelsens under i den Heliga Koranen". Arbetet har också inneburit en stor utmaning, då det gällt att finna formuleringar som uttrycker texternas inneboende mening

på svenska.

Jag är djupt tacksam till Gulamali Dhalla, ordförande i Bilal Muslim Mission of Scandinavia, som väglett och uppmuntrat mig allt eftersom utvecklingen av översättningen fortskridit.

Ett flertal versioner av Koranen, både i svensk och engelsk översättning, har använts för referens. I tolkningsfrågor och citatangivelser har "Den Heliga Koranen" i engelsk översättning från den arabiska texten av S.V. Mir Ahmed Ali oftast fått vara normerande.

Som lärobok hoppas jag att översättningen skall kunna vara till hjälp också för icke-muslimska läsare, som vill få en lättillgänglig introduktion till den Heliga Koranens texter och islamisk kultur.

Jan Åhlander

Märsta, 1O januari 1994/Rajab 27, 1414(Méraj)Förord


För många år sedan läste jag ett mycket intressant arbete om den Heliga Koranen av Syed Ali Fikri i Egypten. Han beskrev den Heliga Boken som en källa till kunskap på åtskilliga områden, och citerade relevanta verser i Koranen, som anslöt till flera vetenskapliga ämnen.

Den Heliga Koranen är en av världens mest lästa böcker.

En skillnad mellan Bibeln och Koranen är att Koranen i stor utsträckning läses på originalspråket och Bibeln i översättning. Jag kände ett stort behov av en kortfattad och lättläst bok, som kunde beskriva de delar av Koranen som behandlar skapelsens under och den mänskliga erfarenheten.

Det finns verser som inbjuder oss alla att reflektera över gudomliga tecken. Denna samling citat ur den Heliga Koranen behandlar detta på ett enastående sätt. De som studerar originalversionen av Koranen jämsides med en översättning kommer utan tvekan att bli fängslade av de ämnen som här skildras. Genom sin mångsidighet och allmängiltighet kan denna bok hjälpa dem att minnas de citerade verserna hela livet.

Jag tvekar inte att rekommendera denna bok för användning i alla de muslimska skolor där studium av Koranen och islamisk tro ingår som en del i kursplanen.

Måtte Allah välsigna våra strävanden. Amen.

Asgharali M M Jaffer

London i juni 1993 / Muharram 1414


Inledning


Koranen är "Vägledning för mänskligheten".

Den är i sanning en vägledning för människor i alla tider och inte avsedd endast för en speciell ras eller ett särskilt utvalt folk. Men ändå begär inte Koranen att vi skall tro blint. Den riktar sig till "det folk som tänker".

Den uppmuntrar oss att reflektera över vad vi ser och hör, över oss själva och världen runt omkring oss; över molnen, himlen, solen och månen och växlingen mellan natt och dag.

Vi uppmanas att begrunda Hans skapelse från den allra minsta lilla insekt till det största av djuren, eller den torra jorden som plötsligt får liv efter en regnskur. Vi uppmanas också att tänka på vår egen utveckling från befruktningsögonblicket till ett fullgånget foster och själva födelsen. Ständigt blir vi anbefallna att fundera över oss själva och allt som finns inom oss.

Suran Ha-Mim-Sadjdah 41:53 ger en passande sammanfattning av anledningen till tadabbur och tafakur, tänkande och reflektion över tillvaron. "Vi skall visa dem våra tecken i världen och inom dem själva, tills det blir klart för dem att det är Sanningen. "

Subhanallah - Skapelsens under i den Heliga Koranen är ett erbjudande om tafakur och tadabbur av Hans skapelses härlighet.

De ämnen som behandlas har generellt uppdelats i fem delar. Den första delen innehåller verser från Koranen och handlar om skapelsen av himmel och jord. Den andra delen är en livfull beskrivning av Hans skapelse så som vi ser den i djurriket. Den tredje delen handlar om alla de rika gåvor i naturen som tjänar till vårt uppehälle. "Människan" är rubriken på fjärde delen. Den sista avdelningen handlar om tal, delar, subtraktion, multiplikation, medeltal och proportioner.

Alla vi som varit delaktiga i utgivningen av boken har inte kunnat undgå att bli berörda av beskrivningen av Hans tecken. För oss blev arbetet en stark och djup andlig upplevelse av ödmjukhet inför det som uppenbarades. Vår förhoppning är att alla som läser denna bok kommer att få ett lika stort utbyte av den.

Må Han ge oss alla nåden att räknas till "det folk som tänker" och "människor med vishet".


Hasnain Walji

------------------------------------

Publicerad av Kultur Muslimska Biblioteket i Malmö 98