wahabism hatensideologi

WAHABISM: HATENS IDEOLOGIDen13 september skrev Irans utrikesminister Mohammad Javad Zarif enOp-Ed i New York Times med titeln “Låt oss rida världen avWahhabism.” Reaktioner på hans stycke har blivit blandade. Medanmånga stöder hans argument föredrar andra att påpeka en dubbelstandard genom att peka på Irans roll i Syrien. Här är mittproblem med det senare tillvägagångssättet: Att fokusera på Iransroll i Syrien behandlar inte det regionala och globala problemet somär Wahhabism; Det undersöker inte ideologin och dess hot. Vi måstesluta titta på Wahhabism genom det restriktiva “Iran motSaudiarabien” -ramen och undersöka Wahhabism för den ideologi somden är.

Oavsetthur någon känner till Iran är Wahhabism ett enormt hot mot någonchans till fred i den muslimska och icke-muslimska världen. Det ären ideologi som öppet förespråkar för våld mot minoriteter ochvarje majoritetsmedlemsunion som motsätter sig det. Det är enideologi som uppstod med våld sedan dag ett. Det är en ideologi somär misogynistisk, sekteristisk, takfiri och våldsam.


Wahhabismär en ideologi som berättar för kvinnor att de är intellektuelltutmanade och moron. Det berättar för kvinnor att de inte kan köra,eller de skulle förlora sin oskuld (jag är ännu inte att förstå“resonemanget” bakom det löjligt överrättade kravet).Wahhabism reducerar kvinnor till sexuella föremål, och tenderar attskylla offraoffer för vad som händer med dem. Det finns tusentalsmissbrukade kvinnor på grund av denna Wahhabist ideologi. Dessakvinnors män lärs att de inte förtjänar någon empati, ingenrespekt och ingen likabehandling av resten av samhället. Som enkvinna, och särskilt som en muslim, bryter jag med det. Islam varrevolutionär när det gäller kvinnors rättigheter. Sedan islamenstidiga dagar har kvinnor varit deras egna personer; De var aldrig enmans egendom. Istället ägde de egendom, liksom Profeten Muhammedsförsta fru Khadija, som också var hans arbetsgivare och den som“poppade frågan” (inte han - hur mår det?). När islam kom medsig, förbjöd det genast den gamla traditionen av kvinnlig barnmord.Wahhabism, som helhet, dämpar Profet Muhammads feministiskarevolution och grundläggande reformer.Detär värt att notera att Wahhabism inte bara berättar för kvinnoratt de är sub-mänskliga, men att icke-araber är särskiltsub-mänskliga. Wahhabism hindrar arabiska kvinnor från att blandasig med arabiska män för att de inte “kommer i synd”, men dekan lämnas ensamma med sina manliga sydasiatiska förare. Dennadubbla standard bygger på en rasistisk ide om att sydasiatiska mäninte är “män” och ingen arabisk kvinna skulle lockas till democh falla i synd.


Wahhabismär en ideologi som är öppet takfiri . Det tar friheten attbestämma vem som är muslim och vem inte är. Wahhabismsfavoritapostater är Shi’a, vars mord är öppet tryckt ipredikningar, tal och liknande. Det var bara förra veckan somSaudiarabiens högsta präster hänvisade till iranska ledare,människor och Shi’a i allmänhet som icke-muslimer . Han hänvisadeockså till dem som ättlingar till zoroastrier. Ironiskt nog skulleinfödingar i Saudiarabien vara efterkommande av arabiska hedningar,medan zoroastrier var monoteistiska.


Jagborde påpeka ett annat exempel på rasism i Wahhabism. Genom atthänvisa till alla Shi’a som zoroastrier och perser, nekarWahhabists arabiska och shi’a av andra bakgrunder (vare sig de ärsydasiatiska, afrikanska, europeiska, indonesiska, första nationeretc.) deras etniska och nationella identiteter. Den sammanfaller demalla med en nationalitet; En etnicitet Och en känsla av lojalitet -till Republiken Iran. Genom att göra så har Wahhabists lyckats medatt pissa arabiska rasister mot irakiska, bahrainska, libanesiska ochandra shi’a-araber som har långa rika historier om starkpatriotism och lojalitet gentemot sina länder, särskilt underkolonialregeringen. Arabiska rasister som följer Wahhabism användertermen “majoos” eller “zoroastrian” som en förolämpning,för att de ser iranier som mindre varelser.


Förutomatt vara rasistisk, missogynistisk och sekteristisk mot Shi’a, ärWahhabism också hatlig i allmänhet. I offentliga predikningar harWahhabist-sekreterare dokumenterats (i både ljud och video ) när deförbannade Shi’a, kristna och judar. Shi’a får den störstahaten. Man bör påpeka att som wahhabister ser shi’a muslimer somicke-muslimer, kan de inte backa sitt hat mot kristna och judar medQuraniskt stöd, för att Koranen tydligt specificerar kristna,mandare och judar som “ bokens folk “; Monoteister som delarsamma kärnprinciper av tro.Detär värt att notera att profeten Muhammad uttryckligen bekämpaderasismen under hela sitt liv. Han köpte och emanciperade aktivt enöstafrikansk slav, Bilal (dubbed al-Habashi), och förhöjde honomsocialt genom att utse honom som muetheten ; Den som kräver bönerfem gånger om dagen. I ett annat anmärkningsvärt sammanhang märkteprofeten Muhammad att några av hans arabiska kamrater bully enpersisk med namnet Salman (dubbed al-Farisi). I en kategoriskavvisning av rasism sa Muhammad, “Salman är familj till mig”,och lyfter honom till en brors status.


Förutomatt bekämpa rasism ratificerade profeten Muhammadmedina-konstitutionen vid hans migration där. Denna konstitution somdras av honom säkerställde lika rättigheter för alla Medinasinvånare - muslimska, kristna eller på annat sätt. Alla varskyddade lika av lagen och i Guds ögon.

Detär sorgligt att jag ser Wahhabism ångra Profet Muhammads socialarättvisa och anti-rasism reformer.

Attåterskapa : Wahhabism är rasistisk, missogynistisk, sekteristiskoch hatlig. Låt oss sluta låtsas att det inte är det.

Låtoss särskilt sluta att låtsas att det inte är för att försvaraislams sanna bild i en värld som blir alltmer islamofobisk. Det ärislam som världen har kommit för att hata (och det smärker migverkligen till benet så här) istället för den verkliga ideologinbakom de våldsamma attackerna som äger rum över hela världen.Wahhabism delar ingen. Det är muslimer som bor i väst - särskiltkvinnor - som bär bruna av Wahhabisms brott på annat håll.Muslimska kvinnor i hijab attackeras över hela Europa ochNordamerika när en Wahhabist-domare begår ett brott på en annankontinent. Jag är trött på det. Jag är ganska säker på attmiljontals andra muslimer känner detsamma, särskilt den muslimskakvinnan som nyligen slogs i brand i New York eller den gravidamuslimska kvinnan som förlorade sitt barn i en islamofob angrepp iStorbritannienFaktatalar högt, och det gör historien också. Wahhabism uppstod medsvärdet och fortsätter att fungera med vapen / våld.

Jagbryr mig inte om att bli involverad i Iran-Saudiarabisk politik. Detgör jag verkligen inte. Jag är irakisk Varken iranska ellersaudiarabiska. Jag talar som en Shi’i som har förlorat flerafamiljemedlemmar till Wahhabism, vilket är den favoriseradeideologin för flera terroristorganisationer genom historien -talibanerna, al-Qaida, ISIS och Boko Haram. Ja, det finns ett blatantmönster av våld.

Detär på grund av Wahhabism att min favorit farbror inte längre är inärheten; Att han togs av en buss i mitten av Syrien-Irak-vägen ochutfördes av al-Qaida för sin Shi’a-identitet.

Detär på grund av Wahhabism att min kusin stuckits 14 gånger i död isitt eget hem. Hon älskade absolut franska språket och hoppades attresa till Paris en dag. Ironiskt nog skulle Frankrike inte havälkomnat henne idag, tack vare Wahhabisms globala brottsligaräckvidd.

Detär på grund av Wahhabism att hennes 5-åriga dotter som kom tillsin räddning stod och mördades också.

Detär på grund av Wahhabism att hennes dåvarande 2-åriga barnfortfarande är traumatiserad till denna dag och känner inte till enmammas kärlek.

Detfinns tusentals liknande fall i Irak, Syrien, Pakistan, Nigeria ochmånga andra länder på grund av Saudiarabiens väl dokumenteradefinansiering av Wahhabist-skolor och -program. Denna expansionistiskapolitik började långt innan Khomeini kom med i sin islamiskarevolution eller uppkomsten av Wilayat al-Faqih-styrningen i Iran.Wahhabism har varit ett regionalt och globalt hot för mycket längretid än många vård att erkänna. Varje försök att se Wahhabismgenom ramen för “Iran v. Saudiarabien” skulle bara tjänaWahhabist-hotet; Ge det ursäkta och motiveringar för att fortsättasin expansion.

Minfarbrors kropp hittades aldrig. Han har inte fått en ordentligbegravning, och min familj har inte uppnått nedläggning. Vi hoppaskunna hitta honom i en massgrav någon dag.


av:RubaAli Al-Hassani En irakisk-kanadensisk, socio Legal lärd

RubaAli Al-Hassani är en Ph.D. kandidat på Osgoode Hall Law School,York University, med en magisterexamen i kriminologi vid Universityof Toronto, och en magisterexamen i juridik från Osgoode Hall LawSchool. Hon har undervisat sociologi samt Law & Samhälle bådeYork University och Trent University. Ruba är ett utländsktassociate på Al-Sabeel Consulting, en tolk för den irakiskaflykting Assistance Project, en regional representant för denirakiska Cooperative Orphan Aid Foundation, och en co-grundarnastyrelseledamot i Canadian Association of muslimska kvinnor i lag.Hennes forskningsintressen fokuserar på Irak, och inkluderarRättssociologi samt av brott och social kontroll.WAHHABISM:THE IDEOLOGY OF HATE


RubaAli Al-Hassani, Contributor


Onthe 13th of September, Iran’s Minister of Foreign Affairs MohammadJavad Zarif penned an Op-Ed in the New York Times, titled, “Let UsRid the World of Wahhabism.” Reactions to his piece have beenmixed. While many support his argument, others prefer to point out adouble standard by pointing to Iran’s role in Syria. Here is myproblem with the latter approach: focusing on Iran’s role in Syriadoes not address the regional and global problem that is Wahhabism;it does not examine the ideology & its threats. We need to stoplooking at Wahhabism through the restrictive “Iran v. Saudi Arabia”framework and examine Wahhabism for the ideology that it is.


Regardlessof how anyone feels about Iran, Wahhabism is an immense threat to anychance of peace in the Muslim and non-Muslim world. It is an ideologythat openly advocates for violence against minorities and anymajority-member Sunni who opposes it. It is an ideology that arosewith violence since day one. It is an ideology that is misogynistic,sectarian, takfiri, and violent.


Wahhabismis an ideology that tells women they’re intellectually challengedand morons. It tells women that they can’t drive, or they’d losetheir virginity (I am yet to understand the “reasoning” behindthat ridiculously overreaching claim). Wahhabism reduces women tosexual objects, and tends to blame rape victims for what happens tothem. There are thousands of abused women due this Wahhabistideology. These women’s husbands are taught that they deserve noempathy, no respect, and no equal treatment to the rest of society.As a woman, and especially as a Muslim one, I take offense with that.Islam was revolutionary in terms of women’s rights. Since the earlydays of Islam, women have been their own persons; they were never aman’s property. Instead, they owned property, as did ProphetMuhammad’s first wife, Khadija, who also was his employer and theone who “popped the question” (not him - how about that?). WhenIslam came along, it instantly banned the ancient tradition of femaleinfanticide. Wahhabism, as a whole, undoes Prophet Muhammad’sfeminist revolution and fundamental reforms.


Itis worth noting that Wahhabism not only tells women that they aresub-human, but that non-Arabs are especially sub-human. Wahhabismprevents Arab women from mingling with Arab men lest they “fall insin”, yet they can be left alone with their male South-Asiandrivers. This double standard is based on a racist idea thatSouth-Asian men are not “men” & no Arab woman would beattracted to them and fall in sin.

Wahhabismis an ideology that is openly takfiri. It takes the liberty ofdetermining who is Muslim and who isn’t. Wahhabism’s favouriteapostates are Shi’a, whose murder is openly pushed in sermons,speeches, and the like. It was only last week that Saudi Arabia’stop cleric referred to Iranian leaders, people, and Shi’a ingeneral, as non-Muslims. He also referred to them as descendants ofZoroastrians. Ironically, natives of Saudi Arabia would bedescendants of Arab pagans, while Zoroastrians were monotheistic.


Ishould point out another example of racism in Wahhabism. By referringto all Shi’a as Zoroastrians and Persians, Wahhabists deny Arab andShi’a of other backgrounds (be they South Asian, African, European,Indonesian, First Nations, etc) their ethnic and national identities.It conflates them all with one nationality; one ethnicity; and onesense of loyalty – to the Republic of Iran. By doing so, Wahhabistshave been successful in pitting Arab racists against Iraqi, Bahraini,Lebanese, and other Shi’a Arabs who have long, rich histories ofstrong patriotism and loyalty to their countries, especially duringcolonial rule. Arab racists who adhere to Wahhabism use the term“majoos” or “Zoroastrian” as an insult, because they viewIranians as lesser beings.


Inaddition to being racist, misogynistic, and sectarian against Shi’a,Wahhabism is also hateful in general. In public sermons, Wahhabistclerics have been documented (in both audio & video) as theycursed Shi’a, Christians, and Jews. Shi’a receive the greatesthate. One should point out that as Wahhabists see Shi’a Muslims asnon-Muslims, they cannot back their hate for Christians and Jews withQuranic support, because the Quran clearly specifies Christians,Mandeans, and Jews as “people of the book”; monotheists who sharethe same core principles of faith.

Itis worth noting that throughout his life, Prophet Muhammad explicitlyfought racism. He actively purchased and emancipated anEastern-African slave, Bilal (dubbed al-Habashi), and elevated himsocially by appointing him as the mu’etthin; the one who calls forprayers five times a day. In another notable context, ProphetMuhammad noticed some of his Arab companions bully a Persian with thename of Salman (dubbed al-Farisi). In a categorical rejection ofracism, Muhammad said, “Salman is family to me”, elevating him toa brother’s status.

Asidefrom fighting racism, Prophet Muhammad ratified the MedinaConstitution upon his migration there. This Constitution drawn by himensured the equal rights of all of Medina’s inhabitants – Muslim,Christian, or otherwise. All were protected equally by the law and inthe eyes of God.


Itsaddens me to see Wahhabism undoing Prophet Muhammad’s socialjustice and anti-racism reforms.

Torecap: Wahhabism is racist, misogynistic, sectarian, and hateful.Let’s stop pretending that it isn’t.

Let’sespecially stop pretending that it isn’t, for the sake of defendingIslam’s true image in a world that is becoming increasinglyIslamophobic. It is Islam that the world has come to hate (and ittruly pains me to the bone that this is the case) instead of the realideology behind the violent attacks taking place worldwide. Wahhabismspares no one. It is Muslims living in the West - especially women -who bear the brunt of Wahhabism’s crimes elsewhere. Muslim women inhijab are attacked across Europe and North America when a Wahhabistthug commits a crime on another continent. I’m sick and tired ofthat. I’m fairly certain millions of other Muslims feel the same,especially the Muslim woman recently set on fire in New York, or thepregnant Muslim woman who lost her child in an Islamophobic attack inthe U.K.

Factsspeak loud, and so does history. Wahhabism arose with the sword andcontinues to function with weapons/violence.

Ido not care to get involved in Iran-Saudi politics. I truly don’t.I’m Iraqi; neither Iranian nor Saudi. I speak as a Shi’i who haslost several family members to Wahhabism, which is the favouredideology for several terrorist organizations throughout history –the Taliban, Al-Qaeda, ISIS, and Boko Haram. Yes, there is a blatantpattern of violence.

Itis because of Wahhabism that my favourite uncle is no longer around;that he was taken off a bus in the middle of the Syria-Iraq highwayand executed by al-Qaeda for his Shi’a identity.

Itis because of Wahhabism that my cousin was stabbed 14 times to deathin her own home. She absolutely adored the French language, and hopedto travel to Paris someday. Ironically, France would not havewelcomed her today, thanks to Wahhabism’s global, criminal reach.


Itis because of Wahhabism that her 5-year-old daughter who came to herrescue was stabbed and murdered as well.

Itis because of Wahhabism that her then 2-year-old child remainstraumatized till this day, and does not know a mother’s love.

Thereare thousands of similar cases across Iraq, Syria, Pakistan, Nigeria,and many other countries because of Saudi Arabia’s well-documentedfunding of Wahhabist schools and programs. This expansionist policybegan far before Khomeini came along in his Islamic revolution or therise of the Wilayat al-Faqih governance in Iran. Wahhabism has been aregional and global threat for far longer than many care to admit.Any attempt to view Wahhabism through the “Iran v. Saudi Arabia”framework would only serve the Wahhabist threat; giving it excusesand justifications to continue its expansion.

Myuncle’s body was never found. He has not been given a properburial, and my family has not achieved closure. We hope to find himin a mass grave someday.