wahabism5

Hur Saudi Wahhabismen Är Fountain av islamistiska terrorism


Dr Yousaf Butt är en senior rådgivare till British American Säkerhetsinformation rådet och chef på Kultur Intelligence Institute. De åsikter som uttrycks här är hans egna.

LONDON - De fasansfulla terrorattackerna mot Charlie Hebdo vecka i Paris har lett till spekulationer om huruvida mördarna - bröderna Cherif och Saïd Kouachi - var ensamvargar eller knuten till hjärnorna i ISIS eller dess rival, al-Qaida. Även al-Qaida i Jemen har tagit äran för attacken, är det oklart hur nära affiliate faktiskt riktas operationen. Oavsett vilken organisatoriska kopplingar (om någon) i slutändan visar sig vara riktiga, är en sak klar: fountain av islamisk extremism som främjar och legitimerar våld ligger hos fanatisk "wahhabitiska" stam av islam centrerad i Saudiarabien. Och om världen vill tamp ned och eliminera sådan våldsam extremism måste den konfrontera denna primära värd och facilitator.


Perverst, medan den saudiska ambassadören i Libanon Ali Awad Asiri deltog i en "Je suis Charlie" solidaritet rally i Beirut efter Paris attackerna, hemma den saudiska bloggare Raif Badawi fått de första 50 av 1000 piskrapp han beror varje fredag ​​under kommande 20 veckor. Hans brott? Köra en liberal webbplats främjar yttrandefrihet. (Tack och lov, de senaste dagarna verkar de saudiska myndigheterna har buck till internationella påtryckningar och avbröt meningen.)

Det skulle vara besvär men kanske acceptabelt för House of Saud att främja intoleranta och extremist wahhabitiska creed precis inhemskt. Men tyvärr, i decennier saudierna har också frikostigt finansierat sin förökning utomlands. Exakta siffror är inte kända, men man tror att mer än 100 miljarder dollar har spenderats på att exportera fanatisk Wahhabismen till olika mycket fattigare muslimska nationer över hela världen under de senaste tre decennierna. Det kan mycket väl vara dubbelt så många. Som jämförelse, Sovjet bringade cirka 7 miljarder dollar sprida kommunismen över hela världen i 70 år från 1921 och 1991.


Detta verkar vara en monumental kampanj för att schakta de mer moderata stammar av islam, och ersätta dem med theo fascistiska Saudi sort. Trots att väl medvetna om problemet, västmakterna fortsätter att dalta saudierna eller på sin höjd, protestera ödmjukt från tid till annan.

Till exempel, en Wikileaks-kabel citerar tydligt dåvarande utrikesminister Hillary Clinton säger "donatorer i Saudiarabien utgör den mest betydande finansieringskälla för att sunniterroristgrupper över hela världen." Hon fortsätter: "Mer behöver göras eftersom Saudiarabien förblir en kritisk ekonomiskt stöd bas för al-Qaida, talibanerna, låt och andra terroristgrupper." Och det är inte bara saudierna: Qatar, Kuwait och Förenade Arabemiraten är också inblandad i PM. Andra kablar släpptes av Wikileaks beskriva hur Saudi front företag är också används för att finansiera terrorism utomlands.


Uppenbarligen har situationen inte förbättrats sedan Hillary Clinton var statssekreterare. Sent förra året, orsakade vicepresident Biden uppståndelse genom undiplomatically tala sanning vid ett evenemang vid Harvard Kennedy School of Government, sade:

"Våra allierade i regionen var vårt största problem i Syrien. Turkarna var stora vänner ... [och] saudierna, Emirates, etcetera. Vad gjorde de? .... De hällde hundratals miljoner dollar och tior av massor av vapen till någon som skulle kämpa mot Assad - förutom att de människor som höll på att levereras, [de] var al-Nusra, och al-Qaida, och de extremist delar av jihadister som kom från andra delar av världen . "

På senare tid har den saudiska roll för att främja extremism kommit under förnyad granskning. Europaparlamentet kräver hävande av klassificeringen av redacted 28 sidorna i 9/11 kongressens kommission har allt starkare. Och uttalanden från huvudförfattare till rapporten, fd Florida senatorn Bob Graham, föreslår de blir dolda eftersom de "pekar en mycket stark finger mot Saudiarabien som huvudfinansiär" av 9/11 kaparna. Han har ovanligt explicit, "Saudiarabien har inte slutat sitt intresse för extrem wahhabismen. ISIS sprider ... är en produkt av saudiska ideal, saudiska pengar och Saudi organisatoriskt stöd, men nu är de gör ett sken av att vara väldigt anti-ISIS . "

I själva verket, Saudi bloggare Raif Badawi hustru, Ensaf Haidar, gjorde en liknande iakttagelse om sin mans spöstraff: "den saudiska regeringen beter sig som Daesh [ett nedsättande arabiska termen för ISIS]." Omkring 2.500 saudierna tros vara i ISIS 'led.


Ensaf Haidar s spydighet exponerar en djupare sanning. Man kan hävda att huset Saud är helt enkelt en mer etablerad och diplomatisk version av ISIS. Det delar den extremist wahhabitiska theo-fascism, bristen på mänskliga rättigheter, intolerans, våldsamma halshugg etc. - men med trevligare byggnader och vägar. Om ISIS någonsin skulle bli en etablerad tillstånd, efter några decennier en föreställer det kan likna Saudiarabien.

Hur Saudiarabien går om att sprida extremism? Den extremist agenda är inte alltid klart statligt sanktionerade, men i monarkier där regeringen pengar sprida runt till olika furstar, det finns lite ansvar för vad den kungliga familjen gör med sina statliga medel. Mycket av finansieringen sker via välgörenhetsorganisationer och inte är militär-relaterade.

Pengarna går till att bygga och driva moskéer och madrasas som predikar radikala wahhabismen. Pengarna går också till utbildning imamer; media uppsökande och publicering; distribution av wahhabitiska läroböcker, och donationer till universitet och kulturella centra. En kabel släpptes av Wikileaks förklarar, angående en enda region i Pakistan:


Statliga och icke-statliga källor hävdade att ekonomiskt stöd uppskattas till nästan 100 miljoner dollar per år gjorde sin väg till Deobandi och Ahl-e-Hadith präster i regionen från "missionär" och "islamiska välgörenhetsorganisationer" i Saudiarabien och Förenade Arab Emirates skenbart med direkt stöd av dessa regeringar.


Även Wahhabi läroplan modifierades efter 9/11 attackerna, är det fortfarande bakåt och intoleranta. Freedom House publicerade en rapport om den reviderade läroplanen, slutsatsen att det "fortsätter att propagera en ideologi av hat mot" troende ", som omfattar kristna, judar, shiiter, sufier, sunnimuslimer som inte följer wahhabitiska läran, hinduer, ateister och andra. " Detta lärs inte bara inom landet utan även entusiastiskt exporteras utomlands.

Naturligtvis initialt fanns medbrottslighet med USA och Pakistan för att främja denna ideologi för att motverka den sovjetiska invasionen av Afghanistan. Förutom den radikala indoktrinering, blev tusentals frivilliga jihadister från Saudiarabien och andra arabländer också skickas att slåss tillsammans mujahedin i Afghanistan. Men det är fortfarande ett komplicerat problem i dag, eftersom politikerna i de fattiga länderna att få de saudiska och Gulf-arabiska fonder godkänna dessa extremist madraser delvis eftersom de lokala myndigheterna förmodligen få mutor.


På många ställen i fattiga muslimska länder valet är nu mellan att gå till en extremistisk madrassa eller få någon utbildning alls. Fattigdom utnyttjas för att främja extremism. De drabbade områdena inkluderar Pakistan, Indonesien, Filippinerna, Malaysia, Thailand, Indien och delar av Afrika. Samma Wikileaks kabel förklarar


Nätverket uppgift utnyttjas försämring fattigdomen i dessa områden i provinsen att rekrytera barn till divisionernas växande Deobandi och Ahl-eHadith madrassa nätverk från vilka de indoktrinerade till jihad filosofi, utplacerade till regionala utbildning / indoktrinering centra, och slutligen skickas till utbildning terrorist läger i de federalt administrerade stamområdena (FATA).


De mer toleranta inhemska versioner av islam kan inte överleva i ansiktet av tsunamin pengar som hälls i främjandet theo fascistisk Wahhabismen. Detta är ett stort problem som den muslimska världen snarast måste ta itu med.

Men det är också ett problem där väst kan hjälpa till genom att stoppa dess historiska koppleri och stöd för Mellanösterns tyranner som sprider denna extremism. Det mest grundläggande sättet att göra budskapet tydligt till House of Saud skulle vara att hota med att sluta köpa olja från dem. Med tanke på de relativt låga oljepriser dessa dagar det behöver inte vara ett tomt hot.

Eliminera enstaka militanta ledare i drone och special-krafter strejker är av begränsad nytta för att minska extremism om miljontals radikaler aktivt tränas i wahhabitiska madraser över den muslimska världen.


Kampen mot ISIS och Al-Qaida är djupt ironiskt eftersom dessa organisationer skapades och är hållbara, delvis av medel vi lämna över till saudierna och Gulf arabiska nationerna att köpa sin olja. Och medan Frankrike sörjer sina tecknare och poliser, är den franska regeringen upptagen signering militära och nukleära erbjudanden miljard med saudierna. Om vi ​​fortsätter på denna väg, kan det mycket väl vara en aldrig sinande krig.

The House of Saud arbetar mot de bästa i väst och den muslimska världen. Muslimska samfund behöver världs säkert att utrota fanatisk Wahhabismen från deras mitt, men det kommer att bli svårt, om inte omöjligt, att åstadkomma om väst fortsätter sitt stöd för huset Saud. Monarkin måste moderniseras och ändras - eller helt enkelt rotlösa och ersättas. The House of Saud behöver en grundlig städning.


artikel på engelska


How Saudi Wahhabism Is the Fountainhead of Islamist Terrorism

Dr. Yousaf Butt is a senior advisor to the British American Security Information Council and director at the Cultural Intelligence Institute. The views expressed here are his own.

LONDON -- The horrific terrorist attacks on the Charlie Hebdo weekly in Paris have led to speculation as to whether the killers -- the brothers Chérif and Saïd Kouachi -- were lone wolves or tied to masterminds in ISIS or its rival, Al-Qaeda. Although Al-Qaeda in Yemen has taken credit for the attack, it is unclear how closely the affiliate actually directed the operation. No matter which organizational connections (if any) ultimately prove to be real, one thing is clear: the fountainhead of Islamic extremism that promotes and legitimizes such violence lies with the fanatical "Wahhabi" strain of Islam centered in Saudi Arabia. And if the world wants to tamp down and eliminate such violent extremism, it must confront this primary host and facilitator.

Perversely, while the Saudi Ambassador to Lebanon Ali Awad Asiri took part in a "Je suis Charlie" solidarity rally in Beirut following the Paris attacks, back home the Saudi blogger Raif Badawi received the first 50 of 1,000 lashes he is due each Friday over the next 20 weeks. His crime? Running a liberal website promoting the freedom of speech. (Thankfully, in recent days it seems the Saudi authorities have buckled to international pressure and suspended the sentence.)

It would be troublesome but perhaps acceptable for the House of Saud to promote the intolerant and extremist Wahhabi creed just domestically. But, unfortunately, for decades the Saudis have also lavishly financed its propagation abroad. Exact numbers are not known, but it is thought that more than $100 billion have been spent on exporting fanatical Wahhabism to various much poorer Muslim nations worldwide over the past three decades. It might well be twice that number. By comparison, the Soviets spent about $7 billion spreading communism worldwide in the 70 years from 1921 and 1991.

This appears to be a monumental campaign to bulldoze the more moderate strains of Islam, and replace them with the theo-fascist Saudi variety. Despite being well aware of the issue, Western powers continue to coddle the Saudis or, at most, protest meekly from time to time.

For instance, a Wikileaks cable clearly quotes then-Secretary of State Hillary Clinton saying "donors in Saudi Arabia constitute the most significant source of funding to Sunni terrorist groups worldwide." She continues: "More needs to be done since Saudi Arabia remains a critical financial support base for al-Qaeda, the Taliban, LeT and other terrorist groups." And it's not just the Saudis: Qatar, Kuwait and the United Arab Emirates are also implicated in the memo. Other cables released by Wikileaks outline how Saudi front companies are also used to fund terrorism abroad.

Evidently, the situation has not improved since Hillary Clinton was secretary of state. Late last year, Vice President Biden caused a stir by undiplomatically speaking the truth at an event at Harvard's Kennedy School of Government, saying:

"Our allies in the region were our largest problem in Syria. The Turks were great friends... [and] the Saudis, the Emirates, etcetera. What were they doing?.... They poured hundreds of millions of dollars and tens of tons of weapons into anyone who would fight against Assad -- except that the people who were being supplied, [they] were al-Nusra, and al-Qaeda, and the extremist elements of jihadis who were coming from other parts of the world."

More recently, the Saudi role in promoting extremism has come under renewed scrutiny. Calls for declassifying the redacted 28 pages of the 9/11 congressional commission have been getting stronger. And statements from the lead author of the report, former Florida Sen. Bob Graham, suggest they are being hidden because they "point a very strong finger at Saudi Arabia as the principal financier" of the 9/11 hijackers. He has been unusually explicit, "Saudi Arabia has not stopped its interest in spreading extreme Wahhabism. ISIS...is a product of Saudi ideals, Saudi money and Saudi organizational support, although now they are making a pretense of being very anti-ISIS."

In fact, Saudi blogger Raif Badawi's wife, Ensaf Haidar, made a similar observation about her husband's flogging: "the Saudi government is behaving like Daesh [a derogatory Arabic term for ISIS]." About 2,500 Saudis are thought to be in ISIS' ranks.

Ensaf Haidar's quip exposes a deeper truth. One could reasonably argue that the House of Saud is simply a more established and diplomatic version of ISIS. It shares the extremist Wahhabi theo-fascism, the lack of human rights, intolerance, violent beheadings etc. -- but with nicer buildings and roads. If ISIS were ever to become an established state, after a few decades one imagines it might resemble Saudi Arabia.

How does Saudi Arabia go about spreading extremism? The extremist agenda is not always clearly government-sanctioned, but in monarchies where the government money is spread around to various princes, there is little accountability for what the royal family does with their government funds. Much of the funding is via charitable organizations and is not military-related.

The money goes to constructing and operating mosques and madrassas that preach radical Wahhabism. The money also goes to training imams; media outreach and publishing; distribution of Wahhabi textbooks, and endowments to universities and cultural centers. A cable released by Wikileaks explains, regarding just one region of Pakistan:


Government and non-governmental sources claimed that financial support estimated at nearly 100 million USD annually was making its way to Deobandi and Ahl-e-Hadith clerics in the region from "missionary" and "Islamic charitable" organizations in Saudi Arabia and the United Arab Emirates ostensibly with the direct support of those governments.


Although the Wahhabi curriculum was modified after the 9/11 attacks, it remains backward and intolerant. Freedom House published a report on the revised curriculum, concluding that it "continues to propagate an ideology of hate toward the 'unbeliever,' which include Christians, Jews, Shiites, Sufis, Sunni Muslims who do not follow Wahhabi doctrine, Hindus, atheists and others." This is taught not only domestically but also enthusiastically exported abroad.

Of course, initially there was complicity with the U.S. and Pakistan in promoting this ideology to counter the Soviet invasion of Afghanistan. In addition to the radical indoctrination, thousands of volunteer jihadis from Saudi Arabia and other Arab countries were also dispatched to fight alongside the mujahideen in Afghanistan. But it remains a complicated problem to this day because the politicians in the poor countries getting the Saudi and Gulf-Arab funds approve these extremist madrassas in part because the local authorities likely receive kickbacks.

In many places in poor Muslim countries the choice is now between going to an extremist madrassa or getting no education at all. Poverty is exploited to promote extremism. The affected areas include Pakistan, Indonesia, the Philippines, Malaysia, Thailand, India and parts of Africa. The same Wikileaks cable explains


The network reportedly exploited worsening poverty in these areas of the province to recruit children into the divisions' growing Deobandi and Ahl-eHadith madrassa network from which they were indoctrinated into jihadi philosophy, deployed to regional training/indoctrination centers, and ultimately sent to terrorist training camps in the Federally Administered Tribal Areas (FATA).


The more tolerant indigenous versions of Islam cannot survive in the face of the tsunami of money being poured into promoting theo-fascist Wahhabism. This is a major problem that the Muslim world must urgently address.

But it is also a problem where the West can help by stopping its historical pandering and support of Middle East tyrants who spread this extremism. The most fundamental way to make the message clear to the House of Saud would be to threaten to stop buying oil from them. Given the relatively cheap oil prices these days it need not be an empty threat.

Eliminating the occasional militant leaders in drone and special-forces strikes is of limited use in reducing extremism if millions of radicals are being actively trained in Wahhabi madrassas across the Muslim world.

The fight against ISIS and Al-Qaeda is deeply ironic since these organizations were created and are sustained, in part, by funds we hand over to the Saudis and Gulf Arab nations to purchase their oil. And while France mourns its cartoonists and police officers, the French government is busy signing military and nuclear deals worth billions with the Saudis. If we continue down this road, it may well be a never-ending war.

The House of Saud works against the best interests of the West and the Muslim world. Muslim communities worldwide certainly need to eradicate fanatical Wahhabism from their midst, but this will be difficult, if not impossible, to accomplish if the West continues its support of the House of Saud. The monarchy must be modernized and modified -- or simply uprooted and replaced. The House of Saud needs a thorough house cleaning.

http://www.huffingtonpost.com/dr-yousaf-butt-/saudi-wahhabism-islam-terrorism_b_6501916.html